Tải bản đầy đủ

Tiết 125-126: Luyện tập: Làm văn bản đề nghị và báo cáo

Tiết 125-126: Luyện tập: Làm văn bản đề nghị và báo cáo
A- Mục tiêu bài học:
Giúp HS:
- Thông qua thực hành, biết ứng dụng các văn bản báo cáo và đề nghị vào các tình
huống cụ thể, nắm đợc cách thức làm hai loại văn bản này.
- Thông qua các bài tập trong sgk để tự rút ra những lỗi thờng mắc, phơng hớng và cách
sửa chữa các lỗi thờng mắc phải khi viết hai loại văn bản trên.
B- Chuẩn bị:
- Đồ dùng:
- Những điều cần lu ý:
C- Tiến trình tổ chức dạy - học:
I- ổn định tổ chức:
II- Kiểm tra:
Em hãy trình bày cách làm một văn bản báo cáo và văn bản đề nghị ?
III- Bài mới:
Hoạt động của thầy-trò Nội dung kiến thức
- Hs xem lại bài 28,29,30.
- Mục đích viết văn bản đề nghị và văn
bản báo cáo có gì khác nhau ?
- Nội dung văn bản đề nghị và văn bản
báo cáo có gì khác nhau ?

- Hình thức trình bày của văn bản đề
nghị và văn bản báo cáo có gì giống
nhau và khác nhau ?
- Cả hai loại văn bản khi viết cần tránh
I- Ôn lại lí thuyết về văn bản đề nghị và
văn bản báo cáo:
1- Điểm khác nhau về mục đích viết
văn bản đề nghị và văn bản báo cáo:
- Văn bản đề nghị: chủ yếu là đề đạt
một yêu cầu, một nguyện vọng, xin đợc
cấp trên xem xét, giải quyết.
- Văn bản báo cáo: chủ yếu là trình bày
những việc đã làm và cha làm đợc của
một cá nhân hay tập thể cho cấp trên
biết.
2-Điểm khác nhau về nội dung văn bản
đề nghị và văn bản báo cáo:
- Văn bản đề nghị: nêu lên những dự
tính, những nguyện vọng của cá nhân
hay tập thể cần đợc cấp trên xem xét,
giải quyết. Đây là những điều cha thực
hiện.
- Văn bản báo cáo: nêu lên những sự
kiện, sự việc đã xảy ra, có diễn biến từ
mở đầu đến kết thúc hoặc cha làm đợc
cho cấp trên biết. Đây là những điều đã
xảy ra.
3- Điểm giống nhau và khác nhau về
hình thức trình bày của văn bản đề nghị
và văn bản báo cáo:
- Giống: Trình bày trang trọng, rõ ràng,
theo một số mục qui định sẵn.
- Khác: văn bản đề nghị phải có các
mục chủ yếu: Ai đề nghị ? Đề nghị ai ?
Đề nghị điều gì ?
Văn bản báo cáo phải có các mục
chủ yếu: báo cáo của ai, báo cáo với ai,
báo cáo về việc gì, kết quả nh thế nào ?
4- Những sai sót cần tránh:
- Thiếu một trong những mục chủ yếu
của mỗi loại văn bản.
những sai sót gì ? Những mục nào cần
chú ý trong mỗi loại văn bản ?
- Hãy nêu một tình huống thờng gặp
trong cuộc sống mà em cho là phải làm
văn bản đề nghị và một tình huống phải
viết báo cáo (không lặp lại các tình
huống đã có trong sgk) ?
- Chỉ ra những chỗ sai trong việc sử
dụng các văn bản sau ?
- Trình bày không rõ, thiếu sáng sủa.
- Thiếu số liệu, chi tiết cụ thể.
II- Luyện tập:
1- Bài 1 (138 ):
- Tình huống phải làm văn bản đề nghị:
Lớp trởng viết đề nghị với cô giáo chủ
nhiệm đề nghị cho lớp đi xem vở chèo
Quan âm Thị Kính để bổ trợ kiến thức
cho văn bản Quan âm Thị Kính.
- Tình huống phải viết báo cáo: Lớp tr-
ởng thay mặt hs lớp 7, viết báo cáo về
trờng hợp hai hs có hành động quấy
phá trong giờ học.
2- Bài 3 (138 ):
a- Viết báo cáo là sai, phải viết đơn
trình bày hoàn cảnh khó khăn của gia
đình để xin nhà trờng miễn học phí.
b- Viết đề nghị là sai. Một hs có thể
thay lớp viết một báo cáo với cô giáo
chủ nhiệm về những công việc cần giúp
đỡ gia đình thơng binh, liệt sĩ và bà mẹ
Việt Nam anh hùng.
c- Viết đơn là không đúng. Lớp trởng
thay mặt lớp viết bản đề nghị BGH nhà
trờng biểu dơng khen thởng bạn H về
tinh thần giúp đỡ các gia đình Thwơng
binh- Liệt sĩ.
IV- Hớng dẫn học bài:
- Làm bài tập 2 (138).
- Chuẩn bị bài: Ôn tập tập làm văn.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×