Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 3 - LUYỆN VIẾT - ÔN CHỮ HOA E, Ê ppt

L
L
U
U
Y
Y


N
N


V
V
I
I


T
TÔ
Ô
N
N


C
C
H
H
H
H
O
O
A
A


E
E
,
,


Ê
Ê


I
I
.
.
M
M


C
C


Đ
Đ
Í
Í
C
C
H
H
,
,


Y
Y
Ê
Ê
U
U


C
C


U
U
:
:
-
-


T
T
i
i
ế
ế
p
p


t
t


c
c


c
c


n
n
g
g


c
c
c
c
á
á
c
c
h
h


v
v
i
i
ế
ế
t
t


c
c
h
h
h
h
o
o
a
a


E
E
,
,


Ê
Ê


đ
đ
ú
ú
n
n
g
g


m
m


u
u


c
c
c
c
h
h


.
.
-
-


H
H
S
S


c
c
ó
ó


ý
ý


t
t
h
h


c
c


r
r
è
è
n
n


c
c
h
h
v
v
i
i
ế
ế
t
t
.
.
I
I
I
I
.
.


Đ
Đ
D
D
Ù
Ù
N
N
G
G


D
D


Y
Y
-
-
H
H


C
C
:
:
H
H
S
S


:
:
b
b


n
n
g
g


c
c
o
o
n
n


I
I
I
I
I
I
.
.
C
C
Á
Á
C
C


H
H
O
O


T
T


Đ
Đ


N
N
G
G


D
D


Y
Y
-
-
H
H


C
C
:
:


N
N


I
I


D
D
U
U
N
N
G
G


C
C
Á
Á
C
C
H
H


T
T
H
H


C
C


T
T
I
I


N
N


H
H
À
À
N
N
H
H


1
1
.
.
G
G
i
i


i
i


t
t
h
h
i
i


u
u


b
b
à
à
i
i
:
:


(
(


1
1


p
p
h
h
ú
ú
t
t
)
)


2
2
.
.
H
H
u
u


n
n
g
g


d
d


n
n


v
v
i
i
ế
ế
t
t


b
b


n
n
g
g


c
c
o
o
n
n


(
(


1
1
3
3


p
p
h
h
ú
ú
t
t


)
)


a
a
.
.


L
L
u
u
y
y


n
n


v
v
i
i
ế
ế
t
t


c
c
h
h
h
h
o
o
a
a


E
E
,
,


Ê
Ê
b
b
.
.
L
L
u
u
y
y


n
n


v
v
i
i
ế
ế
t
t


t
t


n
n
g
g


d
d


n
n
g
g
c
c


.
.
L
L
u
u
y
y


n
n


v
v
i
i
ế
ế
t
t


c
c
â
â
u
u
n
n
g
g


d
d


n
n
g
g


3
3
.
.
V
V
i
i
ế
ế
t
t


v
v
à
à
o
o


v
v


:
:


(
(
2
2
0
0


p
p
h
h
ú
ú
t
t


)
)


4
4
.
.
C
C
h
h


m
m
,
,


c
c
h
h


a
a


b
b
à
à
i
i
:
:
(
(
4
4


p
p
h
h
ú
ú
t
t
)
)


5
5
.
.


c
c


n
n
g
g


c
c


,
,


d
d


n
n


d
d
ò
ò


:
:


(
(


2
2


p
p
h
h
ú
ú
t
t
)
)


L
L
u
u
y
y


n
n


v
v
i
i
ế
ế
t
t


c
c
h
h
h
h
o
o
a
a


E
E
,
,


Ê
Ê
-
-


H
H
S
S
:
:


v
v
i
i
ế
ế
t
t


b
b


n
n
g
g


c
c
o
o
n
n


E
E
,
,


Ê
Ê


-
-


H
H
+
+
G
G
:
:


n
n
h
h


n
n


x
x
é
é
t
t
-
-


H
H
S
S
:
:


v
v
i
i
ế
ế
t
t


b
b


n
n
g
g


c
c
o
o
n
n


Ê
Ê
-
-


Đ
Đ
ê
ê


-
-


H
H
+
+
G
G
:
:


n
n
h
h


n
n


x
x
é
é
t
t
-
-


H
H
S
S
:
:


v
v
i
i
ế
ế
t
t


c
c
h
h
Ê
Ê
-
-


Đ
Đ
ê
ê


t
t
r
r
ê
ê
n
n


b
b


n
n
g
g


c
c
o
o
n
n


-
-


H
H
+
+
G
G
:
:


n
n
h
h


n
n


x
x
é
é
t
t
-
-


G
G
V
V
:
:


n
n
ê
ê
u
u


y
y
ê
ê
u
u


c
c


u
u
-
-


H
H
S
S
:
:


v
v
i
i
ế
ế
t
t


v
v
à
à
o
o


v
v
ô
ô


l
l
y
y


-
-


G
G
V
V
:
:


q
q
u
u
a
a
n
n


s
s
á
á
t
t
,
,


u
u


n
n


n
n


n
n
-
-


G
G
V
V
:
:


c
c
h
h


m
m


8
8


b
b
à
à
i
i
,
,


n
n
h
h


n
n


x
x
é
é
t
t


-
-


G
G
V
V
:
:


n
n
h
h


n
n


x
x
é
é
t
t


t
t
i
i
ế
ế
t
t


h
h


c
c


-
-


H
H
S
S
:
:


l
l
u
u
y
y


n
n


v
v
i
i
ế
ế
t
t


n
n
h
h
à
à


T
T
i
i
ế
ế
t
t


4
4
:
:


H
H
O
O


T
T


Đ
Đ


N
N
G
G


N
N
G
G
O
O
À
À
I
I


G
G
I
I
L
L
Ê
Ê
N
N


L
L


P
P
P
P
H
H
Á
Á
T
T


Đ
Đ


N
N
G
G


P
P
H
H
O
O
N
N
G
G


C
C
H
H
À
À
O
O
T
T
H
H
I
I


Đ
Đ
U
U
A
A


C
C
H
H
À
À
O
O


M
M


N
N
G
G


N
N
G
G
À
À
Y
Y


2
2
0
0
-
-


1
1
1
1


I
I
.
.


M
M


C
C


T
T
I
I
Ê
Ê
U
U
:
:


-
-


H
H
S
S


t
t
h
h
i
i


đ
đ
u
u
a
a


p
p
h
h
á
á
t
t


đ
đ


n
n
g
g


d
d
à
à
n
n
h
h


n
n
h
h
i
i


u
u


đ
đ
i
i


m
m


t
t
ô
ô
t
t


k
k
í
í
n
n
h
h


d
d
â
â
n
n
g
g


l
l
ê
ê
n
n


t
t
h
h


y
y


c
c
ô
ô
.
.
-
-


C
C
h
h
u
u


n
n


b
b
m
m


t
t


s
s
t
t
i
i
ế
ế
t
t


m
m


c
c


v
v
ă
ă
n
n


n
n
g
g
h
h
c
c
h
h
à
à
o
o
m
m


n
n
g
g


n
n
g
g
à
à
y
y


2
2
0
0
-
-


1
1
1
1
.
.


I
I
I
I
.
.


H
H
O
O


T
T


Đ
Đ


N
N
G
G


D
D


Y
Y


H
H


C
C
:
:
N
N


I
I


D
D
U
U
N
N
G
G


C
C
Á
Á
C
C
H
H


T
T
H
H


C
C


T
T
I
I


N
N


H
H
À
À
N
N
H
H


1
1
.
.


G
G
i
i


i
i


t
t
h
h
i
i


u
u


b
b
à
à
i
i
:
:


(
(


1
1
p
p
h
h
ú
ú
t
t


)
)


2
2
.
.
N
N


i
i


d
d
u
u
n
n
g
g
:
:


a
a
.
.


T
T
h
h
i
i


đ
đ
u
u
a
a


d
d
à
à
n
n
h
h


n
n
h
h
i
i


u
u


đ
đ
i
i


m
m


t
t


t
t


c
c
h
h
à
à
o
o


m
m


n
n
g
g


n
n
g
g
à
à
y
y
2
2
0
0
-
-


1
1
1
1
.
.
(
(


1
1
7
7
p
p
h
h
ú
ú
t
t


)
)


b
b
.
.


R
R
è
è
n
n


l
l
u
u
y
y


n
n
:
:


(
(


1
1
5
5


p
p
h
h
ú
ú
t
t


)
)


3
3
.
.


C
C


n
n
g
g


c
c


,
,


d
d


n
n


d
d
ò
ò
:
:


(
(


2
2
p
p
h
h
ú
ú
t
t


)
)


-
-


G
G
V
V
:
:


n
n
ê
ê
u
u


m
m


c
c


t
t
i
i
ê
ê
u
u


b
b
à
à
i
i


h
h


c
c
.
.
-
-


G
G
V
V
:
:


p
p
h
h
á
á
t
t


đ
đ


n
n
g
g


t
t
h
h
i
i


đ
đ
u
u
a
a


t
t
r
r
o
o
n
n
g
g


h
h


c
c


t
t


p
p


đ
đ
c
c
h
h
à
à
o
o


m
m


n
n
g
g


n
n
g
g
à
à
y
y


2
2
0
0
-
-


1
1
1
1
.
.


-
-


H
H
S
S
:
:


c
c
g
g


n
n
g
g


t
t
h
h
i
i


đ
đ
u
u
a
a


x
x
e
e
m
m


a
a
i
i


d
d
à
à
n
n
h
h


n
n
h
h
i
i


u
u


b
b
ô
ô
n
n
g
g


h
h
o
o
a
a


đ
đ
i
i


m
m


1
1
0
0


b
b


n
n
g
g


c
c
á
á
c
c
h
h


c
c
h
h


u
u


k
k
h
h
ó
ó


h
h


c
c


b
b
à
à
i
i


v
v
à
à


l
l
à
à
m
m


b
b
à
à
i
i


n
n
h
h
à
à
,
,


h
h
ă
ă
n
n
g
g


h
h
á
á
i
i


g
g
i
i
ơ
ơ


t
t
a
a
y
y


p
p
h
h
á
á
t
t


b
b
i
i


u
u


x
x
â
â
y
y


d
d


n
n
g
g


b
b
à
à
i
i


đ
đ
k
k
í
í
n
n
h
h


d
d
â
â
n
n
g
g


l
l
ê
ê
n
n


t
t
h
h


y
y


c
c
ô
ô
.
.


-
-


G
G
V
V
:
:


c
c
h
h
o
o


H
H
S
S


t
t
h
h
i
i


đ
đ
u
u
a
a


t
t
h
h
e
e
o
o


t
t


,
,


c
c
á
á


n
n
h
h
â
â
n
n
.
.


-
-


H
H
S
S
:
:


V
V
â
â
n
n
g
g


l
l


i
i


ô
ô
n
n
g
g


b
b
à
à
,
,


c
c
h
h
a
a


m
m


,
,


l
l
p
p
h
h
é
é
p
p


v
v


i
i


t
t
h
h


y
y


c
c
ô
ô
.
.


C
C
h
h


p
p


h
h
à
à
n
n
h
h


m
m


i
i


n
n


i
i


q
q
u
u
i
i


c
c


a
a


t
t
r
r


n
n
g
g
,
,


l
l


p
p
.
.


-
-


G
G
V
V
:
:


n
n
h
h


c
c


n
n
h
h
H
H
S
S


t
t
h
h


c
c


h
h
i
i


n
n


t
t


t
t
.
.
T
T
N
N
H
H
I
I
Ê
Ê
N
N


V
V
À
À


X
X
Ã
Ã


H
H


I
I


H
H
O
O


T
T


Đ
Đ


N
N
G
G


T
T
H
H


N
N


K
K
I
I
N
N
H
H


(
(


t
t
i
i
ế
ế
p
p


t
t
h
h
e
e
o
o


)
)


I
I
.
.


M
M


C
C


T
T
I
I
Ê
Ê
U
U
:
:


S
S
a
a
u
u


b
b
à
à
i
i


h
h


c
c
,
,


H
H
S
S


b
b
i
i
ế
ế
t
t


:
:


-
-


V
V
a
a
i
i


t
t
r
r
ò
ò


c
c


a
a


n
n
ã
ã
o
o


t
t
r
r
o
o
n
n
g
g


v
v
i
i


c
c


đ
đ
i
i


u
u


k
k
h
h
i
i


n
n


m
m


i
i


h
h
o
o


t
t


đ
đ


n
n
g
g


c
c
ó
ó


s
s
u
u
y
y


n
n
g
g
h
h
ĩ
ĩ


c
c


a
a


c
c
o
o
n
n


n
n
g
g


i
i


.
.


-
-


N
N
ê
ê
u
u


m
m


t
t


v
v
í
í


d
d
c
c
h
h
o
o


t
t
h
h


y
y


n
n
ã
ã
o
o


đ
đ
i
i


u
u


k
k
h
h
i
i


n
n


,
,


p
p
h
h


i
i


h
h


p
p


m
m


i
i


h
h
o
o


t
t


đ
đ


n
n
g
g


c
c


a
a


c
c
ơ
ơ


t
t
h
h
.
.


I
I
I
I


.
.


Đ
Đ
D
D
Ù
Ù
N
N
G
G


D
D


Y
Y


H
H


C
C
:
:


G
G
V
V
:
:


C
C
á
á
c
c


h
h
ì
ì
n
n
h
h


S
S
G
G
K
K


I
I
I
I
I
I
.
.


C
C
Á
Á
C
C


H
H
O
O


T
T


Đ
Đ


N
N
G
G


D
D


Y
Y


H
H


C
C
:
:


N
N


I
I


D
D
U
U
N
N
G
G


C
C
Á
Á
C
C
H
H


T
T
H
H


C
C


T
T
I
I


N
N


H
H
À
À
N
N
H
H


A
A
.
.


K
K
i
i


m
m


t
t
r
r
a
a


b
b
à
à
i
i


c
c
ũ
ũ
:
:


(
(
3
3
p
p
h
h
ú
ú
t
t


)
)


-
-


K
K
h
h
i
i


t
t
a
a
y
y


t
t
a
a


c
c
h
h
a
a
m
m


v
v
à
à
o
o


v
v


t
t


n
n
ó
ó
n
n
g
g


đ
đ
i
i


u
u


g
g
ì
ì


x
x
s
s


y
y


r
r
a
a


?
?


B
B
.
.


B
B
à
à
i
i


m
m


i
i
1
1
.
.


G
G
i
i


i
i


t
t
h
h
i
i


u
u


b
b
à
à
i
i
:
:


(
(


1
1


p
p
h
h
ú
ú
t
t


)
)


2
2
.
.


N
N


i
i


d
d
u
u
n
n
g
g
a
a
.
.


P
P
h
h
â
â
n
n


t
t
í
í
c
c
h
h


đ
đ


c
c


v
v
a
a
i
i


t
t
r
r
ò
ò


c
c


a
a


n
n
ã
ã
o
o


t
t
r
r
o
o
n
n
g
g


v
v
i
i


c
c


đ
đ
i
i


u
u


k
k
h
h
i
i


n
n


m
m


i
i


h
h
o
o


t
t


đ
đ


n
n
g
g


c
c
ó
ó


s
s
u
u
y
y


n
n
g
g
h
h
ĩ
ĩ


c
c


a
a


c
c
o
o
n
n


n
n
g
g


i
i


.
.
(
(


1
1
5
5
p
p
h
h
ú
ú
t
t
)
)


*
*


K
K
ế
ế
t
t


l
l
u
u


n
n
:
:


K
K
h
h
i
i


b
b


t
t


n
n
g
g
g
g
i
i


m
m


p
p
h
h


i
i


đ
đ
i
i
n
n
h
h


N
N
a
a
m
m


c
c
o
o


n
n
g
g
a
a
y
y


c
c
h
h
â
â
n
n


l
l


i
i


.
.


H
H
o
o


t
t


đ
đ


n
n
g
g


n
n
à
à
y
y


d
d
o
o


t
t
u
u
s
s


n
n
g
g


t
t
r
r


c
c


t
t
i
i
ế
ế
p
p


đ
đ
i
i


u
u


-
-


G
G
V
V
:
:
h
h


i
i
-
-


H
H
S
S
:
:


t
t
r
r
l
l


i
i
-
-


H
H
S
S


+
+


G
G
V
V
:
:


n
n
h
h


n
n


x
x
é
é
t
t


,
,


đ
đ
á
á
n
n
h
h


g
g
i
i
á
á
-
-


G
G
V
V
:
:


n
n
ê
ê
u
u


m
m


c
c


t
t
i
i
ê
ê
u
u


b
b
à
à
i
i


h
h


c
c


*
*


H
H
Đ
Đ
1
1
:
:


L
L
à
à
m
m


v
v
i
i


c
c


v
v


i
i


S
S
G
G
K
K


B
B
1
1
:
:


L
L
à
à
m
m


v
v
i
i


c
c


t
t
h
h
e
e
o
o


n
n
h
h
ó
ó
m
m


-
-


G
G
V
V
:
:


c
c
h
h
i
i
a
a


n
n
h
h
ó
ó
m
m
,
,


g
g
i
i
a
a
o
o


v
v
i
i


c
c
-
-


H
H
S
S
:
:


c
c
á
á
c
c


n
n
h
h
ó
ó
m
m


q
q
u
u
a
a
n
n


s
s
á
á
t
t


H
H
1
1


t
t
r
r
l
l


i
i


c
c
á
á
c
c


c
c
â
â
u
u


h
h


i
i


B
B
2
2


:
:


L
L
à
à
m
m


v
v
i
i


c
c


c
c
l
l


p
p


-
-


H
H
S
S
:
:


đ
đ


i
i


d
d
i
i


n
n


c
c
á
á
c
c


n
n
h
h
ó
ó
m
m


t
t
r
r
ì
ì
n
n
h
h


b
b
à
à
y
y


k
k
ế
ế
t
t


q
q
u
u


-
-


H
H
S
S


+
+


G
G
V
V
:
:


n
n
h
h


n
n


x
x
é
é
t
t
,
,


b
b
s
s
u
u
n
n
g
g


r
r
ú
ú
t
t


r
r
a
a


k
k
h
h
i
i


n
n
.
.


b
b
.
.


N
N
ê
ê
u
u


đ
đ


c
c


v
v
í
í


d
d
c
c
h
h
o
o


t
t
h
h


y
y


n
n
ã
ã
o
o


đ
đ
i
i


u
u
k
k
h
h
i
i


n
n
,
,


p
p
h
h


i
i


h
h


p
p


m
m


i
i


h
h
o
o


t
t


đ
đ


n
n
g
g


c
c


a
a


c
c
ơ
ơ


t
t
h
h


.
.
(
(


1
1
4
4
p
p
h
h
ú
ú
t
t
)
)


*
*


K
K
ế
ế
t
t


l
l
u
u


n
n
:
:


N
N
ã
ã
o
o


k
k
h
h
ô
ô
n
n
g
g


c
c
h
h
đ
đ
i
i


u
u


k
k
h
h
i
i


n
n
,
,


p
p
h
h


i
i


h
h


p
p


m
m


i
i


h
h
o
o


t
t


đ
đ


n
n
g
g


c
c


a
a


c
c
ơ
ơ


t
t
h
h
m
m
à
à


c
c
ò
ò
n
n


g
g
i
i
ú
ú
p
p


c
c
h
h
ú
ú
n
n
g
g


t
t
a
a


h
h


c
c


v
v
à
à


g
g
h
h
i
i


n
n
h
h


.
.


3
3
.
.


C
C


n
n
g
g


c
c


,
,


d
d


n
n


d
d
ò
ò
:
:


(
(
2
2
p
p
h
h
ú
ú
t
t


)
)


k
k
ế
ế
t
t


l
l
u
u


n
n
*
*


H
H
Đ
Đ
2
2
:
:
T
T
h
h


o
o


l
l
u
u


n
n
B
B
1
1
:
:


L
L
à
à
m
m


v
v
i
i


c
c


c
c
á
á


n
n
h
h
â
â
n
n


-
-


H
H
S
S
:
:


đ
đ


c
c


v
v
í
í


d
d
H
H
2
2


S
S
G
G
K
K


B
B
2
2
:
:


L
L
à
à
m
m


v
v
i
i


c
c


t
t
h
h
e
e
o
o


c
c


p
p


-
-


H
H
S
S
:
:


n
n
ó
ó
i
i


v
v


i
i


n
n
h
h
a
a
u
u


k
k
ế
ế
t
t


q
q


a
a


l
l
à
à
m
m


v
v
i
i


c
c


t
t
h
h
e
e
o
o


c
c


p
p
B
B
3
3
:
:


L
L
à
à
m
m


v
v
i
i


c
c


c
c
l
l


p
p


-
-


H
H
S
S
:
:
t
t
r
r
ì
ì
n
n
h
h


b
b
à
à
y
y


t
t
r
r


c
c


l
l


p
p


-
-


H
H
S
S


+
+


G
G
V
V
:
:


n
n
h
h


n
n


x
x
é
é
t
t
,
,


b
b
s
s
u
u
n
n
g
g


r
r
ú
ú
t
t


r
r
a
a


k
k
ế
ế
t
t


l
l
u
u


n
n
-
-


H
H
S
S
:
:


n
n
h
h


c
c


l
l


i
i


n
n
ô
ô
i
i


d
d
u
u
n
n
g
g


b
b
à
à
i
i


-
-


G
G
V
V
:
:


n
n
h
h


n
n


x
x
é
é
t
t


t
t
i
i
ế
ế
t
t


h
h


c
c
-
-


H
H
S
S
:
:


ô
ô
n
n


b
b
à
à
i
i


n
n
h
h
à
à


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×