Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 3 - CHÍNH TẢ : ( nghe – viết ) ĐÊM TRĂNG TRÊN HỒ TÂY pps

C
C
H
H
Í
Í
N
N
H
H


T
T
:
:(
(


n
n
g
g
h
h
e
e


v
v
i
i
ế
ế
t
t


)
)Đ
Đ
Ê
Ê
M
M


T
T
R
R
Ă
Ă
N
N
G
G


T
T
R
R
Ê
Ê
N
N


H
H
T
T
Â
Â
Y
Y


(
(


T
T
i
i
ế
ế
t
t


P
P
P
P
C
C
T
T
:
:


2
2
5
5
)
)


I
I
.
.


M
M


C
C


Đ
Đ
Í
Í
C
C
H
H


,
,


Y
Y
Ê
Ê
U
U


C
C


U
U
:
:
-
-


R
R
è
è
n
n


k
k
n
n
ă
ă
n
n
g
g


v
v
i
i
ế
ế
t
t


c
c
h
h
í
í
n
n
h
h


t
t


:
:


N
N
g
g
h
h
e
e


v
v
i
i
ế
ế
t
t


c
c
h
h
í
í
n
n
h
h


x
x
á
á
c
c
,
,


t
t
r
r
ì
ì
n
n
h
h


b
b
à
à
y
y


đ
đ
ú
ú
n
n
g
g


b
b
à
à
i
i


Đ
Đ
ê
ê
m
m


t
t
r
r
ă
ă
n
n
g
g


t
t
r
r
ê
ê
n
n


H
H
T
T
â
â
y
y
.
.


L
L
u
u
y
y


n
n


đ
đ


c
c
,
,


v
v
i
i
ế
ế
t
t


đ
đ
ú
ú
n
n
g
g


m
m


t
t


s
s
c
c
h
h
c
c
ó
ó


v
v


n
n


k
k
h
h
ó
ó


(
(
i
i
u
u
/
/
u
u
y
y
u
u
)
)
,
,


t
t


p
p


g
g
i
i


i
i


c
c
â
â
u
u


đ
đ
đ
đ
x
x
á
á
c
c


đ
đ


n
n
h
h


c
c
á
á
c
c
h
h


v
v
i
i
ế
ế
t
t


m
m


t
t


s
s
c
c
h
h
c
c
ó
ó


â
â
m
m


đ
đ


u
u


h
h
o
o


c
c


t
t
h
h
a
a
n
n
h
h


d
d
l
l


n
n
:
:


r
r
u
u


i
i
,
,


d
d


a
a
,
,


g
g
i
i
ế
ế
n
n
g
g
-
-


H
H
S
S


c
c
ó
ó


ý
ý


t
t
h
h


c
c


r
r
è
è
n
n


c
c
h
h


.
.


I
I
I
I
.
.


Đ
Đ
D
D
Ù
Ù
N
N
G
G


D
D


Y
Y


H
H


C
C
:
:
H
H
S
S
:
:


b
b


n
n
g
g


c
c
o
o
n
n
I
I
I
I
I
I
.
.


H
H
O
O


T
T


Đ
Đ


N
N
G
G


D
D


Y
Y


H
H


C
C
:
:
N
N


I
I


D
D
U
U
N
N
G
G


C
C
Á
Á
C
C
H
H


T
T
H
H


C
C


T
T
I
I


N
N


H
H
À
À
N
N
H
H


A
A
.
.


K
K
i
i


m
m


t
t
r
r
a
a


b
b
à
à
i
i


c
c
ũ
ũ
:
:
(
(
3
3
p
p
h
h
ú
ú
t
t
)
)


-
-


V
V
i
i
ế
ế
t
t


t
t


:
:


t
t
r
r
u
u
n
n
g
g


t
t
h
h
à
à
n
n
h
h
,
,


c
c
h
h
u
u
n
n
g
g


s
s


c
c
.
.


B
B
.
.


B
B
à
à
i
i


m
m


i
i


1
1
.
.
G
G
i
i


i
i


t
t
h
h
i
i


u
u


b
b
à
à
i
i


:
:
(
(
1
1
p
p
h
h
ú
ú
t
t
)
)
2
2
.
.
H
H
ư
ư


n
n
g
g


d
d


n
n


c
c
h
h
í
í
n
n
h
h


t
t


:
:


(
(
7
7
p
p
h
h
ú
ú
t
t
)
)


-
-


C
C
h
h
c
c


n
n


v
v
i
i
ế
ế
t
t


đ
đ
ú
ú
n
n
g
g
:
:


đ
đ
ê
ê
m
m


t
t
r
r
ă
ă
n
n
g
g
,
,


-
-


H
H
S
S
:
:


v
v
i
i
ế
ế
t
t


b
b


n
n
g
g


c
c
á
á
c
c


t
t
-
-


H
H
S
S


+
+


G
G
V
V
:
:


N
N
h
h
â
â
n
n


x
x
é
é
t
t
-
-


G
G
V
V
:
:


n
n
ê
ê
u
u


m
m


c
c


t
t
i
i
ê
ê
u
u


b
b
à
à
i
i


h
h


c
c
-
-


G
G
V
V
:
:


đ
đ


c
c


đ
đ
o
o


n
n


v
v
i
i
ế
ế
t
t


-
-


H
H
S
S
:
:


đ
đ


c
c
-
-


T
T
ì
ì
m
m


h
h
i
i


u
u


n
n


i
i


d
d
u
u
n
n
g
g


đ
đ
o
o


n
n


v
v
i
i
ế
ế
t
t


-
-


H
H
S
S
:
:


v
v
i
i
ế
ế
t
t


b
b


n
n
g
g


c
c
o
o
n
n


t
t
k
k
h
h
ó
ó


n
n
ư
ư


c
c


t
t
r
r
o
o
n
n
g
g


v
v


t
t
,
,


r
r


p
p


r
r
ì
ì
n
n
h
h
.
.
3
3
.
.


V
V
i
i
ế
ế
t
t


b
b
à
à
i
i


:
:
(
(
1
1
3
3


p
p
h
h
ú
ú
t
t
)
)


4
4
.
.


C
C
h
h


m
m
,
,


c
c
h
h


a
a


b
b
à
à
i
i
(
(
4
4
p
p
h
h
ú
ú
t
t
)
)


5
5
.
.


H
H
ư
ư


n
n
g
g


d
d


n
n


l
l
à
à
m
m


b
b
à
à
i
i


t
t


p
p


a
a
)
)


B
B
a
a
i
i
1
1
:
:
Đ
Đ
i
i


n
n


v
v
à
à
o
o


c
c
h
h
t
t
r
r


n
n
g
g


i
i
u
u


h
h
a
a
y
y


u
u
y
y
u
u
.
.
(
(


5
5
p
p
h
h
ú
ú
t
t


)
)
b
b
)
)


B
B
à
à
i
i


2
2
a
a
)
)


V
V
i
i
ế
ế
t
t


l
l


i
i


g
g
i
i


i
i


c
c
â
â
u
u


đ
đ
s
s
a
a
u
u
:
:
-
-


c
c
o
o
n
n


r
r
u
u


i
i
(
(
5
5
p
p
h
h
ú
ú
t
t
)
)
-
-


q
q
u
u
d
d


a
a
-
-


c
c
á
á
i
i


g
g
i
i
ế
ế
n
n
g
g
6
6
.
.


C
C


n
n
g
g


c
c


,
,


d
d


n
n


d
d
ò
ò
:
:


(
(
2
2
p
p


h
h
ú
ú
t
t
)
)


-
-


H
H
S
S


+
+


G
G
V
V
:
:


n
n
h
h


n
n


x
x
é
é
t
t


-
-


G
G
V
V
:
:


đ
đ


c
c
-
-


H
H
S
S
:
:


n
n
g
g
h
h
e
e


v
v
i
i
ế
ế
t
t


-
-


G
G
V
V
:
:


q
q
u
u
a
a
n
n


s
s
á
á
t
t


,
,


u
u


n
n


n
n


n
n


-
-


H
H
S
S
:
:


s
s
o
o
á
á
t
t


l
l


i
i
-
-


G
G
V
V
:
:


c
c
h
h


m
m


5
5


b
b
à
à
i
i
,
,


n
n
h
h


n
n


x
x
é
é
t
t


-
-


G
G
V
V
:
:


n
n
ê
ê
u
u


y
y
ê
ê
u
u


c
c


u
u
,
,


h
h
ư
ư


n
n
g
g


d
d


n
n


-
-


H
H
S
S
:
:


l
l
ê
ê
n
n


b
b


n
n
g
g


t
t
h
h
i
i


l
l
à
à
m
m


b
b
à
à
i
i


đ
đ
ú
ú
n
n
g
g


n
n
h
h
a
a
n
n
h
h
.
.


-
-


H
H
S
S


+
+


G
G
V
V
:
:


n
n
h
h
â
â
n
n


x
x
é
é
t
t
,
,


đ
đ
á
á
n
n
h
h


g
g
i
i
á
á


-
-


H
H
S
S
:
:


n
n
ê
ê
u
u


y
y
ê
ê
u
u


c
c


u
u


c
c


a
a


b
b
à
à
i
i


-
-


G
G
V
V
:
:


h
h
ư
ư


n
n
g
g


d
d


n
n


-
-


H
H
S
S
:
:


q
q
u
u
a
a
n
n


s
s
á
á
t
t


t
t
r
r
a
a
n
n
h
h
,
,


v
v
i
i
ế
ế
t
t


l
l


i
i


g
g
i
i


i
i


r
r
a
a


g
g
i
i


y
y


n
n
h
h
á
á
p
p
,
,


l
l
ê
ê
n
n


b
b


n
n
g
g


c
c
h
h


a
a


b
b
à
à
i
i
.
.


-
-


H
H
S
S


+
+


G
G
V
V
:
:


n
n
h
h


n
n


x
x
é
é
t
t
,
,


đ
đ
á
á
n
n
h
h


g
g
i
i
á
á
.
.


-
-


G
G
V
V
:
:


n
n
h
h


n
n


x
x
é
é
t
t


t
t
i
i
ế
ế
t
t


h
h


c
c
-
-


H
H
S
S
:
:


ô
ô
n
n


b
b
à
à
i
i


n
n
h
h
à
à


.
.
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×