Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 3 - CHÍNH TẢ : ( nghe – viết ) CẢNH ĐẸP NON SÔNG potxC
C
H
H
Í
Í
N
N
H
H


T
T
:

:


(
(


n
n
g
g
h
h
e
e


v
v
i
i
ế
ế
t
t


)
)C
C


N
N
H
H


Đ
Đ


P
P


N
N
O
O
N
N


S
S
Ô
Ô
N
N
G
G
(
(


T
T
i
i
ế
ế
t
t


P
P
P
P
C
C
T
T
:
:


2
2
4
4
)
)


I
I
.
.


M
M


C
C


Đ
Đ
Í
Í
C
C
H
H


,
,


Y
Y
Ê
Ê
U
U


C
C


U
U
:
:
-
-


R
R
è
è
n
n


k
k
n
n
ă
ă
n
n
g
g


v
v
i
i
ế
ế
t
t


c
c
h
h
í
í
n
n
h
h


t
t


:
:


N
N
g
g
h
h
e
e


v
v
i
i
ế
ế
t
t


c
c
h
h
í
í
n
n
h
h


x
x
á
á
c
c


4
4


c
c
â
â
u
u


c
c
a
a


d
d
a
a
o
o


c
c
u
u


i
i


b
b
à
à
i
i


C
C


n
n
h
h


đ
đ


p
p


n
n
o
o
n
n


s
s
ô
ô
n
n
g
g
,
,


t
t
r
r
ì
ì
n
n
h
h


b
b
à
à
y
y


đ
đ
ú
ú
n
n
g
g


c
c
á
á
c
c


c
c
â
â
u
u


t
t
h
h
ơ
ơ


t
t
h
h
l
l


c
c


b
b
á
á
t
t
,
,


t
t
h
h
s
s
o
o
n
n
g
g


t
t
h
h


t
t
.
.


V
V
i
i
ế
ế
t
t


đ
đ
ú
ú
n
n
g
g


m
m


t
t


s
s
c
c
h
h
c
c
h
h


a
a


â
â
m
m


đ
đ


u
u


h
h
o
o


c
c


v
v


n
n


d
d
l
l


n
n
.
.
-
-


H
H
S
S


c
c
ó
ó


ý
ý


t
t
h
h


c
c


r
r
è
è
n
n


c
c
h
h


.
.


I
I
I
I
.
.


Đ
Đ
D
D
Ù
Ù
N
N
G
G


D
D


Y
Y


H
H


C
C
:
:
H
H
S
S
:
:


b
b


n
n
g
g


c
c
o
o
n
n
I
I
I
I
I
I
.
.


H
H
O
O


T
T


Đ
Đ


N
N
G
G


D
D


Y
Y


H
H


C
C
:
:
N
N


I
I


D
D
U
U
N
N
G
G


C
C
Á
Á
C
C
H
H


T
T
H
H


C
C


T
T
I
I


N
N


H
H
À
À
N
N
H
H


A
A
.
.


K
K
i
i


m
m


t
t
r
r
a
a


b
b
à
à
i
i


c
c
ũ
ũ
:
:
(
(
3
3
p
p
h
h
ú
ú
t
t
)
)


-
-


V
V
i
i
ế
ế
t
t


2
2


t
t
c
c
ó
ó


c
c
h
h


a
a


v
v


n
n


o
o
o
o
c
c
.
.


B
B
.
.


B
B
à
à
i
i


m
m


i
i


1
1
.
.
G
G
i
i


i
i


t
t
h
h
i
i


u
u


b
b
à
à
i
i


:
:
(
(
1
1
p
p
h
h
ú
ú
t
t
)
)
2
2
.
.
H
H


n
n
g
g


d
d


n
n


c
c
h
h
í
í
n
n
h
h


t
t


:
:


(
(
7
7
p
p
h
h
ú
ú
t
t
)
)


-
-


C
C
h
h
c
c


n
n


v
v
i
i
ế
ế
t
t


đ
đ
ú
ú
n
n
g
g
:
:


q
q
u
u
a
a
n
n
h
h


q
q
u
u
a
a
n
n
h
h
,
,
n
n
g
g
h
h
ì
ì
n
n


t
t
r
r
ù
ù
n
n
g
g
.
.


-
-


H
H
S
S
:
:


v
v
i
i
ế
ế
t
t


b
b


n
n
g
g


c
c
á
á
c
c


t
t
-
-


H
H
S
S


+
+


G
G
V
V
:
:


N
N
h
h
â
â
n
n


x
x
é
é
t
t
-
-


G
G
V
V
:
:


n
n
ê
ê
u
u


m
m


c
c


t
t
i
i
ê
ê
u
u


b
b
à
à
i
i


h
h


c
c
-
-


G
G
V
V
:
:


đ
đ


c
c


đ
đ
o
o


n
n


v
v
i
i
ế
ế
t
t


-
-


H
H
S
S
:
:


đ
đ


c
c
-
-


T
T
ì
ì
m
m


h
h
i
i


u
u


n
n


i
i


d
d
u
u
n
n
g
g


đ
đ
o
o


n
n


v
v
i
i
ế
ế
t
t


-
-


H
H
S
S
:
:


v
v
i
i
ế
ế
t
t


b
b


n
n
g
g


c
c
o
o
n
n


t
t
k
k
h
h
ó
ó


-
-


H
H
S
S


+
+


G
G
V
V
:
:


n
n
h
h


n
n


x
x
é
é
t
t
3
3
.
.


V
V
i
i
ế
ế
t
t


b
b
à
à
i
i


:
:
(
(
1
1
8
8


p
p
h
h
ú
ú
t
t
)
)


4
4
.
.


C
C
h
h


m
m
,
,


c
c
h
h


a
a


b
b
à
à
i
i
(
(
4
4
p
p
h
h
ú
ú
t
t
)
)


5
5
.
.


H
H


n
n
g
g


d
d


n
n


l
l
à
à
m
m


b
b
à
à
i
i


t
t


p
p


a
a
)
)


T
T
ì
ì
m
m


c
c
á
á
c
c


t
t
c
c
h
h


a
a


t
t
i
i
ế
ế
n
n
g
g


b
b


t
t


đ
đ


u
u


b
b


n
n
g
g


t
t
r
r


h
h
o
o


c
c


c
c
h
h


c
c
ó
ó


n
n
g
g
h
h
ĩ
ĩ
a
a
:
:
(
(


5
5
p
p
h
h
ú
ú
t
t


)
)
6
6
.
.


C
C


n
n
g
g


c
c


,
,


d
d


n
n


d
d
ò
ò
:
:


(
(
2
2
p
p


h
h
ú
ú
t
t
)
)


-
-


G
G
V
V
:
:


đ
đ


c
c
-
-


H
H
S
S
:
:


n
n
g
g
h
h
e
e


v
v
i
i
ế
ế
t
t


-
-


G
G
V
V
:
:


q
q
u
u
a
a
n
n


s
s
á
á
t
t


,
,


u
u


n
n


n
n


n
n


-
-


H
H
S
S
:
:


s
s
o
o
á
á
t
t


l
l


i
i
-
-


G
G
V
V
:
:


c
c
h
h


m
m


5
5


b
b
à
à
i
i
,
,


n
n
h
h


n
n


x
x
é
é
t
t


-
-


G
G
V
V
:
:


n
n
ê
ê
u
u


y
y
ê
ê
u
u


c
c


u
u
,
,


h
h


n
n
g
g


d
d


n
n


-
-


H
H
S
S
:
:


l
l
ê
ê
n
n


b
b


n
n
g
g


t
t
h
h
i
i


l
l
à
à
m
m


b
b
à
à
i
i


đ
đ
ú
ú
n
n
g
g


n
n
h
h
a
a
n
n
h
h
.
.


-
-


H
H
S
S


+
+


G
G
V
V
:
:


n
n
h
h
â
â
n
n


x
x
é
é
t
t
,
,


đ
đ
á
á
n
n
h
h


g
g
i
i
á
á


-
-


G
G
V
V
:
:


n
n
h
h


n
n


x
x
é
é
t
t


t
t
i
i
ế
ế
t
t


h
h


c
c
-
-


H
H
S
S
:
:


ô
ô
n
n


b
b
à
à
i
i


n
n
h
h
à
à


.
.
L
L
U
U
Y
Y


N
N


Đ
Đ


C
C
L
L
U
U
Ô
Ô
N
N


N
N
G
G
H
H
Ĩ
Ĩ


Đ
Đ


N
N


M
M
I
I


N
N


N
N
A
A
M
M


I
I
.
.


M
M


C
C


Đ
Đ
Í
Í
C
C
H
H
,
,


Y
Y
Ê
Ê
U
U


C
C


U
U
:
:
-
-


R
R
è
è
n
n


k
k
n
n
ă
ă
n
n
g
g


đ
đ


c
c


t
t
r
r
ô
ô
i
i


c
c
h
h


y
y


t
t
o
o
à
à
n
n


b
b
à
à
i
i
-
-


Đ
Đ


c
c


t
t
o
o
,
,


r
r
õ
õ


r
r
à
à
n
n
g
g
,
,


l
l
i
i


l
l
o
o
á
á
t
t


I
I
I
I
.
.


H
H
O
O


T
T


Đ
Đ


N
N
G
G


D
D


Y
Y


H
H


C
C
:
:


N
N


I
I


D
D
U
U
N
N
G
G


C
C
Á
Á
C
C
H
H


T
T
H
H


C
C


T
T
I
I


N
N


H
H
À
À
N
N
H
H


1
1
.
.
G
G
i
i


i
i


t
t
h
h
i
i


u
u


b
b
à
à
i
i
:
:


(
(


1
1


p
p
h
h
ú
ú
t
t


)
)


2
2
.
.
L
L
u
u
y
y


n
n


đ
đ


c
c
:
:


(
(


3
3
7
7


p
p
h
h
ú
ú
t
t


)
)


-
-
Đ
Đ


c
c


m
m


u
u
-
-
Đ
Đ


c
c


c
c
â
â
u
u


-
-
Đ
Đ


c
c


k
k
h
h
t
t
h
h
ơ
ơ
-
-


Đ
Đ


c
c


b
b
à
à
i
i
3
3
.
.


N
N
h
h


n
n


x
x
é
é
t
t
,
,


đ
đ
á
á
n
n
h
h


g
g
i
i
á
á
:
:


(
(


2
2


p
p
h
h
ú
ú
t
t


)
)


L
L
u
u
y
y


n
n


đ
đ


c
c


b
b
à
à
i
i


L
L
u
u
ô
ô
n
n


n
n
g
g
h
h
ĩ
ĩ


đ
đ
ế
ế
n
n


m
m
i
i


n
n


n
n
a
a
m
m
-
-


G
G
V
V
:
:
đ
đ


c
c


m
m


u
u
,
,


h
h


n
n
g
g


d
d


n
n


đ
đ


c
c


đ
đ
ú
ú
n
n
g
g


-
-


H
H
S
S
:
:


đ
đ


c
c


n
n


i
i


t
t
i
i
ế
ế
p
p


c
c
â
â
u
u


-
-


G
G
V
V
:
:


s
s


a
a


l
l


i
i
-
-


H
H
S
S
:
:


đ
đ


c
c


n
n


i
i


t
t
i
i
ế
ế
p
p


k
k
h
h
t
t
h
h
ơ
ơ
-
-


G
G
V
V
:
:


n
n
h
h


c
c


n
n
g
g


t
t


n
n
g
g
h
h
đ
đ
ú
ú
n
n
g
g


-
-


H
H
S
S
:
:


t
t
h
h
i
i


đ
đ


c
c


c
c
b
b
à
à
i
i


-
-


H
H
+
+
G
G
:
:


n
n
h
h


n
n


x
x
é
é
t
t
,
,


đ
đ
á
á
n
n
h
h


g
g
i
i
á
á


-
-


G
G
V
V
:
:


k
k
h
h
e
e
n
n


h
h


c
c


s
s
i
i
n
n
h
h


đ
đ


c
c


t
t
i
i
ế
ế
n
n


b
b
-
-


H
H
S
S
:
:


l
l
u
u
y
y


n
n


đ
đ


c
c


n
n
h
h
à
à
.
.
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×