Tải bản đầy đủ

Hướng dẫn kiểm tra học kỳ 2

UBND HUYỆN ĐAM RÔNG
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
______________________
Số: 30/CV-PGD&ĐT
V/v: Hướng dẫn kiểm tra chất lượng
học kỳ II năm học 2009 - 2010
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
__________________________________________________
Đam Rông, ngày 16 tháng 04 năm 2010
Kính gửi:
- Các trường THCS trực thuộc;
- Trường THCS DTNT huyện Đam Rông;
- Trường THCS&THPT Phi Liêng;
- Trường THPT Đạ Tông.
Thực hiện văn bản số: 331/SGD&ĐT-GDTrH ngày 14 tháng 04 năm 2010 của
Sở Giáo dục & Đào tạo Lâm Đồng V/v: Hướng dẫn kiểm tra chất lượng học kỳ II năm
học 2009 - 2010.
Phòng Giáo dục & Đào tạo Đam Rông hướng dẫn các trường tổ chức kiểm tra
chất lượng học kỳ II năm học 2009 – 2010 như sau:
I. Về tổ chức ôn tập kiểm tra học kỳ II

Phòng Giáo dục & Đào tạo giao trách nhiệm cho Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng
và các tổ trưởng chuyên môn các trường chịu trách nhiệm tổ chức nghiên cứu kiến
thức trọng tâm môn học thuộc chương trình học kỳ II để xây dựng đề cương, hướng
dẫn và tổ chức ôn tập cho học sinh.
II. Việc ra đề kiểm tra chất lượng học kỳ II
1. Phương thức tổ chức kiểm tra:
* Khối 9: Phòng GD&ĐT ra đề kiểm tra 3 môn:
- Môn Toán: Đề kiểm tra theo hình thức tự luận với nhiều bài tập nhỏ. Thời
gian làm bài 120 phút.
- Môn Ngữ văn: Đề kiểm tra theo hình thức tự luận từ 3 đến 4 câu. Thời gian
làm bài là 120 phút. Tập trung kiểm tra kiến thức và kỹ năng văn học của học sinh một
cách toàn diện, nhằm khích lệ học sinh bộc lộ những suy nghĩ, tình cảm chân thực của
bản thân; kích thích các em viết một cách chủ động, sáng tạo.
- Môn Tiếng Anh: Đề kiểm tra kết hợp giữa hai hình thức tự luận và trắc
nghiệm. Thời gian làm bài là 45 phút, học sinh làm bài trực tiếp trên tờ đề thi.
Đối với lớp 9, đợt kiểm tra chất lượng học kỳ II vừa là một trong những cơ sở
tham gia xét tốt nghiệp THCS, vừa giúp các em làm quen cách làm bài thi tuyển sinh
lớp 10 với hai môn Toán và Ngữ văn. Vì vậy các trường THCS cần tổ chức hướng dẫn
học sinh ôn tập nghiêm túc.
* Các khối 6, 7, và 8: Phòng Giáo dục & Đào tạo ra đề kiểm tra 3 môn:
- Môn Toán
- Môn Ngữ văn
- Môn Tiếng Anh
Cấu trúc đề của các môn giống như cấu trúc đề của khối 9
* Đối với các môn còn lại của các khối 6, 7, 8, và 9 do các trường tự tổ chức ra
đề và kiểm tra theo kế hoạch thời gian năm học 2009 -2010 của sở GD&ĐT Lâm
Đồng ban hành từ đầu năm học.
2. Một số yêu cầu cần lưu ý khi ra đề:
Các đề kiểm tra chất lượng của các lớp 6, 7, 8 và 9 phải gắn với yêu cầu đổi
mới về kiểm tra và đánh giá, đề kiểm tra nên có cả hai hình thức tự luận và trắc
nghiệm khách quan.
Riêng môn Mỹ thuật, Âm nhạc, Thể dục cần chú ý tổ chức kiểm tra thực hành
theo yêu cầu cụ thể của chương trình (nếu có).
Trường phải thành lập Hội đồng ra đề, mỗi môn có ít nhất 2 giáo viên (trừ
trường hợp đặc biệt). Hiệu trưởng và Phó hiệu trưởng chuyên môn trực tiếp duyệt đề,
đảm bảo các nguyên tắc bảo mật, niêm phong … Hiệu phó chuyên môn chú ý tập hợp,
lưu trữ các đề kiểm tra.
III. Lịch kiểm tra chất lượng học kỳ II:
* Các môn do Phòng Giáo dục & Đào tạo ra đề:
Ngày Buổi, giờ mở đề Môn
05/05/2010
Sáng 8h00 Ngữ văn 9, 6
Chiều 13h30 Ngữ văn 7, 8
06/05/2010
Sáng 8h00 Toán 9, 6
Chiều 13h30 Toán 7, 8
07/05/2010
Sáng 8h00 Tiếng Anh 9, 6
Chiều 13h30 Tiếng Anh 7, 8
Thời gian làm bài các môn do Phòng Giáo dục & Đào tạo ra đề 90 phút đối với
2 môn Toán và Ngữ văn, các môn còn lại là 45 phút.
Các môn thi không tập trung thi từ ngày 10/05/2010 đến hết ngày 15/5/2010
IV. Lịch nhận đề:
Sáng ngày 03 tháng 05 năm 2010 lãnh đạo các trường trực tiếp nhận đề kiểm tra
tại Phòng Giáo dục & Đào tạo Đam Rông.
Mẫu báo cáo được phát hành vào ngày nhận đề thi tại phòng GD&ĐT
Các đơn vị trường học tự in ấn đề thi
Chuẩn bị giấy thi cho học sinh làm bài thi
Phòng GD&ĐT tổ chức chấm chung 03 môn toán, anh, ngữ văn của các trường
trong toàn huyện ( về thời gian nộp bài, danh sách chấm thi phòng GD&ĐT sẽ hứơng
dẫn vào ngày nhận đề thi)
Nhận được văn bản này Phòng Giáo dục & Đào tạo yêu cầu các đơn vị có kế
hoạch triển khai thực hiện nghiêm túc và đúng thời gian qui định./-
Nơi nhận:
- Như k/g;
- Lưu: CM, VT.
KT TRƯỞNG PHÒNG
P. TRƯỞNG PHÓNG
Trần Phú Vinh

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×