Tải bản đầy đủ

cấu trúc đề thi hk2-10

NỘI DUNG THI HKII TOÁN – 10
* Phần chung :
- Bất phương trình : bậc hai; dạng tích; phân thức ( 2 đ)
- Thống kê : cho bảng tần số, bổ sung cột tần suất, tính các đại lượng
của bảng ( 2đ)
- Cung lượng giác: cho một giá trị lượng giác tìm các giá trị lượng
giác còn lại; các cung nhân đôi (1 đ)
- Viết phương trình đường thẳng (1 đ)
- Vị trí tương đối của 2 đường thẳng, tính góc, khoảng cách từ điểm
đến đường thẳng. (1 đ)
* Phần tự chọn :
- Bài toán đưa về giải bất phương trình: tìm tham số m để pt vô
nghiệm, có 2 nghiệm trái dấu, hệ số a của pt là số cho trước. (1 đ)
- Phương trình (E), tìm các yếu tố liên quan; Viết Phương trình
đường tròn, tìm tâm và bán kính (1 đ)
- Viết phương trình tiếp tuyến của đường tròn tại một điểm cho
trước thuộc đường tròn.(1 đ)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×