Tải bản đầy đủ

Đề thi toei có đáp án chi tiết

Sách “T !"!




 

 !""# "#$%&'$()"""!
#######*+),-$"&$*)$.+"/
++%$%+&$*$.0
#$%&'()
#%')*)$+)
#,%&-)
#%,(*)+)

. /0+1,$2+34567
/893/:;,:6<=
>$?$,+'$@/5
@,A+B=
C= 1$D++;
E= "2"DB,

= 1$%%$.D+)$
F= $2""D,+'$
G,@(0+,H,IJK+H+L@/M
/5,65,/<,A+B+'
,0,++'3N,I+OP.+7
2'+$
 '$()"""DQ,IR,
S'6')#,IJK+H%
 ++%D;J(
 &$*)$.D,0,++'3N,I
,
3%..)#######2))"&*4")56"+"1)
$%+&$.+").$)"%%"%+&$"
*$4"+"+0
#$%$+)
#%$'
#,%'),)+
#%')*)$+)

G$,T+'+1*UV*W+
L?$,/0+1X*$
%"% !""+% D./:
&% DA(6
"2""&% DB,
$+)+OP/7/.
,:Y,,Q,:
>0+/Z[+/OV,+\4$./:/M
+'$,5,V],+A9R,OP
,^/W+5/W+,,]*^
 6"2))"&D/OV,+\4$
 56"+"1DV],+A9R
 +&$.+"D,^/W+
 *$4"+"+D,]*^
-
7$"+!+0)%% #######"+*
"2%$ "")%5 ."))1"."%%*1)0
#$%9)
#%9)
#,%9
#%9
3
A/0+1,$2+P+
/8#93/:;9,;(+OP
_X$%@\+7Q]+
#[*/;`')($%
C= a+/8
E= :b/0
= F$/0+1
F= a++A*N
[*/;`')($+OP+'$,A,
/cc/B++ZO(I4;,$
+$:99ZO
 +#,'*'$+)%D,\+
 "+*"2%$ ""D:99Z
O
 %5 D_$_d@4e5
 1"."%%*1D4;,$+$
8
"6))&$$9"+$4")."
$2"++*#######":)7")4%0
#$%+
#%)&&),+
#,%,)')(
#%+)'($+

)9J,f$,T$+1
/9g+1X*)++;+1
,I?$
C= )&$D*h+
E= "11"D+5,/0
= $2"++*""$+ DN
6$(,
F= "+$+D6A++H,
;/7+i+$(/M4$5+LN
6$(,GN0j(,
 6))&$D/7
 $4")""D4$5+@5(5+
 ""$+ DN@+7,
 1")4%DN0@;0

;++)%%"&)" )$1."$+"+".
$2"$#######*+)4)")0
#$%*'+),+
#%*'+),+'
#,%*'+),+
#%*'+),+9)
3
A/0+1+</7
$X+=k:;,:,d(R,/],
C= k0+1
E= F$+1
= F$+1
F= ]+1
l$/M,;/Y+*.(Z(f99;,A,
(5+](g,^$,\W/<,Q9'+
+)%%D,;/Y+
 )" Df9
 )$1."D*.(Z(
 2$"*+)D,Q
<
=%%)1$"%" #######"+*)$%&6"
2&6 "$1"4" $+0
#$%
#%'
#,%+
#%$

)9J,f$,T+1
*UV*W+=
C= )$>O9[
E= +$D,m6\
= 6DO
F= +&D9;
a5/8/9;+,./OV,+'f+'Og,
; ";+5
 6%%)D5/8
 "%" D/
 "+*D+

Sách “T !"!
?
4"  "!"@"% @"A")"
$""$%&)""+*)+14"&11""+
")$)2"&+1$$+6$"
""++&#######$1"&)")"0
#$%,')
#%$,,)
#,%*')9)+
#%,$')&)

. $+1,Ie?$*UV*
9g9J,f
C= ]+1D/OV,,$+'b
E= k0+1D+A*,[
= F$+1D*h1$
F= F$+1D,n+[
a;J(@op$,77,6q+(
(,+OP+L,7,0b2"+;*Q
65,$/<+'Z5+\+9Z,5,
/Z+'b9;*h1$+(=
# $""Dp$
# ")"D,7
# $%&D+L,7,
# )2"&D*LA
# ""+D,5,/Z+'b
/
)$").$)2"+&$"+B.%%
"+,C&)$+$+#######+"52)"0
#$%+)
#%+)'
#,%+)(
#%+)
=
A+]+12L?$,
$+1X)_+*',$)
C= ^
E= ]+12
= :
F= k+1,d/b
r5,;,I5/8+'s t/OV,
f(5"u+'.($B(+A*+)
)$"D65,;
 )2"+&D,+
 &)$+Df(5
 2)"D($B(
D
")%")""+*.)#######$1""1$#
& 4$+0
#$%)+)')
#%),$')
#,%')9)$)
#%*+*)

A*:+14567#v%,Ie
?$*UV*/7$/0+1
X+)=k:;,:b/0
C= "+"D9;
E= &"%"D+Q
= "4"%D0,0
F= 2$)2$+"D+'3M
#w)$%
v,V($5/OV,+'3M/A663
d;6A++H,
 )%"""+*Dv,V($5
 4$+D63d

E#######) 2$2" 5")4"+")"&
1)"+$)$"$.+"F)+$")0
#$%C$x)
#%C$+
#,%C$
#%C$x$)
=
.(0+$+1,dOP93
X$;;/0,^$,OP
C= k0+1D*:+],
E= F$+1D,5,;*:
+],
= F$+1D*:+],
F= ]+1D,I+<*:
+],/OV,
5,;*:+],,'y+A+;f/M
9;/$+J$8+[*,^$.
A+,^;
 2$2" 5D+A/59;+;
f
 $"$.+"D,^;
 +$"D+[*

%")"#######%%$1"+1$$+$+"
22%$+1$)"$"6")$1
$(+$.%"&*"0
#$%+')
#%,*
#,%$)
#%9)'&

.(0+/0+1,Ie?$*U
V*W++)9J,f
C= ]+1D/H
E= k0+1D$,z*
= k0+1Df4A+
F= k0+1D_5,[
{M_5,[+W+,f+\++'f
/J6];,]_5,/HO3
A+
 +1$$+D+\+
 22%$+1$Df/J6]
 "D,]_5,
 $"6")$16G)(+$.%"&*"D
/HO3$/IA+
,
4&$2%+"&$"=""=)+"))
="6")")%+&%$&$++"&$
#######"6$("+""+)2"+0
#$%&$
#%')'
#,%)),+
#%')*),+

.(0+/0+1,Ie?$*U
V*W++)9J,f
C= &$D+W+
E= ')'D/Y+;
= )),+D+P8@K
F= ')*),+DW+6]
F$9/M+O$6L,7,r$
k5[9Z9,,^/W++A*+R,+P8
9g,5hO2b9|+',J0$W
 $2%+D*;;@+O$6
 %+&%$&D,^/W+
 ""DhO2
 2"+D,J0
 v:+H$++"$&$I9;
H$++"9#+*I
-
$+ %"*)%$)%%"&1$+2&"$1"
)1" #######1$" $."%+0
#$%')$+)
#%')$+'
#,%')$+9)
#%')$+

A $+193/7+'Og,I
; +]+1=
C= k0+1
E= ]+1
= ]+1
F= F$+1D4/b
84$[**5*+d/M,.(0+
/L(g+',5,4/b$+;,^$;
(5*5+/F$',
 $+ D+d
 %"*)%$D,84$[**5*
 %%1$D,.@/hK
 2&"D,[*[+@/L(g
 2$."2%+D;(5*5+/

Sách “T !"!
8
"4&)$+#= +*&"%))2")
1$+".+&)"&)+&&$+$#######
)1" +*)0
#$%*'9
#%,$,)
#,%**'+
#%)(+'$+
3
W+'H,X$++}i
C= *'9)D,,W*
E= ,$,)DpK
= **'+D~+'V
F= )(+'$+)Df+],
aOg•($\+\F$9,I+65
_),m9;(g,9,,,W*f
_A*/0$+;_)
 *&"DOg•
 %)D+6
 +&&$+$J9#+*
 )1" D/0$+;
 +*)Df_A*

) "F)#######1$"K%()3.&1$
26%)"4"+%&"")")"+)!
+4") 2$1"))$!+&%$%2$%+0
#$%())
#%($+)
#,%($+'
#%($+
3
A,^;$+1,d
OP
C= F$+1D7,€9
E= k0+1D7,€
= F$+1DOPL
(@g+
F= F$+1D7,€

7,€9f•6,*R,9R
,\],J($c(,ID(0+;
,76$T,@(0+5O/T,@9;(0+
,f5+/b$*O8
 .&Df+O2
 26%)"4"Db,9R,\],
 )"+)D;6$T,
 2$1"))$D5O
 2$%+D,f5+
<
1.".+"=")$&")*+3.&!
$"#######6$+)0
#$%'),)9)
#%'),)9)
#,%'),)9
#%-'),)9)

W+'H,,:/Z6
>/Z&,$2+3+/8
>/Z,],$2+3+O8
$/8
C= a+/8
E= ‚567
= i
F= O8$/8
A,H+$+BfA+6Aƒf*n(
+Q+W+@/0,H+$t[/OV,+Z
+O2
 &")*+D+A+6A
 .&Df+O2
 "D/0
 ""4"D[/OV,
 6$+)D+Z+O2
?
6"1%1%$%6$L")"$".
&1$ $$."2")$+%######0
#$%&+
#%(+
#,%)$
#%()$)

A$+1,Ie?$*UV*
93/7+'Og,I,I(0+(+1
9;(0++]+1L?$
C= F$+1D(I4;
E= F$+1Dg
= F$+1D(U$
F= F$+1D+\/*
>~I$++/„*,^$,H+\/Z/
6…((0++W(+*/<9A++\/*,5
:
 6"1%D/„*++9P
 1%$%6$L"DI$
 &D+*
 2")$+%D,5:
 "))*"D+\/*@+B
/
"")$+F)&"$%&"6!"*"+&@)
!#######"6**")6$5$11"+6")$1"
"!"++*$"+B?%%$+$+
$2"++*.""("+&%$+"0
#$%$,)9)
#%$,)9)'
#,%$,)9$)
#%$,)9)()+
3
A/0+193/7+'Og,I;
,^
C= k0+1D/+/OV,
E= F$+1DOP/+
/OV,@;/OV,
= ]+1D,I+</+/OV,
F= F$+1D+;+
G))a$+@0*(/.+$(;v)+)'
v$'/I9$+'h/N@/M+/OV,
$+*h9zgW++'J(9g
8 !+'/\$,d+',Q+./.
+,\,A
 &"6D(;+'3N/.+
 &"$%D/N#+]+1%
 6$5$11"D*h9z
 "+D6A(/OV,
 $2"++*D6$(,@(2(;
 .""("+&D,Q+.†‡-))6$
D
+"+"4$+*+%$%+&2%"+ 
#######))"&$*$)$+0
#$%*)),)
#%)),+
#,%*+,$
#%+$$+
=
A$+1,Ie?$*UV*
93/7+'Og,I;,5,+]+1
C= F$+1D;N9J
E= F$+1D,0,.,€
= F$+1D;,]+'b
F= F$+1DB*/Y+
E3,T4$(+',0,.,€
4Q,09;,]4Z/b$*O8/OV,
€R'06B*+$
 4$"D3,T
 %$%D/b$*O8
 2%"+D4Q,0
 $*$D6B*@_Q+
,
M"+.)6%"$+%&""%)#+"
%"+""4"++*#######$1"+".)22"0
#$%)+
#%')($'6
#,%9()
#%(+$+
3
)9J,f,T$+1*U
V*W+=
C= Wf
E= 3[
= 4<@+[*#+OPB
9g$+;0%
F= g
r$'),I+</J;591$6b*;
+;+'*H+,Q+'WfL+Q
,^$+P5
 %)+"D6b*9;*H+,Q
 %"D;5
 "&$+DWf
 +".)22"D+P5
 $6"6%"$&$D,I+<;(3

Sách “T !"!
,
) "!+"% B86%%$+.)#######+
1+&)$))3)+&+3"0
#$%9)+
#%9)+)
#,%9)+'
#%9)+()+
=
',:b/0@$/0+1
X+);*:+14567#v%
C= k0+1D/.+O
E= v:+1‚r
= F$+1D;/.+O
F= F$+1D/.+O
J(5@. +d/\$/M/OV,/.+O
9;,5,4ˆ2:‰9;:>ˆG$+
 +"% D.
 6%%$+D+d
 1+&D4ˆ
,,
$"L")$"#######6$+ $1$
2$&)+&)"4")!2%")"4)
022%+"2$0$+1$0
#$%',')
#%*')(
#,%&'($+
#%')*'))+$+

. $+1/7$X(')
C= 5,4f,5
E= 9W/Z
= ++
F= /
k<A++(+\+9ZW+,7f*n(
9;b,9R;,^$,H+\@9hz
+J( =$**$,)*'=,(}&
 "L")D,.
 2$&Df*n(
 )"4"Db,9R
 4)Dz+J(
,-
=)+3++$+"&.$%&6"*+
+++*1%*)".32$!.)
"+% #######""$3$ 
$+$%0
#$%$
#%+$
#,%)'
#%)+-))

W+'H,X)'ƒŠ,+'D
Og4Z6<(5+,^$$
aM;6\E$+\5,5,
,A$t62;+1:$ƒ+)-$'+@
:$+0,4Z4f],^$,]
4Z,f
 ++$+"D+\5
 $ D,]4Z
 2$D,f
,8
.$26%1$).%%6""%&$&)))
$2$+)1$#######":))$+=&*"0
#$%')*$'
#%')*$')
#,%')*$'
#%')*$'$)

W+'H,,:,d(R,/],D
 i
 `'i
')*$'D€$,$
a$N/;,\,0t/OV,[*'$/<
;[,5,*O85€$,$,.
>
 26%1$DN/;,\
,0
 $%&D+L,7,
 &)))D;[
 $2$+D*O85
 =&*"D,.
,
)$")2)+*$<&*%
"""+%"&$1$ #######$1B?0
#$%&(
#%')$+)
#,%9$
#%,$))
=
A$+1,Ie?$*UV*
C= F$+1D*(
E= F$+1Df(5
= ]+1D+b5,
F= F$+1D+€+5,
r5,;($(5f6?+[+Q
$(,(‹"/OV,O26A(!"
/\$+1;(5
 )$"D65,;
 2)"D($
 &*%"(5frƒ
 $6""+%"&$D,I4Z@/OV,
O2
,<
"1"+&$4"+F)2$2%)2 6$%"&
)()"(+&)$$)%&)14$"
#######)$")0
#$%*$+
#%$(
#,%+-$'
#%)*+)
=
G$,Tg+1*UV*
C= 4$
E= $@+'Q
= 9Z*]$#C>?%
F= (Y,U
>I$$+,55(Og,$9gW(L
+A,^$A*+'O2G)$9)';(I
J/OV,O$+],W+9g,5,+,65,
 "1DA*+'O2
 2$2%DL+A
 )2 D,$
 6$%DOg
 )()"(D,55(
 )$$DW(

Sách “T !"!
,?
$%6".%%6"#######$+"3%%#
$"& $!.))$+"2"6"80
#$%+$)
#%&)$+')
#,%,')$+)
#%)+$)
=
:b/0@+A/0+1,Ie
?$*UV*9g9J,f
C= :6W
E= +'3,A
= +'$
F= +'3;,+A+@+d(d
(Œ)'+t/OV,+'3,A+'+'
N;6b,Cƒ+$'B+/.+1(c
+5
 $"& D;6b,
,/
3%%#######"&4)"&$)""2+"+
$$=+%"$+"+"1% $$
)6""+"2"&0
#$%)(*
#%)(*))
#,%)(*)'
#%)(*$)
=
.$+1/I9$+'h,^
C= k0+1
E= F$+1D:9
= F$+1D\,^
F= ]+1
W+,f:9U(52*h
E,/A6(5+'9J*h
6$/OV,€$,$
 $&4)"6$&$66"
&4)"&$&$
 2+"D(5
 1% D6$
 "2D€$,$
,D
"%.0$#######+$+%+"&"$ $1
%$%%. ")+&%.)"4")0
#$%&&)'
#%)
#,%),$+)
#%+)
3
.(0+/0+1,Ie?$*U
V*W++)9J,f
C= /O$'$@,,W*
E= Og•
= 5R,
F= *:+
ƒ)$',$-=,(,,W*(0+$(R,
/+€,5,[+O9;b,9R*5*[+2
/b$*O8
 $+%+"D4$(@/+€
 &"$ D+O(R,
 %$%D/b$*O8
 %. "D[+O
 %.)"4"Db,9R)4$/A
*5*[+
-
%")"("%%2")$+%6"%$+*+*). $
#######%"4+*"+0
#$%-)
#%-$+
#,%-(
#%-,
3
A+'+1B+/.(/Z
,d+P$
C= 6
E= ,5(;
= OP(;
F= 9[+(;
ih($+)+W+,f/cU,5
:,^$6'P6K+;
 ("D($+)
 6"%$+*+*D/cU,5:
 %"4"D'P6K
 +D+;
-
3B,1+".%%6"#######$"2%"+ %$)$
)$%"+&(" )0
#$%,$')
#%,$')
#,%,$')
#%,$'
=
:b/0+A*:+145
67
rf+Z*+/\$tb+/<+$
+AW+,7+q65;b(W+$/5,B*
 1+"D+Z*+
 *"D+]+Z@++Z
 "2%"D+$+A
 %$)"%$)Db(W+
 )"%)$%"+Db/5,B*
 &(" D+q65
-,
=")"$1"#######$1$)2%"2%$ "")
=$+"$)@$)2%!""&$1
&+)$+6"*+&4")+*N$6
$2"++*)+"+".)22"0
#$%'+
#%'+)'
#,%'+)
#%'+$)

A$+1/7$(+1
X+)
C= ]+1DB
E= ]+1DB8
= k0+1D;(B
F= F$+1D+AR+
E293+AR+:929
Eƒ),'@+'O20*[4f]/MB+
/./J4f,5+<R+'5
 =")"$1OJ9#+*
 "&DOP/7/.
 &+)$+D0*[4f]
 &4")+*D4f,5
 N$6$2"++*)D+<R
 +".)22"D5
"
Sách “T !"!

3+ 2% ".$.)")$22"+"
" "++)$+"+)$%&"*)"
#######3*)80
#$%+
#%$+
#,%,)
#%)&')

Ag+1($?$;+'Og,
; }
C= ,/A
E= 9Z
= 6<+1
F= +'Og,
EW+,7OP,8(Q+$($f4.
9V+Œ'$,)/J6]+'Og,; }
 2% "DOP,8
 $22"+D+$($
 $+"+D,0,/W
 "*)"D/J6]
-8
"+*#######)"+&$"+$+
)"))$+)6"1$""1)& $1%))0
#$%6)+
#%*'(+)'
#,%$+$+
#%+',+

.(0+$+1,dOPL
?$,+1X+)$,
C= ,Q5,K
E= OP^0
= +'Vf
F= +;Og•
5,+'Vf,.*f+$(LT,
/bOg+'Og,;/.+,^$65
T,
 "+&D+$(
 $"+$+D/bOg
 )"))$+DLT,
-
))2$))6"4%&1$%"))5
$+)$6"#######1$4"%4)0
#$%)$)
#%4$+
#,%))
#%$**'*'$+)

.(0+/0+1/9gg+1
X&'($?$;/^+,n
C= k0+1D)$)ƒ+
E= F$+1D,W+OV
= ))&'Dk^+
,n@*UV*
F= $**'*'$+)+D*UV*
a0,A,.*f,I5+'b+']+W+;
‹+5/</OV,,W*+b+,
 2))2$D0,A
 4%&D,I,
 %")D]+W+
 4)D+b+,
-<
'$.*"#######"$1B,1$"4" 
$$1.$(0
#$%,$,$+)
#%,$,$+
#,%+,$,$+
#%-),$,$+)

k:;,:b/093,^;
$+1,d9[+
W+'H,,:b/0D
$6"PQR2ST2UO
)2%"
GO8,^$t/OV,+]2(7, /\$
,(0+P;(9,
 .*"DO8,\:#+)P%
 )% DO8+']+7,#+)+5%
 "$1D9g+d
 "4" D(~
-?
:$$$F)#######+&) 2$4&")"&
%*"))$"$1"4"+"1$"J$
31+$+ 0
#$%+'
#%+'
#,%+'(
#%+'•

A$+1L?$,
X+'@($e?$;
;b,
C= ,Ab,
E= /b,
= ;b,
;b,>',,,,W*c
$+g+7$,,5,Og,EB,v
 +&) D;
 2$4&"1$6D,,W*,
$,53
 )$"Dc
 "4"+"D$+
-/
:+ "%#")"*"+")"#######
2$1"))$+%2$$*2")$("2")
$1$)")+&2$2"")1$)%"0
#$%'
#%')
#,%)_,
#%,9)'+
3
k:;,:6<,$2+P+
+A*N.(0+/0+1i
,Ie?$*UV*
C= +
E= ,O+'H
= +'1
F= ,</L
Z/eW+/0f/$+,5,
A*f$,*,R*f;
9;/W+/<$5
 "%#")"*"+ D/eEkƒ
 2$1"))$+%D,*
 2$$*2"DA*f$
 $("2"$1D,R*f
 2$2" D/W+
 1$)%"D/<5
-D
#######".""1$")!% $+ 
)$%&*"$"+11""++")$1)+$.
).+"0
#$%C+-&
#%C,,'+
#,%F)*)
#%C'))-+
=
.(0++'+1/7/.,:,I
e?$*UV*9g9J,f
C= )e(Q,^$
E= )O
= vR+0,9;
F= kce9g
)O5+P+A+@+A+2+;*Q
$t;+( ",$+'(U$
/\;
 .""1$")D5+P+A+
 +w=",(
 )+$.D+A+
 .+"D(U$/\

Sách “T !"!
8
="*+++*+"5.""(!+*").%%6"#######
2"1$+""4%$+)1$%%"2%$ "")
.+"&"2"+0
#$%,,+
#%,,+
#,%,,+)
#%,,+

k7$X-),I+<;
v'))+v$'+,*)#i%Y,
v$+v$'+,*)#v%
^;$+1,dOP
k:;,:,^/0@6\
+<Uv
a;/0_f'$9;(0++P
/<(_5,/b+'+O8$
k0+1,$2+P+O8$
+A*N
EB+/.+1+.$@,5,4fet+A;
/55+;+],+W+,f:9+'
*h,^$T
 +*"D4fe
 $+&D+A;
 2"1$+"D+<
 "4%$+D/55
 "2%$ ""D:9
 &"2"+D*h@$
<
V8WV8->
8
+( $1$$$)+*$) ":5)@$"%$+
$""+2$%"4"%+&0"$&))$. $
) "&+$+&"XXXXXX"&")$1: 8+&
: ?0
#$%
#%)+-))
#,%$(+
#%-++
=
W+'H,X6".""+#6f
+P$%+&#6f+P
$%D+1+P/<(;/A
+P/<(;
 $$)"D$,T
 $) )$".""D2
 $+2D,A/
 "$&DL,z*
8,
K"$2" $"+N$ "& $) .)+&.$%&
22""+ 1""&6( $$%&*4")$+$. $
1$+&$XXXXXX+&1%")0
#$%&
#%+'$)
#,%)'9,)
#%&'$,+

)9J,fD
C= 4ˆ
E= +'
= b,9R
F= +dQ
 "+N$ D+[O2
 22""D/55,$
 1""&6(D*fc
 1% D*O8+
8-
1 $"+"")"&+XXXXXX)4" "*&+* $
) !2%")"4) 05)$"%0$)4" 0+(
$1$ $"0
#$%,(*)+)
#%,(*)+
#,%,(*)+
#%,(*)+)
=
W+'H,H$6"+"")"&
+9#+*ID4$+:(@7
+H,53
 $2%""D;+;
 )4" Df/Z+'$
 "*&+*D9Z
 4)Dz+J(
!
Sách “T !"!
V88#V8<
88
="*+++*+$6"!9$ *"=)$0.%%&&+".6)
$"XXXXXX$")1$:5."%%$+ ."
@)$+:"$+)$+%+"$@)$+ 0
#$%,),+
#%,),+'
#,%,),+
#%,),+

>/Z4$'H+T@
/0+12+<,^/0
i
#,),+w-,,),+%
 '+)D0+'3
 ,),+D6A+Q
 ,((+)'DOP/9z
+5
 +'$+$+D$+;
8
"$2+ "+% +),-6)")$*$"#
$+ "+&)"2"1""&$&"$1+)2$$+
1$$")$XXXXXX'$($.++&@)$+ !
2$4&+*%$.1")+&L()"4"0
#$%)
#%+
#,%)+)'
#%)+)'
=
W+'H,
6$Y+&Y
""Y$Y
+""Y+$Y
 "+% D+
 $*$D_6B*
 "D69,
 2"1""&D/OV,O$,08
 $&"$1+)2$$+D
*O8+$+\
 $"DOP/9z+5
 2$4&"D,,W*
 1"D9z+;
8<
9$ *"=)$0)6%"$(""2)1")&$.+."
XXXXXX""4")1$&4")")03&4")""+)
22"!+$$+% $+")&"$1"6)!6%)$+"
*Z+")2$4&"&$+"6)!+&+9$"%)
"&$+"6)F)"%"4)$+)$+&+*"$"0
#$%,(*)$+
#%+'+
#,%')4')()+
#%*'$+)
3
.$+1/7$(+1
X+)9;,Ie?$*UV*
C= *.U
E= *:*Q
= ,.
F= 6fJ
 ""4"D[/OV,
 &4")"DOP($
4f,5
 &4")""+D4f,5
 )&"D,
 $"%D+O8(
 $"D,<$

Sách “T !"!
V8?WV8D
8?
9)M2%+(1$",8++%"7")4%&+*
".""($1:$+& ""6",<$+& ;+ 
XXXXXX30:0+%/0:0"& 0
#$%&'(
#%-+
#,%$&+)'
#%-++
3
Tg+1*UV*+)
9J,f
C= +1
E= 9g
= $
F= +A
 ++%D;J(
 +%D,/A
8/
"".%%6"")(+*$+$")"$+&!$)"#
&.+)%"*&")$+&"2(!+")%2+*
$+")!+&+")(+*XXXXXX6 %$%2)1*"
)(+*2$+)."+"J$4(+&7+")
"2%"0
#$%*)'&'(
#%*)'&'()'
#,%*)'&'($,)
#%*)'&'($)

.(0+$+1L?$
,X,)6$+,Ie?$
*UV*9g9J,f
C= k0+1
E= F$+1DOP
+'3N
= F$+1D(;+'3
N
F= ]+1
 ")(+*D+'OV+J
 $)"#&.+)%"*D_)
$+'OV++A+
 ")%2+*D/6B,
+'J
 $+")D,0,+
 2D,Y*/\
 2$+D454:
8D
[(")$""4"+.%%6")$%&"*"0
["B&))$+1"".%%XXXXXX $$"+N$ + 
"4"+ $$$)"!+%&+*1""1$$&+&6"4"*")1$
"2(F)"1")"+)+&0
#$%$')
#%$9)
#,%,+)+
#%)++)

)9J,f@,T/0+1
,Ie?$*UV*
C= ,$q
E= 6
= +/W
F= ,*z*
 ("D9z
 "4"+D6
 *"D,€$
 &))$+1""D*]9;
,€$
 6"4"*"D/cQ
 "1")"+Df65+9;
/cJ„
 )+&D$;

Sách “T !"!
VWV,

"")6""++*"+2$% "*&+*$11")22% 
$&")07$+$.$+!%%$&"))6"XXXXXX$*
"$++&+)$+0
1 $.$%&%("$$&")$"+*!2%")"1%%$+
$11")22% "L")1$!)6$"$+!+&)"
.%%$+")22% $2+ 07$).%%6"4%6%"
+"1% $$0
#$%*'+)
#%*',$)
#,%*',))
#%*$'+,$'

)9J,f$,T*:
+14567+],V*W+=
C= k0+1D
E= k0+1D($B(
= k0+1D+,
F= ]+1D/Y,+
 2$% D,]5,
 "*&+*D9Z
 $11"D/cU9J*h
 )22% D,,W*
 $&"D/8;
 7$+$.$+D+1:P
 &+)$+D;
,]
 $1%%$1$D/Z
9;/8
 "L")D,.
 )6D/+'3
 4%6%"D,IŽ

XXXXXX!"$+.%%&)6"%%$1")22%")$+"
."""4""0
#$%C)
#%C+
#,%C++
#%$+

G$,T+'+1+],V*
W+=
$+D;'$
XC++*f,IX2
+'Og,@8$
X$++•}i
 &)6"D*:*5+
 $+"D(0+6
,
3+ "5)22%").%%6"("2+"6+""6(
$1"1% $$0%")""(""1$)22%")6"1$"
XXXXXX+$&"0
#$%*$,)
#%*$,)
#,%*$,)
#%*$,

.(0+$/0+1i
/<B+/.(/Z/y$
X)&')
 "5D+)(
 6+"D+^
 6(D/y$
 "(D6<(+'$
 $2%"+$&"D/Y+
;

Sách “T !"!
?
V-WV8
$'))'=,(lv'&)
lDC',+),+#)+')9)%
F+)$,$+)-++•,)DF$+$,(*$+@),(*+$+@$))()+$'
$',+),+'$$()+=
v)+)D+($+)$*$*')*$'$+'+',+')*),+=
‘)4')()+DE$,)'•)'))$',+),+')=*'&)$)_*)'),)')4')=
E$)$$''$)Ds@+s"@$)$'=
’$+$*),&,++))-S'6+$')$
-
K)6"+*$11""&\
#$%C($'6)+*+
#%C$',+),+*+
#,%C'$*,)*+
#%C))()+$',+)$,*+
=
:_W++';•
/A/5*5D
lDC',+),+#)+')9)%
]]^_T^_&`+$4+`$\
C=‚f,5
E=rA+'H,O
=A+6A/c
F=Œ59+<T,
8
3$&+*$"+1$$+!.)"
6$"N$6\
#$%+')4')$($+)'•)'))=
#%+*$)+-))s"@$s@$)$'=
#,%+$)9)*+-+$,(*$=
#%+)+')4')*'&)$)_*)'),)

:_W++';•
/A/5*5D
*'&)$)_*)'),)
')4')=
"$a+*+^_T^_!^b+`$%`
^c+*4ba+*4d+` \
C=\9,,.y+,?
E=\9,,IO8+1s"=/A
s=(0+J(
=kI;(0+9b+'],W*,$2+',\+
F=\9,6\,.6(
,*

Sách “T !"!
V#V?
ƒ**)+)'v'*$•'')‘))+
‘))+&+)+-&'-)$')-'')+$++)**,)+)'a)'+x'*=$*'*)
+E'$(‘$-)+'+)($+-&))&+)'4)+,((+=>')
+$'))+*6)$$++)*'*$$+$+-$'())+)>$=
X(9))')&'(+),++),$*)+6&)9)*()+@$')F)9@-9)
)$'+)*'*),+',++)=)+'$&&,$,'-+**,)+)'-'
)_$,+-$+-)•+-$+)')=
)**,)+)'-)(')+$‹@4$')&))+&,(()',$*$,)@,$
(9)+)$+)'@)*$'+()++')@&$(')+$'$+@$)9)'$($)'')+$*=
)+-,,-9+)+)*'*$>$@>$', ‹$&+)'$+'
)9'()+$)9$$+&+),+',++),,+)9)'+)-))6)=

K)+1""&6$$.%" \
#$%+$($,((+=
#%+$**$'+'+$')$=
#,%+)-,$(*$-),()9)+'=
#%+,'')+$)($•'**($
3
FW_W++';
•/A/5*5D
+)($+-&))&+)'
4)+,((+
b*Refc4b$.%"
C=kI;(0+,0/cK
E=kI;(0+/b$/<(b,L
+A
=Ab,(g2/:/I,;
,5,;/.+O
F=“/:,I +'+:(($B(
,]
<
3$&+*$"+".)%"!..%%6"
+%&"&+")$22+*"+"\
#$%C*)++')
#%C(9)+)$+)'
#,%C*'+,(*)_
#%C')'6$+'6=
=
FW_W++';
•/A/5*5D
,$(9)+)$+)'
"$6`6g$!+*_h+*
i)je+k+**R
C=€$;;,+H,O
E=‘*,A*(
=rV*+<+$
F=ƒ;+'OV+J
?
K.%%22"+$+:$+& !:<\
#$%C*'+)+-))=
#%),+,,-9+)$*'*$=
#,%C)9'()+$)9$$+-),,+)=
#%),+,,-+'+),+',++)=
=
:_W++';•
/A/5*5D
)+-,,-9+)
+)*'*$>$@
>$', ‹
b*R)j5 4`$+*` <-
C= >0+,0,<+3
E= a0/c+;*Q.,€9Z
(0+6A,
= >0+,0,/55(\+'OP
F= a0/c+;*Q+$(4$
/b$/<(_:

Sách “T !"!
V/WVD
-)'•,)a()'$,)
C+-)'•,)@-)&&)'$9$')+&,9)'$)*+&''()+''
,(*'))9)'$,)*,)='$+$'$+))+)*'+),+&'()
))+&)$'$,),$()+$($),$)&')@&@''$'=
’S$G-)'S''$,)‘$+)
S($$')$)++$+,-)'+),+&'()-)'•'$,)=
-$()'&*'+),+9))9,),$),'++)(,$-)'''$,)
*')((*+)9)*)',)+=
`'(')&'($+*,)$$+&-$+-)'''$,)*$()+@9+
=-)',,)=,(}-)'*$()+=
/
K 2"$1+)+")6"+*$11""&\
#$%a()
#%a)$+
#,%'$9)
#%C+()
3
:_W++';•
/A/5*5D
-)'•,)a()
'$,)
$i6$f+`$^_T^b5l
C=;,€$
E=ƒ7,6q
=Fb,
F={)(5
D
K)"+$+"&). 1$)$")$
%$."+)+"2 "+)\
#$%E')9$+$()
#%E-$),'++)(
#,%E())+*),$)$+')4')()+
#%E($+$$$,,)+&'))'),'=
=
:_W++';•
/A/5*5D
-$()'&
*'+),+9))9,),$
),'++)(,$-)'
''$,)*')((
*+)9)*)',)+
b*R^_T^bm2+_n2_h+*
o^f(g`+**b++$g+
6$f
C=:,W*;
E=ƒ2+Qf9
=k5*7,5,,.7,6q/Y,+
F=F+'3c8*h+'5+$

Sách “T !"!
V<WV<-
ƒ++)'$+$E)E)•-++)_,)E)+++)
v''$(F),'*+
)_,)E)+++)$$,,')+)+)'$+$),$&&$+)-+,$•
>&'o9)'+=)+)'$+$)*''$(E)•+)”)G
o9)'+,$+)+))$'+&+)+)$+)',$*+$=))$''+$'$*''$(
&,)+'))$')$D))$$)$,+')@)))$),(,@$
)))$-=ƒ+)++',+-)**)()+)-+)')$+)&)+'*$
)+),+')&($•')),'*'$+=C++)*''$(•,(*)+@+)'*
**'++)$-)&&)')++)+-$9),,)&,(*)+)+)
,')-'6=
')+
'),')+$9$$)+'>&'o9)'+=
+
s @#*',))_,)%
G9C''$)()+
,))')@+)+-)9)$,,)&+'))$''$)()+D)*))+9@
()+$@''(+'=
C**,$+‘)4')()+
C$**,$+(+)($•')@),(,@'$')$+)&)=C**,$+(+(+
+-)++)'&')&)'),)@$+'$,'*+@$$**,$+&'(@$$'),)+'),'&)$+=
<
K""&$")"2$*("2%"\
#$%$*)
#%E)•
#,%ƒ$$
#%ar
=
:_W++';•/A/5*
5D
ƒ++)'$+$E)
E)•-++)_,)E)
+++)
_h+*R+&p+Q^
C= k;G$
E= EB,r
= OVaf
F= acr\
<
K)J1$)$1"2$*\
#$%v+,
#%E)$-
#,%G$$)$,+')
#%E)$),(,=
3
:_W++';•/A/5*
5D
))$''+$'$
*''$(&,)+'))$')$D
))$$)$,+')@
)))$),(,@
$)))$- 
(a+*2q+*r_h+*
R+
C=]+'b
E=G[+6$
=\9;9J5
F=r+A9;6$
<,
3$&+*$"+1$$+!.)
4%6%"$+""2$*)$2%""&\
#$%C)'))
#%C,)'+&,$+)
#,%C)++)'&')&)'),)
#%C+)'***'++=

:_W++';•/A/5*
5D
C++)*''$(•,(*)+@
+)'***'++)$
-)&&)')++)+-$9)
,,)&,(*)+)+)
,')-'6=
"$a+*+$+*6`!g*Ref
^i^_T($`+`+_h+*R+
C=>0++W(y
E=>0+W,7[
=>0++Og+
F=>0+,80+,+[*

Sách “T !"!
<-
K&$"+&$")"22%$+
"L"\
#$%C')()
#%C)$
#,%C)'))
#%C+'$,'*+

:_W++';•/A/5*
5D
C**,$+(+(++-)++)'
&')&)'),)@$+'$,'*+@$
$**,$+&'(@$$'),)+
'),'&)$+=
h+^s+*( tu+k+*`%d+`$
C=ƒ8Aeb,
E=E;[
=Ey,W*
F=Ef/<(
V<8WV<?
D)$'+)'•,$',–)))+=,(—
`'(D•$,$'=&&)'–‚$)_=,(—
ƒ•),+DŒ$$'
F$+)Dl) 
F)$'>=$'+)'@
C$*')&)''),')+,$')'&‚$)_@-)-6)+&&)'')-$,$'=)
‚$)_Œ$$'-9)$&9)*)',)+,$$,6')-$')9)'+())++
*',$)$@$9)',$'')*$')@'()+$+')$+(+9)+')=)')
(+-($,$$,6')-$''),)9)@$'')-$'-)9)'
)_*')=S($')4)++'),)9)',$$,6')-$'+)&'(&$,),6'$
$,,+,')+$+$+()=C+$@+)‚$)_Œ$$',()-+$9$,)),'+
&)$+')+)')+$+$'))9)'')*)&',$'+'+)=
&*&'$‚$)_Œ$$'-++))_++--))6@-'),)9)x)'
*)',)+Cv‘+>$',=
'),)9)$$**,$+&'',$'+$@9+'•)+)$+ =4$)_=,(}$,$'@
,$'',+()')'9,))$+ ‹!@'')*++)($=
<8
K)2%"&6$:)0")\
#$%ƒ)-(')+$),$'=
#%ƒ)-$+)'‚$)_,')+,$'=
#,%ƒ)$'),)+$)',$'')*$')=
#%ƒ)$9+)+)‚$)_)+')
)&')=
=
FW_W++';
•/A/5*5D
C$*')&)''),')+,$'
)'&‚$)_
b*R+*vw4ba")
C=\W,I8 ,A,\+\
E=\W,I ,5+q+]R‚$)_
65,
=Œ./:,\W(g€$_)
F='Og,/:,\W/M+1+J(,€$;
+',+A‚$)_
<
".$&H2"1""&I+2*2!%+"!
)%$)")+"++*$>
#$%$'))
#%&$9')
#,%$,,)*+)
#%(*'9)
= v')&)'D+],8
H2"1""&I$+*&x+*^$i+ew
+*y*u++l4
C=/ce
E=+],8
=,W*[
F=,f+A
"
Sách “T !"!
<<
3$&+*$""#%!.)"6$
"$11"\
#$%+()',$)+),$'&',$'')*$'=
#%”)'*)',)+Cv‘$9$$)+l$$'=
#,%ƒ),'+&)$+')(+)*',$)
)*$'$+)=
#%+()',$)+ *)',)+,$$,6
')-$'=
3
:_W++';•
/A/5*5D
)‚$)_Œ$$'-
9)$&9)*)',)+,$
$,6')-$')9)'
+())++*',$)
$@$9)',$'')*$')
˜
"$"%!^b+`$)^ %`^c+*4b
%]]+`
C=r5,;,I+<U+q/<€$\+\
E=uCv‘t5*R/A+5
=]J$+;t*f($'
F=r5,;,I+<W u+Z(Y+
,09g*.+O2
<?
K)J%)"&. 1$)$")$
""4"+22%$+\
#$%i+$•)+)
#%$$*)()'
#,%‘)*+$)($
#%i++)‚$)_+')=

'),)9)$$**,$+&'
',$'+$@9+'
•)+)$+
=4$)_=,(}$,$'@
,$'',+()'
)'9,))$+ ‹!
@'')*++)
($=
b+`$(a+*^_T%d(t+_g
o^f(g`+*+m+^h+^s+*(w
C= Œz+J(-)+)
E= ŒT/+
= 'fP)($
F= $(4$,€$;‚$)_
V</WV?
,)$E$G,ƒ*),$
’G,*),$$')$9$$))9)'-))6$&'( v=>=+v=>=
+'))
ƒ)$&v$++)'˜s =
C-)'&+'&+'))&')+)D+')$)'(*@++)'),$*@$$)$)
&&)+=
`&+)F$˜s =
$,$-))'9)$&&)')+&@-,($,)+$9)&')@')@'')+
*)'&),+=
ƒ)$&$)$'ƒ$$˜s=
S',,)&')+)'''(*)'9)9)','*'($))++,)$&')+($+)-+
$)$'$$')$$',,'+=
ƒ)$&v$+$˜s=
S',,)&+)'@,'$@''(*)'9)-+9)'(,)$+($+'C&')$,)=
’$,,*),$,()-+',,)&$'6@*'$$@$+-))=
</
K."%+)$")$$)"
6\
#$%)ƒ)$&v$+$
#%)ƒ)$&v$++)'
#,%)`&+)F$
#%)ƒ)$&$)$'ƒ$$
3
:_W++';•/A/5*5D
ƒ)$&v$+$˜s=
S',,)&+)'@,'$@''(*
)'9)-+9)'(,)$+($+'
C&')$,)=
Mg`+*efq+$+*z
^h++`$\
C=>3ff
E=k?$ff
=>I,5+';
F=ƒ$$$)$'ff

Sách “T !"!
<D
@$.)"7)$1" \
#$%s=
#%s=
#,%s =
#%s =

:_W++';•/A/5*5D
`&+)F$˜s =
z^h+g$+*+*` *g6$+t
#$%s=
#%s=
#,%s =
#%s =
?
K)J1"".%+
)2"%\
#$%C'6
#%C$$
#,%C))'+
#%C)

:_W++';•/A/5*5D
$,,*),$,()-+'
,,)&$'6@*'$$@$+-
))=
g*R(a+*p+24z^h+
6k_^{6d
C= kcQ
E= ƒ$$+
= '5(
F= >I+(
V?#V?
F)$'>=‘@
$(+)9,)*'))+&)++F)9)*()+Œ'*@+)')$)+$+))9)*()+,(*$+$+-
))$+))9)*()+&$,')&*'*)'+$+v$)*$•+)=•)+'))9)+$+
+))9)*()+&+$')$-)9+$++),+•),(,'-+$')9+$x$+=
•)-6)+9+)$',++),+$++)$-))6)')&'$*$
())++)+)'()-)++')+')+)*'*)'+=C(*$'+,*$++)())+-)+*
$',+),+$'$*$)'@,$*+,$$,((+)$)'=
')')&*$)-))$&$()'$*$)'Œ+$9)(@-&)+)
ƒ,&)(o'$(=
'&'+())+-))>$9)()'&'(‹v=>=+v=>=+)•$$,)-
a$=`'+)'())+-&-'+$+-))6=*)+))>$=
ƒ,)')@
?
K)"22$)"$1)%""\
#$%,&'($++)$,)$+$())+
#%9+)>=‘+$++)$())+
#,%+$6>=‘&''$x$())+
#%$,,)*+>=‘•9+$++*)$6$+$
())+
=
FW_W++';
•/A/5*5D
F)$'>=‘@
˜•)-6)+9+)
$',++),+
$++)$-))6)')&
'$*$())+
:v^r6o_%`*R
C={5,[,I(Y+,^$$W
+'LT*
E=>P,\‘+$(,0,
T*
=f(8,\‘/M+L,7,
,0,T*
F=W*[P(P*5+<
+'0+f,^$,\‘
!
Sách “T !"!
?,
".$&H")$"I+2*2,!%+",!)%$)")
+"++*$>
#$%')+$
#%')&'(
#,%')*$,)
#%'),+',+
 ‘)+')D6\*R,
H")$"I$+*&x+*,^$i+,
ew+*y*u++l4
C=
E=,f,5,
=+$+A
F=6\*R,
?-
3$&+*$"%""!.$.%%J"+&"
""+*\
#$%C',+),+
#%v+,$
#,%v'&)'
#%o'$*$)'

:_W++';•
/A/5*5D
C(*$'+,*$++)
())+-)+*
$',+),+$'$
*$)'@,$*+,$
$,((+)$)'=
"$6o!(a+**
6|q2
C=rA+'H,O
E=f5+
=Œ5O
F=;6A,/\+b
?8
K$):0"$+\
#$%C&$('$*$)'
#%)*)'+))+&$,
#,%Cv$)*$,((+)$)'
#%)*'))+&)++F)9)*()+Œ'*
3
FW_W++';
•/A/5*5D
&$()'$*$)'Œ+$9
)(
}+*"$+%`
C=;6A,/\+bL+A
E=Œ5(+b(0++'OPT,
=GM/,0/cv$)*$
F=^+b,+[*/;*5++'<
)++
?
K"+.%%"1)""+*6""%&\
#$%9)()'‹
#%9)()' "
#,%9)()' 
#%9)()'

FW_W++';
•/A/5*5D
'&'+())+-)
)>$9)()'
˜
nq2^ut+&p+(+`$
C=‹}
E= "}
= }
F=}
V?<WV??
`'(D$()ƒ+)
DC)(*))
ƒ•),+D)_+-))6•&$,+())+
F$+)D)$@l$$'‹
a)@
E),$))_+-))6•$&$$'$@-)-$9)+'),))'-))6&$,+
())++`'$=v)$)())++)&$,+'("v=>=`'$l$$' ‹=&•')+$6
`'$$$9$,$+$@*)$))+ƒ')+)))'$$&&$'6-•))$=
$6$)•'$&&™
$()
?<
+.& )"$%& \
#$%)$
#%•))$
#,%'$
#%`'$

FW_W++';
•/A/5*5D
)_+-))6•$&$
$'$
J*` +*~%`+*` +`$
C=7$
E=7+O
=7J(
F=75

Sách “T !"!
??
K.%%6"")"&%"&\
#$%C*'))+$+
#%C$*$'+
#,%C&$,+())+
#%C+'$-'6*

FW_W++';
•/A/5*5D
-)-$9)+'),))
'-))6&$,+())+
+`'$
r6|+`$)j^_T)•25€2
%i\
C=EL+A++'3
E=E$+,+'63d
=ELT*6$
F=a0+f/;+
V?/WV/

Sách “T !"!
G9)C($ƒ)+)'
`+)'-)'v''$(
S,$)*$9)$•&)),($&+)'-)'+-)&$9-)'+$*+
'*)+'+-)')+)+)(-++)''$-)'=•)$9)&$$)&'+
,$')&'@$($')4')*),$$++)+=
C+)$&+)'-)')&+)(+')-$')_*)'),)+)-'@+
)(+$@*,$@$&$,$)($)9),$')&,)'$+=`'+')$@
-)')4')$&'$**,$++'$')+$+*''$($+')+)'+$++),$
)+)++)')*+)&,$'&'$$),)&'+)()9)&+)-6)+
,+)+=•)-$$9))&'+$&&,,+$()$&)+))9$$++
)+)'()&)$,$**,$+•9+$++$)&')&'=C+$@,)$
$))*$,)',$')@'$*+,)+)'-),$'$$@)9)$$
-))6+)*-+$+$++$+$')=
`'(')&'($+'&+)'-)'*''$(@,+)+($&'(,'')+$
*')9&+)'-)'@9+ =9)$($)+)'=,(=
?/
K)"22$)"$1"&4")""+\
#$%),'$)*)*)+$*+$*)+
#%),'$)*)*)+),()&+)'
-)'
#,%),'$)*)*)+$+)++)$($
)+)'
#%),'$)*)*)+9+))'$++)
$($)+)'
=
FW_W++';
•/A/5*5D
S,$)*$9)$•
&)),($&+)'
-)'
:v^r•L+*g$+` %`
C=rA6],(TOP[\+H=
E=rA6],(TOP\0+H=
=rA6],(TOP^09OP+H
F=rA6],(TOP;(+32
9OP+H
?D
K&$")$4"3+%"%""L"
+"")"&2"$2%"$&$\
#$%ƒ)$*)'$,),6
#%`+()*$*)'-'6
#,%(*)+)$')+$+*''$(
#%i++)$*+,)+)'&+)

FW_W++';
•/A/5*5D
-)')4')$&'
$**,$++'$
')+$+*''$(
9_]+c't^n+*4m tu+k+*
+*_]eL+%`*R
C=Œ€z,,5:
E=kZ9;9;+PW;(9,
=a;+;,O8+'3/bOg
F=OP_+J(+'+:(\O|
/
3$&+*$"&4")""+!.)
4%6%"$+"K"6)"\
#$%`'(
#%v,+')
#,%Œ))
#%)+($

FW_W++';
•/A/5*5D
`'(')&'($+'
&+)'-)'*''$(@
,+)+($&'(
,'')+$*')9&+)'
-)'@9+
=9)$($)+)'=,(=
"$•L+*g$!g*Re)‚+t+
+*."6
C=k8
E='$f
=aOg•
F=GP[_z+

Sách “T !"!
V/WV/')&)'++)&-)($$)(*))')(')()+&'(
$+$$Œ)
>,+')$E$'$-6
ƒ+) 
 ,G$6)C9))
>$+()@>)+$"" "
F)$'>=Œ)@
•9)),)$)(*))')(')()+&'($-++)'),)*+&'(()+'*+'$=
C-$$)+)+),(*$,$'+6(&+$+)'))'9$+@+))_*))$')+
$,,+)&'+)+=
v)$)$9)+)+()++$6)+)')(')=+$+$6))(+@-)9)'@++6+'))
(++)')(')&'($+)+'*+)-S'6=
$6&'')*+($++)'=
ƒ,)')@
ES)

>,+')šE$'$-6
(*))‘)(')()+`'(
(*))$()DES)
(*))F()'D
‘)$&'_*)),'')DE)+'*+())+-+,)+
C,,+&_*))D
F)'
G$•‘)+$'$+s ‹=)$>$
'$*'+$++,)+•&&,)
$_s •))$>$
F)'-+,)+
)r+,)$&)s !=•))$>$
'$*'+$+$,6++)
$_s •))$>$
F)'
')C(Œ's=•))$>$
(*))ƒ$+')DES)

Sách “T !"!
/
K"")2%"&6$:0'"+*%+*\
#$%a)+'$9)(+=
#%a)9)`'$=
#,%a)-'6$$$,,+$+=
#%a)-'6&'>,+')$E$'$-6

FW_W++';
•/A/5*5
E7,+O€,OP2
>,+')9;E$'$-6
k8_+$+5,\+5,
*]+)(•,^$>,+')
9;E$'$-6
b*Refc4b+*`'"+*%+*
C=CWb,;+5
E=CWQ2`'$
=CW;6A+5
F=CW;(9,,>,+')9;
E$'$-6
/,
K""&&:0'"+*%+**$\
#$%'$
#%)-S'6
#,%>)$*
#%>)_,+
3
FW_W++';
•/A/5*5D

()+'*+'$
J*`'"+*%+*^ƒ^^\
#$%'$
#%)-S'6
#,%>)$*
#%>)_,+
/-
@$.%$+*&$")$&+% ("$*"
"6)""+\
#$%)(+
#%-(+
#,%'))(+
#%`'(+
3
FW_W++';
•/A/5*5D

+$+$6))(+
_]+*l6$%^f^_T+$g+
a+*g2
C=>0++5
E=a$+5
=E$+5
F=EQ+5
/8
K& &&:0'"+*%+*("5\
#$%>$
#%)$
#,%•))$
#%'$

FW_W++';
•/A/5*5D


$_s •))$>$

J*`'"%+*^ƒ^54`$+*` +`$
C=7$
E=7$
=7+O
F=7J(
/
3$&+*$"%)!."".)"$)
$+" )2"+\
#$%C+')C(Œ'
#%C+)r+,)$&z
#,%C+C+•‘)+$'$+
#%C+G$•E)a+)
=
FW_W++';
•/A/5*5D


G$•‘)+$'$+s ‹=
)r+,)$&)s !=
')C(Œ's=
"$&+)g!^%`+ht„++b
b++l\
#$%')C(Œ'
#%)r+,)$&z
#,%C+•‘)+$'$+
#%G$•E)a+)


Sách “T !"!
V/<WVD
DŒ'$ƒ+)&$•+)&–-)-)=,(—
`'(D‘))$E•$•'•$–$''&$=)+—
ƒ•),+D`)'$'&')-'6,))
F$+)DF),)()' ‹
F)$'>=ƒ+)&$@
$6&'4'$++)&')-'6$+a$''`$-$+)'&$=C++$,)++()$)
•&$,))&'&')-'6*$&'+)(+&`)'$'=•(')•)$)+
&$+$)$+)$'-,+*$'+'*=
C@&•')+)')+)+$$+)&+)+)+$+&&)'$9)-&+)-$+)'&$$
&')-'6@*)$)9+'•)+)$+ =$''&$=)+$,,6+)6&')$'+)=
F•+)+$+)+,+$,+()-+$(')4)+=
•'+$$+a$''`$=
ƒ,)')@
‘))$E•$
a$''`$F)*$'+()+&'(=

a$''`$`')-'6ƒ,))
`)'$''$`)'$'
#&'+))&`)'$'%
ƒ$+'$`)'$' 
•))$`)'$' 
#&'i$)+)•F$%
ƒ$+'$`)'$' !
ƒ$`)'$' 
#&'+)G$')-S)$'%
>$`)'$' 
#&'v'))+•F$%
ƒ$+'$`)'$'
’`')-'6*$'+)(+&`)'$'-+$'+$+*=(=
’F$+)$+()$')•),++,$)$-)*$+)+)•)+)-)+$+&'($+

Sách “T !"!
),()$9$$)=
’`')-'6*$($),$,)))+$9)')-)$+)',+=
/<
3$&+*$""#%!.):)0"1+
&$+"\
#$%i+)a$''`$
#%‘))'9)$+)'(
#,%‘)4)+)&'($+
#%+$,+))'+'$9)$)+

FW_W++';
•/A/5*5D

F)$'>=ƒ+)&$@
$6&'4'
$++)&')-'6˜
"$"%!a"1+^ƒ%`*R
C=$(4$a$''`$
E=kY+*h65,
=S,.,,W*+\+
F=G9g/eb,
/?
•$+)>=E•$)++$+>=ƒ+)&$
›
#$%‘),)))'+'*
#%‘)$+)a$''`$)6
#,%ƒ+$$+$+)-+$9)-&+)-$+)'&$
#%ƒ*)$6-++))$&+)+'(
)*$'+()+

FW_W++';
•/A/5*5D

&•')+)')+)+$
$+)&+)+)+$+
&&)'$9)-&+)-$+)'&$
$&')-'6
a=$+N+*Twa"1+%`*R
C=ƒB*_A*b,,,A/,^$,\W
E=kT,Og•9Za$''`$
=“65,,I+<3'$+5,Og,
F=I,9g+'O20*[b,
//
.& .%%1".$()J6"&)2% "&\
#$%`)'$'
#%`)'$'!
#,%`)'$' 
#%`)'$' 
=
FW_W++';
•/A/5*5D

'$`)'$'
ƒ$+'$`)'$' 
•))$`)'$' 
g$$)j(a+*6f&p+4`$+*` +`$\
C= }
E=!}
= }
F= }
/D
K .%%1".$()6"&)2% "&$+7"6 
/\
#$%`'+)-))6)
#%`'v'))+•F$
#,%`'+)G$')-S)$'
#%`'+)+)•$9)'$'

FW_W++';
•/A/5*5D

ƒ$`)'$' 
#&'+)G$')-S)$'%
9R)$2g$$^_T6f&p++*` /,
C=:b*,Q+.
E=:;,^$+^+Og
=:b*A+k5
F=:N6d(65,
D
3$&+*$")"&%"!.+1$$+
.%%6"2&"&$+"K"6)"\
#$%a+)'('$+)
#%`')-'6*$+()
#,%a+)'($9$$+
#%`')-'6*$+,6)+*',)
=
FW_W++';
•/A/5*5D

XF$+)$+()$')•),+
+,$)$-)
*$+)+)•)+)
"$+_%R+!a+*++`$)j^_T
m2+mt++*."6
C=d*h65,
E=P$<N*5$
=5,*h65,,IŽ
F=Œ59z_)(<N*5$

Sách “T !"!
V")$+)D#D')&)'++)&-)($$+,6)+
v$'$))*)_
!‘)‘$
>$(@`'$ ‹
"‹‹
)>)(
'))(),+)+)&+)$,$+'**)+)+$+'()($
,9)'+)),')++$$,)+(+)'=
‘+()D'@ "(+)
Œ)')D>+)'@`$(
ƒ+$''Dl))Œ'$,)')'@+ƒ$9$@F$6$E'6)v)',)@i9))C',@$
v*E$6
F'),+'#%Da$'9)`))'($
v',)'#%DG$>$'4)x@F$)G)9+
•'+)'#%DC*'v$,,,
ƒ+D)')9)
ƒ-+()DE)C+ 
DC=>=@ D@ Dv=>=@D@D@"D@!D@D@ D@ D


v$'$))*)_
’v)$)*'++)&-+,6)+&'($+=S($))+*'))++)&')$
$(++$,)++)+)$+)'=
),6)+
,6)+)()'D!"a
>9)D)>)(
F$+)DC+ 
()DDv=>=
')+$'&'($+
$()Dƒ$'$C)$
"

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×