Tải bản đầy đủ

de thu thi HK - II mon hoa 12 ( co dap an)

Kiểm tra HK II Hố Học
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 2
HÓA HỌC LỚP 12
Năm học : 2010 - 2011
Thời gian: 60 phút (không tính phát đề)
Họ và tên thí sinh :
Phần I ( 32 câu) Dùng chung cho tất cả các thí sinh.
Câu 1 : Câu nào đúng trong các câu sau đây: Trong ăn mòn điện hóa, xảy ra.
A. sự oxi hóa ở cực dương.
B. sự khử ở cực âm.
C. sự oxi hóa ở cực dương và sự khử ở cực âm.
D. sự oxi hóa ở cực âm và sự khử ở cực dương.
Câu 2: Có các chất bột sau: K
2
O, CaO, Al
2
O
3
, MgO, chọn một hóa chất dưới đây để phân biệt từng chất ?
A. H
2

O B. HCl C. NaOH D. H
2
SO
4
Câu 3: Phương pháp điều chế CuSO
4
tốt nhất là
A. Cho Cu tác dụng với axit H
2
SO
4
đặc.
B. Cho Cu tác dụng với axit H
2
SO
4
loãng.
C. Cho Cu tác dụng với axit H
2
SO
4
loãng và sục khí oxi vào.
D. Cho Cu tác dụng với dung dòch FeSO
4
.
Câu 4: Dãy chất nào sau đây đều tan hết trong dung dịch HCl dư ?
A. Cu, Ag, Fe; B. Al, Fe, Ag;
C. Cu, Al, Fe; D. CuO, Al, Fe
Câu 5 : Cho 20 gam sắt vào dung dòch HNO
3
loãng chỉ thu được sản phẩm khử duy nhất là NO . Sau khi
phản ứng xảy ra hoàn toàn, còn dư 3,2 gam sắt. Thể tích NO thoát ra ở điều kiện tiêu chuẩn là
A. 2,24 lít B. 4,48 lít C. 6,72 lít D. 11,2 lít
Câu 6: Để làm mềm nước cứng tạm thời, có thể dùng các phương pháp sau:
A. Cho tác dụng với dung dòch NaCl. B. Cho tác dụng với dung dòch MgCl
2
vừa đủ.
C. Đun nóng nhẹ. D. Cho tác dụng với dung dòch Na
2
SO


4
.
Câu 7: Cacbon monooxít có trong thành phần chính của loại khí nào sau đây ?
A) Khơng khí B) Khí thiên nhiên C) Khí dầu mỏ D) Khí lò cao
Câu 8: Có 3 dung dòch NaOH, HCl, H
2
SO
4
. Thuốc thử duy nhất đđể phân biệt đđược 3 dung dòch là
A. Na
2
CO
3
B. Al C. CaCO
3
D. Quỳ tím
Câu 9: Sục khí CO
2
dư vào dd NaAlO
2
sẽ cóhiện tượng
A. dung dịch vẫn trong suốt. B. có kết tủa Al(OH)
3
.
C. có kết tủa Al(OH)
3
sau kết tủa tan trở lại. D. cókết tủa nhôm cacbonat.
Câu 10: Cho 17g hçn hỵp X gåm 2 kim lo¹i kiỊm ®øng kÕ tiÕp nhau trong nhãm IA t¸c dơng hÕt víi níc thu
®ỵc 6,72 lÝt H
2
(®ktc). vµ dung dÞch Y.
1. Hçn hỵp X gåm c¸c lo¹i kim lo¹i sau
A. Li, Na B. Na, K C. K, Rb D. Rb, Cs
Câu 11: Những kim loại khác nhau có độ dẫn điện, dẫn nhiệt khác nhau. Sự khác nhau đó được quyết định bởi
đặc điểm nào sau đây ?
1
Kiểm tra HK II Hoá Học
A. Có tỉ khối khác nhau B. Kiểu mạng tinh thể không giống nhau
C. Mật độ electron tự do khác nhau D. Mật độ ion dương khác nhau
Câu 12: Kim loại nào sau đây tác dụng với Cl
2
và HCl cho ra cùng một loại muối ?
A. Cu B. Fe C. Ag D. Mg
Câu 13: Kim loại nào sau đây tác dụng với Pb(NO
3
)
2
và dung dịch HNO
3
loãng tạo ra 2 loại muối khác nhau ?
A. Cu B. Al C. Ba D. Fe
Câu 14: Những kim loại nào sau đây tác dụng với H
2
O ở đk thường ?
A. K, Na, Mg, Ag B. Li, Ca, Ba, Cu C. Fe, Pb, Zn, Hg D. K, Na, Ca, Ba
Câu 15: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về ăn mòn hóa học ?
A. ăn mòn hóa học không làm phát sinh dòng điện.
B. ăn mòn hóa học làm phát sinh dòng điện một chiều.
C. Kim loại tinh khiết sẽ không bị ăn mòn hóa học.
D. về bản chất, ăn mòn hóa học cũng là môt dạng của ăn mòn điện hóa.
Câu 16: Hòa tan m(g) Cu vào dung dịch HNO
3
dư thu được 1,12(l) hỗn hợp khí NO, NO
2
. Tỉ khối của hỗn
hợp khí so với H
2
bằng 16,6. Gía trị của m là ?
A. 4,16g B. 2,08g C. 3,9g D. 2,38g
Câu 17: Hoà tan hoàn toàn 20g hỗn hợp Mg, Ca và Fe vào dung dịch HCl dư. Sau phản ứng, cô cạn dung dịch
được 27,3g muối khan. Thể tích khí thu được ở đkc là ?
A. 2,24(l) B. 3,36(l) C. 6,72(l) D. 8,96(l)
Câu 18: Hai kim loại được điều chế bằng phương pháp khử oxit của chúng bằng khì H
2
ở nhiệt độ cao là
A. Al, Fe. B. Ca, Cu. C. Mg, Zn. D. Fe, Cu.
Câu 19: Nguyên nhân của sự suy giảm tầng ozon chủ yếu là do ?
A) Khí CO
2
B) mưa axít C) Clo và các hợp chất của clo d) Tất cả đều sai
Câu 20: Cho 2,06g hỗn hợp gồm Fe, Al và Cu tác dụng với dung dịch HNO
3
loãng, dư thu được 0,896 lít NO
duy nhất ở đkc. Khối lượng muối nitrat sinh ra là:
A. 9,5g B. 7,44g C. 7,02g D. 4,45g
Câu 21: Cho khí CO dư đi qua hỗn hợp gồm CuO, Al
2
O
3
và MgO (nung nóng). Khi phản ứng xảy ra hoàn
toàn thu được chất rắn gồm:
A. Cu, Al, Mg B. Cu, Al, MgO C. Cu, Al
2
O
3
, Mg D. Cu, Al
2
O
3
, MgO
Câu 22: Cho Cu dư tác dụng với dung dịch AgNO
3
được dung dịch X. Cho Fe tác dụng với dung dịch X thu
được dung dịch Y. Dung dịch Y gồm:
A. Fe(NO
3
)
2
B. Fe(NO
3
)
3
C. Fe(NO
3
)
2
, Cu(NO
3
)
2
dư D. Fe(NO
3
)
3
; Cu(NO
3
)
2

Câu 23: Một chiếc chìa khóa làm bằng hợp kim Cu – Fe bị rơi xuống đáy giếng. Sau một thời gian chiếc chìa
khóa sẽ:
A. bị ăn mòn hóa học. B. bị ăn mòn điện hóa.
C. ăn mòn điện hóa hoặc hóa học tùy theo lượng D. không bị ăn mòn
Câu 24: Khi điện phân có màng ngăn dung dịch bão hòa muối ăn trong nước thì xảy ra hiện tượng nào trong
số các hiện tượng dưới đây?
A. Khí oxi thoát ra ở catot và khí clo thoát ra ở anot
B. Khí hiđro thoát ra ở catôt và khí clo thoát ra ở anôt.
C. Kim loại natri thoát ra ở catôt và khí clo thoát ra ở anôt.
D. Nước Gia- ven được tạo thành trong bình điện phân
Câu 25: Cho 6,72 lít H
2
(đktc)đi qua ống đựng 32g CuO nung nóng thu được chất rắn A. Thể tích dung dịch
HCl 1M đủ để tác dụng hết với A là:
A. 0,2 lít B. 0,1 lít C. 0,3 lít D. 0,01 lít
Câu 26: Hợp kim nào sau đây không phải là của nhôm?
2
Kiểm tra HK II Hố Học
A. Silumin. B. Đuyara. C. Electron D. Inox.
Câu 27: Hòa tan hồn tồn 2,81 gam hỗn hợp gồm Fe
2
O
3
, MgO, ZnO trong 500 ml dung dịch H
2
SO
4
0,1M
(vừa đủ). Sau phản ứng, hỗn hợp muối khan thu được sau khi cơ cạn dung dịch có khối lượng là (g)
A. 4,81. B. 5,81 C. 6,81. D. 3,81.
Câu 28: Vàng bị hòa tan trong dung dịch nào sau đây?
A. hỗn hợp 1 thể tích HNO
3
đặc và 3 thể tích HCl đặc B. HNO
3
C. 3 thể tích HNO
3
đặc và 1 thể tích HCl đặc D. H
2
SO
4
đặc, nóng.
Câu 29: Nhiệt phân hồn tồn 7,2 gam Fe(NO
3
)
2
trong bình kín, sau phản ứng thu được m gam chất rắn. X là
A. FeO. B. hỗn hợp FeO và Fe
2
O
3
. C. Fe
3
O
4
. D. Fe
2
O
3
.
Câu 30: Các chất trong dãy nào sau đây vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử?
A. CrO
3
, FeO, CrCl
3
, Cu
2
O B. Fe
2
O
3
, Cu
2
O, CrO, FeCl
2
C. Fe
2
O
3
, Cu
2
O, Cr
2
O
3
, FeCl
2
D. Fe
3
O
4
, Cu
2
O, CrO, FeCl
2
Câu 31: Ở nhiệt độ thường, kim loại crom có cấu trúc mạng tinh thể là
A. lập phương tâm diện. B. lập phương. C. lập phương tâm khối. D. lục phương.
Câu 32: Ngâm một đinh sắt vào 200 ml dung dịch CuSO
4
1M, sau một thời gian thấy khối lượng đinh sắt
tăng 0,8 gam. Khối lượng đồng tạo ra là:
A. 6,9 gam B. 6,4 gam C. 9,6 gam D. 8,4 g
Phần II : Thí sinh được quyền chọn một trong hai phần A hay B
Phần A : ( 8 câu )
Câu 33: Khi đốt băng Magie rồi cho vào cốc đđựng khí CO
2
có hiện tượng gì xảy ra là
A. băng Magie tắt ngang. B. băng Magie cháy càng mãnh liệt.
C. băng Magie vẫn cháy bình thừơng. D. băng Magie tắt dần.
Câu 34: Trong tự nhiên, không gặp kim loại kiềm ở dạng tự do vì
A. thành phần của chúng trong tự nhiên rất nhỏ.
B. đây là những kim loại hoạt đđộng rất mạnh.
C. đây là những kim loại nhẹ.
D. đây là những kim loại được điều chế bằng cách điện phân.
Câu 35: Một dung dịch chứa a mol NaOH tác dụng với một dung dịch chứa b mol AlCl
3
. Điều kiện đểđ
thu đđược kết tủa là
A. a > 4b. B. a < 4b. C. a + b = 1 mol. D. a – b = 1 mol.
Câu 36 :Có 4 dung dịch Al(NO
3
)
3
, NaNO
3
, Na
2
CO
3
, NH
4
NO
3
chỉ dùng mơt dung dịch nào sau đây để phân
biệt các cation trong các dung dịch trên ?
A) H
2
SO
4
B) NaCl C) K
2
SO
4
D) Ba(OH)
2
Câu 37: Có thể dùng các chất nào dưới đây để phân biệt các dung dịch riêng biệt chứa các cation Na
+
, Mg
2+
,
Al
3+
A) HCl B) BaCl
2
C) NaOH D) K
2
SO
4
Câu 38 : Cho 5,1 gam Mg và Al vào dung dịch X gồm HCl dư 5,6 lít H
2
ở đktc. Phần trăm (%) của Mg và Al
theo số mol trong hỗn hợp lần lượt là:
A) 75% và 25% B) 50% và 50%
C) 25% và 75% D) 45% và 55%
3
Kiểm tra HK II Hoá Học
Câu 39 : Hoà tan 9,15 (g) hợp kim Cu, Mg, Al bằng một lượng vừa đủ dung dịch HCl, thu được 7,84 (l) khí X
(đktc), 2,54 (g) chất rắn Y và dung dịch Z. Cô cạn dung dịch Z thu được m gma muối. Xác định giá trị m ?
A) 31, 54 (g) B) 31, 45 (g) C) 32 (g) D) 33 (g)
Câu 40 :Trong quá trình sản xuất gang, xỉ lò là chất nào sau đây ?
A) SiO
2
& C B) MnO
2
& CaO C) CaSiO
3
D) MnSiO
3
Phần B : (8 câu)
Câu 41 Trong phòng thí nghiệm, để điều chế CuSO
4
, ngườta cho Cu tác dụng với dung dịch nào ?
A) H
2
SO
4
đđ B) H
2
SO
4
loãng C) Fe
2
(SO
4
)
3
loãng D) FeSO
4
loãng
Câu 42 : Có cá dung dịch HCl, HNO
3
, NaOH, AgNO
3
, NaNO
3
. Chỉ dùng thêm chất nào đề nhận biết được
chúng
A) Cu B) dd Al
2
(SO
4
)
3
C) dd BaCl
2
D) dd Ca(OH)
2
Câu 43 : Dung dịch nào sau đây không hòa tan được kim loại đồng ?
A) dd FeCl
3
B) dd NaHSO
4
C) dd NaNO
3
và HCl D) dd HNO
3
đ. nguội
Câu 44 :Có các chất rắn như sau : Mg, Al, Al
2
O
3
đựng trong 3 lọ bị mất nhãn. Chỉ dùng một một thuốc thử
nào sau đây để nhận biết được chúng ?
A) dd HCl B) dd H
2
SO
4
C) dd CuSO
4
D) dd NaOH
Câu 45 : Cặp kim loại nào sau đây bền trong không khí và nước do có màng oxít bảo vệ ?
A) Fe & Al B) Fe & Cr C) Al & Cr D) Mn & Cr
Câu 46 : Khối lượng bột nhôm cần dùng để thu được 78 (g) Crom từ Cr
2
O
3
bằng phản ứng nhiệt nhôm là bao
nhiêu ?
A) 39,95 (g) B) 40 (g) C) 40,5 (g) D) 41 (g)
Câu 47: Cho 19,2 (g) kim loại M tác dụng với dung dịch HNO
3
loãng, dư thu được 4,48 (l) khí NO duy nhất ở
(đktc). Kim loại M là ?
A) Mg B) Cu C) Fe D) Zn
Câu 48: Cho 3,6 g hỗn hợp CuS và FeS tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 896 ml khí (đktc). Khối
lượng muối khan thu được là (g)
A) 5,61 (g) B) 5,16 (g) C) 4,61 (g) D) 4,16 (g)
(Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)
4

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×