Tải bản đầy đủ

Đề thi định kỳ cuối năm học lớp 1

THI ĐỊNH KỲ CUỐI NĂM HỌC – LỚP 1
MÔN : TOÁN
( Thời gian : 40 phút , không kể thời gian giao đề)
1điểm)Sắp xếp các số sau đây : 10, 70, 40, 30, 80.
 Theo thứ tự từ bé đến lớn :
 Theo thứ tự từ lớn đến bé :
 Đặt tính rồi tính (1,5 điểm)
   

  

   
Tính (1,5 điểm)
  

 : Điền số (2 điểm)
 Điền số vào ô trống :
   
Điền dấu vào ô trống :
  
(1điểm)Vẽ đoạn thẳng AB dài 5 cm

Vẽ đoạn thẳng CD dài 7 cm
2điểm) !"#$ %& '() *%&#+,-.) /0 !/'1%& 234,
/ !"#$  '() */5/6 ',17%&#+,8
(,!,6,





9!#$,:;
3( !'<3= !

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×