Tải bản đầy đủ

Sinh học 11 - Bai 26 : CẢM ỨNG Ở ĐỘNG VẬT docx

Bai 26 :
CẢM ỨNG Ở ĐỘNG VẬT

I. MỤC TIÊU
- Phân biệt hệ được hệ thần kinh dạng ống với hệ thần kinh lưới
và hệ thần kinh dạng chuỗi hạch.
+ Phân biệt phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiện.
+Trình bày được sự ưu việt trong hoạt động của thần kinh hình
ống.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC
Tranh minh hoạ phóng to 25.1 đến 25.2 sách giáo khoa.
III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC BÀI HỌC
1. Kiểm tra bài cũ
Phân biệt hình thức cảm ứng ở động vật có hệ thần kinh dạng lưới
và hệ thần kinh dạng chuỗi hạch ?
2. Nội dung bài mới
Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức
* Hoạt đông 1 4. Cảm ứng ở ĐV có HTK hình ống

+HS quan sát hình 26.1 điền tên các bộ
phận của hệ thần kinh (HTK) ống vào các

ô trống trên sơ đồ
Từ đó cho biết HTK ống có cấu trúc như
thế nào ?
Giáo viên nhận xét và bổ sung hoàn thiện

kết luận
a.Cấu trúc của HTK ống :
*TK tập trung = ống (phía lưng)
*Cấu trúc gồm :
+TK trung ương : Gồm não (gồm 5
phần) và tỷ sống
+TK ngoại biên : dây TK và hạch TK

b.Hoạt động của HTK ống :
* Hoạt động 2
Cho học sinh quan sát hình 26.2 và trả lời
câu hỏi hoạt động của HTK hình ống khác
HTK dạng lưới và dạng chuỗi hạch như
thế nào ?
*Theo nguyên tắc phản xạ (giúp động
vật thích nghi)
* Qua cung phản
* Loại 2
Có những loại phản xạ nào ?
Bài tập 1 : -Kim đâm

ngón tay co lại
(?)
-Cung ph/xạ có những bộphận nào (?)
*Bài tập 2 :
Bạn đang đi, gặp con rắn ngay trước mặt
(27.3)
+Phản ứng như thế nào (?)
-Phản xạ đơn giản (ví dụ ?)
-Phản xạ phức tạp (ví dụ ?)
Cung phản xạ có 5 bộ phận
-Bộ phận tiếp nhận k/th
-Đường truyền về (sợi TK cảm giác)
-Xử lý thông tin (trung ương thần
kinh)


-Đường truyền ra (vận động)
+Cho biết
-Bộ phận tiếp nhận kích thích (?)
-Bộ phận xử lý thông tin và quyết định
hành đọng (?)
-Bộ phận thực hiện
-Là loại p/x có đ/k hay không đ/k ?
-Bộ phận thực hiện
+Dành 10 phút cho các nhóm thảo luận.
+Các nhóm phát biểu ý kiến của mình (có
thể minh hoạ trên sơ đồ)
*Hoat động 3 phát phiếu học tập số 1 so
sánh phản xạ KĐK và CĐK
Kết luận :
*Động vật có HTK hình ống có thể
thực hiện các phản xạ đơn giản và
phức tạp (ví dụ …)
*Nhờ đó ĐV thích nghi hơn với môi
Phiếu học tập
Tiêu chí
Phản xạ
KĐK
Phản xạ
CĐK
Khái niệm
Tính chất
Trung khhu
TKTƯ khu
TKTƯ điều
khiển

trường sống.


IV. CỦNG CỐ
So sánh đặc điểm tổ chức thần kinh và hình thức cảm ứng ở các
nhóm động vật ? nhận xét ?
Ý nghĩa
+GV hướng dẫn học sinh làm bài tập 1, 2,
3 SGK
V. BÀI VỀ NHÀ
- Trả lời câu hỏi sách giáo khoa
- Đọc mục “em có biết”

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×