Tải bản đầy đủ

Sinh học 11 - Bài 12 : HÔ HẤP Ở THỰC VẬT potx

Bài 12 : HÔ HẤP Ở THỰC VẬT

I. MỤC TIÊU
Học sinh
- Trình bày được hô hấp ở thực vật, viết được phương trình tổng
quát và vai trò của hô hấp đối với cơ thể thực vật.
- Phân biệt được 2 con đường hô hấp ở thực vật : Kị khí và hiếu
khí.
-Mô tả được mối quan hệ giữa hô hấp và quang hợp
-Nêu được ảnh hưởng của các yếu tố môi trường đối với hô hấp.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC
- Hình 12.1, 12.2, 12.3 sách giáo khoa
- Máy chiếu qua đầu nếu dùng bản trong
- Phiếu học tập
III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC BÀI HỌC
1. Kiểm tra bài cũ
- Trình bày các biện pháp tăng năng suất cây trồng thông qua sự
điều tiết quang hợp ?
2. Bài mới
Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức
* Hoạt động 1

Giáo viên : Cho học sinh quan sát hình
12.1 sách giáo khoa
? hãy mô tả thí nghiệm. Các Tn a, b, c
nhằm chứng minh điều gì ?
I. KHÁI QUÁT VỀ HÔ HẤP Ở
THỰC VẬT
Sau khi mô tả cách làm thí nghiệm
Học sinh : Nêu được
1.Hô hấp ở thực vật là gì
+TN a : Chứng minh hạt nảy mầm thải
CO
2
(cách lắp thiết bị nhằm loại bỏ CO
2

của môi trường).
+TNb : Nhằm phát hiện hạt nảy mầm hấp
thụ oxy.
+TNc : Phát hiện hạt nảy mầm thải
-Biểu hiện bên ngoài của hô hấp ở
thực vật là : Hấp thụ O
2
giải phóng
CO
2
và nhiệt lượng.
nhiệt ? hô hấp là gì ? bản chất của hiện
tượng hô hấp ?
-Bản chất của hô hấp là : Quá trình
phân giải hoàn toàn chất hữu cơ
thành các sản phẩm vô cơ cuối cùng
là CO
2
, H
2
O và giải phóng năng
Học sinh : Nêu ý kiến có thể chưa đầy đủ.

Giáo viên : Giải thích thêm về thực chất
của quá trình hô hấp


lượng.
-Thực chất của hô hấp là quá trình
ôxy hoá khử phức tạp, trong đó diễn
ra các phản ứng tách điện tử (e) và
hiđrô (H) từ nguyên liệu hô hấp
chuyển tới ôxy không khí tạo thành
H
2
O
* Hoạt động 2
Giáo viên : Dựa vào kiến thức đã học ở
lớp 10, và kết quả phân tích các thí
nghiệm nên trên.
2.Phương trình hô hấp tổng quát
? hãy viết phương trình hô hấp tổng quát
?
Học sinh : viết phương trình, sau đó giáo
viên cho các học sinh khác bổ sung.
C
6
H
12
O
6
+ 6 CO
2


6 CO
2
+ 6 H
2
O
+ 2886Kj (nhiệt ATP)
* Hoạt động 3
Giáo viên : Cho học sinh đọc mục I.3 kết
hợp với kiến thức đã học ở lớp 10.
3.Vai trò của hô hấp đối với cơ thể
thực vật
? hãy cho biết hô hấp có vai trò gì đối với
cơ thể thực vật ?
-Duy trì nhiệt độ thuận lợi cho các
hoạt động sống của cây.
Học sinh : Sau khi thảo luận cần nêu
được các ý cơ bản : Tạo năng lượng để
duy trì các hoạt động sống của cơ thể
* Hoạt động 4
-Cung cấp ATP cho các hoạt động
sống của cây.
Giáo viên : Quan sát hình 12.2
? hãy cho biết ở thực vật có thể xảy ra
nững con đường hô hấp nào ?
Học sinh : Hai con đường hô hấp hiếu khí
và hô hấp kị khí
II.CÁC CON ĐƯỜNG HÔ HẤP Ở
THỰC VẬT
Giáo viên : chi học sinh đọc mục II.1,
quan sát hình 12.2. Phát phiếu học tập số
1 cho học sinh.
Phiếu học tập số 1
Điểm phân
biệt
Hô hấp kị
khí
Hô hấp
hiếu khí
Nơi xảy ra
Sản phẩm
Năng lượng
1.Phân giải kị khí (đường phân và
lên men)
-Đường phân : Khi thiếu ôxy
C
6
H
12
O
6
+ 2NAD + 2 ADP


2C
3
H
4
O
3
+ 2ATP + 2NADH
Lên men
Từ 2C
3
H
4
O
3


2C
2
H
5
OH + CO
2

hoặc C
3
H
6
O
3

Diễn ra trong tế bào chất.
GP


? hãy phân biệt phân giải kị khí và phân
giải hiếu khí ?
-Giống nhau
-Khác nhau : Điều kiện (oxi), nơi xảy ra,
sản phẩm cuối cùng, năng lượng được
giải phóng.
Học sinh trả lời bằng cách điền các thông
tin thích hợp vào phiếu học tập.
2.Hô hấp hiếu khí
-Gồm :
+Chu trình Grep diễn ra trong chất
của ti thể.
2CH
3
COCOOH + 5 O
2
= 6CO
2
+
H
2
O
Giáo viên gọi 1 học sinh lên điền các học
sinh khác làm vào phiếu cá nhân học
sinh.
Học sinh : Sau khi học sinh làm xong
giáo viên cho nhận xét, bổ sung
+Chuỗi truyền điện tử : Diễn ra màng
trong ti thể.
+Đã tạo ra 36 ATP
* Hoạt động 5
Giáo viên : Cho học sinh nghiên cứu mục
III, và quan sát hình 12.3
III. QUAN HỆ GIỮA HÔ HẤP
VỚI VÀ BẢO QUẢN NÔNG
PHẨM
? Quang hô hấp là gì ? Xảy ra ở đâu ?
Quang hô hấp có lợi hay có hại cho thực
vật ?
1. Mối quan hệ giữa hô hấp với môi
trường
a.Nước
Học sinh : Sau khi thảo luận trả lời hiện
tượng quang hô hấp, nên tên các bào
quan tham gia, và thấy được tác haih của
nó đối với thực vật
b.Nhiệt độ
c.Oxy
d.Hàm lượng CO
2

* Hoạt động 6
Giáo viên : Cho học sinh đọc mục IV, kết
hợp với các kiến thức đã học
2. Hô hấp và bảo quản nông phẩm
? Hãy cho biết hô hấp và quang hợp có
quan hệ với nhau như thế nào ?
? Hô hấp chịu ảnh hưởng của những yếu
tố nào ? Vai trò của mỗi yếu tố đó ?
Học sinh : Nêu được
+Quang hợp tạo ra glucôzơ, cần ATP
+Hô hấp sử dụng glucôzơ, giải phóng
ATP.
+Các yếu tố ảnh hưởng : Nước, nhiệt độ,
ôxy, CO
2

-Mục tiêu
-Biện pháp
+Khống chế độ ẩm của nông phẩm
+Khống chế nhiệt độ môi trường
+Khống chế thành phần khí của môi
trường bảo quản
IV. CỦNG CỐ
- Hô hấp ở cây xanh là gì ?
- Hãy phân biệt quá trình đường phân, chu trình Grep, chuõi
truyền điện tử bằng cách điền vào phiếu học tập số 2 :
V. HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
- Chuẩn bị câu hỏi sách giáo khoa
- nắm sơ đồ các con đường hô hấp sau :
Phần bổ sung kiến thức :
- Yêu cầu học sinh đọc phần đọc thêm trang 54, 55 sách giáo khoa
lớp 11.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×