Tải bản đầy đủ

Sinh học 6 - Bài 24: PHẦN LỚN NƯỚC VÀO CÂY ĐI ĐÂU? pps

Bài 24:
PHẦN LỚN NƯỚC VÀO CÂY ĐI ĐÂU?

I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
- Học sinh lựa chọn cách thiết kế 1 thí nghiệm chứng minh cho kết luận:
phần lớn nước do rễ hút vào cây đã được lá thải ra ngoài bằng sự thoát hơi
nước.
- Nêu được ý nghĩa quan trọng của sự thoát hơi nước qua lá.
- Nắm được ý nghĩa quan trọng của sự thoát hơi nước qua lá.
- Giải thích ý nghĩa của một số biện pháp kĩ thuật trong trồng trọt.
2. Kĩ năng
- Rèn kĩ năng quan sát, nhận biết so sánh kết quả thí nghiệm tìm ra kiến
thức.
3. Thái độ
- Giáo dục lòng say mê môn học, ham hiểu biết.
II. ĐỒ DÙNG DẠY VÀ HỌC
- GV: Tranh vẽ phóng to hình 24.3 SGK.
- HS: Xem lại bài: “Cấu tạo trong của phiến lá”.
III. TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG
1. Ổn định tổ chức

- Kiểm tra sĩ số.
2. Kiểm tra bài cũ
- Hô hấp là gì? ý nghĩa của hô hấp đối với cây?
3. Bài học
MB: Như SGK.
Hoạt động 1: Thí nghiệm xác định phần lớn nước vào cây đi đâu?
Mục tiêu: HS biết nhận xét kết quả thí nghiệm, so sánh thí nghiệm, lựa chọn
thí nghiệm chứng minh đúng nhất.

Hoạt động của GV Hoạt động của HS
- GV cho HS nghiên cứu độc lập
SGK trả lời 2 câu hỏi.
+ Một số HS đã dự đoán điều gì?
+ Để chứng minh cho dự đoán đó họ
đã làm gì?
- GV yêu cầu HS hoạt động nhóm để
lựa chọn thí nghiệm.
- GV tìm hiểu số nhóm chọn thí
nghiệm 1 hoặc thí nghiệm 2 (ghi vào
- HS đọc mục thông tin  SGK trả
lời câu hỏi của giáo viên.

- HS trong nhóm tự nghiên cứu 2 thí
nghiệm quan sáthình 24.3 trả lời câu
hỏi mục  SGK trang 81, sau đó
thảo luận nhóm để thống nhất câu tra
lời.
- Đại diện nhóm trình bày, các nhóm
góc bảng).
- GV yêu cầu đại diện nhóm trình
bày tên thí nghiệm và giải thích lí do
chọn của nhóm mình.
- GV lưu ý tạo điều kiện cho các
nhóm trình bày ý kiến nếu có nhiều ý
kiến chưa thống nhất thì cho tranh
luận nhưng theo gợi ý của GV. VD:
cho HS nhắc lại dự đoán ban đầu sau
đó xem lại thí nghiệm của nhóm
Dũng và Tú đã chứng minh được
điều nào của dự đoán, còn nội dung


nào chưa chứng minh được? Thí
nghiệm của nhóm Tuấn, Hải chứng
minh được nội dung nào? giải thích?
- Sau khi đã thảo luận xong GV hỏi:
Sự lựa chọn nào là đúng.
- GV chốt lại đáp án đúng như trong
sách giáo viên cho HS rút ra kết luận.

- GV cho HS nghiên cứu SGK hình
khác nhận xét, bổ sung.
- HS phải biết trong lớp nhóm nào
lựa chọn thí nghiệm của Dũng, Tú và
nhóm nào chọn thí nghiệm của Tuấn,
Hải.
- Đại diện nhóm trình bày, các nhóm
khác nhận xét, bổ sung nhóm giải
thích sự lựa chọn của nhóm mình
theo gợi ý của giáo viên.
24.3 SGK trang 81.

Tiểu kết:
- Phần lớn nước do rễ hút vào cây đã được thải ra ngoài bằng sự thoát hơi
nước qua lá.
- HS quan sát hình 24.3 SGK trang 81 chú ý chiều mũi tên màu đỏ để biết
con đương mà nước thoát ra ngoài qua lá.

Hoạt động 2: ý nghĩa của sự thoát hơi nước qua lá

Hoạt động của GV Hoạt động của HS
- GV cho HS đọc SGK trả lời câu
hỏi:
? Vì sao sự thoát hơi nước qua lá có
ý nghĩa rất quan trọng đối với đời
sống của cây?


- GV tổng kết lại ý kiến của HS, cho
HS rút ra kết luận.
- HS hoạt động độc lập đọc thông tin
 SGK để trả lời câu hỏi của GV.
- Yêu cầu nêu được:
+ Tạo sức hút để vận chuyển nước và
muối khoáng từ rễ lên lá.
+ Làm dịu mát cho lá.
- HS trình bày ý kiến và HS khác bổ
sung.

Tiểu kết:
- Hiện tượng thoát hơi nước qua lá giúp cho việc vận chuyển nước và muối
khoáng từ rễ lên lá, giữ cho lá khỏi bị khô.

Hoạt động 3: Những điều kiện bên ngoài nào ảnh hưởng
đến sự thoát hơi nước qua lá?

Hoạt động của GV Hoạt động của HS
- GV yêu cầu HS nghiên cứu SGK,
trả lời 2 câu hỏi SGK trang 82.
- GV gợi ý HS sử dụng kết luận ở
hoạt động 2 và những câu hỏi nhỏ
sau để trả lời:
? Khi nào lá cây thoát hơi nước
nhiều?
? Nếu cây thiếu nước sẽ xảy ra hiện
tượng gì?
- GV cho HS nhận xét bổ sung ý kiến
cho nhau, rút ra kết luận.
- HS đọc thông tin mục  SGK và
trả lời 2 câu hỏi mục  SGK trang
82.- Đại diện 1 HS trình bày, các HS
khác nhận xét, bổ sung.
? Qua bài học em hiểu được những
gì?

Tiểu kết:
- Các điều kiện bên ngoài như: ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm, không khí ảnh
hưởng đến sự thoát hơi nước của lá.

4. Củng cố
- HS trả lời câu hỏi 1, 2 SGK trang 82.
- GV gợi ý cho HS trả lời câu hỏi 3 như SGV.
5. Hướng dẫn học bài ở nhà
- Học bài và trả lời câu hỏi SGK.
- Đọc mục: “Em có biết”.
- Chuẩn bị đoạn xương rồng có gai, củ dong, củ hành, cành mây, tranh
ảnh lá biến dạng khác.
- Kẻ sẵn bảng SGK trang 85 vào vở.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×