Tải bản đầy đủ

Gerund and to-Infinitive potx


Tài liệu ngữ pháp Unit 1: School Talks - Chương trình nâng cao tiếng Anh lớp 10.
Gerund:(danh động từ) Động từ nguyên mẫu thêm -ing.
1. Gerund( danh động từ )
Gerund là dạng động từ thêm -ing (V-ing) được dùng như danh từ.
Verbs followed by Gerund 

  ! 
""#
""
       "          $%$
$$&&&&'(
 Verbs + prepositions:  )
 
  '%    $  (
* Expressions followed by Gerund:
  &      $  &    (((
  *&        (((
  &        (((
  +  ,      (((
  &        $    (((

  -$    $  (((
  .$        (((
  .$        (((
  /$  0      (((  1
  '  '    
  0  '  (((  1  +  '  (((1
    2  3            (((  
 Verbs followed by to-Inf:         #  

         
#              "
              (
      2  
  '  '    2  
  '      2  
  '      2  
  0    $$  $  2  1
    2  $'  
Ex:
  &            (
      2  '  
  $$  2    '  3  $      
Ex:
      '   (
4           (
  &  #
  &  
      &  
    
      '
    
* Verbs + Object + to-inf $$' '
" 
''"' 
        !  !    
(
* Verbs + Object + to-inf/ V-ing:  
' '
  ' 

      2    5  6    78  9  :  7;
    2     5  6  <  =  9  :  7;
    2    5  6  7>  ?  @  7>
  2     5  6  <  !  ?  A  !B
 2C:AD7D7 :?EB:
  2 F A D7D G7H 7I B   !J K
'$ 25:7; BL$!<
'$ 2 5:7; BMLL$!<
    2     N  O  7P  :  Q  G  7H
  2      N  :  Q  G
    2    5  6  R  6    F  E 
  2     5  6  S   Q
    2    T$B  :  7D  G
  2     T$B  7MU  :  7D  G    O  =  7; 
Note: $  2    "  $       
Ex:4 ( ('

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×