Tải bản đầy đủ

Đăng ký, kiểm ra - giám sát thực hiện xây dựng mới, đầu tư xây dựng bổ sung nâng cao khả năng thông qua và đảm bảo an toàn hàng hải Bến hàng hoá, Bến hành khách đường thủy nội địa thuộc địa giới hành chính tỉnh An Giang nằm trong vùng nước cảng biển docx

Đăng ký, kiểm ra - giám sát thực hiện xây dựng mới, đầu tư xây dựng bổ
sung nâng cao khả năng thông qua và đảm bảo an toàn hàng hải Bến hàng
hoá, Bến hành khách đường thủy nội địa thuộc địa giới hành chính tỉnh An
Giang nằm trong vùng nước cảng biển
Thông tin
Lĩnh vực thống kê:
Đường thủy nội địa
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cảng vụ Hàng hải khu vực
Cách thức thực hiện:
Trụ sở cơ quan hành chính
Đối tượng thực hiện:
Tất cả
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
Không
Kết quả của việc thực hiện TTHC:


Tiếp nhận hồ sơ thực hiện dự án

Các bước
Tên bước

Mô tả bước

1.


Chủ đầu tư hoàn thành thủ tục xin ý kiến chấp thuận mở bến thuỷ
nội địa

2.

Chủ đầu tư nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

3.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả : Hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ,

4.


Phòng Quản lý Giao thông : Đăng ký, phối hợp với Chủ đầu tư,
Cảng vụ hàng hải khu vực kiểm tra, giám sát việc xây dựng, bảo
đảm an toàn hàng hải tại khu vực


Hồ sơ
Thành phần hồ sơ
1.

Bản sao quyết định phê duyệt thiết kế kỹ thuật công trình bến
2.

Sơ đồ vùng nước trước bến
3.

Thiết kế lắp đặt báo hiệu hàng hải xác định vùng nước bến


4.

Phương án bảo đảm an toàn giao thông khi thi công
Số bộ hồ sơ:
02

Yêu cầu
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:
Nội dung Văn bản qui định


1.

Trong quá trình thi công nếu thay đổi những nội dung đã
được duyệt phải được sự chấp thuận của cơ quan có


Nội dung Văn bản qui định


thẩm quyền

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×