Tải bản đầy đủ

mot so de on tap cuoi nam- lop 4

đề 1
Bài 1: Một công ti chuyển máy bơm bằng ô tô. Lần đầu có 3 ô tô, mỗi ô tô chở đợc 16 máy.
Lần sau có 5 ô tô, mỗi ô tô chở đợc 24 máy . Hỏi trung bình mỗi ô tô chở đợc bao nhiêu máy
bơm?
Bài 2: Trung bình cộng của hai số bàng 15. Tìm hai số đó biết số lớn gấp đôi số bé.


Bài 3:Mẹ hơn con 27 tuổi. Sau 3 năm nữa tuổi mẹ gấp 4 lần tuổi con. Tính tuổi của mỗi ngời
hiện nay.
Bài4:Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 64m và chiều rộng 25 m.Trung bình cứ 1m
2
ruông đó thu đợc
2
1
kg thóc. Hỏi trên cả thửa ruộng đó ngời ta thu hoạch đợc bao nhiêu tạ
thóc

A B
E

3cm
D
G
C 3cm
Hình H
Bài 6: Một lớp học có 35 học sinh, trong đó số học sinh trai bằng
4
3
số học sinh gái. Hỏi lớp
học đó có bao nhiêu học sinh gái?


Bài 7:a)Hình vuông và hình chữ nhật có cùng những đặc điểm gì?


b) Hình chữ nhật và hình bình hành cùng có những đặc điểm gì?


Bài 8: Thay chữ a,b bằng chữ số thích hợp
a,
Bài 9: Tìm ba số tự nhiên liên tiếp, biết tổng của ba số đó là 84.


4cm
Bài 5: Cho hình H tạo bởi hình bình hành ABCD và
hình chữ nhật BEGC . Tính diện tích hình H


ab0 ab0
ab ab

.
Đề 2
Bài 1: Một mảnh vờn hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 24m và chiều rộng bằng
5
2

chiều dài.
a) Tính chiều dài , chiều rộng mảnh vờn.
b) Tính diện tích mảnh vờn.
c) Trên thửa ruộng đó ngời ta trồng lúa, trung bình cứ 1
2
m
ngời ta thu hoạch đợc
kg
2
1
thóc.Hỏi
trên cả thửa ruộng đó ngời ta thu hoạch đợc bao nhiêu tạ thóc?

Bài 2: Hai đội trồng rừng trồng đợc 1375 cây. Đội thứ nhất trồng đợc hiều hơn đội thứ hai 285
cây. Hỏi mỗi đội trồng đợc bao nhiêu cây?Bài 3:Tìm hai số biết tổng của chúng bằng số lớn nhất có ba chữ số và hiệu của hai số đó bằng số
lớn nhất có hai chữ số.


Bài 5: Bố hơn con 30 tuổi.Tuổi con bằng
6
1
tuổi bố. Tính tuổi mỗi ngời.


Bài 6: Đặt tính rồi tính
Bài7: Để lát nền một phòng học hình chữ nhật, ngời ta dùng loại gạch men hình vuông

Cạnh 20 cm.Hỏi cần bao nhiêu viên gạchđể lát kín nền phòng học đó, biết rằng nền
phòng học có chiều rộng 5m, chiều dài 8m và phần mạch vữa không đáng kể.


Bài 8: Diện tích vờn hoa nhà trờng đợc sử dụng nh sau:24579 + 43867
.


82604- 35246


.
235 x 325


.
101598 : 2874
3
diện tích vờn hoa dùng để trồng các loại hoa,
5
1
diện
tích vờn hoa để làm đờng đi , diện tích phấn còn lại của v-
ờn hoa để xây bể nớc( nh hình vẽ)
a ) Hỏi diện tích xây bể nớc chiếm bao nhiêu phần diện
tích vờn hoa
b ) Biết vờn hoa là hình chữ nhật có chiều dài 20 m, chiều
rộng 15 m. Hỏi diện tích để xây bể nớc là bao nhiêu ?


Đáp án chấm
I. Khoa học
Câu 1( 1đ): Thứ tự cần điền:Đ-S-Đ-Đ
Câu2( 1đ):Báo ngay cho cha mẹ , ngời lớn biết để kịp thời phát hiện bệnh và chữa trị
Câu 3( 1đ): Thứ tự điền: K- N- N- K
Câu 4( 7đ): 1) y4; 2) y3; 3)y3; 4) y2; 5) y3 ; 6) y1 ; 7)y3
II. Địa lí
Phần 1: 4đ( mỗi ý đúng cho 1đ)
Phần 2: 6đ
Câu5: 2đ ( mỗi phần đúng cho 1đ)
Câu6: 4đ - Cung cấp hơi nớc cho những cơn ma ở đất liền
- Là kho muối vô tận
- Cung cấp nhiều hảI sản
- ở thềm lục địa có dầu khí
III. Lịch sử
Phần 1: 5đ
1.ýC 2. ýB 3. ýA 4. ýA 5 ý B
Phần 2: 5đ
6. (2,5 đ)Kể đợc từ 3 Tác phẩm và tác giả cho2,5 đ. Kể thiếu cho 1,5đ
7. ( 2,5 đ) Kể đợc các chính sách về ktế- văn hoá - gdục cho 2,5 đ
Đáp án chấm
II. Khoa học
Câu 1( 1đ): Thứ tự cần điền:Đ-S-Đ-Đ
Câu2( 1đ):Báo ngay cho cha mẹ , ngời lớn biết để kịp thời phát hiện bệnh và chữa trị
Câu 3( 1đ): Thứ tự điền: K- N- N- K
Câu 4( 7đ): 1) y4; 2) y3; 3)y3; 4) y2; 5) y3 ; 6) y1 ; 7)y3
II. Địa lí
Phần 1: 4đ( mỗi ý đúng cho 1đ)
Phần 2: 6đ
Câu5: 2đ ( mỗi phần đúng cho 1đ)
Câu6: 4đ - Cung cấp hơi nớc cho những cơn ma ở đất liền
- Là kho muối vô tận
- Cung cấp nhiều hảI sản
- ở thềm lục địa có dầu khí
III. Lịch sử:Phần 1: 5đ
1.ýC 2. ýB 3. ýA 4. ýA 5 ý B
Phần 2: 5đ
6. (2,5 đ)Kể đợc từ 3 Tác phẩm và tác giả cho2,5 đ. Kể thiếu cho 1,5đ
7. ( 2,5 đ) Kể đợc các chính sách về ktế- văn hoá - gdục cho 2,5 đ
Đáp án chấm
III. Khoa học
Câu 1( 1đ): Thứ tự cần điền:Đ-S-Đ-Đ
Câu2( 1đ):Báo ngay cho cha mẹ , ngời lớn biết để kịp thời phát hiện bệnh và chữa trị
Câu 3( 1đ): Thứ tự điền: K- N- N- K
Câu 4( 7đ): 1) y4; 2) y3; 3)y3; 4) y2; 5) y3 ; 6) y1 ; 7)y3
II. Địa lí
Phần 1: 4đ( mỗi ý đúng cho 1đ)
Phần 2: 6đ
Câu5: 2đ ( mỗi phần đúng cho 1đ)
Câu6: 4đ - Cung cấp hơi nớc cho những cơn ma ở đất liền
- Là kho muối vô tận
- Cung cấp nhiều hảI sản
- ở thềm lục địa có dầu khí
III. Lịch sử
Phần 1: 5đ
1.ýC 2. ýB 3. ýA 4. ýA 5 ý B
Phần 2: 5đ
6. (2,5 đ)Kể đợc từ 3 Tác phẩm và tác giả cho2,5 đ. Kể thiếu cho 1,5đ
7. ( 2,5 đ) Kể đợc các chính sách về ktế- văn hoá - gdục cho 2,5 đ
Đáp án chấm
IV. Khoa học
Câu 1( 1đ): Thứ tự cần điền:Đ-S-Đ-Đ
Câu2( 1đ):Báo ngay cho cha mẹ , ngời lớn biết để kịp thời phát hiện bệnh và chữa trị
Câu 3( 1đ): Thứ tự điền: K- N- N- K
Câu 4( 7đ): 1) y4; 2) y3; 3)y3; 4) y2; 5) y3 ; 6) y1 ; 7)y3
II. Địa lí
Phần 1: 4đ( mỗi ý đúng cho 1đ)
Phần 2: 6đ
Câu5: 2đ ( mỗi phần đúng cho 1đ)
Câu6: 4đ - Cung cấp hơi nớc cho những cơn ma ở đất liền
- Là kho muối vô tận
- Cung cấp nhiều hảI sản
- ở thềm lục địa có dầu khí
III. Lịch sử
Phần 1: 5đ
1.ýC 2. ýB 3. ýA 4. ýA 5 ý B
Phần 2: 5đ
6. (2,5 đ)Kể đợc từ 3 Tác phẩm và tác giả cho2,5 đ. Kể thiếu cho 1,5đ
7. ( 2,5 đ) Kể đợc các chính sách về ktế- văn hoá - gdục cho 2,5 đ

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×