Tải bản đầy đủ

Đề thi vào lớp 10 chuyên (đ 8)
SỞ GD&ĐT TP HỒ CHI MINH
Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong
Đề thi vào lớp chuyên toán
Năm học 2004 –
2005
Thời gian làm bài: 150 phút
(không kể thời gian giao đề)
3


6
= −
Giải hệ phương trình:

2 x

y
−_

x
+
y
1

1
=
0
Bài 2:


2 x

y x
+
y
Cho x > 0 và thoả
x
2
+
1
x
2
=
7
. Tính
x
5
+
1
x
5
Bài 3
Giải phương trình:
3
3 1 1
3 10
x
x
x
= + −
+

Bài 4:
a) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:
P
=
5x
2
+

9 y
2


12xy
+
24x

48
y
+
82
Tìm các số nguyên x, y thoả hệ
3 3 3
3
3
x y z
x y z
+ + =
+ + =
Bài 5:
Cho tam giác ABC có 3 góc nhọn nội tiếp trong đường tròn tâm O( AB
< BC). Vẽ đường tròn tâm I qua 2 điểm A và C cắt các đoạn AB, BC lần
lượt tại M, N. Vẽ đường tròn tâm J đi qua 3 điểm B, N, M cắt đường tròn
(O) tại điểm H. Chứng minh rằng
a) OB vuông góc với MN
b) IOBJ là hình bình hành
c) BH vuông góc với IH
———————————Hết———————————

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×