Tải bản đầy đủ

Đại số 11 - SỐ VÔ TỈ KHÁI NIỆM VỀ CĂN CẬC HAI pdf
S Vễ T
KHI NIM V CN CC HAI

A/ Mc tiờu:
- Hc sinh cú khỏi nim v s vụ t v hiu th no l cn bc hai ca mt s
khụng õm?
- Bit s dng kớ hiu
B/ Chun b: Bng ph ghi bi tp
C/ Tin trỡnh dy - hc:

Hot ng ca giỏo viờn Hot ng ca hc sinh Ghi bng
Hot ng 1: Kim tra bi c
- Th no l s hu t?
- Phỏt biu kt lun v quan h gia s hu t v s thp
phõn?
- Vit cỏc s sau di dng s thp phõn:
11
7

;
4
3
.

Hot ng 2: 1. S vụ t

- Xột bi toỏn.
a bng ph hỡnh v 5:
+ Tớnh S hỡnh vuụng AEBF v
S hỡnh vuụng ABCD?

I/ Sọỳ vọ tố :
Xeùt baỡi toaùn : (SGK)
Sọỳ vọ tố laỡ sọỳ vióỳt
õổồỹc dổồùi daỷng sọỳ- Gi di cnh AB l x(m)
(x>0). Hóy biu th din tớch
hỡnh vuụng ABCD theo x.
- GV gii thiu: Khụng cú s
hu t no m bỡnh phng
bng hai v tớnh c:
x = 1,41421356237095
- Em cú nhn xột ghi v no?
- õy l s thp phõn vụ hn
khụng tun hon ta gi l s
vụ t.
- Vy s vụ t l gỡ?
- S vụ t khỏc vi s hu t
nhng im no?
- GV tp hp cỏc s vụ t kớ
hiu l I?

A
B
C
D
E
1cm

HS tớnh:
- S hỡnh vuụng AEBF l:
1 . 1 = 1 (m
2
)
- S hỡnh vuụng ABCD l:
2 . 1 = 2 (m
2
)
Ta cú x
2
= 2- Vọ haỷn nhổng khọng
tuỏửn hoaỡn


- Traớ lồỡi


thỏỷp phỏn vọ haỷn
khọng tuỏửn hoaỡn
Tỏỷp hồỹp caùc sọỳ vọ
tố kyù hióỷu : I
Hot ng 3: 2. Khỏi nim v cn bc hai


- Hóy tớnh:
3
2
= ; (-3)
2
= ;
0
2
=
Ta núi 3 v -3 l cn bc hai
ca 9.
- Vy cn bc hai ca mt s a
khụng õm l s nh th no?
- GV a bng ph cú ghi nh
ngha cn bc hai.
- Tỡm cn bc hai ca 16; -16;
25
9
?


- S a > 0 cú cn bc hai kớ
hiu l:

a
(>0) v -
a
(<0).
Vớ d: S 16 cú cn bc hai l:

16
= 4 v -
16
= -4

0
= ?
- Gii thiu chỳ ý nh SGK.
- Gii thiu cỏc s
; 5;3;2
l cỏc s vụ t.
HS tớnh:
3
2
= 9; (-3)
2
= 9; 0
2
= 0


Cn bc hai ca 16 l 4 v
- 4
Cn bc hai ca
25
9
l
5
3

v -
5
3
.
Khụng cú cn bc hai ca
-16 vỡ khụng cú s no
bỡnh phng lờn bng -16.
Vy: S dng cú 2 cn
bc hai i nhau.
- S 0 cú mt cn b
c hai
l
0
= 0
- S õm khụng cú cn bc
hai.
Lam ?2
Cn bc hai ca 3 l
3

v -
3

II/ Khaùi nióỷm
vóử cn bỏỷc hai
:
1/ ởnh nghộa :
(SGK)
2/ Vờ duỷ : Sọ
dổồng 4 coù hai
cn bỏỷc hai laỡ
2424 va

* Chuù yù :
(SGK)Hoạt động 4: Luyện tập + Củng cố
- Cho học sinh hoạt động nhóm
bài 82/41; 83/41 SGK.
- HS hoạt động theo
nhóm.
- Nhận xét bài làm của vài
nhóm

Hoạt động 5: Hướng dẫn học ở nhà
- Học thuộc định nghĩa căn bậc hai của một số a không âm.
- Phân biệt số hữu tỉ và số vô tỉ.
- Làm bài tập 83, 84, 86/41,42 SGK, Bài 106, 107, 110,
114/18,19 SBT.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×