Tải bản đầy đủ

đồ án: thiết kế lưới điện khu vực 3, chương 1 ppt

Ch-ơng 1
Phân tích nguồn và phụ tải
I. Các số liệu về nguồn cung cấp và phụ tải:
1. Sơ đồ địa lý:
Dựa vào sơ đồ phân bố giữa các phụ tải và nguồn
130,4
120,8
4
3
2
1
6
8
7
NĐI
NĐII
5
120
51
51
56,6

60
45
31,6
58,3
114
160
98,5
51
64
45
30
58,3
ta xác định đ-ợc khoảng cách giữa chúng nh- hình vẽ:
2. Nguồn điện: Mạng gồm hai nguồn cung cấp:
a)Nhà máy 1: Là nhà máy nhiệt điện có các thông số.
- Công suất đặt: P
1
= 4 x 50 = 200 MW
- Hệ số công suất: cos
= 0,85
- Điện áp định mức: U
đm
= 10,5 KV
b) Nhà máy 1: Là nhà máy nhiệt điện có các thông số.
- Công suất đặt: P
2
= 2 x 100 = 200 MW
- Hệ số công suất: cos
= 0,85
- Điện áp định mức: U
đm
= 10,5 KV
3. Phụ tải: Số liệu tính toán của các phụ tải cho trong bảng 1:
Các hộ tiêu thụ
Các số liệu
1 2 3 4 5 6 7 8
P
max
(MW) 26 28 28 34 34 28 28 28
P


min
(MW) 13 14 14 17 17 14 14 14
Cos
0,9
0,9
5
0,9
0,8
5
0,9
2
0,9
0,8
5
0,9
Q
max
(MVAr)
12,
6
9,2
13,
6
21,
1
14,
5
13,
6
17,
4
13,
6
Q
min
(MVAr) 6,3 4,6 6,8
10,
5
7,2
6,8 8,7 6,8
S
max
(MVA)
28,
9
29,
5
31 40 37 31 33 31
S
min
(MVA)
14,
4
14,
7
15,
6
20
18,
5
15,
6
16,
5
15,
6
Loại hộ phụ tải III I I I I I I III
Yêu cầu điều chỉnh điện áp T T KT KT T T KT T
Điện áp danh định của l-ới điện
thứ cấp (KV)
22
- Phụ tải cực tiểu bằng 50% phụ tải cực đại
- Thời gian sử dụng công suất cực đại T
max
= 5000h
II. Phân tích nguồn và phụ tải:
Từ những số liệu trên ta có thể rút ra nh-ng nhận xét sau:
Hệ thống điện thiết kế đ-ợc cung cấp bởi 2 nhà máy nhiệt
điện, khoảng cách giữa 2 nhà máy là 120 km do đó có thể liên kết
với nhau. Nhà máy nhiệt điện có đặc điểm là chủ động về nguồn
năng l-ợng, xây dựng gần nơi tiêu thụ điện , vốn xây dựng rẻ, xây
dựng nhanh. Nh-ợc điểm là tiêu tốn nhiên liệu, ô nhiễm môi
tr-ờng, hiệu suất thấp, vận hành kém linh hoạt.
Các phụ tải có công suất khá lớn và đ-ợc bố trí xung quanh 2
nguồn điện nên rất thuận lợi cho việc cung cấp điện của 2 nhà máy.
Xung quanh nhà máy nhiệt điện 1 là các phụ tải 1; 2; 3; 4 với
khoảng cách xa nhất là 58,3 km, gần nhất là 45km. Xung quanh
nhà máy nhiệt điện 2 là các phụ tải 5; 6; 7; 8 với khoảng cách xa
nhất là 82,5 km, gần nhất là 45km. Các phụ tải 2; 3; 4; 5; 6; 7 là hộ
loại1, phụ tải 1; 8 là hộ loại 3, với chế độ điều chỉnh điện áp cho
các phụ tải 3; 4; 7 là khác th-ờng còn các phụ tải 1; 2; 5; 6; 8 là
th-ờng.
Tổng công suất nguồn 1 là: 200 MW
Tổng công suất các phụ tải xung quanh nguồn 1 là: 116 MW
Tổng công suất nguồn 2 là: 200 MW
Tổng công suất các phụ tải xung quanh nguồn 2 là: 118 MW
Do khoảng cách giữa các nhà máy và giữa các phụ tải t-ơng
đối lớn nên ta dùng đ-ờng dây trên không để dẫn điện.
Các hộ loại 1 là phụ tải quan trọng nếu ngừng cấp điện có thể
gây ảnh h-ởng xấu đến an ninh , chính trị, xã hội, gây thiệt hại lớn
về kinh tế. Do vậy yêu cầu cung cấp điện phải đảm bảo tính liên
tục và ở mức độ cao nên ta phải thiết kế mỗi phụ tải đ-ợc cung cấp
bởi đ-ờng dây lộ kép hoặc cung cấp theo mạch vòng kín.
Các hộ loại 3 là phụ tải không quan trọng khi mất điện không
gây thiệt hại lớn nên mỗi phụ tải chỉ cần cung cấp bởi một đ-ờng
dây đơn.
Đối với dây dẫn để đảm bảo độ bền cơ cũng nh- yêu cầu về
khả năng dẫn điện ta dùng loại dây AC để truyền tải điện.
Đối với cột thì tuỳ từng vị trí mà ta dùng cột bê tông hay cột
sắt. Với cột đỡ thì dùng cột bê tông, các vị trí góc, v-ợt sông, v-ợt
đ-ờng quốc lộ thì ta dùng cột sắt.
Về mặt bố trí dây dẫn trên cột để đảm bảo về kinh tế, kỹ thuật
ta bố trí trên cùng một tuyến cột.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×