Tải bản đầy đủ

16 BO TRI XE MAY VA TRANG THIET BI THI CONG


SỞ KH&ĐT TỈNH BR – VT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
C. Ty TNHH TM – XD TÍN LỘC Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
-----²-----
BỐ TRÍ XE MÁY VÀ TRANG THIẾT BỊ THI CÔNG
CÔNG TRÌNH: XÂY DỰNG 02 TRẠM QUẢN LÝ BẢO VỆ RỪNG SỐ 3 VÀ SỐ 6
KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN BÌNH CHÂU - PHƯỚC BỬU
TT Lo¹i m¸y thi
c«ng
C«ng
st
Níc SX N¨m
SX
Sè giê
®· ho¹t
®éng
SL
HiƯn ¬ ®©u vµ
®ang lµm g×
ChÊt
lỵng

thùc
tÕ hiƯn
nay
1 ¤t« Ben
5÷10T
Hµn Qc 2005 8000 02 §ang ë t¹i kho bai
cđa C«ng ty
95%
2
M¸y xóc ®µo
SOLA 230W
1,2 m3 Hµn Qc 1995 9000 01 §ang ë t¹i kho bai
cđa C«ng ty
90%
3 §Çm cãc 9T NhËt 2006 3000 01 §ang ë t¹i kho bai
cđa C«ng ty
95%
4 §Çm rïi Trung Qc 2008 1300 02 §ang ë t¹i kho bai
cđa C«ng ty
75%
5 §Çm bµn Trung Qc 2009 1200 02 §ang ë t¹i kho bai
cđa C«ng ty
85%
6 M¸y trén BT 250lÝt Trung Qc 2009 1200 02 §ang ë t¹i kho bai
cđa C«ng ty
90%
7 M¸y b¬m 10m
3
/h Hµn Qc 2009 3000 02 §ang ë t¹i kho bai
cđa C«ng ty
90%
8 M¸y c¾t n thÐp
φ6
-40mm
ViƯt Nam 2008 1500 01 §ang ë t¹i kho bai
cđa C«ng ty
95%
9 M¸y hµn 1,2KV ViƯt Nam 2009 2008 01 §ang ë t¹i kho bai
cđa C«ng ty
95%
10 M¸y ph¸t ®iƯn 7,5kw/h NhËt b¶n 2008 2200 01 §ang ë t¹i kho bai
cđa C«ng ty
95%
11 M¸y kinh vÜ Th Sü 2000 1200 01 §ang ë t¹i kho bai
cđa C«ng ty
85%
12 Dµn gi¸o thÐp Hoµ ph¸t
ViƯt Nam
2010 40 §ang ë t¹i kho bai
cđa C«ng ty
95%
Hòa Bình, ngày 18 tháng 11 năm 2011
C.TY TNHH TM – XD TÍN LỘC
Giám Đốc

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×