Tải bản đầy đủ

Thủ tục đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước có quy mô vốn đầu tư từ 15 tỷ đến dưới 300 tỷ VND và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện pot

Thủ tục đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước
có quy mô vốn đầu tư từ 15 tỷ đến dưới 300 tỷ VND và
không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện
Thông tin
Lĩnh vực thống kê:Đầu tư trong nước, đầu tư của nước ngoài và đầu tư của Việt
Nam ra nước ngoài
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và
Đầu tư
Cách thức thực hiện:Qua Internet Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:Trao biên nhận ngay sau khi nhận được biên bản hợp lệ
Đối tượng thực hiện:Tất cả
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không
Kết quả của việc thực hiện TTHC:Biên nhận
Các bước
Tên bước

Mô tả bước

Tên bước


Mô tả bước

1.


Nhà đầu tư đến nhận hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở
Kế Hoạch và Đầu tư.

2.


Hoàn tất hồ sơ và nộp tại Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế
Hoạch và Đầu tư.

3.


Chuyên viên Phòng Đăng ký kinh doanh kiểm tra tính hợp lệ của
hồ sơ.

4.

Trao biên nhận cho nhà đầu tư


Hồ sơ
Thành phần hồ sơ
1.

- Bản đăng ký đầu tư (theo mẫu).
2.


Số bộ hồ sơ:
01
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
1.

Bản đăng ký đầu tư Quyết định số 1088/2006/QĐ-BK


Yêu cầu
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:
Không

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×