Tải bản đầy đủ

Giáo án Khoa học 4 tuần 34

Khoa học (67): ÔN TẬP : THỰC VẬT VÀ ĐỘNG VẬT
I/Mục tiêu: Giúp học sinh:
-Củng cố và mở rộng kiến thức khoa học về mối qiuan hệ giữa các sinh vật thông qua quan hệ
thức ăn.
- Vẽ và trình bày được mối quan hệ thức ăn của nhiều sinh vật.
II/Đồ dùng dạy học
- Tranh minh hoạ phóng to SGK.
- Giấy A4
III/Các hoạt động dạy học chủ yếu
Nội dung Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
A/Bài cũ
B/Bài mới
1.Giới
thiệu bài
2.Tìm hiểu
bài
*Hoạt
động
1:Mối quan
hệ về thức
ăn và nhóm

vật nuôi,
cây trồng,
động vật
sống hoang

C/Củng cố
dặn dò
- GV gọi 2 HS lên bảng vẽ sơ đồ bằng chữ
và mũi tên một chuỗi thức ăn và giải thích
Hỏi :
+ Thế nào là chuỗi thức ăn ?
- Nhận xét câu trả lời và cho điểm.
- GV nêu mục tiêu, yêu cầu của tiết dạy.
- Yêu cầu HS quan sát tranh.
- Nói những hiểu biết của em về những cây
trồng, con vật đó.
- Yêu cầu HS trả lời vừa nói vừa chỉ tranh.
- Nhận xét.
Gv : Các sinh vật mà các em vừa nêu đều
có mối quan hệ với nhau bằng quan hệ
thức ăn.
Mối quan hệ này bắt đàu từ sinh vật nào ?
- Tổ chức cho HS hoạt động nhóm.
- Yêu cầu : Dùng mũi tên và chữ để thể
hiện mối quan hệ về thức ăn giữa cây lúa
và các con vật tronh hình, giải thích.
- Gọi HS trình bày.
- Nhận xét, giải thích.
- Nhận xét tiết học.
- Ôn lại kiến thức đã học
- 2 Hs lên bảng thực hiện yêu
cầu.
- 1 Hs trả lời.
- Nhận xét.
- Lắng nghe.
- Quan sát hình.
- Tiếp nối nhau trả lời.
- Nhận xét.
- HS trả lời : Mối quan hệ trên
bắt đầu từ cây lúa.
- Hoạt dộng nhóm ( nhóm 4 ).
từng nhóm nhận đồ dùng và hoạt
động trong nhóm.
- Nhóm trưởng điều khiển lần
lượt từng thành viên giải thích.
- Đại diện 2 nhóm dán sơ đồ lên
bảng trình bày.
- Nhóm khác bổ sung.
Khoa học (68): ÔN TẬP THỰC VẬT VÀ ĐỘNG VẬT (TT)
I/Mục tiêu: Giúp học sinh:
- Hiểu được con người cũng là một mắc xích trong chuỗi thức ăn và vai trò của nhân tố
con người trong chuỗi thức ăn.
II/Đồ dùng dạy học
- Sơ đồ chuỗi thức ăn..
III/Các hoạt động dạy học chủ yếu
Nội dung Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
A/Bài cũ
B/Bài mới
1.Giới
thiệu bài
2.Tìm hiểu
bài
*Hoạt
động 1:
Hoạt động
2 :
Thực
hành : Vẽ
lưới thức
ăn.
3.Củng cố-
dặn dò
- GV gọi 2 HS lên bảng vẽ mối quan hệ thức
ăn giữa cây lúa và các con vật.
- Nhận xét – ghi điểm.
- GV nêu mục tiêu, yêu cầu.
- Vai trò của nhân tố con người. Một mắc xích
trong chuỗi thức ăn.
- Yêu cầu 2 HS ngồi cùng bàn quan sát hình
SGK và trả lời:
+ Hãy nêu những gì em biết trong sơ đồ ?
- Dựa vào các hình trên hãy giới thiệu về chuỗi
thức ăn trong đó có người ?
- Yêu cầu 2 HS lên bảng viết lại sơ đồ chuỗi
thức ăn trong đó có người.
- Gọi HS giải thích sơ đồ.
Hỏi : Con người có phải là một mắc xích trong
chuỗi thức ăn không ?
- Việc săn bắn thú rừng, phá rừng sẽ dẫn đến
tình trạng gì ?
- Điều gì sẽ xảy ra nếu một mắc xích trong
chuỗi thức ăn bị đứt ? Ví dụ ?
- Thực vật có vai trò gì đối với đời sống trên
trái đất ?
- Con người phải làm gì để đảm bảo sự cân
bằng trong tự nhiên ?
- Gv nhận xét, kết luận.
- Cho HS hoạt động nhóm.
- Yêu cầu HS xây dựng các lưới thức ăn trong
đó có con người.
- Gọi HS lên bảng giải thích.
- Nhận xét sơ đồ.
Hỏi : Lưới thức ăn là gì ?
- Nhận xét tiết học.
* Bài sau : Ôn tập
- 2 HS vẽ sơ đồ .
- HS nghe.
- 2 HS ngồi cùng bàn trao
đổi.
- HS trả lời.
- HS giải thích.
- HS trả lời.
- HS khác nhận xét, bổ
sung.
- Hoạt động nhóm 4 HS.
- HS xây dựng.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×