Tải bản đầy đủ

Giáo án tập đọc 4 tiết 4

BI: ễN TP cuọỳi HC K 2(tit 4)
I.MC TIấU:
H thng , ọn luyóỷn vóử caùc kióứu cỏu ( cỏu hoới , cỏu caớm , cỏu khióỳn )
. n luyóỷn vóử traỷng ngổợ
II.CHUN B:
Tranh minh hoaỷ trong SGK
Mt s t phiu k bng hc sinh lm bi tp 1,2,3.
III. HOT NG DY HC
HOT NG CA THY HOT NG CA TRề
A Giồùi thióỷu baỡi : GV nóu muỷc õờch ,
yóu cỏửu cuớa ttióỳt ọn tỏỷp
B.Bi mi
Hot ng 1:Sinh hot nhúm 4, lm bi tp
1,2 (25 phỳt)
oỹc truyóỷn Coù mọỹt lỏửn
Haợy tỗm mọỹt cỏu hoới , mọỹt cỏu kóứ ,
mọỹt cỏu caớm , mọỹt cỏu khióỳn
2 HS tióỳp nọỳi nhau õoỹc nọỹi dung baỡi
tỏỷp 1,2
Caớ lồùp õoỹc lổồùt laỷi truyóỷn Coù mọỹt
lỏửn , noùi nọỹi dung truyóỷn : Sổỷ họỳi

hỏỷn cuớa mọỹt HS vỗ õaợ noùi dọỳi ,
khọng xổùng õaùng vồùi sổỷ quan tỏm
cuớa cọ giaùo vaỡ caùc baỷn
HS õoỹc thỏửm laỷi truyóỷn , tỗm caùc
cỏu kóứ , cỏu hoới , cỏu khióỳn trong baỡi
õoỹc . GV phaùt phióỳu
Cho HS laỡm baỡi theo cỷp
GV chọỳt laỷi :
Cỏu hoới : Rng em õau , phaới khọng ?
Cỏu caớm : i, rng õau quaù !
Bọỹng rng sổng cuớa baỷn ỏỳy
chuyóứn sang maù khaùc rọửi !
Cỏu khióỳn : Em vóử nhaỡ õi !
Nhỗn kỗa !
Cỏu kóứ : Caùc cỏu coỡn laỷi trong baỡi
Hoaỷt õọỹng 2 :Baỡi tỏỷp 3 :10ph
Caớ lồùp laỡm vaỡo vồớ
GV chọỳt :
Cỏu coù traỷng ngổợ chố thồỡi gian :
Coù mọỹt lỏửn , trong giồỡ tỏỷp õoỹc , tọi
nheùt tồỡ giỏỳy thỏỳm vaỡo mọửm
Chuyóỷn xaớy ra õaợ lỏu .
Cỏu coù traỷng ngổợ chố nồi chọỳn :
Ngọửi trong lồùp , tọi lỏỳy lổồợi õỏứy õi
õỏứy laỷi cuỷc giỏyù thỏỳm trong mọửm
HS lừng nghe
Hs c bi tp 1.2
Hs tho lun nhúm õọi
HS õoỹc thỏửm , traớ lồỡi cỏu hoới
Hs mi nhúm gii bi tp . i din nhúm
trỡnh by
.C lp v Gv nhn xột
Caớ lồùp chỏỳm chổợa baỡi
HS õoỹc õóử
Caớ lồùp laỡm baỡi
HS lừng nghe
HS lừng nghe
Cuớng cọỳ , dỷn doỡ : 2ph
GV nhỏỷn xeùt tióỳt hoỹc
Yóu cỏửu HS vóử nhaỡ xem laỷi lồỡi giaới


BT 2, 3
Dỷn HS vóử nhaỡ tióỳp tuỷc luyóỷn õoỹc


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×