Tải bản đầy đủ

Giáo án tập đọc 4 tiết 3

N TP CUI KYè 2
Tióỳt 3
I Muỷc tióu :
Kióứm tra õoỹc (lỏỳy õióứm ) yóu cỏửu nhổ tióỳt 1
n luyóỷn vióỳt õoaỷn vn mióu taớ cỏy cọỳi ( taớ cỏy xổồng rọửng )ỷ
II ọử duỡng daỷy - hoỹc:
Phióỳu ghi sụn caùc baỡi tỏỷp õoỹc vaỡ hoỹc thuọỹc loỡng nhuw tieets
1Giỏỳy khọứ to keớ sụn baớng nọỹi dung sau vaỡ buùt daỷ : Tón baỡi -
Nọỹi dung chờnh
III Caùc hoaỷt õọỹng daỷy hoỹc
Hoaỷt õọỹng daỷy Hoaỷt õọỹng hoỹc
1 Giồùi thióỷu baỡi:1ph
Nóu muỷc tióu cuớa tióỳt hoỹc
2 Kióứm tra tỏỷp õoỹc: 17 ph
GV tióỳn haỡnh kióứm tra HS õoỹc
caùc baỡi tỏỷp õoỹc tổỡ tuỏửn 22
õóỳn tuỏửn 34
3 Hổồùng dỏựn vióỳt õoaỷn vn
taớ cỏy xổồng rọửng :20ph
Goỹi HS õoỹc nọỹi dung baỡi tỏỷp ,
quan saùt tranh minh hoaỷ trong

SGK cung cỏỳp vaỡ nhổợng
quan saùt cuớa rióng mỗnh ,
mọựi em vióỳt mọỹt õoaỷn vn
khaùc mióu taớ cỏy xổồng rọửng
GV nhừc : õoaỷn vn trong saùch taớ
rỏỳt tố mố vóử loaỷi cỏy xổồng
rọửng ( thỏn , caỡnh , laù , hoa , quaớ ,
nhổỷa ..) , caùc em cỏửn õoỹc kyợ
õóứ coù hióứu bióỳt vóử cỏy xổồng
rọửng . Trón cồ sồớ õoù , mọựi em
vióỳt mọỹt õoaỷn vn taớ mọỹt cỏy
xổồng rọửng cuỷ thóứ maỡ em õaợ
thỏỳy ồớ õỏu õoù
Chuù yù mióu taớ nhổợng õỷc
HS lừng nghe vaỡ xaùc õởnh nhióỷm
vuỷ cuớa tióỳt hoỹc
HS õoỹc
HS quan saùt
HS vióỳt
HS lừng nghe
HS làõng nghe

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×