Tải bản đầy đủ

Kết thúc dự án bàn giao luồng, phạm vi hành lang bảo vệ luồng đối với công trình cầu vượt sông, cầu quay, cấu cất, cầu phao; đường dây, đường ống vượt qua luồng trên không hoặc dước đáy luồng ppt

Kết thúc dự án bàn giao luồng, phạm vi hành lang bảo
vệ luồng đối với công trình cầu vượt sông, cầu quay, cấu
cất, cầu phao; đường dây, đường ống vượt qua luồng
trên không hoặc dước đáy luồng
Thông tin
Lĩnh vực thống kê:Đường thủy nội địa
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang
Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:10 ngày kể từ ngày nộp đủ hồ sơ quy định
Đối tượng thực hiện:Tất cả
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không
Kết quả của việc thực hiện TTHC:Văn bản chấp thuận
Biên bản kiểm tra, xác nhận, bàn giao
Các bước
Tên bước

Mô tả bước

Tên bước


Mô tả bước

1.

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

2.


Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả : Hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ,
viết Phiếu nhận hồ sơ hẹn ngày kiểm tra, nhận bàn giao

3.


Phòng Quản lý Giao thông : Kiểm tra, lập biên bản, nhận bàn
giao luồng, xác nhận việc lắp đặt báo hiệu đường thuỷ nội địa


Hồ sơ
Thành phần hồ sơ

1.

Văn bản đề nghị kiểm tra và bàn giao luồng

2.

Bản vẽ hoàn công bao gồm :
+ Bình đồ tổng thể vị trí và phạm vi tổ chức rà quét thanh thải vật chướng
ngại trong khu vực thi công
+ Mặt cắt dọc công trình
+ Sơ đồ báo hiệu đường thuỷ nội địa của công trình

Số bộ hồ sơ:
01

Yêu cầu
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:
Nội dung Văn bản qui định1.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc thi công
công trình Chủ đầu tư hoặc tổ chức, cá nhân thực
hiện bàn giao luồng
Quyết định số
27/2005/QĐ-
BGTV

2.

Chủ đầu tư hoặc tổ chức, cá nhân thực hiện lắp đặt,
bàn giao báo hiệu đường thủy nội địa theo quy định
đối với công trình;
Quyết định số
27/2005/QĐ-
BGTV

3.

Chủ đầu tư hoặc tổ chức, cá nhân thực hiện tổ chức
công tác rà quét, thanh thải vật chướng ngại phát sinh
trong quá trình thi công, trong phạm vi vùng nước
phục vụ thi công hoặc ngoài vùng nước thi công ảnh
hưởng đến an toàn giao thông đường thủy nội địa;
Quyết định số
27/2005/QĐ-
BGTV

Nội dung Văn bản qui định

4.

Chủ đầu tư hoặc tổ chức, cá nhân phối hợp kiểm tra,
lập Biên bản kiểm tra, rà quét vùng nước khu vực thi
công sau khi đã hoàn thành công trình ,
Quyết định số
27/2005/QĐ-
BGTV

5.

Chủ đầu tư hoặc tổ chức, cá nhân phối hợp kiểm tra,
lập Biên bản xác nhận việc lắp đặt báo hiệu đường
thuỷ nội địa của công trình đúng quy định
Quyết định số
27/2005/QĐ-
BGTV

6.

Chủ đầu tư hoặc tổ chức, cá nhân phối hợp kiểm tra,
lập Biên bản bàn giao luồng khu vực thi công trên cơ
sở kết quả kiểm tra, rà quét dọn sạch chướng ngại
khu vực thi công,
Quyết định số
27/2005/QĐ-
BGTV

7.

Bình đồ phải có xác nhận của chủ đầu tư, tổ chức, cá
nhân thi công công trình và đơn vị quản lý đường
thủy nội địa khu vực;
Quyết định số
27/2005/QĐ-
BGTV


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×