Tải bản đầy đủ

Giáo án khoa học 5 tuần 35

KÃÚ HOẢCH BI DẢY .
KÃÚ HOẢCH BI DẢY .
TƯN : 35
TƯN : 35


MÄN
MÄN
: KHOA HC
: KHOA HC
.
.
TIÃÚT: 69, 70
TIÃÚT: 69, 70
BI :ÄN TÁÛP V KIÃØM TRA CÚI NÀM .
BI :ÄN TÁÛP V KIÃØM TRA CÚI NÀM .
I.
I.
MỦC TIÃU :
MỦC TIÃU :HS âỉåüc v måí räüng hiãøu biãút vãư :
HS âỉåüc v måí räüng hiãøu biãút vãư :


-Mäúi quan hãû giỉỵa cạc úu täú vä sinh v hỉỵu sinh .
-Mäúi quan hãû giỉỵa cạc úu täú vä sinh v hỉỵu sinh .


-Vai tr ca thỉûc váût âäúi våïi sỉû säúng trãn trại
-Vai tr ca thỉûc váût âäúi våïi sỉû säúng trãn trại
âáút .
âáút .


-Ké nàng phạn âoạn , gii thêch qua mäüt säú bi táûp
-Ké nàng phạn âoạn , gii thêch qua mäüt säú bi táûp
vãư nỉåïc ,khäng khê , ạnh sạng , nhiãût .
vãư nỉåïc ,khäng khê , ạnh sạng , nhiãût .


-Khàõc sáu hiãøu biãút vãư thnh pháưn cạc cháút dinh
-Khàõc sáu hiãøu biãút vãư thnh pháưn cạc cháút dinh
dỉåỵng cọ trong thỉïc àn v vai tr ca khäng khê , nỉåïc
dỉåỵng cọ trong thỉïc àn v vai tr ca khäng khê , nỉåïc
trong âåìi säúng .
trong âåìi säúng .
II.
II.
CHØN BË :
CHØN BË :


-Hçnh trang 138,140. SGK
-Hçnh trang 138,140. SGK


-Giáúy AO ,bụt v .
-Giáúy AO ,bụt v .


-Phiãúu ghi cạc cáu hi .
-Phiãúu ghi cạc cáu hi .
III.
III.
HOẢT ÂÄÜNG DẢY HC
HOẢT ÂÄÜNG DẢY HC


:
:
HOẢT Â
HOẢT Â
ÄÜNG CA THÁƯY
ÄÜNG CA THÁƯY
HOẢT ÂÄÜNG CA
HOẢT ÂÄÜNG CA


TR
TR


A. BI C
A. BI C


:
:
+Âiãưu gç s xy ra
+Âiãưu gç s xy ra
nãúu mäüt màõc xêch trong chùi
nãúu mäüt màõc xêch trong chùi
thỉïc àn bë âỉït
thỉïc àn bë âỉït


?
?


- +Nãu vai tr ca thỉûc
- +Nãu vai tr ca thỉûc
váût
váût
âäúi våïi sỉû säúng trãn Trại âáút
âäúi våïi sỉû säúng trãn Trại âáút


? .
? .


-GV nháûn xẹt , ghi âiãøm . (5ph)
-GV nháûn xẹt , ghi âiãøm . (5ph)
B. BI MÅÏI
B. BI MÅÏI


:
:


(34ph)
(34ph)
:
:
-GV giåïi thiãûu bi måïi .
-GV giåïi thiãûu bi måïi .
*. HOẢT
*. HOẢT
ÂÄÜNG 1
ÂÄÜNG 1


:
:


-
-
TR CHÅI AI NHANH ,AI ÂỤNG
TR CHÅI AI NHANH ,AI ÂỤNG
MỦC TIÃU
MỦC TIÃU


:
:


-Mäúi quan hãû giỉỵa cạc úu täú
-Mäúi quan hãû giỉỵa cạc úu täú


-2 em tr låìi
-2 em tr låìi
-Thỉûc váût âọng vai
-Thỉûc váût âọng vai
tr cáưu näúi giỉỵa
tr cáưu näúi giỉỵa
cạc úu täú vä sinh
cạc úu täú vä sinh
v hỉỵu sinh trong tỉû
v hỉỵu sinh trong tỉû
nhiãn . Sỉû säúng trãn
nhiãn . Sỉû säúng trãn
trại âáút bàõt âáưu tỉì
trại âáút bàõt âáưu tỉì
thỉûc váût . Båíi váûy ,
thỉûc váût . Båíi váûy ,
chụng ta cáưn phi
chụng ta cáưn phi
bo vãû
bo vãû


mäi trỉåìng nỉåïc ,
mäi trỉåìng nỉåïc ,
khäng khê ,bo vãû
khäng khê ,bo vãû
thỉûc váût âàûc biãût
thỉûc váût âàûc biãût
l bo vãû rỉìng .
l bo vãû rỉìng .
vä sinh v hỉỵu sinh .
vä sinh v hỉỵu sinh .


-Vai tr ca cáy xanh âäúi våïi sỉû
-Vai tr ca cáy xanh âäúi våïi sỉû
säúng trãn trại âáút .
säúng trãn trại âáút .
*
*
Cạch tiãún hnh
Cạch tiãún hnh


:
:
Phỉång ạn 1
Phỉång ạn 1


:
:


-Chia nhọm , âải diãûn nãu kãút
-Chia nhọm , âải diãûn nãu kãút
qu 3 cáu trong mủc Tr chåi trang
qu 3 cáu trong mủc Tr chåi trang
138 SGK
138 SGK


-GV v mäüt vi âải diãûn HS
-GV v mäüt vi âải diãûn HS
trong ban giạm kho .
trong ban giạm kho .


-Tiãu chê âạnh giạ
-Tiãu chê âạnh giạ


:
:


+Näüi dung
+Näüi dung


: â ,âụng .
: â ,âụng .


+Låìi nọi
+Låìi nọi


: to ,ngàõn gn ,
: to ,ngàõn gn ,
thuút phủc , thãø hiãûn sỉû hiãøu
thuút phủc , thãø hiãûn sỉû hiãøu
biãút .
biãút .
Phỉång ạn 2
Phỉång ạn 2


:
:


-Cạc nhọm chøn bë giáúy A4 ,
-Cạc nhọm chøn bë giáúy A4 ,
bụt v .
bụt v .


-Trong cng mäüt thåìi gian ,cạc
-Trong cng mäüt thåìi gian ,cạc
nhọm thi âua thãø hiãûn näüi dung
nhọm thi âua thãø hiãûn näüi dung
ca 3 cáu hi trãn mäüt cạch
ca 3 cáu hi trãn mäüt cạch


:
:
nhanh ,âụng ,âẻp ,
nhanh ,âụng ,âẻp ,


-Sau âọ cỉí bản lãøntçnh by .
-Sau âọ cỉí bản lãøntçnh by .


GV nháûn xẹt .
GV nháûn xẹt .
HOẢT ÂÄÜNG 2
HOẢT ÂÄÜNG 2


:
:
TR LÅÌI CÁU
TR LÅÌI CÁU
HI
HI
.
.
*. MỦC TIÃU
*. MỦC TIÃU


:
:


-**. Cng cäú ké nàng phạn âoạn
-**. Cng cäú ké nàng phạn âoạn
qua 1säú bi táûp vãư nỉåïc , khäng
qua 1säú bi táûp vãư nỉåïc , khäng
khê , ạnh sạng .
khê , ạnh sạng .


*
*
Cạch tiãún hnh
Cạch tiãún hnh


:
:


-Tr låìi miãûng
-Tr låìi miãûng


:
:


-GV chøn bë viãút cạc cáu h ra
-GV chøn bë viãút cạc cáu h ra
phiãúu
phiãúu


-HS lãn bäúc thàm âỉåüc cáu hi
-HS lãn bäúc thàm âỉåüc cáu hi
no ,tr låìi cáu hi âọ .
no ,tr låìi cáu hi âọ .


-GV nháûn xẹt .
-GV nháûn xẹt .
HOẢT ÂÄÜNG 3
HOẢT ÂÄÜNG 3


:
:
THỈÛC HNH
THỈÛC HNH
.
.
*
*


MỦC TIÃU
MỦC TIÃU


:
:


-**. Cng cäú ké nàng phạn
-**. Cng cäú ké nàng phạn
- Nhọm 4.
- Nhọm 4.
- Cỉí âải diãûn lãn
- Cỉí âải diãûn lãn
trçnh by
trçnh by
-Cạc nhọm v .-
-Cạc nhọm v .-


-Cỉí bản lãn
-Cỉí bản lãn


- HS lãn bäúc thàm , tr
- HS lãn bäúc thàm , tr


låìi
låìi
âoạn , gii thêch thê nghiãûm qua
âoạn , gii thêch thê nghiãûm qua
bi táûp vãư sỉû truưn nhiãût .
bi táûp vãư sỉû truưn nhiãût .


-Khàõc sáu hiãøu biãút vãư thnh
-Khàõc sáu hiãøu biãút vãư thnh
pháưn cạc cháút dinh dỉåỵng cọ
pháưn cạc cháút dinh dỉåỵng cọ
trong thỉïc àn .
trong thỉïc àn .


*
*
Cạch tiãún hnh
Cạch tiãún hnh


:
:


-GV chia nhọm ,HS thỉûc hnh
-GV chia nhọm ,HS thỉûc hnh
láưn lỉåüt tỉì bi 1 âãún bi
láưn lỉåüt tỉì bi 1 âãún bi
2.Riãng våïi bi 2 , nãúu cọ thåìi gian
2.Riãng våïi bi 2 , nãúu cọ thåìi gian


GV cho HS chåi nhỉ chåi bi
GV cho HS chåi nhỉ chåi bi


-GV cọ thãø cho HS tham kho
-GV cọ thãø cho HS tham kho
bng
bng


:
:
BNG
BNG


:
:


"
"
NHỈỴNG THỈÏC ÀN
NHỈỴNG THỈÏC ÀN
CHỈÏA NHIÃƯU VI-TA-MIN
CHỈÏA NHIÃƯU VI-TA-MIN


"
"
.nhỉ
.nhỉ
máùu bng åí SGV trang 219.
máùu bng åí SGV trang 219.


-Gi HS lãn trçnh by .
-Gi HS lãn trçnh by .


-Nhọm khạc bäø sung ,nháûn xẹt .
-Nhọm khạc bäø sung ,nháûn xẹt .


-GV nháûn xẹt ,tun dỉång nhọm
-GV nháûn xẹt ,tun dỉång nhọm
lm täút .
lm täút .
HOẢT ÂÄÜNG 4
HOẢT ÂÄÜNG 4


:
:


*. TR CHÅI
*. TR CHÅI


: THI NỌI VÃƯ VAI
: THI NỌI VÃƯ VAI
TR CA KHÄNG KHÊ V NỈÅÏC
TR CA KHÄNG KHÊ V NỈÅÏC
TRONG ÂÅÌI SÄÚNG .
TRONG ÂÅÌI SÄÚNG .


-*.
-*.
MỦC TIÃU
MỦC TIÃU


:
:


-Khàõc sáu hiãøu biãút vãư thnh
-Khàõc sáu hiãøu biãút vãư thnh
pháưn ca khäng khê v nỉåïc
pháưn ca khäng khê v nỉåïc
trong âåìi säúng .
trong âåìi säúng .
*
*
Cạch tiãún hnh
Cạch tiãún hnh


:
:


-GV chia låïp thnh 2 âäüi .Hai
-GV chia låïp thnh 2 âäüi .Hai
âäüi trỉåíng s bäúc thàm xem âäüi
âäüi trỉåíng s bäúc thàm xem âäüi
no s âàût cáu hi trỉåïc .
no s âàût cáu hi trỉåïc .


-Âäüi ny hi âäüi kia tr låìi
-Âäüi ny hi âäüi kia tr låìi
.Nãúu tr låìi âụng måïi âỉåüc hi
.Nãúu tr låìi âụng måïi âỉåüc hi
lải
lải


-GV tênh âiãøm
-GV tênh âiãøm


:âäüi no cọ
:âäüi no cọ
nhiãưu cáu hi v nhiãưu cáu tr låìi
nhiãưu cáu hi v nhiãưu cáu tr låìi
âụng âäüi âọ s thàõng .
âụng âäüi âọ s thàõng .


+Mäùi thnh viãn trong âäüi chè
+Mäùi thnh viãn trong âäüi chè
âỉåüc hi hồûc tr låìi 1 láưn ,
âỉåüc hi hồûc tr låìi 1 láưn ,
âm bo mi thnh viãn âỉåüc
âm bo mi thnh viãn âỉåüc
Nhọm 4. tho lûn ,
Nhọm 4. tho lûn ,
cỉí bản lãn trçnh
cỉí bản lãn trçnh
by .
by .
HS tham kho bi táûp
HS tham kho bi táûp


2 SGK trang 140 , tho
2 SGK trang 140 , tho
lûn v ghẹp cạc
lûn v ghẹp cạc
phiãúu thỉïc àn våïi
phiãúu thỉïc àn våïi
cạc phiãúu cháút dinh
cạc phiãúu cháút dinh
dỉåỵng cho âụng .
dỉåỵng cho âụng .
-Âäüi trỉåíng lãn bäúc
-Âäüi trỉåíng lãn bäúc
thàm
thàm


-Âàût cáu hi cho âäüi
-Âàût cáu hi cho âäüi
bản tr låìi .
bản tr låìi .


-HS khạc nháûn xẹt .
-HS khạc nháûn xẹt .
tham gia .
tham gia .


-HS nhỏỷn xeùt ,bọứ sung .
-HS nhỏỷn xeùt ,bọứ sung .


-GV nhỏỷn xeùt ,tờnh õióứm .
-GV nhỏỷn xeùt ,tờnh õióứm .


-Tuyón dổồng õọỹi thừng .
-Tuyón dổồng õọỹi thừng .
C. DN DOè
C. DN DOè


: (1ph)
: (1ph)
**. Xem laỷi caùc baỡi õaợ hoỹc,
**. Xem laỷi caùc baỡi õaợ hoỹc,
chuỏứn bở kióứm tra cuọỳi nm .
chuỏứn bở kióứm tra cuọỳi nm .

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×