Tải bản đầy đủ

Giáo án Toán 5 tuần 35

Tuần:
Môn: toán
Luyện tập chung (178)
I. MC TIấU:
- Giỳp HS tip tc cng c cỏc k nng thc hnh tớnh nhõn chia v vn dng tỡm thnh
phn cha bit ca phộp tớnh v gii bi toỏn liờn quan n t s phn trm.
II. DNG DY HC:
- Bng ph HS lm bi.
III. CC HOT NG DY - HC CH YU:
Hoạt động dạy Hoạt động học
Gii thiu.
Hot ng 1: Thc hnh Luyn tp (35)
Bi tp 1: - 1HS c yờu cu BT1.
- HS lm v.
- 3 HS lờn bng lm theo 3 ct dc (a, b, c,
d)
- Gi HS ln lt trỡnh by kt qu.
- GV nhn xột kim tra mt s HS. - HS cha bi nhn xột i v chm
chộo.
Bi tp 2: - 1HS c bi tp 2.
- HS lm v.

- GV i quan sỏt. - 2HS lờn bng lm.
- HS cha bi nhn xột.
- GV nhn xột. - i v chm cha.
Bi tp 3: - 1HS c yờu cu BT3.
+ Bi toỏn ny thuc dng toỏn gỡ ó hc? - 1HS nờu túm tt.
- 1HS lm bng ph, lp lm v.
- 1HS lm bng ph
- GV nhn xột. - HS cha bi nhn xột, i v chm cha.
Hot ng 2: Cng c, dn dũ (2)
- Gv nhn xột tit hc.
- Chun b bi luyn tp chung (tt) (179+180).
Tuần:
Môn: toán
Luyện tập chung (179-180)
I. MC TIấU:
- Giỳp HS cng c k nng thc hnh tớnh v gii toỏn.
II. DNG DY HC:
- Bng ph HS lm bi.
III. CC HOT NG DY - HC CH YU:
Hoạt động dạy Hoạt động học
Gii thiu.
Hot ng 1: Thc hnh Luyn tp (35)
Bi tp 1: - 1HS c yờu cu BT1.
- GV i quan sỏt. - 4HS lm bng ph.
- HS lm v.
- GV nhn xột. - HS cha bi, nhn xột i v.
Bi tp 2: - 1HS c bi tp 2.
- GV i quan sỏt. - HS lm vo v.
- 2HS lm bng ph.
- GV nhn xột. - HS cha bi nhn xột i v chm
cha.
Bi tp 3: - 1HS c yờu cu BT3.
- GV gn hỡnh minh ha lờn bng. - HS quan sỏt.
+ Hóy vit cụng thc tớnh th tớch? V = a x b x h
+ Hóy tớnh chiu cao theo cụng thc trờn. h = V : (a x b)
- HS ỏp dng cụng thc lm vo v.
- 1HS lờn lm bng ph.
- GV nhn xột. - HS cha bi nhn xột i v.
Bi tp 4: - 1HS c bi tp 4.
- 1HS lm bng ph.
- HS lm vo v.
- GV nhn xột. - HS nhn xột Cha bi.
Hot ng 2: Cng c, dn dũ (2)
- GV nhn xột tit hc.
- Bi tp 5 lm vo bui chiu.
- Chun b bi luyn tp chung (tt) (181-182).
Tuần:
Môn: toán
Luyện tập chung (181-182)
I. MC TIấU:
- Giỳp HS cng c tip v tớnh giỏ tr ca biu thc, tỡm s trung bỡnh cng, gii cỏc bi
toỏn liờn quan n t s phn trm, toỏn chuyn ng u.
II. DNG DY HC:
- Bng ph.
III. CC HOT NG DY HC CH YU:
Hoạt động dạy Hoạt động học
Gii thiu.
Hot ng 1: Thc hnh Luyn tp (35)
Bi tp 1: - 1HS c yờu cu BT1.
- HS lm v.
- 2HS lm bng ph.
- HS nhn xột cha bi.
- GV nhn xột. - i v cha bi.
Bi tp 2: - 1HS c bi tp 2.
- 1 HS lờn bng lm.
- GV i quan sỏt. - Lp lm v.
- GV nhn xột. - HS nhn xột cha bi.
Bi tp 3: - 1HS c yờu cu BT3.
- 1HS nờu túm tt.
+ Bi toỏn ny thuc dng toỏn gỡ? - 1HS lờn lm bng ph.
+ Mun tỡm t s phn trm ca 2 s ta lm
th no?
- HS lm v.
- HS nhn xột cha bi i v.
- GV nhn xột.
Bi tp 4: - 1HS c bi tp 4.
- 1HS lờn bng lm.
- GV i quan sỏt. - Lp lm vo v.
- GV nhn xột. - HS cha bi Nhn xột i v chm
cha.
Hot ng 2: Cng c, dn dũ (2)
- GV nhn xột tit hc.
- V nh lm bi tp 5.
- Chun b bi luyn tp chung (tt) (183-184).
Tuần:
Môn: toán
Luyện tập chung (183-184)
I. MC TIấU:
- Giỳp HS ụn tp cng c v:
+ T s phn trm v gii toỏn v t s phn trm.
+ Tớnh din tớch v chu vi ca hỡnh trũn.
- Phỏt trin trớ tng tng khụng gian ca HS.
II. DNG DY HC:
- Bng ph.
III. CC HOT NG DY HC CH YU:
Hoạt động dạy Hoạt động học
Gii thiu.
Hot ng 1: Thc hnh Luyn tp (35)
Phn I: - 1HS c yờu cu ca phn 1.
- HS lm v ch ghi kt qu.
- HS ln lt c kt qu ca mỡnh.
- GV nhn xột. - HS khỏc nhn xột.
Phn II:
Bi tp 1: - 1 HS c bi tp 1.
- 1HS lờn bng lm.
- GV dỏn hỡnh v nh SGK. - HS lm vo v.
- GV nhn xột cha bi Yờu cu HS nờu
cỏch tớnh chu vi v din tớch hỡnh trũn.
- HS nhn xột cha bi i v chm
cha.
Bi tp 2: - 1HS c yờu cu BT2.
- 1HS lm bng ph.
- HS lm vo v.
- HS nhn xột cha bi.
- GV nhn xột. - i v chm chộo.
Hot ng 2: Cng c, dn dũ (2)
- GV nhn xột tit hc.
- Chun b bi luyn tp chung (tt) (185-186).
Tuần:
Môn: toán
Luyện tập chung (185-186)
I. MC TIấU:
- Giỳp HS ụn tp cng c v gii toỏn cú lien quan n chuyn ng cựng chiu, t s
phn trm, tớnh th tớch hỡnh hp ch nht v s dng mỏy tớnh b tỳi.
II. DNG DY HC:
- Bng ph HS lm bi.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU:
Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc
Giới thiệu.
Hoạt động 1: Thực hành – Luyện tập (35’)
Phần I: - 1HS đọc yêu cầu của phần 1.
- HS tự làm chỉ ghi kêt quả vào vở.
- HS lần lượt đọc kết quả bài làm của
mình.
- GV nhận xét. - HS nhận xét bổ sung.
Phần II:
Bài tập 1: - 1 HS đọc đề bài tập 1.
- 1HS làm vào bảng phụ.
- Lớp làm vào vở.
- GV nhận xét. - HS chữa bài, nhận xét.
Bài tập 2: - 1HS đọc đề BT2.
- Khi thực hiện tính từng bước HS được sử
dụng máy tính bỏ túi.
- 1HS làm vào bảng phụ, lớp làm vở.
- GV nhận xét. - HS nhận xét chữa bài.
Hoạt động 2: Củng cố, dặn dò (2’)
- GV nhận xét tiết học.
- Dặn HS về nhà ôn lại các dạng bài toán để giờ sau kiểm tra cuối năm.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×