Tải bản đầy đủ

Giáo án tuần 31

Tưn 31 :
Táûp âc : CÄNG VIÃÛC ÂÁƯU TIÃN (126)
I. Mủc âêch u cáưu :
- Âc lỉu loạt, diãøn cm ton bi
- Hiãøu cạc tỉì ngỉỵ trong bi, diãùn biãún cáu chuûn
- Hiãøu näüi dung bi, nguûn vng v lng nhiãût thnh
ca mäüt phủ nỉỵ dng cm mún lm viãûc låïn, âọng gọp
cäng sỉïc.
II. Âäư dng dảy hc :
- Tranh minh hoả bi âc trong SGK
- Bng phủ
III. Cạc hoảt âäüng dảy hc :
Bi c: Kiãøm tra 2 hc sinh
- Chiãúc ạo di âọng vai tr nhỉ
thãú no trong trang phủc ca
phủ nỉỵ Viãût Nam xỉa
- Em cọ cm nháûn gç vãư v
âẻp ca phủ nỉỵ khi h màûc
ạo di.
- Giạo viãn nháûn xẹt, ghi âiãøm.
1 hc sinh âc âoản 1 

2 v tr låìi
1 hc sinh âc âoản 3 
4 v tr låìi
Bi måïi : Giåïi thiãûu
- Hoảt âäüng 1 : Luûn âc
(12’)
Bi 1 : Giạo viãn gi 1 hc sinh
âc
Hc sinh âc ton bi
låïp âc tháưm
- Giạo viãn âỉa tranh minh hoả
lãn v giåïi thiãûu vãư tranh
Hc sinh quan sạt v
làõng nghe
Bi 2 : Hc sinh âc âoản näúi
tiãúp
- Giạo viãn chia âoản
+ Âoản 1 : Tỉì âáưu ..... giáúy gç
+ Âoản 2 : nháûn cäng viãûc .....
ráưm ráưm
+ Âoản 3 : Vãư âãún nh .....
nghe anh
HS dng bụt chç âạnh
dáúu âoản trong SGK
3 HS âc näúi tiãúp
3 HS âc phạt ám
Láún 1 : Giạo viãn gi hc sinh
âc
Giạo viãn luûn âc tỉì khọ
Ba Cháøn, truưn âån, qung
cạo, tháúp thm, håït hi
Láưn 2 : GS gi hc sinh âc
GV hỉåïng dáùn âc diãøn cm.
Ging âc diãøn t âụng tám
trảng häưi häüp, båí ngåỵ tỉû ho
ca cä gại .
+ Låìi anh Ba : án cáưn, mỉìng råỵ
+ Låìi Ụt: mỉìng råỵ,
GV hỉåïng dáùn âc âoản 3 -
GV âc
Láưn 3 : HS âc trong nhọm
GV âc máùu
3 HS âc näúi tiãúp nhàõc
tỉì chụ gii
2 HS âc
HS âc theo càûp näúi
tiãúp
Hat âäüng 2 : Tçm hiãøu bi
(12’)
GV nãu cáu hi
Cáu 1 : Cäng viãûc âáưu tiãn anh
Ba giao cho chë Ụt l gç ?
âoản 1
HS âc tháưm âoản 1
Ri truưn âån
Giåïi thiãûu cäng viãûc lm
ca chë Ụt
Cáu 2 : Nhỉỵng chi tiãút no cho
tháúy chë Ụt ráút häưi häüp khi
nháûn cäng viãûc âáưu tiãn ?
Giåïi tỉì : bäưn chäưn, tháúp thm
Cáu 3 : Chë Ụt â nghé ra cạch
gç âãø ri hãút truưn âån ?
HS âc tháưm âoản 2
 Chë Ụt cỉï bäưn chäưn
tháúp thm, ng khäng
n, nỉía âãm dáûy nghé
cạch giáúu truưn âån
 Khong 3giåì sạng chë
â âi bạn cạ ........ cng
vỉìa sạng t.
âoản 2  Chë Ụt ráút dng cm
â hon thnh cäng viãûc
âỉåüc giao.
HS âc tháưm âoản 3
HS TL nhọm âäi 2 nhọm
trçnh by
Låïp nháûn xẹt
C4/ Vç sao chë Ụt mún âỉåüc
thoạt ly ?
âoản 3.
GV chäút
GV hi
Bi vàn nọi gç ?
(GV treo näüi dung chênh bi)
 Vç chë Ụt u nỉåïc
ham hoảt âäüng mún
lm tháût nhiãưu viãûc cho
cạch mảng.
 Nãu lãn nguûn vng
ca chë Ụt.
 Nguûn vng v lng
nhiãût thnh ca mäüt
phủ nỉỵ dng cm mún
lm viãûc låïn, âọng gọp
cäng sỉïc cho cạch mảng.
HÂ3/ Âc diãùn cm (6’)
GV treo bng phủ
Ghi âoản 1
GV âc
Gv cho HS thi âc
GV nháûn xẹt khen nhỉỵng HS
âc hay
HÂ4/ Cng cäú dàûn d
GV nháûn xẹt tiãút hc
Dàûn d : Chøn bë bi sau :
Báưm åi (130)
3 HS âc diãùn cm näúi
tiãúp
1 säú HS thi âc
Låïp nháûn xẹt
3 HS nhàõc lải näüi dung
chênh
Chênh t nghe viãút
T ạo di Viãût Nam (128)
I. Mủc âêch u cáưu :
- Nghe viãút âụng chênh t bi T Ạo Di Viãût Nam.
- Tiãúp tủc luûn viãút hoa tãn cạc hn chỉång, danh hiãûu gii
thỉåíng.
II. Âäư dng dảy hc :
- Bng phủ ghi näüi dung BT 2
- 2 phiãúu ghi cạc tỉì in nghiãng åí BT3 âãø tham gia tr chåi tiãúp
sỉïc
III. Cạc hoảt âäüng dảy hc
Bi c : (4’)
GV âc cạc tỉì ngỉỵ
Hn chỉång Sao Vng
Hn chỉång Qn cäng
Hn chỉång lao âäüng
GV nháûn xẹt
2 GV lãn bng viãút
Låïp viãút vo bng con
Bi måïi : Giåïi thiãûu
HÂ1/ Hỉåïng dáùn nghe viãút
(22’)
B1/ Hỉåïng dáùn chênh t
GV âc láưn 1
C låïp theo di trong SGK
GV hi
Âoản vàn kãø âiãưu gç ?  Kãø vãư âàûc âiãøm ca hai
loải ạo di ca Viãût Nam
GV lỉu nhỉỵng tỉì ngỉỵ
dãù viãút sai säúng lỉng, vảt
ạo, büc thàõt, cäø truưn.
B2/ Gv âc
HS viãút
GV âc
HS viãút bng con
HS viãút chênh t vo våí
B3/ Cháúm chỉỵa bi
GV âc lải ton âoản chênh
HS soạt läùi
t
GV cháúm 5 - 7 bi
HS âäøi våí cháúm
GV nháûn xẹt chung
HÂ2/ HS lm BT (10’)
BT1/ 1 HS âc BT 1
Låïp theo di trong SGK
GV treo bng phủ láưn lỉåüt
gi 3 HS
3 HS lãn bng lm bi táûp
1a, b, c
Låïp lm bi vo våí nhạp
HS trçnh by kãút qu
GV nháûn xẹt chäút lải kãút
qu âụng.
Låïp nháûn xẹt
BT3/
GV dạn hai phiãúu lãn bng .
Sau âọ
1 HS âc âãư BT 3 - Låïp âc
tháưm.
HS chia lm hai nhọm (mäùi
nhọm 8 HS)
GV täø chỉïc HS thi tiãúp sỉïc.
Khi cọ lãûnh ca cä cạc em
näúi tiãúp nhau lãn 1 danh
hiãûu hồûc 1 gii thỉåíng, 1
huy chỉång nhọm no lm
nhanh, âụng l nhọm âọ
thàõng.
cạc nhọm bàõt âáưu thi tiãúp
sỉïc
Låïp nháûn xẹt
GV nháûn xẹt - khen nhọm
lm âụng nhanh chäút lải
kãút qu âụng.
HÂ3/ Cng cäú dàûn d
GV nháûn xẹt tiãút hc
Dàûn HS ghi nhåï cạch viãút
tãn cạcdanh hiãûu, gii
thỉåíng v huy chỉång. Hc
thüc lng bi thå Báưm åi
cho tiãút chênh t sau (137)
HS chẹp låìi gii âụng vo
våí.
Luûn tỉì v cáu
Måí räüng väún tỉì : Nam v Nỉỵ (129)
I. Mủc âêch u cáưu :
- Måí räüng väún tỉì: Biãút âỉåüc cạc tỉì ngỉỵ chè pháøm cháút
âạng qu ca phủ nỉỵ Viãût Nam cạc cáu tủc ngỉỵ ca ngåüi
pháøm cháút ca phủ nỉỵ Viãût Nam.
- Têch cỉûc hoạ väún tỉì bàòng cạch âàût cáu våïi cáu tủc ngỉỵ
âọ.
II. Âäư dng dảy hc :
- 2 tåì giáúy k ngang bng näüi dung BT1a
- 4 tåì giáúy låïn âãø HS lm BT 3
III. Hoảt âäüng dảy hc :
Bi c : (4’)
Kiãøm tra 3 HS
1. Tçm vê dủ cọ sỉí dủng
dáúu pháøy ngàn cạch trảng
ngỉỵ våïi ch ngỉỵ v vë ngỉỵ
2. Tçm vë trê cọ sỉí dủng
dáúu pháøy ngàn cạch cạc
vãú cáu.
3. Tçm vë trê cọ dng dáúu
pháøy ngàn cạch cạc chỉïc
vủ âäưngchỉïc trong cáu.
GV nháûn xẹt ghi âiãøm
1 HS nãu vê dủ
1 HS nãu vê dủ
1 HS nãu vê dủ
Bi måïi : Giåïi thiãûu
HÂ1/ HS lm bi táûp 1 (10’)
Gv treo 2 tåì giáúy k näüi
dung BT 1a
1 HS âc BT 1
Låïp theo di SGK
2 HS lãn bng lm
Låïp lm vo våí nhạp
HS trçnh by kãút qu
Låïp nháûn xẹt
GV nháûn xẹt chäút lải kãút
qu âụng
Cáu b/ Nhỉỵng tỉì chè pháøm
cháút khạcca phủ nỉỵ Viãût
Nam
HS nãu miãûng
Låïp nháûn xẹt
GV nhỏỷn xeùt
H2/ HS laỡm BT 2 (10)
1 HS õoỹc õóử BT 2
Lồùp theo doợi trong SGK
HS laỡm baỡi caù nhỏn
1 sọỳ HS phaùt bióứu
Lồùp nhỏỷn xeùt
GV nhỏỷn xeùt chọỳt yù õuùng
Gv cho Hs õoỹc thuọỹc caùc cỏu
tuỷc ngổợ
HS õoỹc thỏửm
HS thi õoỹc thuọỹc loỡng
H3/ HS laỡm BT 3 (10)
GV nhừc laỷi yóu cỏửu
1 HS õoỹc õóử BT 3
Lồùp theo doợi trong SGK
HS õỷt cỏu
2 HS õỷt cỏu trổồùc lồùp
Cho HS trỗnh baỡy kóỳt quaớ
GV nhỏỷn xeùt
H4/ Cuớng cọỳ dỷn doỡ
Nhỏỷn xeùt tióỳt hoỹc
Dỷn HS hióứu õuùng vaỡ ghi
nhồù nhổợng cỏu tuỷc ngổợ
vổỡa õổồỹc cung cỏỳp.
Chuỏứn bở baỡi sau : n tỏỷp
vóử dỏỳu cỏu (133)
Mọỹt sọỳ HS tióỳp nọỳi nhau
õoỹc cỏu mỗnh õỷt
Lồùp nhỏỷn xeùt
Kãø chuûn
Kãø chuûn âỉåüc chỉïng kiãún hồûc tham gia (129)
I. Mủc âêch u cáưu :
* Rn luûn k nàng nọi :
- HS kãø lải âỉåüc r rng tỉû nhiãn, mäüt cáu chuûn cọ
nghéa nọi lãn viãûc lm täút ca mäüt bản.
- Biãút trao âäøi våïi cạc bản vãư nhán váût trong truûn trao âäøi
vãư cm nghé ca mçnh vãư viãûc lm ca nhán váût
* Rn luûn k nàng nghe :
- Làõng nghe bản kãø, nháûn xẹt âụng låìi kãø ca bản
II. Âäư dng dảy hc :
III. Hoảt âäüng dảy hc :
Bi c : (4’)
Kiãøm tra 2 HS
GV nháûn xẹt cho âiãøm
2 HS kãø cáu chuûn vãư
mäüt nỉỵ anh hng hồûc 1
phủ nỉỵ cọ ti.
Bi måïi : Giåïi thiãûu
HÂ1/ Tçm hiãøu u cáưu ca
âãư bi (10’)
GV ghi âãư bi lãn bng v
gảch dỉåïi nhỉỵng tỉì cáưn
chụ .
1 HS âc âãư bi
2 HS âc gåüi trong SGK
GV kiãøm tra sỉû chøn bë
ca HS
1 vi HS näúi tiãúp nhau nọi
vãư nhán váût v viãûc lm
täút ca nhán váût mçnh s
kãø
HÂ2/ HS kãø chuûn (21’)
B1/ HS kãø trong nhọm
Tỉìng càûp kãø cho nhau nghe
v trao âäøi vãư nghéa ca
cáu chuûn
GV theo di ún nẹn
B2/ HS thi kãø chuûn
GV nháûn xẹt khen HS kãø hay
HÂ3/ Cng cäú dàûn d (2’)
GV nháûn xẹt tiãút hc
Âải diãûn cạc nhọm lãn thi
kãø - nãu nghéa ca cáu
chuûn
Låïp nháûn xẹt
Dàûn HS chuáøn bë tiãút sau
kãø chuyãûn : Nhaì vä âëch
(139)
Táûp âc
Báưm åi (139)
I. Mủc âêch u cáưu :
- Biãút âc träi chy, diãùn cm bi thåi våïi ging cm âäüng,
tráưm làõng thãø hiãûn cm xục u thỉång mẻ ráút sáu nàûng
ca anh chiãún sé Vãû qúc cäng.
- Hiãøu nghéa bi thå : Ca ngåüi tçnh ngỉåìi mẻ v tçnh mẻ
con thàõm thiãút sáu nàûng giỉỵa ngỉåìi chiãún sé ngoi tuưn
tuún våïi ngỉåìi mẻ táưn to giu tçnh u thỉång con ngỉåìi
q nh.
- Hc thüc lng bi thå
II. Âäư dng dảy hc :
- Tranh minh hoả BT SGK
III. Hoảt âäüng dảy hc :
Bi c : (4’)
Kiãøm tra 2 HS 1 HS âc âoản 1 + 2
HS tr låìi
Cäng viãûc âáưu tiãn ca anh
ba giao cho chë Ụt l gç ?
Vç sao chë Ụt mún âỉåüc
thoạt li ?
GV nháûn xẹt ghi âiãøm
HS âc âoản 3 +4
HS tr låìi
Bi måïi : Giåïi thiãûu
HÂ1/ Luûn âc (12’)
B1/ GV gi HS âc
1 HS âc
Låïp âc tháưm
B2/ HS âc näúi tiãúp
GV chia âoản
Âoản 1/ Ai vãư .....báúy nhiãu
Âoản 2/ Báưm åi ....... mẻ
hiãưn
HS dng bụt chç âạnh dáúu
âoản trong SGK
Láưn 1/ GV gi HS âc
GV luûn tỉì khọ : mỉa
phn, tiãưn tuún
2 HS âc
3 HS âc phạt ám
Láưn 2/ GV gi HS 2 HS âc näúi tiãúp nhàõc tỉì
chụ gii
GV hỉåïng dáùn HS âc
diãùn cm
Ging tráưm làõng, thiãút tha
ph håüp våïi viãûc diãùn t
cm xục nhåï thỉång ca con
ngỉåìi våïi mẻ
GV âc âoản 2
Láưn 3/ HS âc trong nhọm
2 HS âc
2 HS âc nhọm
GV âc bi máùu
HÂ2/ Tçm hiãøu bi (12’)
GV nãu cáu hi
C1/ Âiãưu gç gåüi cho anh
chiãún sé nhåï tåïi mẻ
Anh nhåï hçnh nh no ca
mẻ ?
HS âc tháưm khäø 1 + 2
 Cnh chiãưu däng mỉa
phn, giọ báúc lm anh
chiãún sé tháưm nhåï ngỉåìi
mẻ
 Hçnh nh mẻ läüi xúng
rüng cáúy mả non mẻ run
vç rẹt.
* GV läưng tranh minh hoả v
giåïi thiãûu tranh
Giåïi tỉì lám thám
C2/ Tçm nhỉỵng hçnh nh so
sạnh thãø hiãûn tçnh cm mẻ
con thàõm thiãút sáu nàûng
 Tçnh cm ca mẻ våïi
con :
Mả non báưm cáúy ............
......... thỉång con máúy láưn.
 Tçnh cm ca con âäúi våïi
mẻ :
Mỉa phn ỉåït ..........
............... thỉång báưm báúy
nhiãu
âoản 1 Ca ngåüi ngỉåìi mẻ v nãu
lãn tçnh cm thàõm thiãút
giỉỵa hai mẻ con.
C3/ Anh chiãún sé â dng
cạch nọi nhỉ thãú no âãø
lm n lng mẻ ?
HS âc tháưm khäø 3 + 4
 Anh chiãún sé â dng
cạch nọi so sạnh :
“Con âi tràm nụi .............
.................. âåìi báưm sạu
mỉåi”
C4/ Qua låìi tám tçnh ca anh
chiãún sé
HS tho lûn nhọm âäi (2’)
Em nghé gç vãư ngỉåìi mẻ
ca anh v nghé gç vãư anh
chiãún sé ?
Giåïi tỉì : Tại tã
Tiãưn tuún
GV chäút v hi
2 nhọm trçnh by
HS nháûn xẹt
 Ngỉåìi mẻ ca anh chiãún
sé l mäüt ngỉåìi phủ nỉỵ
chëu thỉång, chëu khọ, hiãưn
háûu âáưy tçnh thỉång u
con.
Anh chiãún sé l ngỉåìi con
hiãúu tho, giu tçnh thỉång
mẻ, u thỉång q hỉång
âáút nỉåïc.
 Nãu lãn nhỉỵng låìi tám tçnh
v lng u q hỉång âáút
nỉåïc ca anh chiãún sé.
Bi thå nọi lãn âiãưu gç ? Bi thå ca ngåüi ngỉåìi mẻ
âäưng thåìi nọi lãn tçnh cm
thàõm thiãút sáu nàûng giỉỵa
chiãún sé våïi ngỉåìi mẻ.
HÂ3/ Âc diãùn cm (6’) 4 HS âc diãùn cm näúi tiãúp
bi thå
GV âỉa hai khäø thå âáưu trãn
bng phủ hỉåïng dáùn HS
âc
GV âc máùu cho HS âc
thüc lng
Cho HS thi âc
2 HS âc
HS âc nháùm
HS thi âc thüc
Låïp nháûn xẹt
GV nháûn xẹt - khen thỉåíng
nhỉỵng HS âc thüc, âc
hay
HÂ4/ Cng cäú dàûn d (3’)
GV gi HS
GV nháûn xẹt tiãút hc
u cáưu HS vãư nh hc
thüc lng bi thå chøn bë
bi sau : Ụt Vënh (136)
Nhàõclải näüi dung chênh
Táûp lm vàn
Än táûp vãư t cnh (131)
I. Mủc âêch u cáưu :
- Liãût kã nhỉỵng bi vàn t cnh â hc trong hc k I, trçnh
by âỉåüc dn ca mäüt trong nhỉỵngbi vàn âọ.
- Âc mäüt bi thå t cnh, biãút phán têch trçnh tỉû miãu t ca
bi vàn nghãû thût quan sạt v chn lc chi tiãút, thại âäü ca
ngỉåìi t.
II. Âäư dng dảy hc :
- Tåì phiãúu ghi liãût kã cạc bi vàn t cnh HS â hc tỉì tưn
1 - 11.
- 2 tåì phiãúu chỉa âiãưn näüi dung âãø HS lm bi.
III. Cạc hoảt âäüng dảy hc :
Bi måïi : Giåïi thiãûu
HÂ1/ HS lm BT 1 (20’)
GV gi HS âc 1 HS âc u cáưu ca BT1
GV chia låïp lm hai nhọm
Täø 1 + 2 : liãût kã nhỉỵng bi
vàn t cnh tỉì tưn 1 5.
Täø 3 +4 : liãût kã nhỉng bi
vàn t cnh tỉì tưn 6  11
GV phạt phiãúu cho 2 HS ca
2 nhọm (6’)
2 HS lm vo lm phiãúu
Låïp lm vo våí
Cho HS trçnh by kãút qu 2 HS dạn phiãúu lãn bng
Låïp nháûn xẹt
GV nháûn xẹt chäút lải kãút
qu âụng (GV dạn bng phủ
lãn )
* GV cho HS nọivãư bi mçnh
chn
1 säú HS nãu bi mçnh chn
âãø láûp dn
HS lm bi v trçnh by dn

 1 säú HS näúi tiãúp nhau trçnh
by dn .
GV nháûn xẹt khen HS lm
âụng
HÂ2/ HS lm BT 2 (15’) 1 HS âc BT 2 låïp âc tháưm
theo di.
GV cho HS lm bi v tr låìi
cáu hi
Cáu a/ Bi vàn miãu t bøi
sạng åí TP HCM theo trçnh tỉû
no ?
1 säú HS phạt biãøu
 Thåìi gian tỉì lục tråìi hỉíng
sạng âãún lục tråìi r.
Cáu b/ Nhỉỵg chi tiãút no cho
tháúy tạc gi quan sạt ráút
tinh tãú.
 HS nãu
Màût tråìi chỉa ....... håi sỉång
Nhỉỵng ................................
miãưn mải
GV nãu cho nhỉỵng HS gii
thêch trãm vç sao em tháúy
sỉû quan sạt âọ ráút tinh tãú
Cáu c/ Hai cáu cúi bi thå
thãø hiãûn tçnh cm gç ca
tạc gi âäúi våïi cnh âỉåüc
miãu t ?
HÂ3/ Cng cäú dàûn d (2’)
GV nháûn xẹt tiãút hc
Dàûn HS âc trỉåïc näüi dung
ca tiãút än táûp vãư t cnh
quan sạt mäüt cnh theo âãư
bi â nãu âãø láûp âỉåüc
dn cho bi vàn.
 Thãø hiãûn tçnh cm tỉû
ho, ngỉåỵng mäü u qu ca
tạc gi âäúi våïi v âẻp ca
thnh phäú
Luûn tỉì v cáu
Än táûp vãư dáúu cáu (133)
I. Mủc âêch u cáưu :
- Tiãúp tủc än luûn, cng cäú KTvãư dáúu pháøy, nàõm tạc
dủng ca dáúu pháøy, biãút phán têch chäù sai trong cạch dng
dáúu pháøy, biãút chỉỵa läøi dng dáúu pháøy.
- Hiãøu sỉû tai hải nãúu dng sai dáúu pháøy, cọ nghéa tháûn
trng khi dng dáúu pháøy.
II. Âäư dng dảy hc :
- Bng phủ ghi 3 tạc dủng ca dáúu pháøy
- 2 tåì phiãúu âãø HS lm BT 1
- 2 tåì phiãúu k bng näüi dung BT 3
III. Cạc hoảt âäüng dảy hc :
Bi c : 4’ 1 HS âàût cáu våïi näüi dung
cáu tủc ngỉỵ “ Bãn ỉåïc mẻ
nàòm, bãn rạo pháưn con“
1 HS âàût cáu våïi näüi dung
cáu tủc ngỉỵ : Giàûc âãún
nh, ân b cng âạnh
GV nháûn xẹt ghi âiãøm
Bi måïi : Giåïi thiãûu
HÂ1/ HS lm BT 1 (15’) 1 HS âc BT
1 HS nãu 3 tạc dủng ca
dáúu pháøy
GV treo bng phủ ghi 3 tạc
dủng ca dáúu pháøy
1 HS nhçn bng phủ âc
GV phạt phiãúu cho 2 HS lm
Cho HS trçnh by kãút qu
HS låïp lm våí nhạp
2 HS dạn bi lãn bng
Låïp nháûn xẹt
GV nháûn xẹt chäút lải kãút
qu âụng
HÂ2/ HS lm BT 2 (10’) 1 HS âc BT 2
HS âc tháưm v tr låìi cáu
hi.
HS låïp lm våí - 1 HS lm
bng låïp

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×