Tải bản đầy đủ

Quyết định Phê duyệt dự án đầu tư bổ sung thiết bị dạy nghề (năm 2008) Trường cao đẳng nghề Đồng tháp


UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH ĐỒNG THÁP Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
___________________

_____________________________________
Số: 233/QĐ-UBND.HC Thành phố Cao Lãnh, ngày 06 tháng 3 năm 2008
QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt dự án đầu tư bổ sung thiết bị dạy nghề (năm 2008)
Trường Cao đẳng nghề Đồng Tháp
______________________
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP
- Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân do Chủ
tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam công bố ngày 10 tháng 12 năm
2003;
- Căn cứ Qui chế quản lý đầu tư và xây dựng ban hành theo Nghị định
52/1999/NĐ-CP ngày 08 tháng 07 năm 1999 của Chính phủ; Nghị định số
07/2003/NĐ-CP ngày 30 tháng 01 năm 2003 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung
một số điều của Qui chế quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị
định số 52/1999/NĐ-CP ngày 8 tháng 7 năm 1999 và Nghị định số
12/2000/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2000 của Chính phủ;

- Xét Tờ trình số 239/SKH-ĐT/TĐ ngày 04 tháng 3 năm 2008 của Sở Kế
hoạch và Đầu tư,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt dự án đầu tư bổ sung thiết bị dạy nghề (năm 2008)
Trường Cao đẳng nghề Đồng Tháp, với những nội dung như sau:
1. Tên dự án: Đầu tư bổ sung thiết bị dạy nghề Trường Cao đẳng nghề
Đồng Tháp.
Loại dự án: Dự án nhóm C.
2. Chủ đầu tư: Trường Cao đẳng nghề Đồng Tháp.
3. Mục tiêu đầu tư: Bổ sung thiết bị nhằm đáp ứng nhu cầu thiết bị dạy
nghề cơ khí, điện công nghiệp, may, tin học của Trường dạy nghề tỉnh Đồng
Tháp.
4. Các hạng mục đầu tư:
Trang bị bổ sung thiết bị dạy nghề cơ khí, điện công nghiệp, may và thiết
kế thời trang, tin học và mạng máy tính phù hợp với qui mô đào tạo, nhu cầu
thiết bị của các ngành đào tạo này.
5. Địa điểm thực hiện: Trường Cao đẳng nghề Đồng Tháp.
6. Tổng mức đầu tư : 5.500 triệu đồng.
Trong đó: - Chi phí thiết bị: 5.390 triệu đồng.
- Chi phí quản lý dự án, tư vấn đầu tư, khác: 110 triệu đồng.
7. Nguồn vốn đầu tư: ngân sách nhà nước do Tỉnh quản lý.
8. Hình thức quản lý dự án: chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.
9. Thời gian thực hiện dự án: năm 2008.
Điều 2. Chủ đầu tư dự án là Trường Cao đẳng nghề Đồng Tháp có trách
nhiệm lập đủ các thủ tục hồ sơ đầu tư xây dựng cơ bản theo đúng qui định hiện
hành của Nhà nước, triển khai thực hiện các bước tiếp theo của dự án đúng tiến
độ; bố trí sử dụng thiết bị có hiệu quả.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 4. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân Tỉnh, Giám đốc các sở: Kế
hoạch và Đầu tư, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội; Giám đốc Kho
bạc Nhà nước Tỉnh và Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghề Tỉnh chịu trách
nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
- Như Điều 4;
- CT và các PCT/UBND Tỉnh;
- Lưu: VT, NC/XDCB.tvt.
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
(đã ký)


Lê Minh Hoan
UBND TỈNH ĐỒNG THÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
___________________________ _______________________________________
Số: 239/ SKH-ĐT/TĐ Thành phố Cao Lãnh, ngày 04 tháng 3 năm 2008
Kính gửi: UBND tỉnh Đồng Tháp
TỜ TRÌNH PHÊ DUYỆT BÁO CÁO ĐẦU TƯ
Mua sắm thiết bị bổ sung - Trường Cao đẳng nghề tỉnh Đồng Tháp
Căn cứ Qui chế quản lý đầu tư và xây dựng ban hành theo Nghị định
52/1999/NĐ-CP ngày 08/07/1999 của Chính phủ; Nghị định số 07/2003/NĐ-CP
ngày 30/01/2003 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Qui chế
quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP
2
ngày 8/7/1999 và Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000 của Chính phủ;
Sau khi xem xét báo cáo đầu tư mua sắm bổ sung trang thiết bị dạy nghề
kèm theo tờ trình số 130/ĐN-TCĐN ngày 19/12/2007 của Trường Cao đẳng
nghề Đồng Tháp, Sở Kế hoạch và Đầu tư xin báo cáo kết quả như sau:
1. Căn cứ pháp lý của dự án
1. Hồ sơ trình thẩm định dự án:
- Tờ trình đề nghị phê duyệt dự án số 130/ĐN-TCĐN ngày 19/12/2007
của Trường Cao đẳng nghề Đồng Tháp.
- Báo cáo đầu tư (chủ đầu tư lập).
- Thuyết minh bổ sung kèm theo công văn số 02/CV-TCĐN ngày
15/02/2008 của Trường Cao đẳng nghề.
2. Các văn bản pháp lý có liên quan:
- Công văn số 513/UBND-XDCB ngày 22/10/2007 của UBND tỉnh về
việc lập thủ tục đầu tư trang thiết bị dạy nghề Trường Cao đẳng nghề Đồng
Tháp.
- Công văn số 78/VPUBND-XDCB ngày 29/01/2008 của Văn phòng
UBND tỉnh về việc làm rõ một số nội dung dự án đầu tư bổ sung trang thiết bị
Trường Cao đẳng nghề Đồng Tháp.
2. Nội dung chính của dự án do chủ đầu tư trình
1. Tên dự án: Đầu tư bổ sung trang thiết bị Trường Cao đẳng nghề Đồng
Tháp.
2. Chủ đầu tư: Trường Cao đẳng nghề Đồng Tháp.
3. Mục tiêu đầu tư: phục vụ công tác giảng dạy cho học sinh Trường Cao
đẳng nghề Đồng Tháp.
4. Nội dung đầu tư: trang thiết bị dạy nghề cơ khí, điện công nghiệp, may,
tin học.
5. Tổng mức đầu tư: 5.500 triệu đồng.
3. Ý kiến của các ngành có liên quan
1. Sở Lao động – thương binh và xã hội (công văn số 30/SLĐTBXH-
ĐTN ngày 08/01/2008):
- Về qui mô, ngành nghề đào tạo: Trường Cao đẳng nghề có qui mô đào
tạo hàng năm từ 1.000 – 1.500 học viên. Ngành nghề đào tạo hệ cao đẳng gồm:
điện tử công nghiệp, cơ khí ô tô, quản trị mạng máy tính, cắt gọt kim loại; hệ
trung cấp gồm: điện tử dân dụng, điện tử công nghiệp, quản trị mạng máy tính,
kế toán doanh nghiệp, may và thiết kế thời trang, chăn nuôi thú y.
- Về trang thiết bị đã đầu tư từ 2001 đến 2006 là 12,45 tỉ đồng. Năm 2007
đầu tư 4 tỉ đồng cho thiết bị ngành điện-điện tử.
3
- Việc đầu tư bổ sung thiết bị ngành: cơ khí, điện công nghiệp, may và tin
học theo đề xuất trong dự án là phù hợp với đề án đào tạo nghề đã được duyệt.
2. Sở Tài chính (công văn số 232/STC-ĐT ngày 14/02/2008):
- Mục tiêu đầu tư bổ sung trang thiết bị phù hợp với nhu cầu giảng dạy
thực hành của trường.
- Về kế hoạch đào tạo đến năm 2010, cần bổ sung các lớp trung cấp và sơ
cấp các ngành trồng trọt, nuôi trồng thủy sản vì tỉnh ta 75% dân số sống bằng
nghề nông nghiệp.
- Nhu cầu mua sắm trang thiết bị: trang thiết bị ngành cơ khí (máy tiện,
máy phay) kinh phí quá lớn. Đề nghị chỉ trang bị thiết bị phù hợp mục đích dạy
và học của trường.
4. Nhận xét, đánh giá nội dung dự án
1. Nội dung đầu tư:
Trường Cao đẳng nghề tỉnh Đồng Tháp đã đầu tư mua sắm thiết bị từ
năm 2001 đến 2006 với tổng giá trị là 12,45 tỉ đồng. Cụ thể:
- Thiết bị ngành cơ khí : 4.630 triệu đồng.
- Thiết bị ngành điện tử : 2.500 triệu đồng.
- Thiết bị ngành điện : 2.629 triệu đồng.
- Thiết bị ngành tin học : 1.200 triệu đồng.
- Thiết bị ngành may : 650 triệu đồng.
- Thiết bị ngành chăn nuôi thú y : 850 triệu đồng.
Năm 2007 thực hiện dự án mua sắm thiết bị ngành điện tử công nghiệp
của Trường với tổng mức đầu tư là 4.000 triệu đồng. Như vậy tổng giá trị thiết
bị của Trường đến cuối năm 2007 là 16,45 tỉ đồng.
Tiếp tục đầu tư dự án bổ sung thiết bị ngành cơ khí, điện công nghiệp,
may, tin học với tổng mức đầu tư 5,5 tỉ đồng, Trường Cao đẳng nghề tỉnh nâng
tổng giá trị thiết bị dạy nghề lên 22 tỉ đồng.
Qui mô đầu tư thiết bị bổ sung phù hợp với chủ trương của tỉnh (công văn
số 513/UBND-XDCB ngày 22/10/2007). Tuy nhiên, xét về cơ cấu thiết bị của
trường phân theo ngành học thì thiết bị ngành cơ khí chiếm tỉ trọng rất cao so
với các ngành khác (34,7%) do trong dự án này chủ đầu tư đề xuất mua sắm các
thiết bị đắt tiền (1 máy tiện: 1.146 triệu đồng, 1 máy phay: 1.050 triệu đồng, 1
mô hình động cơ Common-Rall: 720 triệu đồng).
2. Nguồn vốn: Dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước do tỉnh quản lý.
3. Hình thức quản lý dự án:
Báo cáo đầu tư chưa đề xuất hình thức quản lý dự án. Tuy nhiên, lĩnh vực
mua sắm thiết bị dạy nghề có liên quan trực tiếp đến hoạt động chuyên môn của
trường, vì vậy chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án là phù hợp. Riêng đối với các
4

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×