Tải bản đầy đủ

Đề Thi Thử ĐH Môn LÝ Lần I - THPT Chuyên Hùng Vương - Phú Thọ [2009 - 2010] potx

Trang 1/6 - Mã đề thi 132
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÚ THỌ
TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÙNG VƯƠNG
(Đề thi có có 6 trang)
ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12
LẦN THỨ NHẤT
Năm học 2009 - 2010
MÔN VẬT LÍ
Thời gian làm bài: 90 phút.
Mã đề thi 132
Họ và tên thí sinh: ……………………………………… Số báo danh: ……………………….
I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 đến câu 40):
Câu 1: Một máy biến thế có cuộn sơ cấp gồm 2000 vòng, cuộn thứ cấp gồm 100 vòng. Hiệu điện thế
và cường độ dòng điện ở mạch sơ cấp là 120V và 0,8A. Hiệu điện thế và công suất ở cuộn thứ cấp là:
A. 6V; 96W B. 6V; 4,8W C. 240V; 96W D. 120V; 4,8W
Câu 2: Điện năng ở một trạm phát điện được truyền đi với U = 2 kV, hiệu suất truyền tải là 80%.
Muốn nâng hiệu suất lên 95% thì phải
A. Tăng U lên đến 8 kV B. giảm U xuống còn 1 kV
C. Tăng U lên đến 4 kV D. giảm U xuống còn 0,5 kV
Câu 3: Hai đầu của một mạch điện RLC nối tiếp được mắc vào một nguồn điện xoay chiều. Câu nào
dưới đây là đúng?

A. Cường độ dòng điện qua tụ điện ngược pha với cường độ dòng điện qua cuộn cảm.
B. Cường độ dòng điện qua điện trở, qua cuộn cảm và qua tụ điện cùng pha với nhau.
C. Cường độ dòng điện qua điện trở sớm pha hơn cường độ dòng điện qua tụ điện 90
o
.
D. Cường độ dòng điện qua cuộn cảm trễ pha hơn cường độ dòng điện qua điện trở 90
o
.
Câu 4: Một máy biến thế có số vòng cuộn sơ cấp là
400
1
N
vòng được mắc vào mạng điện xoay
chiều 120V và cuộn thứ cấp có số vòng là
600
2
N
vòng. Hiệu điện thế lấy ra ở cuộn thứ cấp là bao
nhiêu?
A. 80V B. 220V C. 180V D. 160V
Câu 5: Một vật đang dao động cơ thì xảy ra hiện tượng cộng hưởng, vật sẽ tiếp tục dao động
A. với tần số bằng tần số riêng. B. không còn chịu tác dụng của ngoại lực.
C. với tần số nhỏ hơn tần số riêng. D. với tần số lớn hơn tần số riêng.
Câu 6: Mạch dao động của một máy thu vô tuyến điện gồm cuộn dây có độ tự cảm L= 1mH và một
tụ điện có điện dung thay đổi được. Để máy thu bắt được sóng vô tuyến có tần số từ 3MHz đến 4MHz
thì điện dung của tụ phải thay đổi trong khoảng:
A. 1,6pF  C  2,8pF. B. 2F  C  2,8F.
C. 0,16pF  C  0,28 pF. D. 0,2F  C  0,28F.
Câu 7: Phát biểu nào sau đây là sai?
A.Khi một từ trường biến thiên theo thời gian, nó sinh ra một điện trường xoáy.
B.Điện trường xoáy chỉ xuất hiện trong không gian khi có từ trường biến thiên qua khung dây dẫn kín.
C.Điện trường và từ trường là hai mặt thể hiện khác nhau của một loại trường duy nhất gọi là điện từ trường.
D.Từ trường xoáy là từ trường mà đường cảm ứng từ bao quanh đường sức của điện trường.
Câu 8: Đồ thị biểu diễn li độ x của một dao động điều hòa theo thời gian như sau :
Biểu thức của li độ x là :
ĐỀ CHÍNH THỨC
Trang 2/6 - Mã đề thi 132
A. x = 4sin
)(
3


cmt

B. x = 4cos
))(
3
2
( cmtC. x = 4sin
)(
3
2
cmt

D. x = 4cos
))(
23
( cmt


Câu 9: Một khung dây quay đều với vận tốc góc
300
vòng/phút quanh một trục trong một từ
trường đều có cảm ứng từ vuông góc với trục quay. Nếu từ thông cực đại gửi qua khung là

20
Wb thì
suất điện động hiệu dụng trong khung nhận giá trị nào sau đây?
A.
V2150
B.
V2100
C.
200 2V
D.
V300
Câu 10: Khi một sóng âm truyền từ không khí vào nước thì:
A. Bước sóng tăng lên. B. Bước sóng giảm đi.
C. Tần số tăng lên. D. Tần số giảm đi.
Câu 11: Mạch chọn sóng của một máy thu vô tuyến điện gồm một cuộn dây thuần cảm L và một bộ
tụ điện gồm tụ điện cố định C
0
mắc song song với tụ xoay C
x
. Tụ xoay có giá trị biến thiên từ 10pF
đến 250pF nhờ vậy mạch thu được sóng điện từ có bước sóng trong dải từ 10m đến 30m. Điện dung
C
0
nhận giá trị nào sau đây?
A. 20pF B. 16pF C. 24pF D. 125pF
Câu 12: Một đoạn mạch điện gồm một biến trở R, một cuộn dây thuần cảm L và một tụ điện C. Đặt
vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều có biên độ và tần số không thay đổi. Khi điều chỉnh
biến trở R thì thấy công suất trên đoạn mạch cực đại P
m
ở giá trị của biến trở bằng R
m
= 30Ω. Có hai
giá trị của biến trở bằng R
1
và R
2
công suất tiêu thụ bằng nhau và bằng P
1
< P
m
. Nếu R
1
= 20Ω thì R
2
bằng bao nhiêu?
A. 50Ω. B. 10Ω. C. 45Ω.
D. không thể xác định được R
2
vì không biết tần số và hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu đoạn mạch.
Câu 13: Một sóng cơ với phương trình u = 30cos(4,0.10
3
t - 50x) cm, truyền dọc theo trục Ox, trong
đó tọa độ x đo bằng mét (m), thời gian t đo bằng giây (s). Vận tốc truyền sóng bằng:
A. 50 m/s. B. 80 m/s. C. 100 m/s. D. 125 m/s
Câu 14: Một sợi dây thép nhỏ hình chữ U có hai đầu S
1
, S
2
cách nhau 8cm được gắn vào đầu của một
cần rung dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với tần số 100Hz, cho hai đầu S
1
, S
2
chạm nhẹ
vào mặt nước, khi đó trên mặt nước quan sát được một hệ vân giao thoa. Vận tốc truyền sóng trên
mặt nước là 3,2m/s. Số gợn lồi quan sát được trong khoảng S
1
S
2
là:
A. 4 gợn B. 7 gợn C. 5 gợn D. 6 gợn
Câu 15: Phát biểu nào sau đây không đúng? Đối với dao động cơ tắt dần thì
A. cơ năng giảm dần theo thời gian.
B. tần số giảm dần theo thời gian.
C. ma sát và lực cản càng lớn thì dao động tắt dần càng nhanh.
D. biên độ dao động giảm dần theo thời gian.
Câu 16: Rôto của máy phát điện xoay chiều có 4 cặp cực. Hỏi rôto phải quay với vận tốc bằng bao
nhiêu để dòng điện do máy phát ra có tần số 50 Hz ?
A. 1000 vòng trên phút. B. 1500 vòng trên phút.
C. 750 vòng trên phút. D. 500 vòng trên phút.
Câu 17: Một mạch dao động điện từ lí tưởng LC, cuộn dây có độ tự cảm
H2L 
. Cường độ dòngđiện hiệu dụng
chạy trong mạch là 50mA.Xác định năng lượng điện từ của mạch?
A.
J105
9
B.
J105
8
C.
.J10
7
D.
, J1052
9
Câu 18: Một con lắc đơn có độ dài
1

dao động với chu kì
s,T 90
1

, một con lắc đơn khác có độ dài
2

dao động với chu kì
2
T
. Chu kì con lắc đơn có độ dài
21
 

s,T 51
1

. Tính chu kì dao
động của con lắc đơn có độ dài
2

?
A. 1,2 s B. 1,8 s C. 2,4 s D. 0,6 s
Câu 19: Cho đoạn mạch điện xoay chiều gồm một điện trở R, một tụ điện C và cuộn dây thuần cảm
L, mắc nối tiếp nhau như hình vẽ. Đặt vào hai đầu đoạn
mạch một điện áp xoay chiều, thì thấy điện áp tức thời giữa
hai điểm A, N lệch pha so với cường độ dòng điện trong
C
L
R
A
B
M
N
Trang 3/6 - Mã đề thi 132
mạch là π/3. Điện áp hiệu dụng giữa hai điểm N, B bằng
3
lần điện áp hiệu dụng giữa hai điểm A,
N. Điện áp tức thời giữa hai điểm A, N lệch pha so với điện áp hai đầu đoạn mạch một góc là:
A.
3


. B.
2
3


. C.
2


. D.
7
12


Câu 20: Trong mạch LRC không phân nhánh, trong đó
LC
UU 
thì quan hệ giữa dòngđiện và hiệu điện thế như
thế nào?
A.i trễ pha hơn u. B.i cùng pha với u. C.i ngược pha với u. D.i sớm pha hơn u.
Câu 21: Đặt một nguồn u = 120cos100

t (V) vào hai đầu một đoạn mạch gồm R = 120

, L = 1H,
C = 50
F

mắc nối tiếp. Muốn hệ số công suất của mạch cực đại ta mắc thêm C' vào C thoả mãn
A. mắc C' song song với C, C' = C B. mắc C' nối tiếp với C, C' = C
C. mắc C' song song với C, C' = C/4. D. mắc C' nối tiếp với C, C' = C/4.
Câu 22: Trong mạch điện RLC không phân nhánh, công thức nào sau đâykhông đúng?
A.
 
2
CL
UUUU 
2
R
. B.
2
2
C
1
LRZ
.
C.
.
CLR
uuuu 
D.
 
.
2
LC
2
ZZRZ 
Câu 23: Trên một dây dài 1,5m, có sóng dừng được tạo ra. Ngoài hai đầu dây người ta thấy trên dây
còn có 4 điểm không dao động. Biết vận tốc truyền sóng trên sợi dây là 45m/s. Tần số sóng bằng:
A. 45 Hz. B. 90 Hz. C. 60 Hz. D. 75 Hz.
Câu 24: Con lắc lò xo đặt nằm ngang, gồm vật nặng có khối lượng 500 g và một lò xo nhẹ có độ
cứng 100 N/m, dao động điều hòa. Trong quá trình dao động chiều dài của lò xo biến thiên từ 22 cm
đến 30 cm. Cơ năng của con lắc là:
A. 0,08 J. B. 80 J. C. 0,16 J. D. 0,4 J.
Câu 25: Một vật dao động điều hòa trên trục Ox, xung quanh vị trí cân bằng là gốc tọa độ. Gia tốc
của vật phụ thuộc vào li độ x theo phương trình: a = -400

2
x. Số dao động toàn phần vật thực hiện
được trong mỗi giây là
A. 40. B. 20. C. 5. D. 10.
Câu 26: Cho hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số:
x
1
= 3cos(5

t +

/2) (cm) và x
2
= 3cos(5

t + 5

/6) (cm) .
Phương trình của dao động tổng hợp của hai dao động nói trên là:
A. x = 3cos(5

t + 2

/3) (cm). B. x= 2 3cos(5

t + 2

/3) (cm).
C. x = 3cos(5

t +

/3) (cm). D. x = 4cos(5

t +

/3) (cm).
Câu 27: Khi mắc tụ C
1
với cuộn cảm L thì tần số dao động của mạch là f
1
= 6 kHz; khi mắc tụ có
điện dung C
2
với cuộn L thì tần số dao động của mạch là f
2
= 8 kHz. Khi mắc song song C
1
và C
2
với
cuộn L thì tần số dao động của mạch là
A. 10 kHz B. 4,8 kHz C. 14 kHz D. 7 kHz
Câu 28: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng dao động điều hoà với chu kỳ T , biên độ A. Khi vật đi
qua vị trí cân bằng thì người ta giữ cố định điểm chính giữa của lò xo lại. Bắt đầu từ thời điểm đó vật
sẽ dao động điều hoà với biên độ là
A.
2
A
. B.
2
A
. C.
2A
. D. 2A .
Câu 29: Mạch điện gồm cuộn dây có điện trở thuần r =10Ω mắc nối tiếp với một bóng đèn 120V-
60W. Nối hai đầu mạch điện với nguồn điện xoay chiều có U=220V; f=50Hz, thì đèn sáng bình
thường. Độ tự cảm L của cuộn dây là:
A. 1,19H B. 1,15H C. 0,639H D. 0,636H
Câu 30: Một đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp. Cuộn dây thuần cảm. Gọi U
0R
, U
0L,
U
0C
là hiệu điện
thế cực đại ở hai đầu điện trở, hai đầu cuộn dây và hai đầu tụ điện. Biết U
0L
= 2U
0R
= 2U
0C
. Kết luận
nào dưới đây về độ lệch pha giữa dòng điện và hiệu điện thế là đúng:
A. u chậm pha hơn i một góc π/4. B. u sớm pha hơn i một góc 3π/4.
C. u chậm pha hơn i một góc π/3. D. u sớm pha i một góc π/4.
Trang 4/6 - Mã đề thi 132
Câu 31: Một vật tham gia đồng thời hai dao động cùng phương, có các phương trình dao động thành
phần:
1
8cos(10 )( )
3
x t cm

 

2
8cos(10 )( )
6
x t cm

 
. Phương trình dao động tổng hợp là
A.
8 2 sin(10 )( )
12
x t cm

 
. B.
5
8 2 sin(10 )( )
12
x t cm

 
.
C.
8 3cos(10 )( )
12
x t cm

 
. D.
8 2 cos(10 )( )
12
x t cm

 
.
Câu 32: Cho mạch điện xoay chiều như hình vẽ. Hộp kín X chứa một
trong ba phần tử R, L, C. Biết dòng điện qua mạch nhanh pha so với
hiệu điện thế hai đầu mạch. Hộp X chứa phần tử nào?
A. L. B. R. C. C. D. L hoặc C.
Câu 33: Tại một nơi, chu kì dao động điều hoà của một con lắc đơn là 2,0 s. Sau khi tăng chiều dài
của con lắc thêm 21 cm thì chu kì dao động điều hoà của nó là 2,2 s. Chiều dài ban đầu của con lắc
này là
A. 98 cm B. 101 cm C. 99 cm D. 100 cm
Cõu 34: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về sóng điện từ ?
A. Vận tốc của sóng điện từ trong chân không nhỏ hơn nhiều lần so với vận tốc ánh sáng trong
chân không.
B. Điện tích dao động không thể bức xạ ra sóng điện từ.
C. Điện từ trường do một điện tích điểm dao động theo phương thẳng đứng sẽ lan truyền trong
không gian dưới dạng sóng.
D. Tần số sóng điện từ chỉ bằng nửa tần số f của điện tích dao động.
Câu 35: Một đoạn mạch gồm một cuộn dây có điện trở thuần r = 25Ω, mắc nối tiếp với một tụ điện
có điện dung
4
10
C F. Đặt vào hai đầu đoạn mạch đó một hiệu điện thế xoay chiều, tần số 50Hz.
Nếu cường độ dòng điện nhanh pha hơn hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch π/4 thì cảm kháng của
cuộn dây bằng:
A. 100Ω. B. 75Ω. C. 150Ω. D. 125Ω.
Câu 36: Chọn các kết luận đúng về hiện tượng giao thoa sóng :
A. Hiện tượng giao thoa sóng là hiện tượng xảy ra do sự tổng hợp của hai hay nhiều sóng kết hợp
trong không gian, trong đó có những chỗ nhất định mà biên độ sóng được tăng cường hoặc bị giảm
bớt (thậm chí triệt tiêu).
B. Hai sóng kết hợp phải thoã mãn các điều kiện: Dao động trong hai sóng phải có cùng chu kì.
Tại mỗi điểm mà hai sóng gặp nhau thì độ lệch pha giữa hai dao động của chúng phải là một đại
lượng không đổi theo thời gian.
C. Trong hiện tượng giao thoa sóng, độ lệch pha của hai sóng thành phần tại điểm hai sóng gặp
nhau sẽ quyết định độ lớn của biên độ dao động tổng hợp tại điểm đó.
D. A, B và C đúng.
Câu 37: Chu kì daođộng điện từ tự do trong mạch dao động L,C được xác định bởi hệ thức nào sau đây?
A.
.
LC
2
T


B.
.


2
LC
T
C.
.
LC2
1
T


D.
.LC2T 
Câu 38: Khi xảy ra hiện tượng giao thoa sóng nước với hai nguồn kết hợp ngược pha A, B. Những
điểm trên mặt nước nằm trên đường trung trực của AB sẽ:
A. Đứng yên không dao động. B. Dao động với biên độ lớn nhất.
C. Dao động với biên độ bé nhất. D. Dao động với biên độ có giá trị trung bình.
Câu 39: Biết gia tốc cực đại của một dao động điều hòa là α và vận tốc cực đại của nó là β. Biên độ
dao động của dao động này là
A.
1

B.
2


C.

D.
2


Câu 40: Sóng siêu âm
A. có thể nghe được bởi tai người bình thường.
B. có thể nghe được nhờ máy trợ thính thông thường
X
R
Trang 5/6 - Mã đề thi 132
C. không thể nghe được.
D. có thể nghe được nhờ micrô
II. PHẦN RIÊNG (10 câu) Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần (phần A hoặc phần B)
A. Theo chương trình chuẩn (Từ câu 41 đến câu 50):
Câu 41: Một vật dao động điều hòa, trong 1 phút thực hiện được 30 dao động toàn phần. Quãng
đường mà vật di chuyển trong 8s là 64cm. Biên độ dao động của vật là
A. 4cm B. 2cm C. 3cm D. 5cm
Câu 42: Một lò xo nhẹ treo thẳng đứng có chiều dài tự nhiên là 30cm. Treo vào đầu dưới lò xo một
vật nhỏ thì thấy hệ cân bằng khi lò xo giãn 10cm. Kéo vật theo phương thẳng đứng cho tới khi lò xo
có chiều dài 42cm, rồi truyền cho vật vận tốc 20cm/s hướng lên trên (vật dao động điều hoà). Chọn
gốc thời gian khi vật được truyền vận tốc, chiều dương hướng lên. Lấy
2
/10 smg 
. Phương trình
dao động của vật là:
A. x =
t10cos2
(cm) B. x =
)
4
10cos(2

t
(cm)
C. x =
)
4
3
10cos(22

t
(cm) D. x =
t10cos22
(cm)
Câu 43: Cho đoạn mạch RLC nối tiếp, trong đó cuộn dây thuần cảm L = 1/ (H); tụ điện có điện
dung C = 16 F và trở thuần R. Đặt hiệu điện thế xoay chiều tần số 50Hz vào hai đầu đoạn mạch.
Tìm giá trị của R để công suất của mạch đạt cực đại.
A. R = 100 2  B. R = 100  C. R = 200 D. R = 200 2
Câu 44: Điều nào sau đây là sai khi nói về động cơ không đồng bộ ba pha?
A. Vận tốc góc của khung dây luôn nhỏ hơn vận tốc góc của từ trường quay.
B. Động cơ không đồng bộ ba pha biến điện năng thành cơ năng.
C. Không thể thay đổi chiều quay của động cơ.
D. Động cơ hoạt động dựa trên cơ sở hiện tượng cảm ứng điện từ và sử dụng từ trường quay.
Câu 45: Điều nào sau đây là sai khi nói về hoạt động của máy phát điện xoay chiều ?
A. Hai vành khuyên và hai chổi quét có tác dụng làm các dây lấy dòng điện ra ngoài không bị
xoắn lại.
B. Hai chổi quét nối với hai đầu mạch ngoài và trượt trên hai vành khuyên khi roto quay.
C. Máy phát điện xoay chiều có roto là phần ứng, ta lấy điện ra mạch ngoài nhờ hai vành khuyên
và hai chổi quét.
D. Số cặp cực của nam châm có thể khác số cuộn dây của phần ứng.
Câu 46: Âm sắc là một đặc tính sinh lí của âm cho phép phân biệt được hai âm
A. có cùng biên độ phát ra bởi hai nhạc cụ khác nhau.
B. có cùng độ to phát ra bởi hai nhạc cụ khác nhau.
C. có cùng tần số phát ra bởi hai nhạc cụ khác nhau.
D. có cùng biên độ được phát ra ở cùng một nhạc cụ tại hai thời điểm khác nhau.
Câu 47: Mạch dao động LC dao động điều hoà, năng lượng tổng cộng được chuyển từ điện năng
trong tụ điện thành từ năng trong cuộn cảm mất 1,50s. Chu kỳ dao động của mạch là:
A. 6,0s. B. 0,75s. C. 3,0s. D. 1,5s.
Câu 48: Một động cơ không đồng độ ba pha có hiệu điện thế định mức mỗi `pha là 220 V. Biết rằng
`công suất của động cơ 10,56 kW và `hệ số công suất bằng 0,8. Cường độ dòng điện hiệu dụng qua mỗi
cuộn dây của động cơ là:
A. 6 A B. 20 A C. 60 A D. 2 A
Câu 49: Để thông tin liên lạc giữa các phi hành gia trên vũ trụ với trạm điều hành dưới mặt đất,
người ta đã sử dụng sóng vô tuyến có bước sóng trong dải sóng nào?
A. Từ 1km đến 100km B. Từ 100km đến 1000km
C. Từ 10m đến 100m D. Từ 0,01m đến 10m
Câu 50: Ở cùng một nơi trên trái đất con lắc đơn có độ dài l
1
dao động với chu kỳ là T
1
= 2,0s. Một
con lắc đơn khác có độ dài l
2
dao động với chu kỳ là T
2
= 2,5s. Con lắc đơn có độ dài l = l
2
-l
1
thì chu
kỳ dao động của nó là:
Trang 6/6 - Mã đề thi 132
A. 4,5s B. 1,0s C. 2,25s D. 1,5s
B. Theo chương trình nâng cao (10 câu, từ câu 51 đến câu 60)
Câu 51: Một vận động viên trượt băng đang thực hiện động tác quay tại chỗ trên một chân, khi người
ấy dang hai tay ra thì
A. tốc độ quay tăng lên do mômen quán tính tăng và mômen động lượng tăng
B. tốc độ quay giảm đi do mômen quán tính tăng và mômen động lượng không đổi
C. tốc độ quay tăng lên do mômen quán tính giảm và mômen động lượng giảm
D. tốc độ quay giảm đi do mômen quán tính giảm và mômen động lượng không đổi
Câu 52: Một con lắc lò xo dao động điều hoà. Vận tốc có độ lớn cực đại bằng 60cm/s. Chọn gốc tọa
độ ở vị trí cân bằng, gốc thời gian là lúc vật qua vị trí x = 3
2
cm theo chiều âm và tại đó động
năng bằng thế năng. Phương trình dao động của vật có dạng
A. x = 6
2
cos(10t +
4

)cm. B. x = 6cos(10t +
4

)cm.
C. x = 6
2
cos (10t +
4
3
) cm. D. x = 6 cos (10t +
4
3
)cm
Câu 53: Một vật rắn có khối lượng 10kg quay quanh một trục cố định với gia tốc góc 0,2 rad/s
2
. Mô
men quán tính của vật rắn với trục quay là 15 kgm
2
. Mô men lực tác dụng vào vật là:
A. 2 Nm. B. 30 Nm. C. 75 Nm. D. 3 Nm.
Câu 54: Một chiếc ôtô đang chuyển động với vận tốc 72km/h về phía người quan sát. Tiếng còi xe có
tần số 1000Hz, vận tốc âm trong không khí là 330m/s thì người quan sát nghe được âm có tần số bao
nhiêu?
A. f = 1064,50Hz. B. f = 970,59Hz. C. f = 1030,30Hz. D. f = 924,86Hz.
Câu 55: Đặt hiệu điện thế u = U
0
cosωt với U
0
, ω không đổi vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân
nhánh. Hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu điện trở thuần là 80V, hai đầu cuộn dây thuần cảm (thuần
cảm) là 120V và hai đầu tụ điện là 60V. Hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch này bằng
A. 260 V B. 220 V C. 100 V D. 140 V
Câu 56: Một đĩa mỏng phẳng đồng chất có thể quay được xung quanh một trục đi qua tâm và vuông
góc với mặt phẳng đĩa. Tác dụng vào đĩa một momen lực 960 Nm không đổi, đĩa chuyển động quay
quanh trục với gia tốc góc 3 rad/s
2
. Momen quán tính của đĩa đối với trục quay đó là:
A. I = 320 kgm
2
B. I = 180 kgm
2
C. I = 160 kgm
2
D. I = 240 kgm
2
Câu 57: Một bánh xe chịu tác dụng của mômen lực M
1
không đổi. Trong 5 s đầu tốc độ góc biến đổi
từ 0 đến 10 rad/s. Ngay sau đó M
1
ngừng tác dụng bánh xe ngừng hẳn sau 50 s. Giả sử mômen của
lực ma sát không đổi trong suốt quá trình quay. Số vòng quay tổng cộng là
A. 29,5 vòng B. 43,8 vòng C. 50,6 vòng D. 45 vòng
Câu 58: Trong đoạn mạch RLC không phân nhánh, độ lệch pha của hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn
dây và hai đầu điện trở thuần R không thể bằng
A. /6 B. 3/4 C. /4 D. /12
Câu 59: Trong thí nghiệm về giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn kết hợp A và B dao động với
tần số 20Hz. Tại một điểm M cách A và B những khoảng là d
1
= 24 cm, d
2
= 26cm sóng có biên độ
cực đại và giữa M và đường trung trục của AB không có cực đại nào khác. Vận tốc truyền sóng trên
mặt nước là:
A. 40m/s B. 10m/s C. 40cm/s D. 10cm/s
Câu 60: Một đoạn mạch điện gồm tụ điện có điện dung 10
-4
/ F mắc nối tiếp với điện trở 125 , mắc
đoạn mạch vào mạng điện xoay chiều có tần số f. Tần số f phải bằng bao nhiêu để dòng điện lệch pha
/4 so với hiệu điện thế ở hai đầu mạch.
A. f = 503 Hz B. f = 50Hz C. f = 60Hz D. f = 40 Hz
HẾT
Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm!

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×