Tải bản đầy đủ

Lịch trình và phương pháp giảng dạy môn mạng và truyền thông

Khoa: Công nghệ Thông tin
Bộ môn: Mạng và Truyền thông
LỊCH TRÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY
Họ và tên CBGD: Phạm Văn Nam Chức danh, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ
Email: nampv@ntu.edu.vn ĐTDĐ: 0904 388182
Học phần: Thiết kế mạng Mã HP: 73041 Số TC: 03
• Lớp 1: 51
TH
1&2 Phòng học: G2.503 & G6.302
Từ ngày: 27/08/2012 đến ngày: 04/11/2012
Thời khóa biểu:
Thứ Hai (tiết 1-3, G2.503), Thứ Tư (tiết 7-9, G6.302)
Thứ Hai (tiết 6-9, G2.503), Thứ Tư (tiết 2-4, G6.302)
Chủ đề 1: Xác định và phân tích yêu cầu của khách hàng về hệ thống mạng
Số tiết: 06 (Từ ngày: 27/08/2012 đến ngày: 02/09/2012)
Hình thức
day- học
Nội dung
Phương pháp
giảng dạy
Yêu cầu người

học chuẩn bị
Ghi chú
Lý thuyết
(gồm cả giờ
thảo luận)
- Tổng quan về
thiết kế và cài đặt
mạng.
- Xác định và phân
tích các mục tiêu
công việc và các
ràng buộc.
- Xác định và phân
tích các mục tiêu
kỹ thuật và các sự
thỏa hiệp.
- Đặc trưng hóa
liên mạng hiện
hành.
- Đặc trưng hóa lưu
lượng mạng hiện
hành.
Diễn giảng, thảo
luận chung cả
lớp.
- Đọc trước bài
giảng khi lên lớp:
Chương 1ở
Quyển 1; chuẩn
bị câu hỏi để thảo
luận.
- Đọc thêm C1,
C2, C3, C4 ở
Quyển 2 sau giờ
lên lớp.
Chủ đề 2: Thiết kế mạng ở mức logic
Số tiết: 15 (Từ ngày: 03/09/2012 đến ngày: 23/09/2012)
Hình thức
day- học
Nội dung


Phương pháp
giảng dạy
Yêu cầu người
học chuẩn bị
Ghi chú
Lý thuyết
(gồm cả giờ
bài tập, thảo
luận)
-Thiết kế topology
mạng.
-Thiết kế mô hình
tên và địa chỉ.
-Lựa chọn các giao
thức Switching và
Routing.
-Các kỹ thuật định
tuyến nâng cao,
VLAN và ACL.
-Phát triển các
chiến lược bảo
mật mạng.
-Phát triển các
chiến lược quản
trị mạng.
-Xây dựng sơ đồ
mạng logic trên
Microsoft Visio
Diễn giảng, thảo
luận nhóm, PP
dạy học dựa trên
case study,
seminar
-Đọc trước C6,
C7 ở Q1
-Đọc thêm C2,
C3, C4, C5 ở
Quyển 1 sau giờ
lên lớp.
-Làm bài tập về
VLAN, ACL và
các bài Case
study 1, 2.
-Sinh viên tự
thực hành xây
dựng sơ đồ
logic mạng
trên Visio
theo tài liệu
GV cung cấp
Thực hành -Thực hành về
VLAN, ACL,
Routing, và bài
tập tổng hợp ở các
Case study 1, 2
TH theo nhóm -Đọc trước nội
dung C6, C7 ở
Q1
-Địa điểm TH:
G6.302,
-Ngày TH dự
kiến:
12,19/9/12
Tự nghiên
cứu (ngoài
giờ lên lớp)
-Tự nghiên cứu các
vấn đề liên quan
đến an ninh mạng
và quản trị mạng
-Đọc C5, 6, 7,
8 ,9 ở Q2
-Đọc C8 ở Q1
Kiểm tra
định kỳ
-Ôn tập Routing,
VLAN, ACL
-Ngày KT dự
kiến: 19/9/12
Chủ đề 3: Thiết kế mạng ở mức vật lý
Số tiết: 12 (Từ ngày: 24/09/2012 đến ngày: 07/10/2012)
Hình thức
day- học
Nội dung
Phương pháp
giảng dạy
Yêu cầu người
học chuẩn bị
Ghi chú
Lý thuyết
(gồm cả giờ
bài tập, thảo
luận)
-Khảo sát thực địa
-Lựa chọn công
nghệ và thiết bị
cho mạng campus
-Lựa chọn công
nghệ và thiết bị
cho mạng
Diễn giảng, thảo
luận nhóm, PP
dạy học dựa trên
case study.
-Đọc trước C10,
C11 ở Q2.
enterprise
-Xây dựng sơ đồ
vật lý cho hệ
thống mạng
Thực hành -Thực hành về
phân biệt, chọn
lựa thiết bị cho
mạng LAN,
WAN, và bài tập
tổng hợp ở các
Case study 3, 4
TH theo nhóm -Làm bài tập
Case study 3, 4
-Địa điểm TH:
G6.302
-Ngày TH dự
kiến: 26/9,
03/10/12
Tự nghiên
cứu (ngoài
giờ lên lớp)
-Đọc bài tổng hợp
về thiết kế mạng
LAN
C9 Q1
Chủ đề 4: Kiểm thử bản thiết kế mạng
Số tiết: 06 (Từ ngày: 08/10/2012 đến ngày: 14/10/2012)
Hình thức
day- học
Nội dung
Phương pháp
giảng dạy
Yêu cầu người
học chuẩn bị
Ghi chú
Lý thuyết
(gồm cả giờ
bài tập, thảo
luận)
-Các bộ kiểm thử
công nghiệp
-Xây dựng và kiểm
thử hệ thống
mạng mẫu ban
đầu
-Các công cụ để
kiểm thử một bản
thiết kế mạng
Diễn giảng,
seminar, PP dạy
học dựa trên case
study
-Đọc trước C12
ở Q2.

Thực hành -Làm bài tập tổng
hợp theo Case
study và các bài
thực hành về PPP,
FrameRelay
TH theo nhóm -Làm bài tập
Case study 5, 6;
-Cấu hình thuần
thục các tính
năng cơ bản của
router, switch
-Địa điểm TH:
G6.302
-Ngày TH dự
kiến:
11/10/12
Tự nghiên
cứu (ngoài
giờ lên lớp)
-Đọc thêm về PPP,
chứng thực
PAP/CHAP, công
nghệ FrameRelay
-Tài liệu GV
đưa trước 2
tuần
Chủ đề 5: Tối ưu bản thiết kế mạng
Số tiết: 03 (Từ ngày: 15/10/2012 đến ngày: 28/10/2012)
Hình thức Nội dung Phương pháp Yêu cầu người Ghi chú
day- học giảng dạy học chuẩn bị
Lý thuyết
(gồm cả giờ
thảo luận)
-Tối ưu việc sử
dụng băng thông
với IP Multicast
-Giảm độ trễ
truyền tải
-Tối ưu hiệu năng
mạng để đáp ứng
chất lượng dịch
vụ (QoS)
-Các tính năng của
thiết bị mạng
trong tối ưu hiệu
năng mạng

Diễn giảng -Đọc trước C13
ở Q2.
Thực hành -Làm bài tập tổng
hợp theo Case
study 7, 8
-Khắc phục sự cố
mạng;
TH theo nhóm -Làm bài tập
Case study 7, 8
-Cấu hình các
tính năng nâng
cao trên router,
switch.
-Địa điểm TH:
G6.302,
-Ngày TH dự
kiến: 17,
24/10/12
-Open Lab!
Tự nghiên
cứu (ngoài
giờ lên lớp)
-Đọc tài liệu về IP
Multicast và các
phương pháp QoS
trên mạng IP
-Tài liệu GV
đưa trước 2
tuần
Kiểm tra
định kỳ
-Các bước thiết
yếu trong thiết
kế mạng và áp
dụng
-Ngày KT dự
kiến:
22/10/12
Chủ đề 6: Sưu liệu bản thiết kế mạng
Số tiết: 03 (Từ ngày: 29/10/2012 đến ngày: 04/11/2012)
Hình thức
day- học
Nội dung
Phương pháp
giảng dạy
Yêu cầu người
học chuẩn bị
Ghi chú
Lý thuyết
(gồm cả giờ
thảo luận)
-Đáp ứng yêu cầu
đề xuất hệ thống
mạng của khách
hàng
-Các nội dung cần
thiết của một bộ
tài liệu thiết kế
mạng
Diễn giảng, thảo
luận
-Đọc trước C14
ở Q2.
Thực hành -Lập bản thiết kế
mạng theo yêu
TH theo nhóm,
trình bày
-Làm hết các bài
Case Study
-Địa điểm TH,
-Ngày TH dự
cầu -Vẽ bản thiết kế
tốt trên Visio
kiến:
31/10/12
-Open Lab!
Tự nghiên
cứu (ngoài
giờ lên lớp)
-Đọc bản thiết kế
mẫu và đưa ra
nhận xét
-Tài liệu GV
đưa trước 2
tuần
Lưu ý:
Q1: Thiết kế cài đặt mạng; Ngô Bá Hùng; Đại học Cần Thơ; 2005
Q2: Top-Down Network Design, 3rd Edition; Priscilla Oppenheimer; Cisco Press; 2011
TRƯỞNG BỘ MÔN GIẢNG VIÊN

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×