Tải bản đầy đủ

Danh sách các đơn vị đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến năm học 2010-2011

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ ĐẠT DANH HIỆU
“TẬP THỂ LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN” NĂM HỌC 2010 - 2011
(Kèm theo Quyết định số: 2269 /QĐ-HVCT-HCQG ngày 05-9- 2011 của Giám
đốc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh)
STT TÊN ĐƠN VỊ
1 Viện Quan hệ quốc tế
2 Viện Chính trị học
3 Viện Văn hóa và Phát triển
4 Viện Kinh tế
5 Ban chính sách kinh tế và quản lý kinh tế, Viện Kinh tế
6 Ban kinh tế chính trị và ban Lịch sử kinh tế, Viện Kinh tế
7 Phòng Tạp chí- Bản tin -hành chính- Tư liệu, Viện Kinh tế
8
Ban Kinh tế phát triển, kinh tế học và kinh tế quốc tế, Viện
Kinh tế
9 Vụ Các trường chính trị
10 Viện Chủ nghĩa xã hội khoa học
11 Viện Triết học
12 Viện Hồ Chí Minh và Các lãnh tụ của Đảng
13 Vụ Quản lý khoa học
14 Vụ Hợp tác quốc tế

15 Vụ Kế hoạch - Tài chính
16 Trung tâm Công nghệ thông tin
17 Tạp chí Lý luận Chính trị
18 Nhà xuất bản Chính trị - Hành chính
19 Viện Nghiên cứu quyền con người
20 Vụ Tổ chức - Cán bộ
21 Văn phòng Đảng, Đoàn thể
22 Tạp chí Lịch sử đảng, Viện Lịch sử Đảng
23 Phòng Tạp chí, Trung tâm Thông tin Khoa học
24 Phòng xử lý và phổ biến tin, Trung tâm Thông tin Khoa học
25 Phòng hành chính- Tổng hợp, Trung tâm Thông tin Khoa học
26
Phòng Thư viện và Phòng Quản trị mạng, Trung tâm Thông tin
Khoa học
27 Văn phòng Học viện
28 Phòng Quản lý xe - máy, Văn phòng Học viện
29 Phòng Xây dựng cơ bản, Văn phòng Học viện
30 Phòng Thi đua - Khen thưởng, Văn phòng Học viện
31 Phòng Tài vụ, Văn phòng Học viện
32 Phòng Hành chính, Văn phòng Học viện
33 Phòng Quản lý ký túc xá, Văn phòng Học viện
1
34 Phòng Bảo vệ, Văn phòng Học viện
35 Trung tâm Y tế, Văn phòng Học viện
2

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×