Tải bản đầy đủ

KT hình học 11 C3 (có đáp án)

Ngày soạn: 09/03/2010 Tuần: 30
Ngày dạy: 16/03/2010. Lớp 11A
3
,11A
4
,11A
5
Tiết : 35
KIỂM TRA
I. Mục tiêu:
* Kiến thức:
- Ơn lại phép toán trên véctơ, cách xác định góc giữa 2 véctơ.
- Cách chứng minh đt vng góc với mp, hai đường thẳng vơng góc.
* Kĩ năng:
- Rén lụn kỹ năng xác định góc giữa 2 véctơ.
- Làm thành thạo các bài toán về chứng minh đt vng góc với mp, hai đường thẳng
vng góc.
* Tư duy và thái độ:
- Biết quy lạ về quen, cẩn thận trong vẽ hình và tính tốn.
II. Chuẩn bị:
- Gv: Câu hỏi kiểm tra + đáp án + thang điểm

- Hs: Nhận và trả lời các câu hỏi kiểm tra.
III. Tiến trình bài học:
1. Ổn định lớp:
2. Câu hỏi kiểm tra:
Câu 1: (3 điểm) Cho tứ diện ABCD với
( )AB BCD⊥
và AB = a; đáy BCD là tam giác đều
cạnh 2a.
a) Chứng minh:
AB CD AD CB+ = +
uuur uuur uuur uuur

b) Gọi H là trung điểm của cạnh CD. Tìm góc tạo bởi
HA
uuur
và
BH
uuur
Câu 2: (6 điểm) Cho hình chóp S.ABCD có SA

(ABCD), đáy ABCD là hình vng. Gọi
M, N lần lượt là trung điểm của cạnh SB và SD. Chứng minh
a)
( )BC SAB⊥

b) MN

(SAC)
c) Trên AB và BC lần lượt lấy điểm I và K so cho
BI BK
BA BC
=
. Chứng minh IK

MN
3. Đáp án – Thang điểm
Câu Nội dung bài làm
Điểm
1
(4 điểm)


Vẽ hình:
B
D
H
2a
a
C
A
a) Chứng minh:
AB CD AD CB+ = +
uuur uuur uuur uuur
Biến đởi vế trái:
AB CD AD DB CB BD+ = + + +
uuur uuur uuur uuuur uuur uuuur
( )AB CD AD CB DB BD+ = + + +
uuur uuur uuur uuur uuuur uuuur
0,5 điểm
1,0 điểm
1,0 điểm
0,5 điểm
AB CD AD CB+ = +
uuur uuur uuur uuur
b) Góc tạo bởi
HA
uuur
và
BH
uuur
Tính BH = a
3
· ·
0
3
tan 30
3
3
a
AHB AHB
a
= = ⇒ =
(
HA
uuur
;
BH
uuur
) = 180
0
– 30
0
= 150
0
0,5 điểm
0,25 điểm
0,25 điểm
2
(6 điểm)
Vẽ hình
a) Chứng minh
( )BC SAB⊥
( )
BC AB
BC SAB
BC SA


⇒ ⊥b) Chứng minh MN

(SAC)
( )
BD SA
BD SAC
BD AC


⇒ ⊥(1)
MN // BD (2)
Từ (1) và (2)

MN

(SAC)
c) Chứng minh IK

MN
Từ
//
BI BK
IK AC
BA BC
= ⇒
(3)
MN

AC {do MN

(SAC)} (4)
Từ (3) và (4)

MN

IK
0,5 điểm
2,0 điểm
1,0 điểm
1,0 điểm
0,5 điểm
0,5 điểm
0,5 điểm
Học sinh làm cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa
S
B
C
D
A
M
N
I
K

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×