Tải bản đầy đủ

Báo cáo thực tập tại Công ty Khách sạn Du lịch Kim Liên

Nội dung báo cáo
I. Sự hình thành và phát triển của công ty Khách
sạn Du lịch Kim Liên
II. Mô hình tổ chức quản lý và hoạt động sản
xuất kinh doanh ở công ty Khách sạn Du lịch
Kim Liên
III. Mô hình tổ chức bộ máy kế toán ở công ty
Khách sạn Du lịch Kim Liên
1
I. Sự hình thành và phát triển của Công ty khách
sạn du lịch kim liên
1. Đặc điểm chung của Công ty Khách sạn Du lịch Kim Liên
Công ty Khách sạn Du lịch Kim Liên là một doanh nghiệp hoạt động
trong lĩnh vực kinh doanh du lịch trực thuộc trong cục du lịch Việt Nam với
nhiệm vụ chính của Công ty là cung cấp các dịch vụ du lịch nhằm đáp ứng
những nhu cầu của khách sạn du lịch nh: tham quan, ăn uống, nghỉ ngơi, vui
chơi, giải trí, phục vụ hội nghị và các dịch vụ khác. vv...
2. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty.
Đợc sự đồng ý của thủ Tớng Chính phủ ngày 12/05/1961 cục chuyên gia
đã ra quyết định 49TC CCG trên cơ sở sát nhậph khách sạn Bạch Mai vàc
khách sạn Bạch Đằng và lấy tế là khách sạn Bạch Mai. Chức năng nhiệm vụ

chủ yếu của khách sạn là đảm bảo điều kiện ăn ở cho các chuyên gia và gia
đình họ sang công tác tại Việt Nam.
Đến năm 1971 tức là sau 10 năm đi vào hoạt động, khách sạn Bạch Mai
đang trên đà đi vào ổn định trong phục vụ các chuyên gia thì đợc cấp trên quyết
định cho đổi tên thành khách sạn chuyên gia Kim Liên. Nhiệm vụ chủ yếu của
khách sạn lúc này vẫn là phục vụ các chuyên gia.
Vào đầu năm 1993, Cục chuyên gia sát nhập khách sạn chuyên gia Kim
Liên vào Tổng cụ du lịch Việt Nam theo quyết đinhj của Chính phủ. Cũng từ
đây khách sạn chuyên gia Kim Liên sau 32 năm phục vụ chuyên gia này đã tiến
một bớc ngoặt mới hoạt động trong ngành du lịch và trực thuộc quyền quản lý
của Tổng cục du lịch Việt Nam. Tháng 7/1993 Tổng cục du lịch Việt Nam đã
ra quyết định đổi tên thành Công ty Du lịch Bông Sen Vàng, (QĐ 276/QĐ -
TCDL). Lúc này nhiệm vụ của Công ty có khó khăn hơn và phức tạp hơn do có
sự chuyển đổi từ cơ chế kinh tế bao cấp sang cơ chế kinh tế thị trờng. Mặc dù
vậy tập thể cán bộ công nhân viên Công ty đã không ngừng phấn đấu vơn lên để
2
khẳng định vị trí của mình trên thị trờng với bề dày mấy chục năm phục vụ
khách sạn du lịch. Thuận lợi là vậy song không phải có những khó khăn. Vào
những năm 1995, 1996 Công ty phải đối phó với hàn loạt những khó khăn nh về
cơ sở vật chất, vốn ít cha thể nâng cấp cải tạo đợc do vậy lợng khách sạn đến
Công ty có phần hạn chế, doanh thu thấp dần đến đời sống của cán bộ công
nhân viên trong công ty thấp... Đứng trớc tình hình nh vậy tháng 10/1996 Tổng
cụ du lịch đã ra quyết định (số 454/QĐ - TCDL) đổi tên Công ty khách sạn
Bông Sen Vàng thành Công ty khách sạn du lịch Kim Liên.
Để thuận lợi cho việc phân cấp quản lý trong Công ty, Đảng uỷ, Ban
giám đốc Công ty đã chia thành hai khách sạn gồm khách sạn Kim Liên I và
khách sạn Kim Liên II. Với mục tiêu phục vụ khách sạn một cách chuyên môn
hoá và có hiệu nhất.
Khách sạn Kim Liên I với nhiệm vụ chính là phục vụ khách quốc tế với
gần100 phòng với nhiều loại giá phòng khác nhau:
Khách sạn Kim Liên II với nhiệm vụ chính là phục vụ khách trong nớc
và gần 250 phòng với đầy đủ các loại giá phòng từ 121.000đ/ 1phòng / 253.000
đ/1 ngày đêm/ 1phòng.
Hiện nay, tổng số cán bộ công nhân viên trong công ty (cha kể số lao
động ký hợp đồng ngắn hạn) là 545 ngời trong đó 40 ngời là lao động gián tiếp
còn 505 ngời là lao động trực tiếp ở các bộ phận hầu hết nhân viên phục vụ đã
đợc đào tạo qua các trờng lớp nghiệp vụ nên có trình độ chuyên môn cao, năng
động trong công việc phục vụ khách tận tình chu đáo cùng với ban lãnh đạo
công ty luôn đôn đốc, trực tiếp xuống các phòng ban để nắm bắt tình hình hoạt
động kinh doanh của Công ty để đa ra các biện pháp thích hợp, không ngừng đa


Công ty ngày càng đi lên đáp ứng và phù hợp với nhu cầu của thị trờng. Nhờ
vậy mà lợng khách đến với công ty ngày một đông hơn ở tất cả các dịch vụ.
Điều này đợc thể hiện rõ trong bảng kết quả thực hiện chỉ tiêu kinh tế từ năm
1998 2000 dới đây.
3
Kết quả thực hiện chỉ tiêu kinh tế 1998 2000
(Đơn vị tính: 1000 VNĐ)
STT Nội dung 1998 1999 2000
1 Tổng số lợt khách trong đó
- Khách quốc tế
- Khách nội địa
103.000
7.000
96.000
110.000
8.470
101.530
130.000
16.000
114.000
2 Tổng doanh thu
- Tốc độ tăng
27.354.417
415%
33.024.000
121%
41.200.000
124%
3 Vốn kinh doanh
a Vốn cố định
b Vốn lu động
13.162.075
8.875.397
4.286.678
13.491.073
9.204.395
4.286.678
13.796.070
9.509.391
4.286.678
4 Tổng số CBCNV
- Thu nhập bình quân
382n
1.140
450
1.200
545
1.300
5 Nộp ngân sách
- Tốc độ tăng
3.931.289
108,71%
5.181.890
131,79%
5.927.500
114,39%
6 Lãi thực hiện 1.860.682 2.278.751 2.600.000
7 Vốn xây dựng cơ bản
- Sử chữa
9.171.810 8.352.763 3.800.000
Qua bảng trên ta thấy đợc rằng tất cả các chỉ tiêu kinh tế đều tăng năm
nay so với năm trớc không chỉ về quy mô mà cả về tài chính. Đây thật sự là một
doanh nghiệp làm ăn có hiệu quả, cơ sở vật chất ngày càng đợc cải tạo, nâng
cấp, đổi mới khang trang, đời sống của cán bộ công nhân ngày một đợc cải
thiện rõ rệt... chính vì vậy, trong những năm gần đây, Công ty khách sạn Kim
Liên đợc tổng cục du lịch Việt Nam xếp vào hàng một trong 10 doanh nghiệp
du lịch làm ăn có hiệu quả nhất.
II. Mô thình tổ chức quản lý hoạt động sản xuất
kinh doanh ở công ty khách sạn du lịch kim liên
1. Đặc điểm tổ chức quản lý của Công ty.
4
Công ty Khách sạn Du lịch Kim Liên là một đơn vị hạch toán độc lập với
hệ thống bộ máy quản lý của Công ty đợc tổ chức thành phòng ban, thực hiện
chức năng quản lý nhất định. Cụ thể nh:
Ban giám đốc: gồm
1. Giám đốc Công ty
2. Phó giám đốc Công ty
2. Giám đốc KSKLI và KSKLII
- Các trởng phòng, ban
Ban giám đốc chịu trách nhiệm chỉ đạo chung toàn bộ hoạt động của
Công ty và quyết định mọi hoạt động của Công ty theo đúng kế hoạch đợc tổng
cục du lịch phê duyệt.
- Phòng tổ chức hành chính: chịu trách nhiệm tổ chức quản lý cán bộ,
giải quyết chế độ chính sách về tiền lơng, bảo hiểm xã hội và các chế độ khác
cho cán bộ công nhân viên trong công ty.
- Phòng kế hoạch: có chức năng lập kế hoạch kinh doanh cho ban giám
đốc Công ty và giao nhiệm vụ cho các bộ phận thực hiện, theo dõi tình hình
thực hiện kế hoạch đề ra.
- Phòng kế toán (phòng kinh tế): chịu trách nhiệm quản lý tiền vốn, tài
sản của Công ty, tổ chức hạch toán kế toán theo đúng chế độ thống kê của Nhà
nớc giúp giám đốc thực hiện công tác giám đốc tài chính đảm bảo cho Công ty
ngày càng hoạt động có hiệu quả.
- Phòng giao dịch lễ tân: (Bao gồm 2 phòng: giao dịch lễ tân KSKL I à lễ
tân KSKLII): có nhiệm vụ giao dịch với khách hàng; là nơi giao dịch với khách
hàng đầu tiên trong quá trình khách đến nghỉ ngơi tại đây, là cầu nối giữa khách
hàng với các bộ phận khác nh nhà phòng, nhà ăn...
5

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x