Tải bản đầy đủ

KIEM TRA TRAC NGHIEM CHUONG III-Tinh chat duong trung truc cua doan thang

Họ Và Tên:
KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM HÌNH HỌC 7
TÍNH CHẤT ĐƯỜNG TRUNG TRỰC CỦA ĐOẠN THẲNG
Điểm Lời phê của thầy
Câu 1 Chọn câu trả lời đúng
Cho đoạn thẳng DE = 6cm, K là điểm thuộc đường trung trực của đoạn thẳng DE và KD
= 4cm. Ta có:
a) KE = 6cm b) KE = 4cm
c) KE = 2cm d) KE = 3cm
Câu 2 Chọn câu trả lời đúng nhất.
a) Điểm cách đều hai mút của một đoạn thẳng thì nằm trên đường trung trực của
đoạn thẳng đó.
b) Điểm nằm trên đường trung trực của đoạn thẳng thì cách đều hai mút của đoạn
thẳng đó
c) Cả a, b đều đúng
d) Cả a, b đều sai
Câu 3: Chọn câu trả lời đúng.
Cho DEF. Điểm M nằm bên trong và cách đều hai cạnh của góc
FED
ˆ
, điểm M cách

đều hai mút đoạn thẳng EF là:
a) Giao điểm đường trung trực của đoạn thẳng EF và tia phân giác của góc
FED
ˆ
.
b) Giao điểm tia phân giác của góc
FED
ˆ
và đường trung tuyến DI của DEF.
c) Giao điểm tia phân giác góc
FDE
ˆ
và đường trung trực của đoạn thẳng EF
d) Giao điểm đường trung trực của đoạn thẳng EF và tia phân giác góc
DFE
ˆ
Câu 4 Chọn câu trả lời đúng
Đường trung trực d của đoạn thẳng MN chia mặt phẳng 5thành hai phần (I) và (II) (hình
bên). Cho điểm K thuộc phần I. Ta có:
a) KM = KN
b) KM > KN
c) KM < KN
d) KN =
2
1
KM
Câu 5 Chọn câu trả lời đúng
Xét bài toán “Cho hai điểm M, N nằm ngoài đường thẳng d, h là hình chiếu của M trên
d. Trên tia đối của tia HM lấy điểm P sao cho HP = HM. NP cắt d tại I, K là điểm trên
đường thẳng d (K ≡ I)
Chứng minh rằng:
KM + KN > IM + IN
Sắp xếp các ý sau đây một cách hợp lý
để có lời giải bài toán trên.
(1) Ta có I nằm giữa P và N

NP = IP + IN
(I) (II)d
K
N
M
N
Do đó:
IM + IN = IP + IN = NP
(2) HM = HP (gt), d

mp (gt)

d là đường trung trực của đoạn thẳng MP

IM = IP, KM = KP
(3) Xét

NPK có KP + KN > NP
Suy ra : KM + KN > IM + IN
a) (3), (2), (1) b) (3), (1), (2)
c) (1), (3), (2) d) (2), (1), (3)
H K
P
I
d
M

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×