Tải bản đầy đủ

Đề 482 thi học kỳ 2 (08-09) có đáp án

Sở Giáo dục và Đào Tạo TT Huế
Trường THPT Gia Hội
ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM
MÔN Vật lý lớp 10
Thời gian làm bài: 45phút;
(30 câu trắc nghiệm)
Mã đề thi 482
Họ, tên thí sinh:
Số báo danh:
01 11 21
02 12 22
03 13 23
04 14 24
05 15 25
06 16 26
07 17 27
08 18 28
09 19 29
10 20 30
Câu 1: Trong phòng thí nghiệm người ta điều chế được 40 cm
3

khí hidrô ở áp suất 750 mm Hg và nhiệt độ 27
0
C . Thể
tích của lượng khí trên ở áp suất 720 mm Hg và nhiệt độ 17
0
C là
A. ≈ 33,3 cm
3
B. ≈ 37,1 cm
3
C. ≈40,3 cm
3
D. ≈ 26,2 cm
3
Câu 2: Một động cơ điện cung cấp công suất 15kW cho một cần cẩu nâng 500kg lên cao 30m. lấy g=10m/s
2
.Tính thời
gian tối thiểu để thực hiện công ấy.
A. 15s. B. 25s. C. 20s. D. 10s
Câu 3: Trường hợp nào dưới đây làm biến đổi nội năng không do thực hiện công ?
A. Nung nước bằng bếp . B. Nén khí trong xi lanh .
C. Cọ xát hai vật vào nhau . D. Một viên bi bằng thép rơi xuống đất mềm .
Câu 4: Một vật nhỏ khối lượng m=2kg trượt xuống một đường dốc thẳng nhẵn tại thời điểm xác định nó có vận tốc 3m/s,
sau đó 4s có vận tốc 7m/s, tiếp ngay sau đó 4s nó có động lượng(kgm/s) là bao nhiêu?
A. 22 B. 20 C. 24 D. 28.
Câu 5: Nội năng của một vật phụ thuộc vào:
A. Nhiệt độ và thể tích. B. Nhiệt độ và áp suất.
C. Nhiệt độ, áp suất và khối lượng. D. Nhiệt độ, áp suất và thể tích.
Câu 6: Câu nào sau đây không đúng : Trong giới hạn đàn hồi
A. Lực đàn hồi tỉ lệ với độ biến dạng . B. Lực đàn hồi tỉ lệ với hệ số đàn hồi .
C. Hệ số đàn hồi phụ thuộc vào chất liệu và kích thước của vật đó . D. Lực đàn hồi luôn hướng về vị trí cân bằng .
Câu 7: Hệ thức liên hệ giữa động năng W
đ
và động lượng của vật khối lượng m là:
A. 2W
đ
= mp
2
B. 4mW
đ


= p
2
C. 2mW
đ
= p
2
D. W
đ
= mp
2
Câu 8: Khi khối lượng giảm một nửa, vận tốc tăng gấp đôi thì động năng của vật sẽ:
A. Tăng gấp 4 B. Không đổi C. Tăng gấp đôi D. Tăng gấp 8
Câu 9: Khi cung cấp nhiệt lượng 2J cho khí trong xilanh đặt nằm ngang, khí nở ra đẩy pittông di chuyển đều đi được
5cm . Cho lực ma sát giữa pittông và xilanh là 10N. Độ biến thiên nội năng của khí là?
A. -1,5J B. -0,5J. C. 0,5J. D. 1,5J.
Câu 10: Tính khối lượng riêng của không khí ở một đỉnh núi cao 3000m. Biết rằng mỗi khi lên cao thêm 10m thì áp suất
khí quyển giảm đi 1mmHg và nhiệt độ trên đỉnh núi là 2
0
C biết khối lượng riêng của không khí ở nhiệt 0
0
C và áp suất là
760mmHg là 1,29kg/m
3
.
A. 0,850.kg/m
3
. B. 0,755.kg/m
3
. C. 0,855.kg/m
3
. D. 0,750.kg/m
3
.
Câu 11: Trong hệ tọa độ (p, t) đường biểu diễn nào không đi sau đây là đẳng tích?
A. Đường parabol. B. Đường hypebol.
C. Đường thẳng kéo dài không đi qua gốc tọa độ. D. Đường thẳng kéo dài đi qua gốc tọa độ.
Câu 12: Một con lắc gồm một quả nặng kích thước nhỏ so với chiều dài của dây treo, có chiều dài 1 m .Kéo cho dây làm
với phương thẳng đứng một góc 60
0
rồi thả nhẹ. Vận tốc quả nặng khi nó đi qua vị trí mà dây treo hợp với đường thẳng
đứng một góc 30
0
là : ( g = 10 m/s
2
)
A. ≈ 2,5 m/s B. ≈ 2,7 m/s C. ≈ 3,5 m/s D. ≈ 3,7 m/s
Trang 1/2 - Mã đề thi 482
Câu 13: Ý nghĩa của động lượng là đặc trưng cho
A. tác dụng do khối lượng của vật lên vật khác B. sự thay đổi chuyển động của vật trong va chạm .
C. tác dụng do vận tốc của vật lên vật khác. D. trạng thái chuyển động của vật trong va chạm với vật khác.
Câu 14: Tính chất nào dưới đây liên quan đến vật rắn vô định hình ?
A. Có tính đẳng hướng và nhiệt độ sôi không xác định. B. Có tính dị hướng và nhiệt độ sôi không xác định.
C. Có tính đẳng hướng và nhiệt độ sôi xác định. D. Có cấu trúc tinh thể thay đổi theo nhiệt độ.
Câu 15: Một vòng xuyến có bán kính ngoài là 22mm và bán kính trong là 20mm. trọng lượng của vòng xuyến là 45 mN.
Lực bức vòng nhôm ra khỏi bề mặt chất lỏng là 64,5mN. Tính hệ số căng bề mặt của chất lỏng.
A. 0,072N/m B. 0,074N/m C. 0,071N/m D. 0,073N/m
Câu 16: Quá trình nào chắc chắn có sự trao đổi năng lượng:
A. Truyền nhiệt. B. Thay đổi nội năng. C. Thực hiện công. D. Nước được đung sôi.
Câu 17: Một lượng khí có thể tích V
1
và áp suất p
1
được nén đẳng nhiệt đến trạng thái mà thể tích giảm đi 2 đơn vị và áp
suất tăng lên 5 đơn vị. Tìm mối liên hệ giữa p
1
và V
1
.
A. 5V
1
-2p
1
= 7. B. 5V
1
-2p
1
=10. C. 2V
1
-5p
1
= 7. D. 2V
1
-5p
1
=10.
Câu 18: Một thanh thép có bán kính 10mm có suất dàn hồi 2.10
11
Pa. Giữ chặt một đầu thanh và đầu kia nén lại một lực
bằng 1,57.10
5
N để thanh này biến dạng đàng hồi. Tính độ biến dạng tỉ đối của thanh:
A. 0,0050 B. 0,0250 C. 0,0505 D. 0,0025
Câu 19: Cơ năng đàn hồi là một đại lượng
A. Có thể dương, âm hoặc bằng không. B. Luôn luôn khác không.
C. luôn luôn dương D. luôn luôn dương hoặc bằng không
Câu 20: Đơn vị nào không phải là đơn vị của công suất?
A. J.s B. W C. HP. D. N.m/s
Câu 21: Một thước thép ở nhiệt độ 20
0
C có độ dài 2m. Khi nhiệt độ tăng đến 40
0
C, thước thép này dài thêm bao nhiêu?
biết hệ số nở dài của sắt là 11. 10
-6
K
-1
.
A. 0,44mm B. 0,22mm C. 0,24mm D. 0,48mm
Câu 22: một vật khối lượng 1kg đang chuyển động với vận tốc 5m/s thì chịu tác dụng của lực F = 5N không đổi ngược
hướng với hướng chuyển động. Sau khi đi thêm được 1m nữa, vận tốc của vật là:
A.
15
m/s B.
5
m/s C.
10
m/s D.
20
m/s
Câu 23: Ở thể khí các phẩn tử chuyển động hỗn loạn là do:
A. Lực tương tác giữa các phân tử là rất yếu. B. Các phân tử khí có kích thước rất nhỏ.
C. Do trong chất khí số lượng phân tử là rất lớn. D. Giữa các phân tử khí có khoảng cách.
Câu 24: Một lượng khí khi bị nung nóng đã tăng thể tích 0,02m
3
và nội năng biến thiên 1280J.Nhiệt lượng đã truyền cho
khí là bao nhiêu? Biết quá trình là đẳng áp ở áp suất 2.10
5
Pa.
A. 1280J B. 4000J. C. 2720J. D. 5280J.
Câu 25: Đặc điểm của chất lỏng:
A. Có thể tích và hình dạng phụ thuộc bình chứa. B. Có hình dạng và thể tích xác định
C. Có hình dạng và thể tích không xác định. D. Có thể tích xác định và hình dạng phụ thuộc bình chứa.
Câu 26: Một bình nhôm khối lượng 0,5kg ở nhiệt độ 20
0
C. Tính nhiệt lượng cần cung cấp để nó tăng lên 50
0
C. Biết nhiệt
nhung của nhôm là 0,92.10
3
J/kg.K
A. 23,0. 10
3
J B. 32,2. 10
3
J C. 13,8. 10
3
J D. 9,2. 10
3
J
Câu 27: Từ đỉnh tháp có chiều cao h = 20 m, người ta ném lên cao một hòn đá khối lượng m = 50 g với vận tốc đầu v
0
=
18 m/s. Khi rơi tới mặt đất , vận tốc hòn đá bằng v = 20 m/s. Độ lớn công của lực cản của không khí ( lấy g= 10 m/s
2
) là
A. 9,1 J B. 8,1 J C. 1,8 J D. 1,9 J
Câu 28: Tính áp suất của một lượng khí ở 30
0
C, biết áp suất ở 0
0
C là 1,20.10
5
Pa và thể tích là không đổi.
A. 1,08. 10
5
Pa B. 1,33. 10
5
Pa C. 2,08. 10
5
Pa D. 2,33. 10
5
Pa
Câu 29: Chọn câu sai:
A. Lực căng mặt ngoài luôn có phương tiếp tuyến với bề mặt chất lỏng .
B. Ống mao dẫn có đường kính trong càng nhỏ thì độ dâng của mực chất lỏng trong ống càng cao .
C. Hệ số căng mặt ngoài phụ thuộc vào nhiệt độ .
D. Lực căng mặt ngoài tỉ lệ với hệ số căng mặt ngoài .
Câu 30: Hơ nóng đẳng tích một khối khí chứa trong một bình lớn kín. Độ biến thiên nội năng của khối khí là
A. ∆U = 0. B. ∆U = Q, Q>0. C. ∆U = Q, Q<0. D. ∆U = A, A>0.

HẾT
Trang 2/2 - Mã đề thi 482

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×