Tải bản đầy đủ

Đề án thành lập trung tâm thông tin thư viện trường đại học nguyễn trãi

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TRÃI
ĐỀ ÁN THÀNH LẬP
TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TRÃI
Hà Nội, 03/2010
1
MỞ ĐẦU
A/ Sự cần thiết thành lập Trung tâm Thông tin Thư viện Trường Đại học Nguyễn Trãi
Trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo của Trường Đại học Nguyễn Trãi, có một phần
đóng góp tương đối quan trọng đối với hoạt động giảng dạy, nghiên cứu, học tập của Nhà
trường, đó là hoạt động thông tin.
Mỗi trường đại học nói chung và Trường Đại học Nguyễn Trãi nói riêng đều cần có đơn
vị thực hiện nhiệm vụ lưu trữ, phổ biến, khai thác thông tin phục vụ người dùng tin. Điều này lại
càng trở nên đặc biệt khi môi trường thông tin số và mạng Internet đang phát triển với tốc độ rất
cao.
Trường Đại học Nguyễn Trãi là một trong những trường đại học đầu tiên hướng đến việc
đào tạo mang tính quốc tế hóa, trong trào lưu hội nhập, do đó, nguồn lực thông tin của Nhà
trường cũng cần phát triển tương xứng với quy mô, tốc độ phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu tin.
Bởi những lý do trên, Bộ phận Thông tin Thư viện thuộc Ban Đào tạo Trường Đại học
Nguyễn Trãi đề xuất đề án thành lập Trung tâm Thông tin Thư viện để triển khai tốt hơn, hiệu

quả hơn hoạt động thông tin tư liệu của Nhà trường.
B/ Cơ sở pháp lý
Việc thành lập Trung tâm Thông tin Thư viện Trường Đại học Nguyễn Trãi dựa trên các
cơ sở pháp lý sau:
Quyết định số 183/QĐ-TTg ngày 05/02/2008 của Thủ tướng chính phủ và chịu sự quản
lý nhà nước về giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Trường Đại học Nguyễn
Trãi
Quyết định số 13/2008/QĐ-BVHTTDL về việc ban hành Quy chế mẫu tổ chức và hoạt
động thư viện trường đại học của Bộ trưởng Bộ văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Thông tư số 56/2003/TT-BVHTT ngày 16/9/2003 hướng dẫn chi tiết về điều kiện thành
lập thư viện và thủ tục đăng kí hoạt động thư viện.
2
NỘI DUNG
I/ Hiện trạng tổ chức và hợp đồng của Bộ phận Thông tin Thư viện thuộc Ban Đào
tạo Trường Đại học Nguyễn Trãi
Nhóm công việc đảm trách:
- Vận hành hệ thống thông tin ổn định (Bao gồm thông tin phổ biến, thông tin hệ
thống, thông tin dữ liệu)
- Xây dựng và triển khai kế hoạch, chiến lược phát triển dữ liệu – thông tin trên nền
công nghệ thông tin
- Thu thập, lưu trữ, phổ biến, khai thác thông tin
- Duy trì, vận hành hệ thống máy tính – mạng Intranet/Internet
Tính đến tháng 03/2010, hiện trạng tổ chức và hợp đồng của Bộ phận Thông tin Thư viện
thuộc Ban Đào tạo Trường Đại học Nguyễn Trãi như sau:
TT Nhân sự/Vị trí công tác Họ và tên Chức năng/nhiệm vụ Ghi chú
1 Phụ trách chung/Trưởng
bộ phận
Hoàng Sơn Công
- Trình độ: Thạc sỹ
- Phụ trách chung
- Phụ trách đối ngoại
- Phụ trách tổ chức hệ
thống
- Phụ trách nguồn tư liệu
- Tham gia các công tác
chuyên môn thuộc các
nhóm công việc: IT, tư
liệu, Website, thiết kế …
Thời gian làm việc:
Chế độ parttime


2 Quản trị mạng Nguyễn Đình Dũng
- Trình độ: Cử nhân
- Quản trị mạng
- Phụ trách hệ thống
mạng và đường truyền
- Phụ trách kỹ thuật
chung (phần mềm, phần
cứng…)
- Tham gia các công tác
chuyên môn thuộc nhóm
công việc IT
Thời gian làm việc:
Chế độ Fulltime
3 Phóng viên/Thư viện viên Thiều Phương Trang
- Trình độ; Cử nhân
- Phụ trách thông tin nội
bộ; đăng tải thông tin
Website
- Nhập liệu
- Thư viện viên
Thời gian làm việc:
Chế độ Fulltime
4 Kỹ thuật viên Nguyễn Thành Luân - Phụ trách kỹ thuật Thời gian làm việc:
3
- Trình độ: ~ Cử
nhân (chưa hoàn
thành học vị)
- Nhập liệu Chế độ Fulltime
Đánh giá:
- Về cơ bản, đội ngũ nhân sự đã đáp ứng tương đối tốt nhiệm vụ được giao
- Trong giai đoạn phát triển của Nhà trường từ 2008 – 2009, đã từng bước hoàn thiện
kinh nghiệm và khả năng thực hiện các nhóm công việc phát sinh tương ứng với yêu
cầu thực tế
- Trong chiến lược phát triển của Nhà trường, cần có sự hỗ trợ, đầu tư về nhân sự, nâng
cao trình độ cũng như các chế độ khuyến khích, đãi ngộ để đội ngũ nhân sự luôn đáp
ứng được yêu cầu, nhiệm vụ được giao triển khai.
II/ Yêu cầu về tổ chức và hợp đồng của Trung tâm Thông tin Thư viện của
Trường Đại học
Về cơ bản, đối với mỗi Trung tâm Thông tin Thư viện thuộc trường đại học (đặc biệt là
các Trường Đại học có cơ chế tự chủ tài chính) cần xây dựng được các tổ, nhóm công tác với
các chức năng, yêu cầu cụ thể như sau:
TT Tổ/Nhóm công tác Chức năng/nhiệm vụ
1 Ban Giám đốc - Phụ trách chung
- Phụ trách đối ngoại
- Phụ trách tổ chức hệ thống
- Tổ chức, xây dựng, phát triển nguồn tư liệu (định hướng và tổ
chức thực hiện)
- Lựa chọn, tư vấn ứng dụng kỹ thuật, dữ liệu, công nghệ mới …
2 Nhóm công nghệ thông
tin
- Quản trị mạng
- Khai thác, phát triển phần mềm ứng dụng
- Vận hành, bảo trì hệ thống thông tin
- Duy trì, bảo dưỡng hệ thống phần cứng, đường truyền
- Hỗ trợ kỹ thuật cho các Phòng, Ban thuộc Nhà trường
- Thiết kế, xây dựng các gói sản phẩm phần mềm – dữ liệu
3 Nhóm truyền thông, báo
chí, xuất bản
- Thu thập, xử lý, khai thác thông tin
- Triển khai các kế hoạch và công tác phổ biến, quảng bá thông tin
- Thiết kế đồ họa, định dạng chế bản
- Liên kết, triển khai các nội dung quảng cáo & quảng bá hình ảnh,
xây dựng thương hiệu
- Xây dựng CSDL kết hợp đóng gói sản phẩm phần mềm – dữ liệu
4 Nhóm xử lý, khai thác và
phục vụ thông tin - tư liệu
- Ứng dụng phần mềm, phổ biến thông tin ở các dạng truyền thống
và hiện đại
4
- Xử lý thông tin các cấp, khai thác ứng dụng nguồn lực thông tin
- Phục vụ người dùng tin truy cập thông tin
5 Nhóm kinh doanh, khai
thác tài nguyên CNTT và
dữ liệu
- Triển khai các kế hoạch kinh doanh
- Triển khai quan hệ trên cơ sở hỗ trợ các kế hoạch kinh doanh
- Trao đổi, hợp tác phát triển nguồn lực thông tin và các gói sản
phẩm phần mềm – dữ liệu
III/ Đề xuất
1. Đề xuất thành lập Trung tâm Thông tin Thư viện Trường Đại học Nguyễn Trãi
2. Chức năng, nhiệm vụ:
a/ Chức năng:
Trung tâm Thông tin Thư viện có chức năng thông tin và thư viện phục vụ các công tác:
đào tạo, nghiên cứu khoa học, triển khai ứng dụng và quản lí của Trường Đại học Nguyễn Trãi
Hoạt động của Trung tâm Thông tin Thư viện sẽ bao gồm hai mảng chính:
- Quản lý, vận hành hệ thống mạng - máy tính, hạ tầng công nghệ thông tin
- Quản lý, vận hành hệ thống thông tin tư liệu và báo chí, truyền thông
Trong đó, các nhóm hoạt động chính bao gồm:
+ Nhóm công nghệ thông tin: quản lý, vận hành hệ thống, phát triển công
nghệ.
+ Nhóm xử lý, khai thác và phục vụ thông tin - tư liệu
+ Nhóm truyền thông, báo chí, xuất bản
+ Nhóm kinh doanh, khai thác tài nguyên CNTT và dữ liệu
Trong từng điều kiện, giai đoạn hoạt động cụ thể, nhân sự thuộc Trung tâm có thể kiêm
nhiệm hoặc đảm nhận chuyên trách các nhiệm vụ theo quy mô phát triển đào tạo của Nhà
trường.
b/ Nhiệm vụ:
Trung tâm có nhiệm vụ nghiên cứu, thu thập, xử lí, thông báo và cung cấp tin, tư liệu về
khoa học, giáo dục, ngoại ngữ và công nghệ phục vụ cán bộ và sinh viên Trường Đại học
Nguyễn Trãi, cụ thể là:
- Tham mưu cho quyết định của lãnh đạo về phương hướng tổ chức và hoạt động thông
tin, tư liệu, thư viện nhằm phục vụ nghiên cứu khoa học, giảng dạy và học tập trong Nhà trường.
- Xây dựng kế hoạch ngắn hạn và chiến lược phát triển; tổ chức và điều phối toàn bộ hệ
thống thông tin, tư liệu, thư viện trong Nhà trường
- Thu thập, bổ sung - trao đổi, phân tích - xử lí tài liệu và tin. Tổ chức sắp xếp, lưu trữ,
bảo quản kho tư liệu bao gồm tất cả các loại hình ấn phẩm và vật mang tin.
- Xây dựng hệ thống tra cứu tìm tin thích hợp; thiết lập mạng lưới truy nhập và tìm kiếm
thông tin tự động hoá; tổ chức cho toàn thể người dùng tin trong và ngoài Trường Đại học
5

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×