Tải bản đầy đủ

Bản mẫu tổng hợp số liệu nhân lực công nghệ thông tin 6 tháng đàu năm

MS: 01NL-CNTT
Ngày nhận 10/6 và 10/12
ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐƠN VỊ LẬP BÁO CÁO Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
TỔNG HỢP SỐ LIỆU NHÂN LỰC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
6 THÁNG ĐẦU NĂM 20....../NĂM 20............
1.Tên cơ quan, đơn vị : .................................................................................
2. Địa chỉ :.....................................................................................................
3. Điện thoại : ......................Fax : ........................Email :............................
4. Lãnh đạo đơn vị phụ trách CNTT (Thường trực UBND huyện/Thành viên
Ban Giám đốc sở trực tiếp quản lý công tác ứng dụng CNTT)
- Họ và tên : Chức vụ/Chức danh :
- Điện thoại : Email :
5. Lãnh đạo phòng/chuyên viên phụ trách chính ứng dụng CNTT/Quản trị mạng :
5.1 Họ và tên : Nam/Nữ Năm sinh
- Chức danh : Chuyên trách/Bán chuyên trách:
- Thuộc đơn vị (Phòng/Ban) :
- Trình độ Tin học Ngoại ngữ :
- Trình độ chuyên môn khác :
- Đảng viên :
- Điện thoại : Email :

5.2........................................................................................................
(Các Huyện/Thị/Thành phố đề nghị ghi cả CV CNTT của Phòng VHTT và Quản trị mạng tại
VP.UBND)
6. Tổng số lao động (của đơn vị, đến thời điểm báo cáo trừ tài xế và tạp vụ) : .....người
Trong đó:
1.1 Cán công chức quản lý hành chính : .....người
1.2 Viên chức các đơn vị sự nghiệp : ............người
7. Phân theo trình độ tin học :
BẢN MẪU
8. Đào tạo nguồn nhân lực (*):
Số
TT
Phân theo
Phòng/Ban
/Đơn vị trực
thuộc
Tổng
số
Phân nhóm theo trình độ tin học được đào tạo (**)
Thạc
sĩ trở
lên
Đại
học
Cao
đẳng
Trung
cấp
Chứng
chỉ
B
Chứng chỉ
A hoặc
tương
đương
Biết
tin
học
văn
phòng


A
B
1 3 4 5 6 7 8 9 10
Tổng số
Khối QLNN
1
Ban Giám Đốc
2
Phòng ...
...
...
Khối sự nghiệp
...
Trung tâm...
2
Số
TT
Phân theo
Khối
Tổng
số
Phân nhóm theo trình độ tin học được đào tạo
Thạc
sĩ trở
lên
Đại
học
Cao
đẳng
Trung
cấp
Chứng
chỉ
B
Chứng chỉ
A hoặc
tương
đương
Biết
tin
học
văn
phòng
A
B
1 3 4 5 6 7 8 9 10
Tổng số
Khối QLNN
1
Đã đào tạo
trong năm
2
Đang đào tạo
3
Kế hoạch đào
tạo năm sau
4
Tuyển dụng
trong năm
5
Kế hoạch
tuyển năm
sau
Khối sự
nghiệp
1
Đã đào tạo
trong năm
2
Đang đào tạo
3
Kế hoạch đào
tạo năm sau
4
Tuyển dụng
trong năm
5
Kế hoạch
tuyển năm
sau
3
............ ngày … tháng … năm 20...
NGƯỜI LẬP BIỂU THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký tên, đóng dấu)
(*) Chỉ tiêu trong báo cáo cuối năm
(**) Lấy theo bằng cấp học vị cao nhất.
4

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x