Tải bản đầy đủ

bai kiem tra 1 tiet (chuan khong can chinh)

Họ và tên:
Lớp: 8
Bài kiểm tra
Môn: Lịch sử 8
Thời gian: 45 phút
Điểm Lời phê của giáo viên
Đề bài:
Câu 1: Thực dân Pháp đã dựa vào đâu để đề ra kế hoạch xâm lợc nớc ta?
A. Lực lợng liên quân Pháp Tây Ban Nha lớn mạnh
B. Vũ khí hiện đại hơn
C. Chế độ phong kiến nhà Nguyễn suy yếu
D. Tất cả các lý do trên
Câu 2. Những ý kiến nào sau đây phản ánh đúng nội dung của hiệp ớc Nhâm
Tuất 1862?
A. Triều đình Huế đã hoà hoãn để có điều kiện thơng lợng với Pháp.
B. Triều đình Huế đã nhân nhợng để bảo vệ quyền lợi của giai cấp phong kiến.
C. Những quyền lợi của Pháp mà triều đình Huế thừa nhận đã vi phạm chủ quyền
của nớc ta.
D. Thể hiện thiện chí của Pháp để mua chuộc triều đình Huế
E. Hiệp ớc đã cản trở phong trào kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta.
Câu 3. Xác định tên tác giả của câu văn sau:

Bao giờ ngời Tây nhổ hết cỏ nớc Nam thì mới hết ngời Nam đánh Tây:

Câu 4. Vua Hàm Nghi ra Chiếu Cần Vơng khi đang ở địa bàn nào sau đây?
A. Kinh đô Huế B. Căn cứ Tuyên Hoá (Quảng Bình)
C. Căn cứ Tân Sở (Quảng Trị) D. Không phải 3 địa danh trên.
Câu 5: Hãy chỉ ra các nhân vật tơng ứng với các sự kiện sau đây.
Cột A Cột B Cột C
a) Nguyễn Thiện Thuật 1. Khởi nghĩa Hơng Khê
b) Hoàng Hoa Thám 2. Tàu ét-pê-răng
c) Pham Đình Phùng 3. Chiếu Cần Vơng
d) Tôn Thất Thuyết 4. Khởi nghĩa Bãi Sậy
e) Nguyễn Trung Trực 5. Khởi nghĩa yên thế
Câu 6: Hoàn thành nốt những từ còn thiếu trong các câu thơ sau.
Tan chợ vừa nghe tiếng .
Một bàn cờ thế phút
Bỏ nhà lơ xơ chạy.
. đàn chim dáo dác bay
Câu 8. Nêu những nội dung cơ bản của Hiệp ớc Nhâm Tuất.Câu 9. Điểm lại tình hình nớc ta sau khi 6 tỉnh Nam kỳ rơi vào tay thực dân
Pháp?
- Về kinh tế:
- Về xã hội:
- Quân sự:
Câu 10: Điểm khác nhau cơ bản giữa cuộc khởi nghĩa Ba Đình và khởi nghĩa
Bãi Sậy là gì?

Câu 11: Trình bày diễn biến của chiến thắng Cầu Giấy 1873 và nêu ý nghĩa
của chiến thắng này?Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×