Tải bản đầy đủ

Đăng ký biến động về sử dụng đất do giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên cho đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài ppsx

Đăng ký biến động về sử dụng đất do giảm diện tích
thửa đất do sạt lở tự nhiên cho đối tượng là tổ chức, cơ
sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ
chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài
Thông tin
Lĩnh vực thống kê:Đất đai
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Sở Tài nguyên và môi trường
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu
có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp
tỉnh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:
Không quá hai mươi (20) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ cho tới
ngày người sử dụng đất nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Đối tượng thực hiện:Tất cả
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
Tên phí Mức phí Văn bản qui định

1.


Lệ phí địa
chính
Lệ phí địa chính (Mức thu do Hội
đồng nhân dân cấp tỉnh quy định)
Nghị định 24/2006/NĐ-
CP của C

Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy chứng nhận
Các bước
Tên bước

Mô tả bước

1.


Người sử dụng đất nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký quyền sử
dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

2.


Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thẩm tra hồ sơ, xác nhận
vào đơn xin đăng ký biến động, trích đo địa chính thửa đất, trích
sao hồ sơ địa chính và gửi kèm theo hồ sơ xin đăng ký biến động
đến Sở Tài nguyên và môi trường

3.


Sở Tài nguyên và môi trường có trách nhiệm chỉnh lý giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất, gửi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
lại cho Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất

Tên bước

Mô tả bước

4.
Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm trao trả
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Hồ sơ
Thành phần hồ sơ

1.

Đơn xin đăng ký biến động về sử dụng đất

2.

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc một trong các loại giấy tờ về
quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai
(nếu có)

3.

Các giấy tờ pháp lý khác có liên quan đến việc đăng ký biến động về sử dụng
đất

Số bộ hồ sơ:
01
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định

1.

Đơn xin đăng ký biến động về sử dụng
đất
Thông tư số 09/2007/TT-
BTNMT

Yêu cầu
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:
Không

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×