Tải bản đầy đủ

Xóa đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất cho đối tượng là tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài potx

Xóa đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài
sản gắn liền với đất cho đối tượng là tổ chức trong
nước, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở
nước ngoài thực hiện dự án đầu tư, tổ chức nước
ngoài, cá nhân nước ngoài
Thông tin
Lĩnh vực thống kê:Đất đai
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc
Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu
có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc
Sở Tài nguyên và Môi trường.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn
Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:
Không quá mười lăm (15) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với
trường hợp khi góp vốn đã xác nhận việc đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng
đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất vào giấy chứng nhận đã cấp;
Đối tượng thực hiện:Tất cả
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:

Tên phí Mức phí Văn bản qui định

1.

Lệ phí địa chính đối với trường hợp
phải làm thủ tục cấp Giấy chứng
nhận cho bên đã góp vốn đối với
trường hợp thời hạn sử dụng đất
chưa kết thúc sau khi chấm dứt góp
vốn
Mức thu do
Hội đồng nhân
dân cấp tỉnh
quy định
Nghị định
24/2006/NĐ-CP của
C

Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy chứng nhận
Các bước
Tên bước

Mô tả bước

1.


Bên đã góp vốn hoặc bên nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất,
tài sản gắn liền với đất hoặc cả hai bên nộp một bộ hồ sơ tại Văn
phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi
trường

2.


Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất kiểm tra hồ sơ, nếu phù

Tên bước

Mô tả bướchợp quy định của pháp luật thì thực hiện các công việc sau:
Trường hợp khi góp vốn đã xác nhận việc đăng ký góp vốn bằng
quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất vào giấy
chứng nhận đã cấp thì thực hiện kiểm tra hồ sơ, xác nhận việc
xoá góp vốn vào giấy chứng nhận và trao cho bên góp vốn hoặc
thu giữ giấy chứng nhận đã cấp để lưu nếu thời hạn sử dụng đất
đã kết thúc sau khi chấm dứt góp vốn; chỉnh lý, cập nhật biến
động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu địa chính;
Trường hợp khi góp vốn đã cấp giấy chứng nhận cho pháp nhân
mới thì thực hiện kiểm tra hồ sơ, thu giữ giấy chứng nhận đã cấp
để lưu nếu thời hạn sử dụng đất đã kết thúc sau khi chấm dứt góp
vốn; làm thủ tục trình cấp Giấy chứng nhận cho bên đã góp vốn
đối với trường hợp thời hạn sử dụng đất chưa kết thúc sau khi
chấm dứt góp vốn; trao Giấy chứng nhận cho người được cấp;
chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu
địa chính.
Trường hợp thời hạn sử dụng đất kết thúc cùng thời điểm với
việc chấm dứt góp vốn, nếu bên góp vốn có nhu cầu tiếp tục sử
dụng đất thì lập thủ tục xin gia hạn sử dụng đất; nếu bên góp vốn
không xin gia hạn hoặc không được gia hạn sử dụng đất thì Sở
Tài nguyên và Môi trường thực hiện thủ tục thu hồi đất.

Hồ sơ
Thành phần hồ sơ

1.

Hợp đồng hoặc văn bản thoả thuận chấm dứt góp vốn

2.

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn
liền với đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận
quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sở
hữu nhà ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp
hoặc giấy tờ về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đã
được đăng ký góp vốn.

Số bộ hồ sơ:
01 bộ
Yêu cầu
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:
Nội dung Văn bản qui định

1.

Trường hợp tách thửa đất thành hai hoặc nhiều thửa
đất trong đó có một hoặc nhiều thửa đất có diện tích
nhỏ hơn diện tích đất tối thiểu theo quy định của Ủy
Nghị định số
84/2007/NĐ-CP n

Nội dung Văn bản qui định

ban nhân dân cấp tỉnh thì không được cấp Giấy
chứng nhận.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×