Tải bản đầy đủ

Xóa đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất cho đối tượng là hộ gia đình, cá nhân doc

Xóa đăng ký góp vốn bằng quyền sử
dụng đất cho đối tượng là hộ gia đình,
cá nhân
Thông tin
Lĩnh vực thống kê:Đất đai
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc
phòng Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu
có): không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc
phòng Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): không
Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:
Không quá tám (8) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ cho tới ngày
người sử dụng đất nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Đối tượng thực hiện:
Cá nhân
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không
Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy chứng nhận
Các bước

Tên bước

Mô tả bước

1.


- Bên đã góp vốn hoặc bên nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất
hoặc cả hai bên nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng
đất thuộc phòng Tài nguyên và Môi trường.

2.


- Trường hợp xoá đăng ký góp vốn mà trước đây khi góp vốn chỉ
chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (do không thay đổi
thửa đất) thì Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách
nhiệm thẩm tra hồ sơ, thực hiện xóa đăng ký góp vốn trong hồ sơ
địa chính và chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

3.


- Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm trao trả
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.


Hồ sơ
Thành phần hồ sơ
1.

- Hợp đồng chấm dứt góp vốn;
2.

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Số bộ hồ sơ:
01
Yêu cầu
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:
KhôngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×