Tải bản đầy đủ

Xóa đăng ký cho thuê lại quyền sử dụng đất cho đối tượng là hộ gia đình, cá nhân pps

Xóa đăng ký cho thuê lại quyền sử dụng đất cho đối
tượng là hộ gia đình, cá nhân
Thông tin
Lĩnh vực thống kê:Đất đai
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc
Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu
có): không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc
Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): không
Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:Không quá tám (8) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
hợp lệ cho tới ngày người sử dụng đất nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng
đất
Đối tượng thực hiện:Cá nhân
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
Tên phí Mức phí Văn bản qui định

Tên phí Mức phí Văn bản qui định


1.

Lệ phí địa
chính
(Mức thu do Hội đồng nhân dân
cấp tỉnh quy định)
Nghị định 24/2006/NĐ-CP
của CKết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy chứng nhận
Các bước
Tên bước

Mô tả bước

1.


- Người đã cho thuê lại quyền sử dụng đất nộp hồ sơ tại Văn
phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Phòng Tài nguyên và
Môi trường trường hoặc Ủy ban nhân dân xã, thị trấn đối với hộ
gia đình, cá nhân sử dụng đất tại xã, thị trấn (trường hơp nộp hồ
sơ tại xã thị trấn thì trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận
đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân xã, thị trấn có trách nhiệm
chuyển hồ sơ cho Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc
phòng Tài nguyên và Môi trường).

2.


- Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thực hiện xóa đăng ký
cho thuê lại quyền sử dụng đất trong hồ sơ địa chính và chỉnh lý

Tên bước

Mô tả bước

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;


3.


- Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất hoặc hoặc Ủy ban nhân
dân xã, thị trấn có trách nhiệm trao trả giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất.

Hồ sơ
Thành phần hồ sơ

1.

- Xác nhận thanh lý hợp đồng thuê lại quyền sử dụng đất đã ký kết hoặc bản
thanh lý hợp đồng thuê lại đất;

2.

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Số bộ hồ sơ: 01
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
1.

Hợp đồng thuê quyền sử dụng đất Thông tư liên tịch 04/2006/TT
Yêu cầu
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:
Nội dung Văn bản qui định

1.

Sau khi hợp đồng thuê lại đất hết hiệu
lực
Nghị định số 181/2004/NĐ-CP
n


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×