Tải bản đầy đủ

Cấp lại giấy chứng nhận do bị mất đối với đối tượng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam Định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam. ppsx

Cấp lại giấy chứng nhận do bị mất đối với đối tượng là
hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam
Định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam.
Thông tin
Lĩnh vực thống kê:Đất đai
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành
phố thuộc tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu
có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc
Phòng Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn
Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Văn phòng đăng ký quyền sử
dụng đất thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, quận, thị xã, thành phố
thuộc tỉnh
Thời hạn giải quyết:Không quá ba mươi (30) ngày làm việc kể từ ngày Văn phòng
đăng ký quyền sử dụng đất nhận đủ hồ sơ hợp lệ cho tới ngày người sử dụng đất
nhận được Giấy chứng nhận (không kể thời gian công khai kết quả thẩm tra, thời
gian thực hiện nghĩa vụ tài chính, thời gian trích đo địa chính thửa đất)
Đối tượng thực hiện:Cá nhân
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:

Tên phí Mức phí Văn bản qui định

1.

Lệ phí địa
chính
Mức thu do Hội đồng nhân dân
cấp tỉnh quy định
Nghị định 24/2006/NĐ-CP
của C

Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy chứng nhận
Các bước
Tên bước

Mô tả bước

1.


- Người đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận nộp hồ sơ tại Văn
phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Phòng Tài nguyên và
Môi trường huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

2.


Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất kiểm tra hồ sơ; trình Uỷ
ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh ký quyết
định hủy Giấy chứng nhận bị mất, đồng thời cấp lại Giấy chứng
nhận mới; trao Giấy chứng nhận cho người đề nghị cấp lại Giấy
chứng nhận.

3.
Hồ sơ
Thành phần hồ sơ1.

Đơn đề nghị cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở
hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

2.

Giấy tờ xác nhận việc mất Giấy chứng nhận của công an cấp xã nơi mất
giấy;

3.

Giấy tờ xác nhận việc mất Giấy chứng nhận của công an cấp xã nơi mất
giấy;

Số bộ hồ sơ:
01 (bộ)
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định

1.

Mẫu số 02/ĐK-GCN: Đơn đề nghị cấp lại, cấp đổi
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu
nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
Thông tư số
17/2009/TT-
BTNMT


Yêu cầu
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:
Không

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×