Tải bản đầy đủ

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT 11 HỌC KÌ 2

Trường THPT Phan Châu Trinh
Họ Và Tên
Kiểm tra 1 tiết
Môn Vật lý 11 cơ bản
Câu 1: Suất điện động cảm ứng chỉ xuất hiện trong một đoạn dây dẫn khi đoạn dây dẫn đó:
A. Có các hạt mang điện tự do B. chuyển động cắt các đường sức từ
C. đặt trong từ trường đều D. chuyển động theo hướng song song với các đường sức từ
Câu 2: Tính chất cơ bản của từ trường là:
A. Tác dụng lực điện lên một điện tích B. Tác dụng lực từ lên nam châm hay dòng điện đặt trong nó
C. Tác dụng lực hấp dẫn lên vật đặt trong nó D. Tác dụng lực từ lên hạt mang điện
Câu3: Đối với ống dây dài có dòng điện chạy qua, từ trường trong lòng ống dây có vectơ cảm ứng từ:
A. có hướng không đổi nhưng độ lớn thay đổi theo vị trí B. lớn nhất tại điểm chính giữa
C. như nhau tại mọi điểm D. nhỏ nhất ở hai đầu ống dây
Câu 4: Treo một đoạn dây dẫn có chiều dài 5cm , khối lượng 5g bằng sợi dây mảnh , nhẹ sao cho dây dẫn nằm
ngang . Biết cảm ứng từ hướng thẳng đứng xuống dưới , có độ lớn 0,5T , dòng điện qua dây dẫn là 2A . Nếu lấy g=
10m/s
2
thì góc lệch α của dây so với phương thẳng đứng là :
A. α =45
0
B. α =30

0
C. α =60
0
D. α =75
0
Câu 5: Đặt một khung dây trong từ trường đều sao cho ban đầu mặt phẳng khung dây vuông góc các đường sức
từ. Từ thông qua khung dây sẽ không thay đổi nếu khung dây:
A. quay quanh trục nằm trong mặt phẳng của khung B. có diện tích tăng đều
C. có diện tích giảm đều D. chuyển động tịnh tiến theo một phương bất kì
Câu 6: Nếu lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn mang dòng điện tăng 4 lần thì độ lớn cảm ứng từ:
A. tăng 2 lần B. giảm 4 lần C. vẫn không đổi D. tăng 4 lần
Câu 7: Khi đặt đoạn dây dẫn có dòng điện vào trong từ trường đều có vectơ cảm ứng từ B, dây dẫn không chịu tác
dụng của lực từ nếu dây dẫn đó:
A. song song với vectơ cảm ứng từ B. hợp với vectơ cảm ứng từ góc nhọn
C. hợp với vectơ cảm ứng từ góc tù D. vuông góc với vectơ cảm ứng từ
Câu 8: Phát biểu nào sau đây là sai?
A. Suất điện động cảm ứng cũng là suất điện động tự cảm.
B. Hiện tượng cảm ứng điện từ trong một mạch điện do chính sự biến đổi của dòng điện của mạch đó gây ra gọi
là hiện tượng tự cảm.
C. Suất điện động được sinh ra do hiện tượng tự cảm gọi là suất điện động tự cảm.
D. Hiện tượng tự cảm là một trường hợp đặc biệt của hiện tượng cảm ứng điện từ.
Câu 9: Một dây dẫn có dòng điện chạy qua uốn thành vòng tròn. Tại tâm vòng tròn, cảm ứng từ sẽ giảm khi:
A. Cường độ dòng điện tăng lên B. Đường kính vòng dây giảm đi
C. Cường độ dòng điện giảm xuống D. Số vòng dây quấn tăng lên
Câu 10: Một proton chuyển động theo quỹ đạo tròn đường kính 10cm trong từ trường đều 10
-2
T. Khối lượng
proton là 1,672.10
-27
Kg. Proton chuyển động một vòng hết bao nhiêu thời gian?
A. 6,56.10
-5
s B. 6,56.10
-3
s C. 6,56.10
-4
s D. 6,56.10
-6
s
Câu 11: Phát biểu nào dưới đây là sai?
Suất điện động tự cảm có giá trị lớn khi:
A. dòng điện giảm nhanh B. dòng điện biến thiên nhanh
C. dòng điện có giá trị lớn D. dòng điện tăng nhanh
Câu 12: Điện tích +10
-6
C chuyển động với vận tốc 500m/s theo một đường thẳng song song với một dây dẫn thẳng
dài vô hạn tại khoảng cách 1000mm; Trong dây có dòng điện 2A chạy theo chiều chuyển động của hạt. Độ lớn của
lực tác dụng lên hạt:
A. 10
-9
N B. 6,3.10
-9
N C. 2.10
-10
N D. 2.10
-9
N
Câu 13: Dòng điện trong cuộn tự cảm giảm từ 16A đến 2A trong 0,01s. Suất điện động tự cảm có giá trị 64V. Độ
tự cảm có giá trị:
A. 4,57mH B. 0,04H C. 3,55.10
-2
H D. 45,7mH
134
3
Câu 14: Một electron bay vào không gian chứa từ trường đều có B = 0,1T dọc theo đường sức từ với vận tốc đầu
2.10
5
m/s. Lực Lorenxơ tác dụng lên electron có độ lớn:
A. 3,2.10
-14
N B. 3,2.10
-16
N C. 3,2.10
-15
N D. 0
Câu 15: Một ống dây dài 50cm mang dòng điện 5A thì cảm ứng từ trong lòng ống là 12,56T. Số vòng dây của ống
dây là:
A. 10
3
vòng B. 10
5
vòng C. 10
6
vòng D. 10
4
vòng
Câu 16: Tại tâm của một dòng điện tròn cường độ 5A cảm ứng từ 31,4.10
-6
T. Đường kính của dòng điện đó là:
A. 26cm B. 20cm C. 10cm D. 22cm
Câu 17: Trong một mạch kín, dòng điện cảm ứng xuất hiện khi:
A. trong mạch có một nguồn điện B. từ thông qua mạch điện biến thiên theo thời gian
C. mạch điện chuyển động trong từ trường đều D. mạch điện được đặt trong từ trường không đều
Câu 18: Hai dây dẫn thẳng dài vô hạn đặt song song trong không khí, cách nhau 10m. Dòng điện trong 2 dây cùng
chiều và có cường độ 10A. Tại điểm N cách 2 dây lần lượt 6m và 8m, độ lớn cảm ứng từ là:
A. 4,14.10
-5
T B. 4,14.10
-8
T C. 4,14.10
-7
T D. 4,14.10
-6
T
Câu 19: Phát biểu nào dưới đây là đúng?
Một khung dây hình vuông đặt trong từ trường có vectơ cảm ứng từ vuông góc mặt phẳng khung dây ,chiều từ
ngoài vào trong mặt phẳng hình vẽ . Điều nào sau đây là đúng .
A. Khi S giảm ,B giảm thì dòng điện cảm ứng có chiều ngược chiều kim đồng hồ
B. Khi S tăng ,B không đổi thì dòng điện cảm ứng có chiều cùng chiều kim đồng hồ
C. Khi B tăng , S không đổi thì dòng điện cảm ứng có chiều cùng chiều kim đồng hồ
D. Khi B giảm ,S không đổi thì dòng điện cảm ứng có chiều cùng chiều kim đồng hồ
Câu 20: Một ống dây điện hình trụ dài 62,8cm quấn 1000 vòng dây, mỗi vòng dây có diện tích 50cm
2
. Cường độ
dòng điện 4A chạy trong vòng dây. Ống dây có độ tự cảm:
A. 10
-3
H B. 10
-4
H C. 10
-2
H D. 10
-1
H
Câu 21: Một khung dây có diện tích 5cm
2
gồm 50 vòng dây. Đặt khung dây trong từ trường đều có cảm ứng từ B
và quay khung theo mọi hướng. Từ thông qua khung có giá trị cực đại là 5.10
-3
Wb. Cảm ứng từ B có giá trị:
A. 10T B. 0,2T C. 2,5T D. 0,02T
Câu 22: Đặt một đoạn dây dẫn thẳng dài 100cm song song với từ trường đều có độ lớn cảm ứng từ 1,6T. Dòng
điện chạy trong dây dẫn là 1A thì lực từ có độ lớn:
A. 0 B. 160N C. 1,6N D. 16N
Câu 23: Chọn câu sai?
A. Nếu đoạn dây dẫn có dòng điện chạy qua đặt vuông góc với các đường sức từ thì lực từ tác dụng lên dây dẫn
là lớn nhất
B. Trong từ trường đều, vectơ cảm ứng từ tại mọi điểm đều bằng nhau
C. Đối với nam châm thẳng, vectơ cảm ứng từ tại mọi điểm luôn cùng phương
D. Lực từ tác dụng lên một đoạn dây dẫn mang dòng điện vuông góc với mặt phẳng chứa dây dẫn và vectơ cảm
ứng từ
Câu 24: Một dây dẫn mang dòng điện I đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B, chịu tác dụng của lực từ F. Nếu
dòng điện trong dây dẫn đổi chiều còn cảm ứng từ B vẫn không đổi thì vectơ lực F sẽ:
A. thay đổi theo chiều ngược lại B. chỉ thay đổi về độ lớn
C. không thay đổi D. quay một góc 90
o
Câu 25: Phát biểu nào sau đây là đúng?
Hạt electron bay vào trong một từ trường đều theo hướng của từ trường thì:
A. độ lớn vận tốc thay đổi B. chuyển động không thay đổi
C. hướng chuyển động không thay đổi D. động năng thay đổi

134
4

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×