Notice: Undefined offset: 20 in /storage2/vhost/text.123doc.vn/text/home/index.php on line 87
to trình xin kinh phí - Tài liệu text
Tải bản đầy đủ

to trình xin kinh phí

PHỊNG TC – KH ĐAM RƠNG CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS ĐẠ M’RƠNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số /TTr - ĐMR
Đạ M’rơng, ngày 21 tháng 12 năm 2009
TỜ TRÌNH
“V/v Xin thẩm định dự tốn năm 2010”
Kính gửi: Phòng tài chính – kế hoạch huyện Đam Rơng
Căn cứ vào Quyết định số: 984/QĐ – UBND ngày 17 tháng 12 năm 2009 Về việc giao chỉ
tiêu dự tốn thu, chi Ngân sách Nhà nước năm 2010 của UBND huyện Đam rơng.
Căn cứ tình hình nhiệm vụ năm học của trường THCS Đạ M’rơng. Nay trường làm tờ trình
này kính đề nghị phòng TC – KH thẩm định Dự tốn chi Ngân sách nhà nước năm 2010 với tổng
dự tốn là: 1.704.090.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ bảy trăm lẻ bốn triệu khơng trăm chín mươi
ngàn đồng chẵn)
(Có kèm theo bảng tổng hợp dự tốn chi Ngân sách nhà nước năm 2010)
Trong khi chờ đợi ý kiến phê duyệt của phòng tài chính - kế hoạch huyện Đam Rơng.
Nhà trường chúng tơi xin chân thành cảm ơn !
Nơi nhận:
- Phòng TC - KH (xem xét phê duyệt) Hiệu trưởng
- Lưu VT.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×