Tải bản đầy đủ

huong dan kiem tra hoc ki I

UBND HUYỆN ĐAM RÔNG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
______________________
Số: 166/CV-PGD&ĐT
V/v: Hướng dẫn ôn tập, kiểm tra
học kỳ I năm học 2009 -2010
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
________________________________________________________
Đam Rông, ngày 27 tháng 11 năm 2009
Kính gửi:
- Hiệu trưởng các trường THCS;
- Hiệu trưởng trường THCS Dân tộc nội trú huyện;
- Hiệu trưởng các trường THCS – THPT Phi Liêng;
- Hiệu trưởng các trường THCS – THPT Đạ Tông.
- Căn cứ vào văn bản 101a/CV-PGD&ĐT ngày 24 tháng 8 năm 2009 của
phòng GD&ĐT huyện Đam Rông V/v: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học
2009-2010
- Căn cứ vào công văn số 1482/SGD&ĐT-GDTrH ngày 24 tháng 11 năm 2009
của sở GD&ĐT tỉnh Lâm Đồng V/v: Hướng dẫn ôn tập kiểm tra học kỳ I năm học
2009 -2010

Phòng GD&ĐT hướng dẫn các đơn vị công tác ôn tập, kiểm tra học kỳ I năm học
2009 -2010 như sau:
I.MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
1. Mục đích
Kết quả kiểm tra học kỳ I là cơ sở để các các cấp quản lý giáo dục đánh giá quá
trình tổ chức dạy học, rút ra những kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo và quản lý của
đơn vị, thúc đẩy việc thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra để nâng cao
chất lượng giáo dục
2. Yêu cầu
- Các đơn vị trường học tổ chức kiểm tra theo đúng kế hoạch thời gian năm học
do sở GD&ĐT tỉnh Lâm Đồng ban hành
- Lãnh đạo nhà trường giao nhiệm vụ cho tổ chuyên môn hoặc nhóm chuyên
môn chịu trách nhiệm nghiên cứu chuẩn kiến thức và kỹ năng môn học thuộc chương
trình học kỳ I để xây dựng đề cương, hướng dẫn và tổ chức ôn tập cho học sinh
- Cần chú ý không chỉ tập trung ôn tập về mặt kiến thức mà còn chú trọng cả
hướng dẫn các kỹ năng làm bài của học sinh
- Việc đánh giá kết quả học lực, hạnh kiểm học sinh phải đảm bảo tính chính
xác, khách quan và báo cáo về phòng Giáo dục và Đào tạo theo đúng thời gian quy
định. Những thông tin về đánh giá phải được thông báo kịp thời cho học sinh và chia
sẻ cho giáo viên để xem xét về góc độ chuyên môn
II. TỔ CHỨC KIỂM TRA HỌC KỲ
1-Nội dung kiểm tra
- Kiểm tra những kiến thức cơ bản, khả năng vận dụng và kỹ năng thực hành
của học sinh trong phạm vi chương trình môn học của học kỳ I.
- Nội dung đề kiểm tra phải đảm bảo tính khoa học, chính xác, chặt chẽ, thể
hiện mức độ yêu cầu chuẩn về kiến thức và kỹ năng đã xác định trong chương trình
dạy học của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Đề kiểm tra phải phân loại được trình độ học sinh, phù hợp với thời lượng
quy định.
2. Phân công ra đề thi
2.1 Phòng GD&ĐT
Phòng GD&ĐT ra đề 03 môn Toán, Văn, Anh văn đối với khối 6, 7,8 và 9.
cho tất cả các trường THCS, THCS-THPT trên toàn huyện. Tổ chức thi trong tuần 18
+ Môn Toán: Thời gian làm bài là 90 phút đề thi gồm nhiều bài tập nhỏ
+ Môn Ngữ văn: Thời gian làm bài là 90 phút đối với khối 9 đề thi gồm nhiều
bài tập nhỏ, đối với khối 6,7,8 tỷ lệ trắc nghiệm khách qua và tự luận là 3:7 trong đó
phần tự luận có ít nhất là 2 câu hỏi trở lên
+ Môn Anh văn: Thời gian là 45 phút chia làm 4 phần: Phần 1 là kiến thức
ngôn ngữ, phần 2 là đọc hiểu, phần 3 là viết, phần 4 là nghe, đề kiểm kiểm tra theo
tỷ lệ trắc nghiệm khách quan và tự luận là 3:7
Lưu ý: Các đơn vị trường học phải chuẩn bị giấy cho học làm bài thi
2.2 Các trường THCS và THPT có cấp THCS
- Các đơn vị trường học tự ra đề kiểm tra các môn còn lại. Các bộ môn do nhà
trường ra đề thời gian làm bài là 45 phút và tổ chức thi trong tuần 17
Lưu ý: Các đề kiểm tra chất lượng phải gắn với yêu cầu đổi mới về kiểm tra và
đánh giá, đề kiểm tra nên có cả hai hình thức tự luận và trắc nghiệm khách quan. Tỷ
lệ phân bổ giữa hai hình thức tự luận và trắc nghiệm khách quan có thể thay đổi theo
đặc thù của từng môn, tỷ lệ điểm thích hợp giữa hai dạng trắc nghiệm khách quan và
tự luận có thể là 3:7, 4:6 hoặc 5:5. Riêng môn Mỹ thuật, Âm nhạc, Thể dục, Tin học
cần chú ý tổ chức kiểm tra thực hành theo yêu cầu cụ thể của chương trình (nếu có).
- Trường phải thành lập Hội đồng ra đề, đảm bảo các nguyên tắc bảo mật, niêm
phong Hiệu phó chuyên môn chú ý tập hợp, lưu trữ các đề kiểm tra.
3. Lịch kiểm tra chất lượng học kỳ I

Ngày Buổi Giờ mở đề Môn Thời lượng
7 /12/2009
Sáng 8h00 Toán 9,6 90 phút
10h00 Anh văn 9.6 45 phút
Chiều 13h30
15h30
Toán 7,8 90 phút
Anh văn 7.8 45 phút
8/12/2009
Sáng 8h00 Ngữ văn 9,6 90 phút
Chiều 14h00 Ngữ văn 7.8 90 phút

4. Lịch giao nhận đề thi và in sao đề thi
+ Nhận đề thi: 14h00 ngày 4 tháng 12 năm 2009 các đơn vị cử người về
phòng GD&ĐT nhận đề thi (khi đi nhớ mang giấy giới thiệu của đơn vị)
+ Sao in đề thị: Các đơn vị trường học tự sao in đề thi để phát cho học sinh. Tổ
chức in sao phải đúng theo quy định về sao in đề thi (có quyết định thành lập tổ sao
in, có các biên bản làm việc như biên bản mở đề, biên bản phân công từ khi sao in
đến khi kết thúc …)
5. Tổ chức coi thi, chấm thi
- Coi thi: Việc tổ chức coi thi phải tiến hành chu đáo, nghiêm túc nhưng gọn
nhẹ, đúng thời gian, mỗi phòng thi phải có 02 giám thi coi thi,
- Chấm thi: Bài thi phải được rọc phách và chấm tập trung tại trường
6. Báo cáo thống kê chất lượng học kỳ I
- Các đơn vị trường THCS, THPT có cấp THCS nộp báo cáo thống kê chất
lượng về phòng GD&ĐT trước ngày 15 tháng 12 năm 2009 (các biểu mẫu thống kê
phòng GD&ĐT phát hành vào ngày phát đề thi)
Phòng GD&ĐT yêu cầu các đơn vị trường học tổ chức kiểm tra học kỳ I chu
đáo, nghiêm túc theo các nội dung hướng dẫn trong công văn này. Trên cơ sở kết quả
kiểm tra, cần tổ chức phân tích để đề ra biện pháp thích hợp nhằm nâng cao chất
lượng dạy và học các bộ môn, báo cáo tổng hợp kết quả kiểm tra chất lượng học kỳ I
về phòng GD&ĐT đúng mẫu và đúng thời hạn quy định./.
Nơi nhận:
- Như trên (T/h)
- Đ/c Thanh
- Lưu VT, CM THCS

KT TRƯỞNG PHÒNG
P. TRƯỞNG PHÒNG
Trần Phú Vinh

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×