Tải bản đầy đủ

De thi KS giua ki 2 toan 6-7-8-9

Đề thi Khảo sát giữa kì II
Môn: Toán 6 Thời gian làm bài 70 phút
A. Trắc nghiệm ( 2 điểm)
Chọn ý đúng trong các bài sau:
Câu 1: Cho
5
m
=
10
6

giá trị của m là
a. 3 b. -3 c. 6 d. -6
Câu 2: Kết quả của phép tính
16
2.85.8
là:
a. -3
b.
2
3

c. 5
d.
2
3
Câu 3: Tập hợp bội của 4 là
A =
{ }
16;12;8;4;0
B =
{ }
24;20;16;12;8;4;0;4;8;12
C=
{ }
20;16;12;8;4;0;4;8
Câu 4: Cho 3 tia chung gốc Ox, Oy, Oz sao cho xOy + yOz = xOz vậy
a. Ox nằm giữa Oy và Oz b. Oy nằm giữa Ox và Oz
c. Oz nằm giữa Ox và Oy d. Không có tia nào nằm giữa 2 tia nào.
B. Tự luận ( 8 điểm)
Bài 1 ( 3,5 điểm)
1. Tính giá trị biểu thức
465 +
[ ]
)465()38( +
-
[ ]
)42(12
2. Tìm các số nguyên x,y,z biết

8
4
=
10
x
=
y
7
=
24
z
3. Rút gọn rồi quy đồng mẫu các phân số90
15
;
600
120
;
150
75
Bài 2 ( 3,5 điểm)
Cho 2 tia Oy và Oz cùng nằm trên một nửa mặt phẳng có bờ là tia Ox sao cho xOy = 50
0
; xOz = 140
0
a. Tính yOz
b. Vẽ tia Om và On lần lợt là phân giác của các góc xOy và zOy. Tính mOn
Bài 3 ( 1 điểm) Cho a, b là 2 số nguyên không là bội của 3 nhng có cùng số d khi chia cho 3. Chứng
tỏ rằng ( ab - 1)

3
Khảo sát chất lợng học kì I Môn toán 7 - Thời gian 70 phút
A. Phần trắc nghiệm (3 điểm)
1) Giá trị của x
2
+ xy - yz khi x =-2 ;y =3 ; z = 5 thì kết quả đúng là :
a. 13 b. 9 c. -13 d. -17
2) Trong các đơn thức dới đây , hãy chọn đơn thức ( với biến x ) có bậc là 2
a. 5x
2
b. 2x
c.
4
2
1
x
d.
3
3
x
x
3) 3x
2
. 4x
5
bằng
a. 12x
10
b. 7x
10
c. 12x
7
d. 7x
7
B Phần Tự luận (7 điểm)
Câu 1 (1.5điểm) Hãy xếp các đơn thức sâu thành nhóm các đơn thức đồng dạng
-5 x
2
yz ; 3xy
2
z ;
yzx
2
3
2
; 10x
2
y
2
z ;
zxy
2
3
2
;
7
5
x
2
y
2
z
Câu 2(1.5 điểm): Tính tổng
A. x
2
+5x + (-3x
2
(
B,
2222
)
2
1
(
4
1
2
1
5 xyxyxyxy

+++
c. 3x
2
y
2
z
2
+ x
2
y
2
z
2

Câu 3 (3 điểm):Cho tam giác ADE cân tại A. Trên cạnh DE lấy điểm B và C sao cho DB = EC < 1/2 DE
a. Tam giác ABC là tam giác gì? Chứng minh điều đó
b. Kẻ BM AD , kẻ CN AE . Chứng minh BM = CN
c. Gọi I là giao điểm của MB và NC . Tam giác IBC là tam giác gì? Chứng minh điều đó .
Câu 4 (1 điểm) Chứng minh rằng biểu thức P = x
8
- x
5
+ x
2
-x + 1 nhận giá trị dơng với mọi giá trị
của x.
Khảo sát chất lợng học kì I Môn toán 7 - Thời gian 70 phút
A. Phần trắc nghiệm (3 điểm)
1) Giá trị của x
2
+ xy - yz khi x =-2 ;y =3 ; z = 5 thì kết quả đúng là :
a. 13 b. 9 c. -13 d. -17
2) Trong các đơn thức dới đây , hãy chọn đơn thức ( với biến x ) có bậc là 2
a. 5x
2
b. 2x
c.
4
2
1
x
d.
3
3
x
x
3) 3x
2
. 4x
5
bằng
a. 12x
10
b. 7x
10
c. 12x
7
d. 7x
7
B Phần Tự luận (7 điểm)
Câu 1 (1.5điểm) Hãy xếp các đơn thức sâu thành nhóm các đơn thức đồng dạng
-5 x
2
yz ; 3xy
2
z ;
yzx
2
3
2
; 10x
2
y
2
z ;
zxy
2
3
2
;
7
5
x
2
y
2
z
Câu 2(1.5 điểm): Tính tổng
A. x
2
+5x + (-3x
2
(
B,
2222
)
2
1
(
4
1
2
1
5 xyxyxyxy

+++
c. 3x
2
y
2
z
2
+ x
2
y
2
z
2

Câu 3 (3 điểm):Cho tam giác ADE cân tại A. Trên cạnh DE lấy điểm B và C sao cho DB = EC < 1/2
DE
a. Tam giác ABC là tam giác gì? Chứng minh điều đó
b. Kẻ BM AD , kẻ CN AE . Chứng minh BM = CN
c. Gọi I là giao điểm của MB và NC . Tam giác IBC là tam giác gì? Chứng minh điều đó .
Câu 4 (1 điểm) Chứng minh rằng biểu thức P = x
8
- x
5
+ x
2
-x + 1 nhận giá trị dơng với mọi giá trị
của x.
Khảo sát chất lợng học kì II Môn toán 8 - Thời gian 70 phút
I. Phần trắc nghiệm (3 điểm) Các khẳng định sau đúng hay sai?
1/ x = 0 và x(x+1) = 0 là hai phơng trình tơng đơng.
2/ Phơng trình x
2
- 4 = 0 và
x
= 2 là hai phơng trình tơng đơng.
3/ 2x + 3 = 0 là phơng trình bậc nhất một ẩn.
4/ kx + 5 = 0 là phơng trình bậc nhất một ẩn.
5/ Hai tam giác bằng nhau thì đồng dạng với nhau.
6/ Nếu

ABC

A
'
B
'
C
'
theo tỉ số k thì

A'B'C'

ABC theo tỉ số k
II. Phần tự luận (7 điểm)
Bài 1 (2 điểm): Giải phơng trình:
a. (x - 1)
2
- x(x + 1) = 2(x - 3) b.
9
13
3
2
3
3
2


=


+

x
x
xx
x
Bài 2 (2 điểm): Giải bài toán bằng cách lập phơng trình.
Một đội máy kéo dự định mỗi ngày cày 40 ha. Khi thực hiện mỗi ngày cày đợc 52 ha vì vậy
đội không những đã cày xong trớc thời hạn 2 ngày mà còn cày thêm đợc 4 ha nữa. Tính diện tích
ruộng mà đội phải cày theo kế hoạch đã định.
Bài 3 (3 điểm):
Cho góc xOy. Trên tia Ox lần lợt lấy 2 điểm A, B sao cho OA = 3cm,
OB = 10cm. Trên tia Oy lần lợt lấy hai điểm C, D sao cho OC = 5cm ; OD = 6cm. Hai đoạn thẳng AD
và BC cắt nhau tại I .
a. Hãy chỉ ra các cặp tam giác đồng dạng trong hình vẽ
b. Chứng minh: OA. OB = OC. OD
c. Tính tỉ số diện tích của

AOD và

COB.
Khảo sát chất lợng học kì II Môn toán 8 - Thời gian 70 phút
I. Phần trắc nghiệm (3 điểm) Các khẳng định sau đúng hay sai?
1/ x = 0 và x(x+1) = 0 là hai phơng trình tơng đơng.
2/ Phơng trình x
2
- 4 = 0 và
x
= 2 là hai phơng trình tơng đơng.
3/ 2x + 3 = 0 là phơng trình bậc nhất một ẩn.
4/ kx + 5 = 0 là phơng trình bậc nhất một ẩn.
5/ Hai tam giác bằng nhau thì đồng dạng với nhau.
6/ Nếu

ABC

A
'
B
'
C
'
theo tỉ số k thì

A'B'C'

ABC theo tỉ số k
II. Phần tự luận (7 điểm)
Bài 1 (2 điểm): Giải phơng trình:
a. (x - 1)
2
- x(x + 1) = 2(x - 3) b.
9
13
3
2
3
3
2


=


+

x
x
xx
x
Bài 2 (2 điểm): Giải bài toán bằng cách lập phơng trình.
Một đội máy kéo dự định mỗi ngày cày 40 ha. Khi thực hiện mỗi ngày cày đợc 52 ha vì vậy
đội không những đã cày xong trớc thời hạn 2 ngày mà còn cày thêm đợc 4 ha nữa. Tính diện tích
ruộng mà đội phải cày theo kế hoạch đã định.
Bài 3 (3 điểm):
Cho góc xOy. Trên tia Ox lần lợt lấy 2 điểm A, B sao cho OA = 3cm,
OB = 10cm. Trên tia Oy lần lợt lấy hai điểm C, D sao cho OC = 5cm ; OD = 6cm. Hai đoạn thẳng AD
và BC cắt nhau tại I .
a. Hãy chỉ ra các cặp tam giác đồng dạng trong hình vẽ
b. Chứng minh: OA. OB = OC. OD
c. Tính tỉ số diện tích của

AOD và

COB.
Đề kiểm tra chất lợng học kì 2
môn toán 9
I/ Phần trắc nghiệm: (3 điểm)
Câu 1: Cho hàm số y = -mx + 2m (m

0)
Kết luận nào sau đây là sai?
A. Đồ thị hàm số luôn cắt trục hoành tại điểm M(2; 0) với mọi ( m

0)
B. Đồ thị hàm số cắt trục tung tại điểm N (0; -6) khi và chỉ khi m = -3
C. Hàm số luôn nghịch biến với m

0
D. Hàm số luôn đồng biến khi m < 0
Câu 2: Chọn phát biểu đúng trong các phát biểu sau:
A. Góc ở tâm đờng tròn là góc có đỉnh nằm trên đờng tròn đó.
B. Góc ở tâm một đờng tròn là góc có hai cạnh là 2 bán kính của đờng tròn đó.
C. Góc nội tiếp chắn nửa đờng tròn có số đo bằng 90
o

D. Cả 3 phát biểu trên đều đúng.
Câu 3: Biểu thức M = x -
x
- 6 khi phân tích thành tích có kết quả là:
A.
( )( )
23 + xx
C.
( )( )
23 xx
B.
( )( )
23 + xx
D.
( )
2
3x
II/ Phần Tự luận: (7 điểm)
Câu 1: Cho hàm số y = (m - 1) x
2

a. Xác định gía trị của m biết rằng đồ thị của hàm số đi qua điểm A (-1; 2)
b. Vẽ đồ thị của hàm số ứng với giá trị của m tìm đợc ở câu a.
Câu 2: Cho hệ phơng trình:=+
=+
1myx
myx
với m là tham số
a. Giải hệ phơng trình với m = -2
b. Tìm giá trị của m để phơng trình có nghiệm duy nhất (x; y) thoả mãn y = x
2
Câu 3: Cho đờng tròn tâm O có bán kính R. Đờng thẳng d cắt đờng tròn tâm (O) tại hai điểm
phân biệt A và B (điểm O không thuộc đờng thẳng d). Trên d lấy một điểm M sao cho A nằm giữa M
và B . Từ M kể hai tiếp tuyến MN và MP (M và P là các tiếp điểm) Gọi Q là trung điểm của đoạn
thẳng AB. Đờng thẳng NQ cắt đờng tròn (O) tại điểm thứ hai là K.
a. Chứng minh MNOP nội tiếp đợc một đờng tròn.
b. Chứng minh rằng điểm Q thuộc đờng tròn ngoại tiếp tứ giác MNOP
c. Chứng minh PK // d
Khảo sát chất lợng giữa kì II Môn: Văn 7
Thời gian làm bài 70 phút
I. Trắc nghiệm ( 4 điểm) Chọn ý mà em cho là đúng.
Câu 1: Câu bị động là :
C. Câu bắt buộc phải có từ " đợc, bị"A. Câu có chủ ngữ chỉ chủ thể của hoạt động
D. Câu không cấu tạo theo mô hình chủ ngữ, vị ngữB. Câu có chủ ngữ chỉ đối tợng của hoạt động
Câu 2: Từ nào đồng nghĩa với từ " hình dung" trong câu "Văn chơng sẽ là hình dung của sự sống."
D. Vị thaC. Bóng hìnhB. Hình ảnhA. Phản ánh
Câu 3: Xác định phơng thức biểu đạt chính của văn bản " Tinh thần yêu nớc của nhân dân ta."
D. Biểu cảmC. Chứng minhB. Bình luậnA. Giải thích
Câu 4: Cụm chủ vị " ta không có" trong câu: " Văn chơng gây cho ta những tình cảm ta không có"
làm thành phần gì trong câu:
D. Định ngữC. Bổ ngữB. Vị ngữA. Chủ ngữ
II. Tự luận ( 6 điểm(
Câu 1 Kể 4 dẫn chứng mà tác giả chứng minh những việc làm giản dị của Bác trong bài " Đức tính
giản dị của Bác Hồ."
Câu 2 Viết một đoạn văn để chứng minh rằng " Văn chơng sẽ là hình dung của sự sống muôn hình
vạn trạng."
Khảo sát chất lợng giữa kì II Môn: Văn 7
Thời gian làm bài 70 phút
I. Trắc nghiệm ( 4 điểm) Chọn ý mà em cho là đúng.
Câu 1: Câu bị động là :
C. Câu bắt buộc phải có từ " đợc, bị"A. Câu có chủ ngữ chỉ chủ thể của hoạt động
D. Câu không cấu tạo theo mô hình chủ ngữ, vị ngữB. Câu có chủ ngữ chỉ đối tợng của hoạt động
Câu 2: Từ nào đồng nghĩa với từ " hình dung" trong câu "Văn chơng sẽ là hình dung của sự sống."
D. Vị thaC. Bóng hìnhB. Hình ảnhA. Phản ánh
Câu 3: Xác định phơng thức biểu đạt chính của văn bản " Tinh thần yêu nớc của nhân dân ta."
D. Biểu cảmC. Chứng minhB. Bình luậnA. Giải thích
Câu 4: Cụm chủ vị " ta không có" trong câu: " Văn chơng gây cho ta những tình cảm ta không có"
làm thành phần gì trong câu:
D. Định ngữC. Bổ ngữB. Vị ngữA. Chủ ngữ
II. Tự luận ( 6 điểm(
Câu 1 Kể 4 dẫn chứng mà tác giả chứng minh những việc làm giản dị của Bác trong bài " Đức tính
giản dị của Bác Hồ."
Câu 2 Viết một đoạn văn để chứng minh rằng " Văn chơng sẽ là hình dung của sự sống muôn hình
vạn trạng."
Đề thi Khảo sát giữa kì II
Môn: Văn 8
Thời gian làm bài 70 phút
I. Phần trắc nghiệm (3 điểm)
Đọc kĩ văn bản sau và trả lời các hỏi câu hỏi bằng cách khoanh tròn chữ cái ở đầu câu trả lời
đúng nhất ( hoặc kẻ cột)
" Nay các ngơi nhìn chủ nhục mà không biết lo, thấy nớc nhục mà không biết thẹn. Làm tớng
triều đình phải hầu quân giặc mà không biết tức, nghe nhạc thái thờng để đãi yến ngy sứ mà không
biết căm. Hoặc lấy việc chọi gà làm vui đùa hoặc lấy việc đánh bạc làm tiêu khiển, hoặc vui thú vờn
ruộng, hoặc quyến luyến vợ con, hoặc lo làm giàu mà quên việc nớc, hoặc ham săn bắn mà quên việc
binh, hoặc thích rợu ngon, hoặc mê tiếng hát. Nếu có giặc Lúc bấy gìơ ta cùng các ngơi sẽ bị bắt,
đau xót biết chừng nào!".
1. Văn bản trên trích từ tác phẩm nào?
a. Chiếu dời đô b. Hịch tớng sĩ c. Bình ngô đại cáo
2. Tác phẩm đó đợc viết vào thời kì nào?
a. Thời kì nớc ta chống quân Tống c. Thời kì nớc ta chống quân Mông Nguyên
b. Thời kì nớc ta chống quân Thanh d. Thời kì nớc ta chống quân Minh
3. Văn bản trên viết theo thể loại gì?
a. Thơ b. Hịch c. Chiếu d. Cáo
4. Nhận xét nào đúng trong các nhận xét sau?
a. Hịch đợc viết bằng văn xuôi c. Hịch đợc viết bằng văn biền mẫu
b. Hịch đợc viết bằng văn vần d. Hịch đợc viết bằng văn xuôi, văn vần hoặc văn biền ngẫu
5. Tác phẩm " Hịch tớng sĩ" ra đời trong thời điểm nào?
a. Trớc khi cuộc kháng chiến bắt đầu c. Lúc cuộc kháng chiến sắp kết thúc
b. Sau khi cuộc kháng chiến thắng lợi d. Cả ba thời điểm đều không đúng.
6. Bao trùm lên toàn bộ đoạn trích trên là t tởng tình cảm gì?
a. Lòng tự hào dân tộc c. Lo lắng cho vận mệnh đất nớc
b. Tinh thần lạc quan d. Căm thù giặc
Phần 2: Tự luận (7 điểm) ( Chọn 1 trong 2 đề sau)

Đề 1: Nớc Đại Việt ta là áng văn tràn đầy lòng tự hào dân tộc. Hãy viết bài giới thiệu về tác giả,
hoàn cảnh ra đời của tác phẩm và làm sáng tỏ nội dung nhận xét trên.

Đề 2: Giới thiệu về cách làm một món ăn mà em yêu thích.
Khảo sát giữa kì II môn Văn 9 (Thời gian làm bài 70 phút(
I. Trắc nghiệm ( 2 điểm)
Câu 1: Bài thơ " Mùa xuân nho nhỏ" sáng tác giai đoạn nào?
A. 1930 - 1945 B. 1945 - 1954 C. 1954 - 1975 D. 1975 - 2000
Câu 2: Dòng nào sau đây nói đúng về hình ảnh: Con chim hót, cành hoa, nốt trầm sao xuyến.
A. Là những gì đẹp nhất của mùa xuân C. Là những gì đẹp nhất mà mỗi ngời muốn có
B. Là những gì nhỏ bé trong cuộc sống D. Là mong muốn khiêm nhờng và tha thiết của nhà thơ
Câu 3: Câu nào sau đây chứa hàm ý ?
A. Lão chỉ tẩm ngẩm thế nhng cũng ra phết chứ chả vừa đâu: Lão vừa xin tôi một ít bả chó.
B. Lão làm khổ lão chứ ai làm khổ lão.
C. Cuộc đời quả thực cứ mỗi ngày một thêm đáng buồn.
D. Chẳng ai hiểu lão chết vì bệnh gì mà bất thình lình nh vậy?
Câu 4: Dòng nào sau đây không phù hợp với yêu cầu của bài nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ?
A. Trình bày những cảm nhận, đánh giá về cái hay cái đẹp của bài thơ, đoạn thơ.
B. Căn cứ vào đặc điểm ngoại hình, ngôn ngữ, hành động của nhân vật để phân tích.
C. Cần bám vào ngôn ngữ, hình ảnh, giọng điệu để cảm nhận, đánh giá về tình cảm, cảm xúc của
nhà thơ.
D. Bố cục mạch lạc, lời văn gợi cảm, thể hiện rung động chân thành của ngời viết.
II. Tự luận ( 6 điểm)
Câu 1 ( 2 điểm) Chép lại bài thơ " Viếng Lăng Bác" của Viễn Phơng.
Câu 2 ( 4 điểm) Phân tích khổ thơ kết bài thơ em vừa chép.
Chú ý : Trình bày và chữ viết đợc 2 điểm.
Khảo sát giữa kì II môn Văn 9 (Thời gian làm bài70phút(
I. Trắc nghiệm ( 2 điểm)
Câu 1: Bài thơ " Mùa xuân nho nhỏ" sáng tác giai đoạn nào?
A. 1930 - 1945 B. 1945 - 1954 C. 1954 - 1975 D. 1975 - 2000
Câu 2: Dòng nào sau đây nói đúng về hình ảnh: Con chim hót, cành hoa, nốt trầm sao xuyến.
A. Là những gì đẹp nhất của mùa xuân C. Là những gì đẹp nhất mà mỗi ngời muốn có
B. Là những gì nhỏ bé trong cuộc sống D. Là mong muốn khiêm nhờng và tha thiết của nhà thơ
Câu 3: Câu nào sau đây chứa hàm ý ?
A. Lão chỉ tẩm ngẩm thế nhng cũng ra phết chứ chả vừa đâu: Lão vừa xin tôi một ít bả chó.
B. Lão làm khổ lão chứ ai làm khổ lão.
C. Cuộc đời quả thực cứ mỗi ngày một thêm đáng buồn.
D. Chẳng ai hiểu lão chết vì bệnh gì mà bất thình lình nh vậy?
Câu 4: Dòng nào sau đây không phù hợp với yêu cầu của bài nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ?
A. Trình bày những cảm nhận, đánh giá về cái hay cái đẹp của bài thơ, đoạn thơ.
B. Căn cứ vào đặc điểm ngoại hình, ngôn ngữ, hành động của nhân vật để phân tích.
C. Cần bám vào ngôn ngữ, hình ảnh, giọng điệu để cảm nhận, đánh giá về tình cảm, cảm xúc của
nhà thơ.
D. Bố cục mạch lạc, lời văn gợi cảm, thể hiện rung động chân thành của ngời viết.
II. Tự luận ( 6 điểm)
Câu 1 ( 2 điểm) Chép lại bài thơ " Viếng Lăng Bác" của Viễn Phơng.
Câu 2 ( 4 điểm) Phân tích khổ thơ kết bài thơ em vừa chép.
Chú ý : Trình bày và chữ viết đợc 2 điểm.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×