Tải bản đầy đủ

kế hoạch hội trại 26 thang 3

PHÒNG GD & ĐT SƠN HOÀ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS SUỐI BẠC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: KH – HKPĐ Suối Bạc, ngày 23 tháng 2 năm 2010
KẾ HOẠCH
“TỔ CHỨC HỘI TRẠI 26 _ 3 CHÀO MỪNG NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH”
Năm học : 2009 – 2010
Căn cứ cuộc họp liên tịch ngày 22 tháng 2 năm 2010 tổ chức hội trại kỷ niệm 79 năm
ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3 và 5 năm thành lập trường THCS Suối Bạc. Nay
Chi đoàn và Liên đội trường THCS Suối Bạc xây dựng kế hoạch hoạt động “Hội trại” như sau :
I/ mục đích yêu cầu
Giúp cho đoàn viên, đội viên nhận thức và biết hơn về ngày thành lập Đoàn trong 79 năm
qua, tạo điều kiện để các em tìm hiểu, sưu tầm những hình ảnh về Đoàn Thanh niên trong hai
cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Đồng thời tạo điều kiện cho các em ôn
lại truyền thống của trường trong 5 năm qua.
Góp phần giáo dục tình cảm, niềm tự hào với quê hương đất nước, từ đó các em xác định
trách nhiệm của mình cần phải học tập và rèn luyện tốt hơn.
Thông qua hoạt động hội trại tăng thêm tính đoàn kết giữa các em, rèn luyện cho các em
các kỹ năng, tính độc lập, sáng tạo trọng học tập và trong cuộc sống.
Làm cho tất cả đoàn viên, đội viên hiểu rõ ý nghĩa giáo dục thiết thực các ngày lễ lớn,
nhất là các ngày lễ lớn trong năm.

II/THỜI GIAN TỔ CHỨC VÀ ĐỐI TƯỢNG THAM GIA
1/ Thới gian tổ chức:
Hội trại được tổ chức vào ngày 25 và 26 tháng 3 năm 2010
2/ Địa điểm
Trước sân trường và phía dưới đường vào trường
Diện tích : 500m
2
3/ Đối tượng tham gia
Tất cả đoàn viên đội viên, học sinh từ khối 6 đến khối 9
III/ NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC.
1/ Nội dung
Dựng cổng trại và trại để sinh hoạt
Tham gia các hoạt động chung trong hội trại
2/ Hình thức
Loại trại mùa hè, mỗi lớp ( chi đội) được dựng một cổng trại và một trại trên nền đất
Tham gia các trò chơi tập thể và cá nhân do BTC đưa ra
Thời gian chính thức từ ngày 25/3 đến hết ngày 26 tháng 3
IV/ THÀNH LẬP BAN TỔ CHỨC VÀ CÁC TIỂU BAN HỘI TRẠI
1/ Ban tổ chức
1/ Đ/c Cao Quang Hội : Hiệu trưởng _ Trại trưởng chịu trách nhiệm quản lý chung
2/ Đ/c Dương Thùy Miên : Chủ Tịch CĐ_ Trại phó chịu trách nhiệm quản lý đời sống
3/ Đ/c Lê Ngọc Vũ : Bí Thư CĐ _ Trại phó chụi trách nhiệm quản lý CSVC
4/ Đ/c Nguyễn Thị Hằng: TPT đội _ Trại phó chịu trách nhiệm quản lý học sinh và
các hoạt động phong trào
5/ Đ/c Châu Ngọc Hồng : Phó ban TĐKT _ UV
6/ Đ/c Nguyễn Lê Hoàng : TT tổ Toán Lý _ UV
7/ Đ/c Thẩm Thị Nga : TT tổ KHXH _ UV
8/ Đ/c Trần Thị Ái Tịnh : TT tổ TA-NT _ UV
9/ Đ/c Nguyễn Thị Lương Hồng : TT tổ KHTN _ UV
10/ Đ/c Đinh Vũ Như Nguyệt : TT tổ Hành chính _ UV
2/ Các tiểu ban
a/ Ban Giám Khảo
1/ Đ/c Cao Quang Hội : Hiệu trưởng _ Trưởng ban.
2/ Đ/c Nguyễn Thị Hằng: TPT đội _Phó ban
3/ Đ/c Châu Ngọc Hồng : Phó ban TĐKT _ phó ban
4/ Đ/c Dương Thùy Miên: CTCĐ _ UV
5/ Đ/c Nguyễn Thị Lương Hồng : TT tổ KHTN _ Thư ký.
b/ Ban xung kích :
1/ Đ/c Nguyễn Văn Tân : Bảo vệ _ Trưởng ban
2/ Đ/c Nguyễn Lê Hoàng : Phó ban.
3/ Cùng với đội TNXK trong nhà trường
c/ Ban y tế
1/ Đ/c Dương Thùy Miên _ Trưởng ban
2/ Đ/c Nguyễn Thị Minh Thư : Phó ban.
3/ Đ/c Đậu Thị Thuý _UV
d/ Ban thi đua khen thưởng
1/ Đ/c Châu Ngọc Hồng _ Trưởng ban
2/ Đ/c Đinh Vũ Như Nguyệt_ Phó Ban
3/ Đ/c Đậu Thị Thuý _UV
HIỆU TRƯỞNG
PHÒNG GD & ĐT SƠN HOÀ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS SUỐI BẠC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DỰ TRÙ KINH PHÍ
A/ KINH PHÍ HỘI TRẠI
STT VẬT DỤNG PHỤC VỤ HỘI TRẠI Số lượng SỐ TIỀN
1 Vôi bột 15 bao 150.000 Đ
2
Dây cột trại và cổng trại 20 sợi 150.000Đ
3
Dầu lửa 3 lít 45.000đ
4
Dây thép chỉ 2 kg 40.000đ
5
Vật liệu trang trí 50.000đ
6
Tre 15 375.000đ
7
Vận chuyển tre 50.000đ
8
Đinh 1,5 kg 30.000đ
9
Muối hột 5 kg 20.000đ
10
ổ cắm diện 7 cái 70.000đ
11
Cầu dao điện 3 cái 30.000đ
12
Củi đốt đêm lửa trại 2 cộ 200.000đ
13
Pin con ó 6 bộ 30.000đ
14
Pin vuông 1 hộp 30.000đ
15
Dây điện automatic 3 dây 75.000đ
16
Cắt chữ xốp 150.000đ
17
Cắt băng rôn 3 150.000
18
Nước uống 15 bình 150.000
19
Nhân công làm sân khấu 5 công 300.000đ
20
Dàn nhạc 1 600.000đ
Tổng A 2.695.000đ
(hai triệu sáu trăm chín mươi lăm nghìn đồng chẵn)
B/ KINH PHÍ TRÒ CHƠI
STT GIẢI THƯỞNG SỐ TIỀN SỐ LƯỢNG THÀNH TIỀN
1 Chấm trại
+ Giải nhất
+ Giải nhì
+ Giải ba
50.000đ
40.000đ
30.000đ
1
2
2
50.000đ
80.000đ
60.000đ
2 Văn nghệ
_ Hát múa
+ Giải nhất
+ Giải nhì
+ Giải ba
50.000đ
40.000đ
30.000đ
1
1
1
50.000đ
40.000đ
30.000đ
_ Kịch
+ Giải nhất
+ Giải nhì
+ Giải ba
50.000đ
40.000đ
30.000đ
1
1
1
50.000đ
40.000đ
30.000đ
3 Trò chơi lớn
+ Giải nhất
+ Giải nhì
+ Giải ba
50.000đ
40.000đ
30.000đ
1
1
1
50.000đ
40.000đ
30.000đ
4 Trò chơi nhỏ
+ Chèo thuyền trên cạn
Giải nhất
+ Đổ nước chai
Giải nhất
+ Chạy ba chân bốn cẳng
Giải nhất
+ Đua xe đạp chậm
Giải nhất
+ Chuyền chanh
Giải nhất
+ Bịt mắt đập bóng
Giải nhất
+ Kéo co
Giải nhất
Giải nhì
30.000đ
30.000đ
30.000đ
30.000đ
30.000đ
30.000đ
40.000đ
30.000đ
4
4
4
4
4
4
4
4
120.000đ
120.000đ
120.000đ
120.000đ
120.000đ
120.000đ
160.000đ
120.000đ
Tổng B 1.550.000đ
( Một triệu năm trăm năm mươi lăm nghìn đòng chẵn)
Tổng cộng = tổng A + tổng B = 4.245.000đ
( Bốn triệu hai trăm bốn mươi lăm nghìn đồng chẵn)
Suối Bạc, ngày 01 tháng 3 năm 2010
Duyệt Người lập bảng
Lê Ngọc Vũ
LỊCH HOẠT ĐỘNG
HỘI TRẠI 26/3/2010
TT Thời gian Ngày, tháng, năm Nội dung
1 7h00 - 18h 24/03/2010 Hoàn tất trại
2 6h15 - 6h40 25/3/2010 Tập trung HS
3 7h – 7h45 nt Khai mạc hội trại
7h45 – 8h00 nt Họp giao ban (toàn trường)
8h – 8h30’ nt Chấm trại lần 1
8h45 – 10h nt Chơi trò chơi nhỏ
10h – 10 h 15 nt Họp giao ban (toàn trường)
10h15 – 13h15 nt Nghỉ ăn cơm trưa
13h30 – 16h30 nt Chơi trò chơi nhỏ
16h30 – 18h nt Ăn cơm chiều, vệ sinh cái nhân
18h – 18h15 nt Họp giao ban (toàn trường)
18h30 nt Tập trung HS sinh hoạt lửa trại
18h45 – 19h nt Xem tư liệu hoạt động của trường trong 5 năm
19h – 22h nt Đốt lửa trại và thi văn nghệ
22h15 nt Nghỉ ngơi
26/3/2010
5h30 – 5h45 nt Tập thể dục buổi sáng
5h45 - 630 nt Ăn sáng
6h30 – 6h45 nt Họp giao ban (toàn trường)
7h – 10h nt Tập trung HS chơi trò chơi lớn
10h – 10h15 nt Họp giao ban (toàn trường)
10h15 – 13h30 nt Nghỉ ăn cơm trưa
13h45 – 14h30 nt Chơi trò chơi nhỏ
14h45 – 16h nt Chấm trại lần 2 và bế mạc

BAN TỔ CHỨC HỘI TRẠI 26 THÁNG 3


BẢNG PHÂN CÔNG
PHỤ TRÁCH CÁC HOẠT ĐỘNG VÀ TRÒ CHƠI
Thời gian Nội dung Phân công
25/03/2010
7h – 7h45 Khai mạc hội trại
+ Nộp bảng thành tích (chi đội)
+ Tập trung học sinh
+ Dẫn chương trình diễu hành
+ Chào cơ
+ Đọc diễn văn khai mạc
+ GV cũ phát biểu
+ HS cũ phát biểu
GVCN nộp cho đ/c TPT (ngày 15/3)
GVCN và TPT
HS: Phúc 7C, Hào 8A
TPT
Hiệu Trưởng
8h – 8h30 Chấm trại lần 1 Ban giám khảo
8h45 – 10h Trò chơi nhỏ
+ Chèo thuyền trên cạn (2 nam/ 1nữ)
+ Chạy ba chân bốn cẳng (2 nữ/1nam)
Hoàng (PTC), Trác, Rê
Vũ (PTC), Quốc, Trác
13h30 -16h30 Trò chơi nhỏ
+ Đổ nước chai (3 nữ/2nam)
+ Kéo co ( 5nam/5nữ)
Rê (PTC), Quốc, Vũ, Hoàng.
Trác (PTC), Quốc (PTC) Vũ, Rê, Hoàng
18h30 -19h30 Sinh hoạt lửa trại
+ Tập trung học sinh
+ Xem tư liệu về trường
+ Đọc ( ý nghĩa đêm lửa trại)
+ Múa đuốc
GVCN, TPT
Hoàng, Quốc
Cô Miên
Quốc (PTC), GVCN lập danh sách mỗi lớp 3 HS
nam tự hóa trang trước 18h30 (Hằng)
19h30 - 22h Thi văn nghệ
+ Nội dung tiết mục dự thi
+ Dẫn chương trình
+ Tập trung Học sinh
GVCN nộp nội dung tiết mục cho đ/c TPT ( trước
ngày 15/3/2010)
HS: Hồng 8A
GVCN, TPT
26/03/2010
5h30 – 5h15 Tập thể dục buổi sáng Trác(PTC), Rê, Hoàng, Vũ, Quốc
7h – 10h Trò chơi lớn BGK, tổ trọng tài
13h45 – 14h30 Trò chơi nhỏ: Đi xe đạp chậm Quốc (PTC), Trác, Vũ
14h45 – 16h Chấm trại và bế mạc BGK
BAN TỔ CHỨC HỘI TRẠI 26 THÁNG 3
CHUẨN BỊ CƠ SỞ VẬT CHẤT
1/Bạc làm trại trung ương 4 tấm
2/ Cọc nhọn 22cái (mỗi trại 2 cọc nhọn dài 40 cm nộp về trại TW)
3/ Bóng điện 1,2 m 8 bóng (Tân)
4/ Cờ phướng (Trác, Vũ, Tân)
5/ Điện Tân ( Phụ trách chính), Trác, Hoàng, Vũ, Rê, Quốc
6 / Âm thanh Rê ( Phụ trách chính), Vũ, Quốc
7/ Dây thừng kéo co (Vũ, Phương)
8/ Cờ đuôi nheo ( Trác )
9/ Dây điện (Tân)
10/ Vôi sống 15 bao mỗi bao 1 Kg ( chia khu vực trại và chơi trò chơi lớn) (Nguyệt)
11/ 3 lít dầu hỏa, 5 kg muối hột ( phục vụ đêm sinh hoạt lửa trại) (Nguyệt)
12/ Cây làm trụ kéo điện 20 cây cao 3m (Hoàng, Vũ, Rê, Quốc)
13/ Chia khu vực trại, trồng trụ, kéo dây điện (Tân, Vũ, Rê, Trác, Hoàng, Quốc)
14/Phân công giáo viên chặt tre cổng trại trung ương : tất cả nam trừ Trác (cắt chữ dán
băng rôn)
15/Làm cổng trại, trại trung ương và làm sân khấu : Tất cả giáo viên nam


BAN TỔ CHỨC HỘI TRẠI 26 THÁNG 3
PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN VÀO CÁC LỚP
TT Lớp Họ và Tên
1 9A Nguyễn Thị Thu Hà
2 9B Lê Thị Kim Hương
3 9C Lê Thị Nhớ
4 8A Trần Ái Tịnh
5 8B Dương Thùy Miên
6 8C Đậu Thị Thúy
7 7A Nguyễn Thị Lương Hồng
8 7B Phạm Nguyên Trác
9 7C Trần Thị Quý Ngọc, Nguyễn Văn Tân
10 6A Nguyễn Lê Hoàng
11 6B Dương Gia Quốc, Nguyễn Thị Cảnh Nam
12 6C Trần Văn Rê, Đinh Vũ Như Nguyệt
PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN NAM PHỤ CÁC KHỐI LỚP CHẶT TRE
Khối 6 Khối 7 Khối 8 Khối 9
Hoàng Trác Rê Vũ
BAN TỔ CHỨC HỘI TRẠI 26 THÁNG 3


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×