Tải bản đầy đủ

Lập kế hoạch nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng pps

C. Lập kế hoạch NCKHSPƯD
1

- Khởi đầu một nghiên cứu
KHSP ứng dụng bằng việc lập
kế hoạch.
-
Kế hoạch NCKHSPƯD giúp
người nghiên cứu thực hiện
xuyên suốt các bước
nghiên cứu.
Kế hoạch NCKHSPƯD
Bước Hoạt động
1. Hiện trạng
2. Giải pháp thay thế
3. Vấn đề nghiên cứu
4. Thiết kế
5. Đo lường
6. Phân tích
7. Kết quả
3

1.Hiện
trạng
1.Phát hiện vấn đề trong hoạt động dạy
học, hoạt động quản lý hoặc các hoạt
động khác trong nhà trường.
2. Mô tả cách thực hiện hoạt động hiện tại
dẫn đến vấn đề đó.
3. Liệt kê các nguyên nhân gây ra vấn đề
4. Lựa chọn một nguyên nhân muốn thay
đổi
Kế hoạch NCKHSPƯD
Câu hỏi kiểm tra kế hoạch NCKHSPƯD
Bước Câu hỏi
1. Hiện trạng 1. Hiện trạng có được mô tả rõ ràng
không?
2. Vấn đề có được xác định rõ không?
3. Vì sao nghiên cứu này quan trọng?
2. Giải pháp thay thế
3. Vấn đề NC
4. Thiết kế
5. Đo lường
6. Phân tích
7. Kết quả
5
2. Giải
pháp thay
thế
1. Tìm hiểu lịch sử vấn đề xem vấn đề đó
đã được giải quyết ở một nơi khác hoặc
đã có giải pháp cho vấn đề tương tự hay
chưa.
2. Mô tả giải pháp thay thế để giải quyết
vấn đề.
3. Mô tả quy trình và khung thời gian thực
hiện giải pháp thay thế.
Kế hoạch NCKHSPƯD
Câu hỏi kiểm tra kế hoạch NCKHSPƯD
Bước Câu hỏi
1. Hiện trạng
2. Giải pháp thay thế 1. Giải pháp thay thế có được mô tả
đầy đủ không?
2. Việc thực hiện giải pháp thay thế
có tính thực tiễn không?
3. Khung thời gian có khả thi không?
3. Vấn đề nghiên cứu
4. Thiết kế
5. Đo lường
6. Phân tích
7. Kết quả
7
3. Vấn đề
nghiên
cứu
1. Xây dựng tên đề tài
2. Nêu các vấn đề nghiên cứu
3. Nêu giả thuyết nghiên cứu
Kế hoạch NCKHSPƯD
Câu hỏi kiểm tra kế hoạch NCKHSPƯD
Bước Câu hỏi
1. Hiện trạng
2. Giải pháp thay thế
3. Vấn đề nghiên
cứu
1. Tên đề tài có thể hiện nội dung
nghiên cứu, đối tượng nghiên cứu
và tác động được thực hiện không?
2. Đề tài đặt ra mấy vấn đề nghiên
cứu?
3. Giả thuyết có được trình bày rõ ràng
không?
4. Thiết kế
5. Đo lường
6. Phân tích
7. Kết quả
9
4. Thiết kế
1. Lựa chọn 1 trong các thiết kế phù hợp với
vấn đề và bối cảnh nghiên cứu:
- KT trước và sau tác động với nhóm duy
nhất
- KT trước và sau tác động với các nhóm
tương đương
-
KT trước và sau tác động với các nhóm
ngẫu nhiên
-
KT sau tác động với các nhóm ngẫu
nhiên
- Thiết kế cơ sở AB
2. Mô tả đối tượng nghiên cứu.
Kế hoạch NCKHSPƯD
Câu hỏi kiểm tra kế hoạch NCKHSPƯD
Bước Câu hỏi
1. Hiện trạng
2. Giải pháp thay thế
3. Vấn đề nghiên cứu
4. Thiết kế 1. Có nhóm đối chứng không?
2. Làm thế nào để kiểm tra sự tương
đương giữa các nhóm?
3. Có thể chọn nhóm ngẫu nhiên
không?
4. Có thể có những nguy cơ nào đối với
độ giá trị của dữ liệu thu được?
5. Đo lường
6. Phân tích
7. Kết quả
11
5. Đo
lường
1. Thu thập các dữ liệu nào (Nhận thức,
hành vi, thái độ …)?
2. Sử dụng công cụ đo/bài KT (bài KT
bình thường trên lớp hay thiết kế đặc
biệt? )
3. Kiểm chứng độ giá trị bằng cách nhờ
GV/CBQL khác hoặc chuyên gia
4. Kiểm chứng độ tin cậy bằng phương
pháp chia đôi dữ liệu sử dụng công thức
Spearman – Brown hoặc kiểm tra nhiều
lần
Kế hoạch NCKHSPƯD
Câu hỏi kiểm tra kế hoạch NCKHSPƯD
Bước Câu hỏi
1. Hiện trạng
2. Giải pháp thay thế
3. Vấn đề nghiên cứu
4. Thiết kế
5. Đo lường 2. Có thể thu thập dữ liệu thuận lợi không?
2. Dữ liệu thu được có đảm bảo độ giá trị, độ tin cậy
không?
6. Phân tích
7. Kết quả
13
6. Phân tích
1. Lựa chọn phép kiểm chứng phù hợp

-
t- test
- Khi bình phương χ2 (chi - square)
- Mức độ ảnh hưởng
-
Hệ số tương quan
2. Người nghiên cứu phân tích và giải thích
các dữ liệu thu được để trả lời các câu hỏi
nghiên cứu.
độc lập
theo cặp
Kế hoạch NCKHSPƯD
Câu hỏi kiểm tra kế hoạch NCKHSPƯD
Bước Câu hỏi
1. Hiện trạng
2. Giải pháp thay thế
3. Vấn đề nghiên cứu
4. Thiết kế
5. Đo lường
6. Phân tích 1. Kỹ thật thống kê được chọn có
phù hợp không?
2. Phép kiểm chứng được sử
dụng có hiệu quả không?
7. Kết quả
15
7. Kết
quả
Kết quả đối với từng vấn đề nghiên cứu có ý
nghĩa không?

Nếu có ý nghĩa, mức độ ảnh hưởng như thế
nào?

Nếu không có ý nghĩa, cần chỉ ra nguyên nhân.
Ví dụ:
+ Quy mô nhóm quá nhỏ
+ Công cụ đo không đủ nhạy
+ Giải pháp/tác động không có ảnh hưởng
+….
Lưu ý: Trong bước lập kế hoạch, người nghiên
cứu có thể không điền nội dung của mục này vì
chưa thu thập được dữ liệu.
Kế hoạch NCKHSPƯD
Câu hỏi kiểm tra kế hoạch NCKHSPƯD
Bước Câu hỏi
1. Hiện trạng
2. Giải pháp thay thế
3. Vấn đề nghiên cứu
4. Thiết kế
5. Đo lường
6. Phân tích
7. Kết quả 1. Các kết quả đưa ra đã trả lời
được câu hỏi nghiên cứu chưa?
2. Ai sẽ quan tâm đến các kết quả
nghiên cứu?
2. Kết quả được báo cáo cho ai ?
Bước Hoạt động
1. Hiện
trạng
1. HS lớp 4 cảm thấy việc đọc hiểu SGK rất khó.
Kết quả là điểm kiểm tra không như mong muốn.
2. Các câu chuyện không hấp dẫn.
2. Giải
pháp
thay
thế
1. Đổi tên các nhân vật trong truyện thành tên HS
và các thành viên trong gia đình các em. Và dự
đoán kết quả là HS cảm thấy các câu chuyện thú
vị hơn.
2. Yêu cầu HS cung cấp tên các thành viên trong
gia đình và bạn bè của các em.
3. Khi đọc các câu chuyện, HS sẽ nhắc đến tên
các thành viên trong gia đình. GV tổ chức 6 bài
dạy như thế trong 1 tháng.
Ví dụ về Kế hoạch NCKHSPƯD (Bracken,1992)
Bước Hoạt động
3. Vấn đề
NC, giả
thuyết NC
Những câu chuyện được cá nhân hóa có
nâng cao kết quả đọc hiểu của HS
không?
Có, nó giúp nâng cao kết quả đọc hiểu
của HS
Ví dụ về Kế hoạch NCKHSPƯD (Bracken (1992))
Chỉ kiểm tra sau tác động với nhóm ngẫu nhiên
Bước Hoạt động
4. Thiết
kế
5. Đo
lường
1. Kết quả KT của HS trả lời 5 câu hỏi nhiều
lựa chọn và 5 câu trả lời ngắn.
2. Bài KT tương tự như các bài KT thường
trên lớp.
3. Kiểm chứng độ giá trị nội dung của bài KT
sau TĐ với 2 GV khác
4. Kiểm chứng độ tin cậy bằng cách chấm
điểm nhiều lần do 2 GV khác đảm nhiệm.
Nhóm Tác động
KT sau
tác động
TN (N=30) X O3
ĐC (N = 33) O4
Ví dụ về Kế hoạch NCKHSPƯD (Bracken (1992)
Bước Hoạt động
6. Phân tích
dữ liệu
Sử dụng phép kiểm chứng T-test độc lập
và mức độ ảnh hưởng
7. Kết quả Kết quả đối với mỗi vấn đề nghiên cứu có
ý nghĩa không?
Nếu có ý nghĩa, mức độ ảnh hưởng như
thế nào?
Chú ý: Chưa có dữ liệu
Ví dụ về Kế hoạch NCKHSPƯD (Bracken (1992)
Tên đề tài:
Người NC:
Tổ chức
MẪU KẾ HOẠCH NCKHSPƯD
Kế hoạch NCKHSPƯD
Bước Hoạt động
1. Hiện trạng
2. Giải pháp thay thế
3. Vấn đề nghiên cứu
4. Thiết kế
5. Đo lường
6. Phân tích
7. Kết quả
1. Hiện trạng
2. Giải pháp thay thế
3. Vấn đề nghiên cứu
4. Thiết kế
5. Đo lường
6. Phân tích
7. Kết quả

Tên đề tài

Tên tác giả và Tổ chức

Tóm tắt

Giới thiệu

Phương pháp

Khách thể nghiên cứu

Thiết kế

Quy trình

Đo lường

Phân tích dữ liệu và kết quả

Bàn luận

Kết luận và khuyến nghị

Tài liệu tham khảo
• Phụ lục
Kế hoạch nghiên cứu
KHSPƯD
Đề cương báo cáo
nghiên cứu KHSPƯD

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×