Tải bản đầy đủ

Đề : Anh (Chị) hãy nêu cảm nghĩ ban đầu về Học Viện Báo Chí và Tuyên Truyền.Mục tiêu phấn đấu của anh (chị) trong thời gian học tập tại Học Viện ? ppt






 !"#$%!&'(&)
*$+$%(,
 !'-(.&/
0-1!234
35-&'(&)

#$&$%(,


 !"#$%&'($))*+,-./"/*0
%1.2%3
145 
&6

789:8*;<(=>0?"$>@A">@BCD;"#E'$B7BFG"D7
$HI">@"JK8 ">0%&'())*+L:%<>$M"/

N"D"O">@$L7G:". * A*/B7BF$E'+"7BO: /IPB
">@8Q*;<PQRSSK;$B'TQ%+
L!H#RSFC$.'*DG: /$:MHB">@%1.2*=
':"2='!8"2 +M$L!H(%*RSFAG:$:M
>U$>P8>P;'B">@%1.$*V82%+(/M;I8L2%
;98*W.:81..*">0"0+=K.W"#"JK"O%G*:
B:BX=!YY$Z82G=!YY/7">@Z'!X!U;IK=
;$B'*M;IK#[! '#':+(""7""O=K;$
>:;IKG;N;<L+N\>P82*U"0"7W:H>L'%
&'($))*+
L;IAK'#G':G:"D*]P$'*>0%+8;ECG.'*D$:M$^
$%*RSFA+): /*/$_B!O*`2%"$"(8a">@
8I8>@8L"b*NGCKO$LBO@.$L!HBM;IF"
Cc*^+7d8;IN\=K*0L*;I8BO%M'*>0A<OH
O+):>U*`%&'(;98P!O=>LP:IGW.:$=
$.-%E'*;<+=!c;2(*"#B''#':"1C
[He:=!>L""#G=!%"#:;9B:!0A+c%B:[U
"7=K;$>:d*!:=*P! "D!>L$"0G"78=
BON$(;'G$ >LG$.'.81GL(G2Zf++78=BON$:M!c(W.
;D$=$P*A'*C%1.;+
6;$Bg 6(F')>)>UG=!%"#/"W.:Z'"'*]*
P$*d$$-C*;<A'*C%1.$*V82%$+):">@"77.
.#X;N8IC"DZKHI%&'(M2+,-:*0L"7
8*U;$Z/;?G'!"7*'>Pe+<?./"/;N"D;L">@
1.$b h +7??;98-./"/B:"cb(
8"8I:W:<?*;<*CO.i+
):$:MIB:8;$:*>0 j%&'($))*6 
)&7"89:;'8<=> .?7@>%>A.
D">@HIO%.#UBC(+)8#Q#7'"B
 7JU8L.(/8kSl0A"%.#"7+
 mI";<8#BD*iA"#'$(/7RSl;<8#BD*"2#+<$L%
.#7Q8#BD*CBOA . _R"D*U8+
 n 7BOA BD*"2(G!1.8LJD81"<$L':7'.#"7+
 n %.(%Bo*>L:"#Sp+
 7A'*C*V8<B:$.2'AGA"*>0.'.81
B$>%8989C8,89>(&D@& >E5>F 7@


qD*!C%Bo8"D*!C7*%;<':%;$"FBr%*%
Bo"7G$L*%;<8;<([>PN_:%+
+qD("D*!C%Bo$"D*!C(8bGN"D=s%.#. 
">@A"cA"D;<>;

>PN$Lt

&>PN$LT

>PN$Lu

m>PN$LQ

v>PN$LS

)*>0@.;EH-"D=7NG*>U"P$A"A"c'N"D="7A'"D
;<(@.G$L=;<1..K+

qD*!C%Bo$"D*!C(8b">@(i:N;$">@8*d
"Ou=;<1..K

)*"7


8"D*!C%BoJ"D*!C(8b



8"D:%N



8;<([:%N



8c;<:%+

wOA ':%$5'H-A<.dG5'H-D/B:($"D*!C%1.%BoG
F%B7%+

D*!C%Bo"DZ4%!cGBi>U;s%Bo[(iBOA BOW:
%U8#N/+D*!C%Bo$"D*!C(8b"DZ4:%GZO.2%8I
;$GZO.2<.GZ4%O.G_%:%G"FBr*W?0B7%J"FBr
%"2">@(i"DBOW:%/*'8#+

66GH&"
IJ>'&8>E5 !"#$%&'(&)
,-"2(*>08"2x!yH>Y"b $'8r81(*,'q6G
)>>Uy(,G'!)>>UqF'G&'($)*:"2W $>L+
$>%89>(&D@&?(:;'>(K 7@
4)&7"89:;'8<=><?89(HA&"
h$">@>U"D*V8B7A'*CH>YG*V8<G"#"=2"
BG'!c2B'GO.'.<G'>P*C;$>hC
G>P*CO'K"2+
LM>8E5:;'>( !"8<=CN>>%89><?(HA&"
=2";$">@Z4("D*V88"77.$':$BG
*>0G7(<*%1.G"2">@HGK>P*'$%1.$F
GDH-D+
B!@:5:;'D,>89(HA&"O@>P7QA&>7H>R>89(HA&"
h$!.2"D*V8'CNB[81BVi8!.2"D*V8H7A'*C*V8
B:<$.2A*>0G$.2.'.81+CNB[81,N\ "D"G2!1"
 '*>L8L.*>LB+,NJ*-Z/BX O8  h G"c%G*<
*>L.'.81+
S1&>(@CRCN>8;T&U>8,89(HA&"E5:;'>(K 7@
g'*CZiZ4"''$AO""D*V8;$*s%BCGHI$A'*C%1.
BOA %1.G"2"N'.IA"A*>0 $>LG/..'.81
V3U>T&W >;(HA&"?P89:;'8<=CRCN>>55A0 >@9&;)W$
XW!">5YWZ[ !">\P
B*V8

q7A'*C*V8./"/G.z/"2"N<G8<;<82{(/%Bo8|h$
O}J|h$X}.;"D>U*V8_SGQ"D*U8+
q5>Pe'2"1.DG">@A#W({
qw:$.2AO{B:!B~81_BD*'*U8{
q7 >U<"O.*1.D+
B$BOA %1.
q<$L"2%tF7TBoOG*"77(/u%BC"2"D*!C%1._pGS*U
8G'%BoB'_•GS*U8+
q<$L"2%uF7uBCOG"D!C%1._pGS*U8G%BCB'_•GR*U8+
q<$L%$%70%*Qu'2%$G"D':_pGS"D*U8+
q<$LN;70%1.*Qu'2%${O"%1.GNG7
"D"_pGS*U8+
]$^/&>\P;";JE5$X_$%I !"#$%&'(&)
)hy(,*"0;B)*>0">@81.'SQFQ€•u+8cN"D
(*G"y08cN"D`*<P;U*I)").<+
P/q)cN

wD_B81.*>0"OGcN7"c
 )_FQ€p€"OQ€kRy()2%)/8&(>+
 )'QqQ€k•28#N•y()*#F)/8&(>+
 )'tqQ€k•2=Boy(s)‚8&(>+
 )'QqQ€€Q28#N••y(Nmb8&(>+
 )'RqQ€€T28#N•••y(s)‚">@!#828&(>+
 )'kqQ€€t2=Boy(ƒ%‚8&(>+
 FQ€€•28#N•y(ƒ%‚8&(>+
 )'QSqQ€€k28#Ny()2g<6K8&(>+
 )'QSquSSu28#N•y(])8&(>+
 )'QSquSSt28#N•y(bg<>08&(>+
&>0$-*>0
 y(bg<>0j&(>

 GcN*>0y7/.*>0&/.*>0{/.6"
&6"$/."&"+
/.6"y7€6"*I6wm G6w)*G6w
w))G6"w)*O%G6"B6hG6"wwG6"w&'(G6
"wG6"w/! +
/."y7Rt"*Is8L.7Q"+
)c;<"$QtRR"$+
-)hy(,j%&'())*
 5'H-(*q>>U"$j;$
 )cN'2"C$C"y+
 )cN'2"ZB'>$F'$FG)m))+++
 )cN'H-$!yH>YO"y+
 ):'ZKHI +
 )cN"$j;$%1.<G*V8<GNB%G*HyBa
F.$-f
666$1&,!)$U$%X
X;'8<=<?MU8%:@
Q+

>@1$%"W""FBrHIDO"'"B*WDiA"&5'
H-$2$*>0+
u+>@*>0:*%$"<ZE!C"„{">@/."#":'K$$%1.G*V8i
A"*>0{">@*>0.c!OAGAO$%1.GI1.G<.G*V8G$O
"(;'>L78A"Ohh+
T+>@2"B*%1.$*V8G!y
>@;EH->$G'*O!$.>P.-$-'2"%1.G(GNB
%G$F'G$FGDH-GD{
!>@NB%GhhXG‚8.':%G;'2F*^{
>@F8G! $;NB^iO">L{
H>@"FBrHID"%U>LG%DO.U'*C""2PiA"
&5'H-$2{
">@2"B2"*cN ; G)hy(,Gh$G
6.){'cNIA hhG'2"Z78AU*$
*>0iA".'.81{'2"$F'G$FGD82G.M@.$L-
"2*>0{
i>@[%20G2_%G%iO"1GO"G%M8W>P*CGD
*>0iA"AO$"2&5'H-$2{">@[VG[OG[8ƒiA"+
t+>@>U'O"G(;'>iA">L{">@Z41%!cH'cNG'
K*$>L*@{">@ƒ .(B;EH-'H$-:$:G *(GA
$! GH(8;EG:*C$F'iA">L+
R+>@*IO.J:A"2H@..'.CBO$L*>0' .'.7..#ZKHI
*>0{">@""2$%$BO28*>U AO'$/"78A"OAG8@(
("'hh+
•+>@Z4O.1$BrWZ'iA"*>0+>B;?.ZO.$UBrWZ'iA"2
gO:'hh*W&5'H-$2+
p+hh""B:1<.">@*>0/.!`<.G! "D%1.$*V8Gy;P
hhG'/078AB'$ AO'-(+
k+>@>U(;'>>L*DH-$'PA>LO<.82XG*V
8<$">@>U'(;'>B'iA"$DH-'!G:NG$N+
'&&`89:;'8<=CN>/ D\7&U7% >$P D\8<=T&8,J
>9<>U

+<>@$.2$'.H-O"%!cBOB(%1.
+
hqh7BOA %1.$*V8"2B'8>07"D*!C

U*)&,†_p"D"O1k
"DGB:7"D$BD*H>LR8/"D$BD*8#N/$B:!B~81_BD*'*U
8+
qhqh7BOA %1.$*V8"282X8>07"D)&,†_€"D*U8GB:7"D$BD
*H>LR8/"D$BD*8#/$B:!B~81_BD*'*U8+

&+'N%!cBOB(%1.+

q62B'">@>UQuS+SSS"y‡'
q62X">@>UQkS+SSS"y‡'
q62Z/;?">@>UutS+SSS"y‡'
4)&7"89:;'8<=?>(7%>CE5 !"
a2bAA<=;c>(5dYde5bA58e><^DeD"De<f<?%
:<><^DO
aXX!7&U>>>O
a$A">:ge><^DeD"DeE5<f<?%:<><^DeE5
<fh+O
aXX!h7`&><f>(>;b5e;bh8)&7"7>UaCi8jD">7h7O
a<fh5jkA<fYd>>9&:lO
a$_+W5;kO
aXX!AHeH>RT&8,"E5<0
L1&8,;)7M5D":;' !"
I :;'E5 !"#$%;&'(&)>R WT&57:P7m>55A
DW9>Ue>&d>ET&>U ;"
B("E5:;'>(+>T&WA%:;'> !"
Q+/.*>PG(;' G.'.81>L$'AOGAG"8*>0+
u+):*%'G'!$K$*>0{"BOGW."Y8e*A'*C%1.$*V
8{I<O.;<$F+
T+5=C$! $; *>0{7..#ZKHIG! $$.'*<*>0+
t+)I$-%1.G*V8i>P*CGBO2'H-G"2*>0{"(I
I%GNG;'2$I*V8"2"NG8<;<+
R+)I"#"A"$$B';NB^BL1.%$B';NB^"Bo*0%1.
iA"*>0+
•+7%.("W02iA"+
p+)8"$2"ZG2"! $:*>0.M@.$LF8I$;NB^i#
*>0+
k+/.$-8$702i;I"">LB">@>U%!cG.("2H
>L/.JH>L*@i."BrBO$L>LGOB:/.. !y%
!cG.("2iA"+
€+).dG<IG81*%1.GE$'2"B'hhG'!G'${B.
0!''$LBG.dNFG*>U*>0J'PA7zAB.'=
$IG81*%1.GEJ=$$.2.'.81G$.2AGAOB'
hhG'!G'$**>0+
QS+).d<.2G2rG2HK$'2ZB'+
6!2n5+
 &'dEU&db>oe>55>+8<fD!">5;W7)U
>55>+
2&'db>o
a&'dET&58.&>'AYp>PE5<f>555>+$<5>(">89/
A&>5>+8<fDel>@;A&>
a&'d>P5AY;"dA&_5>+M5>&U8<f<5h:dD\=
A%('MA8<fk;q*>@>(A8+>8&M5CR>;ACRo
CR>+:^
a&'d>PD5%AYp>PE5<f!"A/);Q5HA*8<f89D
J;JA=%d8id(5:b>o8jD">>('M>&U8<fk
qKN>8$U'">0U'.<7H .K'B:@.8rGsA'H#Gs
CA'>+(=$*("KM?:$C>0Z8s"D>0"BD.>P
"c>L"G*9*'GJA"#ZiG">@">0"D;">0">@+
a&'d>PAYU>>Cr>;;A&>5>+*>/<58E:P
(8R
a&'d>P:&A/>A<=E5<^>">555>+?<0>585.(/>
>/7Nd>A<=d&97A<&
a&'d&lbAYp>P/A&>E5<fYd<55
#nW7)U

Q+#7O8>@ZKHIP;U2#:H2G>PN$L<"F*>UBO+w:. N
?"KU"/G?"/CU"K+#7=('GHI!';IF*>U.>P:'K+
u+#7*8"<$L':*C:G7O">U.2+
T+wD*$82!X=.>PA'2JB:"'.Nz"D:+
t+2O;EH-.>P:'KGZKHI$*>0HK(I'.>P
::+w:A 'Zi'*'.>P:"2WGB:.'*D
:.Zi'+)*OLB:7>L.'*D=G;<pSqkSl2?$LZi'8
Od!'"+
R+KNZE.2B$.261:GB:D !L2B8s$>@"V"X[!.2QSS+SSS"y+
#FN.2/.QSquS8#+
•+w%>0HKB::*%$:*%61:+,%>0O"_
%8rO*dPCD2;:W>0'?+O!2$>@"V"XC>0B'b7D
8>!2U>@$L!2+78WM$.2GM8 <"$BC+O/
W"B:$>@"V"XG/"V$C"1$H_82GC*1I:;9cXG0*
">0*W?"G2 $W"8>0O?+
p+8KHGH2*^i!OGD$:*%61:+Kb7D8 .'.7'H-GB
>08L. %1.*^iB:+
7"D/<"D2O2:*>P8K/8>@'H-+'Z
%"1Z4*/"W8<!O/8>@'H-G*">08!O+
IJ8%ps5E5hD9D5>+8<fD!">5
#9D"&8<fD_Bheps5>Fh<:5&-
&D!'/"D!D'"/{
!&D!'D"D !''C<D7DZ *{
&D8"D!''8. {
H&D[He"D[He>L"J'"#!O{
"&D.-"DO!c;'82!D!'/G!D!'DG!D8$!D[He+
4("E5:;'>(>555>+
q6:/.W81:B8>*">0
q)(I*$81:"y

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×